Uitgaven

4,03%

€ 2.550

x € 1.000
4,03% Complete

Inkomsten

67,72%

€ 42.976

x € 1.000
67,72% Complete

Saldo

32449,99%

€ 40.426

x € 1.000

Programma 8. Financiën & Belastingen

Uitgaven

4,03%

€ 2.550

x € 1.000
4,03% Complete

Inkomsten

67,72%

€ 42.976

x € 1.000
67,72% Complete

Saldo

32449,99%

€ 40.426

x € 1.000

Portefeuillehouder(s)

B. van Stiphout 

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Goed en degelijk financieel beleid 1. Betere bewaking van de financiële consequenties van besluitvorming en uitvoering op het verloop van de meerjarenbegroting
Lastendruk passend bij voorzieningenniveau 2. Betere afstemming van lasten voor inwoners/bedrijven en de kosten voor het voorzieningenniveau

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Financiële verordening 2017 2017 e.v. mei 2017 2023
Nota reserves en voorzieningen 2019 e.v. februari 2019 onbepaald
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2015 e.v. februari 2015 onbepaald
Nota activering, waardering en afschrijving 2006 e.v. januari 2006 onbepaald
Belasting/legesverordeningen jaarlijks november 2021 november 2022

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei

In Dienst Dommelvallei worden de bedrijfsvoeringstaken uitgevoerd op terrein van financiën, belastingen en planning & control. Daarmee levert zij een bijdrage aan het opstellen van de begroting en andere P&C documenten, interne controle en rechtmatigheid en dergelijke. Daarnaast verzorgt de dienst met ingang van 1 januari 2022 de aanslagen rioolheffing en draagt de dienst zorg voor de inning en invordering hiervan. 

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
0.10 Mutaties reserves programma 8 1.094 102 313 228 1.108 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 2.361 831 125 97 466 -169
0.5 Treasury 147 79 44 17 41 41
0.61 OZB woningen 137 123 134 134 134 134
0.62 OZB niet-woningen 33 45 39 39 39 39
0.64 Belastingen overig 45 53 106 106 106 106
0.8 Overige baten en lasten 64 1.269 1.915 3.047 3.930 3.934
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 55 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 3.936 2.502 2.674 3.669 5.824 4.085
Baten
0.10 Mutaties reserves programma 8 729 240 0 0 0 0
0.5 Treasury 213 103 65 26 16 16
0.61 OZB woningen 4.949 5.021 5.187 5.331 5.479 5.631
0.62 OZB niet-woningen 1.349 1.376 1.416 1.447 1.479 1.511
0.64 Belastingen overig 66 75 75 75 75 75
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 32.350 35.364 36.233 38.126 39.694 37.584
0.8 Overige baten en lasten 35 0 0 0 0 0
Totaal Baten 39.691 42.179 42.976 45.005 46.743 44.818

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

8. Financiën & Belastingen
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2023 2024 2025 2026 Toelichting
Herberekening OZB 36.900 39.800 43.400 47.700 Bij de onroerendezaakbelasting gaan we uit van alleen inflatiecorrectie. Verschillen ontstaan door een lagere inflatie dan vorig jaar meerjarig doorgerekend was. Er is ook sprake van een hogere (totale) WOZ-waardestijging dan was doorgerekend. Daarvoor hebben we het tarief echter gecorrigeerd (verlaagd).
Aanpassing gemeentefonds aan decembercirculaire 2021 286.600 287.541 294.813 308.418 Deze verhoging van de algemene uitkering wordt gedeeltelijk geoormerkt. Voor versterking dienstverlening (n.a.v. toeslagenaffaire) ca. € 80.000, zie programma 1. Ook is in deze verhoging een bedrag opgenomen voor verhoging salarissen in de zorg (ca. € 83.000 oplopend), deze oormerken we voorlopig op stelpost beleidsvoornemens, zie hieronder. Per saldo is het resultaat van de decembercirculaire 2021 positief: in 2023 € 122.282 in 2024 € 123.530, in 2025 € 126.244 en in 2026 € 129.594.
Aanpassing gemeentefonds aan meicirculaire 2022 4.018.409 4.324.833 5.049.800 2.149.864 Een deel van de mutatie gemeentefonds bevat nieuwe taken of uitbreiding ervan, zodat er kosten tegenover staan. Zie hiervoor stelposten in dit programma. Daarnaast nemen we enkele stelposten op waarvan we correcties verwachten in de septembercirculaire, zie regels hieronder. Per saldo is het resultaat van de meicirculaire 2022 positief: in 2023 € 1.497.583 in 2024 € 2.021.686, in 2025 € 2.379.067 en in 2026 € 0.
Stelpost correctie WOZ-waarden meicirculaire 2022 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 Zie memo meicirculaire bij tussentijdse rapportage voorjaar 2022
Aanpassing stelpost btw-compensatiefonds aan meicirculaire 2022 52.000 52.000 52.000 52.000 Zie memo meicirculaire bij tussentijdse rapportage voorjaar 2022
Stelpost onderuitputting Rijk meicirculaire 2022 -577.894 -855.622 -1.002.657 0 Zie memo meicirculaire bij tussentijdse rapportage voorjaar 2022
Stelpost onderuitputting Rijk meicirculaire 2022: vervallen 577.894 855.622 1.002.657 0 Vervallen als gevolg van overeenkomst tussen VNG en ministerie over bevriezing volumedeel accressen
Aanpassing stelpost jeugd meicirculaire 2022 -912.000 Zie memo meicirculaire bij tussentijdse rapportage voorjaar 2022
Stelpost hogere algemene uitkering vanwege stijging aantal leerlingen VO 35.000 35.000 35.000 35.000 Kosten meegenomen in programma 4.
Oormerken stelpost salarissen zorg uit decembercirculaire 2021 -83.491 -85.025 -87.433 -90.197 Hogere inflatie dan eerder berekend. Dit houdt verband met de hogere algemene uitkering gemeentefonds.
Aanpassing stelpost inflatie op basis van meicirculaire 2022 -1.434.735 -2.119.056 -2.486.642 -1.965.773 Hogere inflatie dan eerder berekend. Dit houdt verband met de hogere algemene uitkering gemeentefonds.
Stelpost kapitaallasten tbv stijging investeringskosten (bouwkosten) -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 Sommige bedragen in de investeringsbegroting zijn van eerdere jaren en dus tegen verouderd prijspeil. Deze stelpost kan toekomstige hogere kapitaallasten opvangen.
Stelpost prijsstijging jeugdzorg vrijvallen; de lasten zijn geactualiseerd, zie programma 3. 100.000 100.000 100.000 100.000 Met het realistisch begroten van kosten jeugdhulp (zie programma 3) kan deze stelpost vervallen.
Stelpost voogdij/18+ vrijvallen; de lasten zijn opgenomen in programma 3. 125.000 125.000 125.000 125.000 Met het realistisch begroten van kosten jeugdhulp (zie programma 3) kan deze stelpost vervallen.
Cao-stijging lonen tlv stelpost inflatie 467.500 466.935 467.266 472.100 Dekking binnen stelpost (loon)inflatie voor loonstijgingen, zie programma 1.
Aanvulling stelpost loonstijging naar prijspeil meicirculaire (3,6% jaarlijks) -107.460 -354.373 -607.459 -866.872 Aanvulling stelpost inflatie voor loonstijgingen. Conform uitgangspunten begroting is voor salarissen rekening gehouden met 2,5%, we vullen dit aan tot 3,6% (per jaar). Hiermee sluiten we aan bij de index loonvoet overheid in de meicirculaire.
Indexering bijdrage MRE en RhcE tlv stelpost inflatie 5.094 5.094 5.094 5.094 Zie programma 1.
Indexering bijdrage DDV tlv stelpost inflatie (m.n. salarislasten) 129.478 158.502 189.696 251.721 Zie programma 1.
Indexering bijdrage VRBZO tlv stelpost inflatie 22.963 22.963 22.963 22.963 Zie programma 2.
Indexering bijdrage ODZOB tlv stelpost inflatie 6.540 6.540 6.540 6.540 Zie programma 2 en 6.
Indexering bijdrage GGD tlv stelpost inflatie 18.509 18.509 18.509 18.509 Zie programma 3.
Energielastenstijging OVL tlv stelpost indexering 17.000 17.000 17.000 17.000 Zie programma 6.
Kostenstijging gladheidsbestrijding tlv stelpost indexering 40.000 40.000 40.000 40.000 Zie programma 6.
Diverse kleine kostenstijgingen tlv stelpost indexering 18.000 18.000 18.000 18.000 Diverse programma's.
Verdeeld over programma's:
Toerekening salariskosten aan projecten en gesloten huishoudingen (afval, riolering, grexen) 504.269 504.269 504.269 504.269 We verwachten meer personele uren te besteden op projecten (grex en investeringen).
Toerekening overhead aan gesloten huishoudingen (afval, riolering, grexen) 277.706 282.316 301.200 227.851 Door meer urenbesteding wordt ook meer overhead toegerekend.
Stelpost kapitaallasten van directe salariskosten op projecten -22.249 -22.249 -22.249 -22.249 Toerekening van uren aan investeringsprojecten is nog niet geheel bij de investeringsbudgetten meegenomen. Deze stelpost kan de toekomstige hogere kapitaallasten opvangen.
Ombuigingen/dekkingsvoorstel:
Ramen stelpost jeugd in algemene uitkering van 75% naar 100%, aansluitend bij VNG ledenbrief 22/033 en advies provincie 170.482 157.118 108.284 Er is een afspraak gemaakt tussen Rijk, IPO en VNG over de op te nemen jeugdmiddelen in de meerjarenraming van begroting 2023. Deze mogen conform de uitspraak van de Commissie van Wijzen voor 100% opgenomen worden (in tegenstelling tot een raming van 75% vorig jaar) in de meerjarenraming van 2024-2026.
Storting deel van het begrotingssaldo in algemene reserve tbv 'ravijnjaar' -312.524 -228.023 -1.108.305 Wij reserveren 75% van het positieve begrotingssaldo in de jaren 2023, 2024 en 2025 zodat we een buffer creëren binnen de algemene reserve die ingezet kan worden in 'ravijnjaar' 2026 en verder.
Totaal programma 8 3.103.509 3.671.057 2.940.580 1.370.222