Financiering

Inleiding

Financiering betreft de wijze waarop de gemeente Nuenen de benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijke) overtollige geldmiddelen belegt. De uitvoering van deze paragraaf vindt plaats binnen de wettelijke kaders van het BBV en de wet Fido. Naast deze wetgeving is een treasurystatuut vastgesteld. In dit statuut zijn nadere regels opgenomen om daarmee de financieringsfunctie te sturen, te beheersen en te controleren. De paragraaf geeft inzicht in de rentelasten en -baten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.

Interne en externe ontwikkelingen

Extern
De ECB blijft in de komende 12 maanden een ruim monetair beleid voeren. De lange rentetarieven zijn nog op een laag niveau maar zijn wel aan het stijgen.


Intern
Voor de begroting zijn de volgende interne rentepercentages gebruikt, de berekening volgens BBV:

Renteschema %
Rente over voorziening verliesgevende complexen bouwgrond 2,00%
Rente grondexploitatie 0,50%
Rente activa 0,50%

In onderstaand schema is het renteresultaat berekend volgens BBV:

Stap Renteschema 2023 2024 2025 2026
De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen niet zijnde projectfinanciering 552 499 493 416
De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen voor projectgefinancierde grondexploitatie 0 0 0 0
De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen die doorgezet zijn aan derden 27 8 3 3
De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen voor projectgefinancierd overig 0 0 0 0
De externe rentelasten over de verwachte nieuw aan te trekken korte en lange financiering 0 0 172 446
De externe rentebaten -8 -8 -8 -8
1 Saldo rentelasten en rentebaten 572 499 660 857
De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend -316 -119 -186 -301
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend 0 0 0 0
De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend -27 -8 -3 -3
2 Aan taakvelden toe te rekenen externe rente -343 -127 -189 -304
3 Rente over eigen vermogen 0 0 0 0
3 Rente voorzieningen 70 71 73 74
4 Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (1+2+3) 298 444 544 628
5 De aan taakvelden toegerekende rente -287 -379 -405 -427
Renteresultaat op het taakveld treasury (4+5) 12 65 139 201

Het genoemde renteresultaat komt terug op het taakveld treasury, maar is niet het enige resultaat op dat taakveld. Ook bijvoorbeeld ontvangen dividend wordt geraamd op het taakveld, maar maakt geen onderdeel uit van het renteschema.

Financieringsbehoefte

Op basis van de begroting 2023 wordt een meerjarige financieringsbehoefte opgesteld.

Boekwaarde 1-1 2023 2024 2025 2026
Activa 58.525 82.629 88.387 91.709
Grondexploitaties 63.386 32.962 30.177 28.049
Geldleningen OG* -76.833 -71.098 -35.343 -30.017
Reserves en voorzieningen -54.247 -54.912 -55.622 -55.255
-9.169 -10.418 27.599 34.486

* Dit is de huidige leningenportefeuille.

Uit bovenstaand schema blijkt dat er in 2023 en 2024 sprake is van een financieringsoverschot en in 2025 en 2026 sprake is van een financieringsbehoefte.

 

Beleidsvoornemen financiering
Het beleid is erop gericht om de financieringsbehoefte af te dekken met kortlopende financiering, omdat de rente op de kortlopende middelen lager is dan de rente op langlopende middelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de kasgeldlimiet. Deze bepaalt dat de gemiddelde vlottende schuld, over 3 maanden gezien, niet boven de 8,5% van het begrotingstotaal mag uitkomen. Gezien het feit dat de rente op dit moment stijgt, kan de overweging gemaakt worden om een groter deel van de financieringsbehoefte te financieren met langlopende leningen.

Renterisicobeheer

De overheid heeft twee instrumenten voor het toetsen van het renterisico: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

 

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet vormt de bovengrens waarmee een tijdelijk liquiditeitstekort gefinancierd kan en mag worden met een kortlopende geldlening (korter dan 1 jaar). Als het liquiditeitstekort een structureel karakter draagt moet een langlopende geldlening worden aangetrokken. Indien voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet wordt overschreden moet de toezichthouder hiervan op de hoogte worden gesteld. Ook moet de kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring worden voorgelegd aan de toezichthouder. De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal.

Stap Omschrijving 2023
Bepalen toegestane kasgeldlimiet
Omvang begrotingstotaal 63.463
Percentage regeling 8,50%
1 Toegestane kasgeldlimiet 5.394
Vlottende korte schuld
opgenomen gelden < 1 jaar 5.000
Schuld in rekening courant 0
Gestorte gelden door derden < 1 jaar 6
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld 0
2 Totaal vlottende korte schuld 5.006
Vlottende middelen
Contante gelden in kas 6
Tegoeden in rekening courant 1.719
Overige uitstaande gelden < 1 jaar 0
3 Totaal vlottende middelen 1.725
4 Totaal netto vlottende schuld (2-3) 3.282
Ruimte(+)/Overschrijdingen(-) (1-4) 2.113

Voor 2023 wordt met kasgeldleningen gewerkt tot de bovengrens van de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm
De renterisiconorm stelt een grens aan het te lopen renterisico op de vaste schuld. De risiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen niet hoger mogen zijn dan 20% van het begrotingstotaal (zie tabel hieronder).

Stap Omschrijving 2023 2024 2025 2026
1 Renteherzieningen 0 0 0 0
2 Aflossingen 5.736 35.755 5.326 5.326
3 (1+2) Renterisico 5.736 35.755 5.326 5.326
4 Begrotingstotaal 63.463 63.922 65.788 63.960
5 Percentage regeling 20% 20% 20% 20%
6 (4 x 5) Renterisiconorm 12.693 12.784 13.158 12.792
7 Ruimte(+)/Overschrijdingen(-) 6.957 -22.971 7.832 7.466

Voor 2023, 2025 en 2026 is er ruimte om langlopende leningen af te sluiten, voor het jaar 2024 is er een geprognosticeerde overschrijding volgens de renterisiconorm. Overschrijding ontstaat doordat er in dit jaar een aflossing wordt gedaan op één lening waarbij pas op het einde van de looptijd het volledige bedrag wordt afgelost, namelijk € 30 miljoen.

Leningenportefeuille

Een belangrijk onderdeel van het financieringsbeleid vormt de omvang, flexibiliteit, gemiddelde looptijd en rentegevoeligheid van de leningenportefeuille. De leningenportefeuille van de gemeente ziet er als volgt uit:

Opgenomen langlopende leningen
Leningverstrekker Looptijd rente oorspronkelijk 1-1-2023 31-12-2023
Van t/m
NWB 2015 2027 1,21% 220 96 77
Prov NB 2017 2027 0,00% 2.321 2.113 2.113
BNG 2019 2024 -0,32% 30.000 30.000 30.000
BNG 2022 2027 1,28% 18.000 18.000 14.400
BNG 2022 2037 1,86% 25.000 25.000 23.333
Totaal 75.541 75.208 69.923
Opgenomen langlopende leningen tbv woningbouw
Omschrijving Looptijd rente oorspronkelijk 1-1-2023 31-12-2023
Van t/m
BNG 1991 2041 0,43% 1.180 785 745
BNG 2004 2024 4,59% 5.800 840 430
Totaal 6.980 1.625 1.175