Uitgaven

4,61%
€ 2.923
x €1.000
4,61% Complete

Inkomsten

0,45%
€ 284
x €1.000
0,45% Complete

Saldo

2118,24%
€ -2.639
x €1.000

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Uitgaven

4,61%
€ 2.923
x €1.000
4,61% Complete

Inkomsten

0,45%
€ 284
x €1.000
0,45% Complete

Saldo

2118,24%
€ -2.639
x €1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Hoogwaardig voorzieningsniveau passend bij schaalgrootte van Nuenen 1. Meer afstemming van vraag en aanbod m.b.t. gemeentelijke accommodaties
2. Transparantere afspraken met exploitanten en/of gebruikers van gemeentelijke accommodaties
3. Gemeentelijk vastgoed duurzamer maken
Onderwijshuisvesting bassischolen afgestemd op leerlingenprognose 4. Voldoende vierkante meters voor onderwijshuisvesting basisscholen
5. Voldoende faciliteiten voor bewegingsonderwijs basisscholen
Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl 6. Meer bekendheid geven aan en stimuleren van beter gebruik van sport-, spel- en vrijetijdsvoorzieningen

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015 2015 - 2035 juli 2015 2023
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2021 onbepaald september 2021 onbepaald
Algemene Subsidieverordening vanaf 2017 mei 2016 onbepaald
Nota Accommodatiebeleid vanaf 2017 september 2017 in 2023 neemt het college besluit over herijking van accommodatiebeleid
Nota vrijwilligersbeleid 2020-2026 2020 - 2026 november 2020 2026
Nota jeugdbeleid 2021 - 2024 2021 - 2024 april 2021 2025
Nota Duurzaamheid 2019-2023 december 2019 eind 2023
Transitievisie Warmte voor de gemeente Nuenen 2021 e.v. september 2021 onbepaald
Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Metropoolregio Eindhoven 2022 e.v. december 2021 eind 2023

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Jaarrekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Duurzaam gemeentelijke vastgoed** aantal gemeentelijke gebouwen verduurzaamd volgens BENG 0
Onderwijshuisvesting bassischolen ** De onderwijshuisvesting sluit aan op het aantal leerlingen volgens de berekeningswijze van de verordening onderwijshuisvesting. ja
De gemeente beschikt over voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs om te voldoen aan de wettelijke verplichting. ja
Beweegt voldoende** % inwoners van 19 jaar en ouder dat wekelijks sport 56

**  in 2023 voor het eerst opgenomen

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
0.10 Mutaties reserves programma 4 700 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 1.273 1.178 1.197 1.195 1.240 1.129
5.1 Sportbeleid en activering 476 159 243 168 168 168
5.2 Sportaccommodaties 1.114 1.166 1.024 1.399 1.382 1.375
5.6 Media 451 460 460 460 460 460
Totaal Lasten 4.013 2.963 2.923 3.221 3.250 3.132
Baten
0.10 Mutaties reserves programma 4 737 41 14 39 39 39
4.2 Onderwijshuisvesting 257 75 75 75 75 75
5.1 Sportbeleid en activering 345 20 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties 276 195 195 195 195 195
Totaal Baten 1.616 331 284 309 309 309

Voorgestelde aanpassingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

4. Verenigingen & accommodaties
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2023 2024 2025 2026 Toelichting
Hogere doordecentralisatiebijdrage Nuenens College vanwege stijging aantal leerlingen -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 Hier staat hogere algemene uitkering tegenover, zie programma 8.
Voortzetten inzet buurtsportcoach (t.b.v. de uitvoering van het Lokaal sportakkoord) -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 Landelijk wordt het Nationaal Sportakkoord voortgezet. Dit betekent dat we ook in Nuenen het Lokale Sportakkoord verder vorm gaan geven.
Sporthal Hongerman exploitatielasten te hoog begroot 50.000 50.000 50.000 50.000 Op basis van ervaringscijfers van de laatste jaren.
Maatwerkvoorziening voor maatschappelijke verenigingen voor energiekosten -75.000 Noodfonds t.b.v. (sport)verenigingen die door gestegen energielasten dreigen om te vallen.
Actualisatie kapitaallasten (aangepaste planning investeringen 2023-2026 en lopende investeringen 2022) -2.475 -67.376 -114.522 -114.025 Betreft hoofdzakelijk de kapitaallasten van de nieuw opgenomen investeringen voor onderwijs (uitbreiding Het Mooiste Blauw) en sportparken (EMK, hockeyclub). Zie investeringsbegroting.
Kleine aanpassingen < € 10.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 Betreft huurverhoging basisscholen.
Ombuigingen:
n.v.t.
Totaal programma 4 -118.475 -108.376 -155.522 -155.025