Uitgaven

16,4%
€ 10.389
x €1.000
16,4% Complete

Inkomsten

9,27%
€ 5.880
x €1.000
9,27% Complete

Saldo

3618,99%
€ -4.509
x €1.000

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Uitgaven

16,4%
€ 10.389
x €1.000
16,4% Complete

Inkomsten

9,27%
€ 5.880
x €1.000
9,27% Complete

Saldo

3618,99%
€ -4.509
x €1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Nuenen behouden en ontwikkelen als leefbare woongemeente waarbij geen afbreuk wordt gedaan of waarbij een bijdrage wordt geleverd aan onze kernkwaliteiten (groen, dorps, rustig en gezellig). 1. Hogere kwaliteit van de groene woonomgeving
2. Hogere kwaliteit van de natuurwaarden
3. Minder wateroverlast als gevolg van ernstige regenval op de plekken die daarvoor gevoelig zijn
4. Meer regenwater in het gebied bufferen onder meer om de grondwaterstand positief te beïnvloeden.
5. Verkeersveiliger woon- en leefomgeving
Robuuste en biodiverse groenstructuren 6. Meer ruimte voor spelen, bewegen en ontmoeten voor alle leeftijden
7. Betere bescherming van waardevolle groenstructuren
8. Meer biodiversiteit
Borgen van de bereikbaarheid, behouden en waar mogelijk verbeteren van de leefbaarheid en verbeteren van de omgevingskwaliteit 9. Meer middelen en capaciteit beschikbaar stellen om uitvoering te kunnen geven aan voorkeursvariant van de Bundelroutes
Bevorderen van een gezonde leefomgeving 10. Betere luchtkwaliteit en minder geluidhinder
Bewustwording van hergebruik van spullen 11. Meer stimuleren van afval scheiden en hergebruik

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan Openbare verlichting 2018-2027 2018 - 2027 juli 2017 eind 2027
Beheerplan Wegen 2022-2026 2022 - 2026 maart 2021 begin 2026
verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 2019 - 2023 december 2018 eind 2023
Subsidieverordening afkoppelen hemelwater 2021 e.v. december 2020 onbepaald
Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2015 e.v. februari 2015 onbepaald
Beleidsplan Spelen en bewegen 2017 - 2020 juli 2017 onbepaald
Groenbeheerplan 2020 - 2026 december 2019 eind 2026
Bomenbeleidsplan 2017 - 2031 februari 2017 eind 2031
Groenstructuurplan 2011 - 2020 november 2010 2023
Beheerplan gemeentebossen 2017 - 2022 mei 2017 (vastgesteld door het college) eind 2022
Mobiliteitsvisie Nuenen, uit te werken in beleidsmodules 2018 e.v. december 2017 onbepaald
Beleidsmodules per vervoerswijze (uitwerking Mobiliteitsvisie) 2019 e.v. december 2019 onbepaald
Strategisch Meerjarenplan Blink 2018-2022 2018 - 2022 juni 2018 eind 2023
Afvalstoffenverordening Nuenen 2016 onbepaald maart 2016 onbepaald
Beheerplan Civiele kunstwerken 2020 - 2024 februari 2020 2024
Nota bodembeheer en Nota bodembeheer PFAS 2021 e.v. juli 2021 onbepaald
Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Metropoolregio Eindhoven 2022 e.v. december 2021 eind 2023
Voorkeursalternatief studie (verkeers)leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes Nuenen 2021 november 2021 onbepaald

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Nuenen behouden en ontwikkelen als leefbare woongemeente waarbij geen afbreuk wordt gedaan of waarbij een bijdrage wordt geleverd aan onze kernkwaliteiten (groen, dorps, rustig en gezellig).

Terug naar navigatie - Nuenen behouden en ontwikkelen als leefbare woongemeente waarbij geen afbreuk wordt gedaan of waarbij een bijdrage wordt geleverd aan onze kernkwaliteiten (groen, dorps, rustig en gezellig).

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

GR BLINK

Blink is een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie in de vorm van een publiek-privaat-samenwerkingsmodel (PPS) waarin negen deelnemende gemeenten en private partner Prezero samenwerken voor de uitvoering van de wettelijke zorgplicht van de gemeente en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de rol van afvalregisseur richting de circulaire economie. Primair gaat het om het doelmatig uitvoeren van de afvalinzameling en de reinigingstaken die bij wet aan de gemeente zijn opgedragen en/of voortvloeien uit de aan de gemeente op grond van de Gemeentewet toevertrouwde zorg voor de eigen huishouding, binnen de kaders van het publiekrecht en in samenwerking met een privaatrechtelijke rechtspersoon.

De deelnemende gemeenten bepalen gezamenlijk de beleidsmatige kaders voor de werkzaamheden, geven deze in opdracht bij Blink en stellen voor de uitvoering hiervan de financiële middelen aan Blink ter beschikking. Prezero draagt zorg voor het ter beschikking stellen van de operationele bedrijfsmiddelen, be- en verwerkingsmogelijkheden van de afval- en grondstofstromen, ondersteunende bedrijfsprocessen, fungeert als expertisecentrum, etc. De samenwerking wordt periodiek geëvalueerd. Elke vier jaar wordt het Strategisch Meerjarenplan (SMP) opgesteld voor de koers van Blink en de door Blink uit te voeren projecten ten behoeve van de gemeenten in het kader van de  transitie naar een circulaire economie. Het is de planning om in 2022 het SMP vast te stellen in het Algemeen Bestuur van Blink. In 2023 en de jaren daarna wordt hieraan uitvoering gegeven.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

De ODZOB voert onder regie van de gemeente alle milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Hiervoor wordt jaarlijks een werkprogramma afgesproken. De basis van het werkprogramma komt voort uit een regionale overeenkomst waarbinnen voor de deelnemende gemeenten dezelfde kaders gelden.

De ODZOB wordt ook ingezet voor sectorale adviestaken, zoals bodem, geluid, lucht, asbest etc. Deze zijn in veel gevallen gelieerd aan ruimtelijke ontwikkelingen en de verschillende bouwprojecten in Nuenen.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Jaarrekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Fijn huishoudelijk restafval* kg per inwoner 77 65 71

* verplichte indicator op grond van BBV

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
0.10 Mutaties reserves programma 6 227 125 0 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer 3.175 3.285 3.752 4.029 4.186 4.193
2.2 Parkeren 21 7 23 23 23 23
2.5 Openbaar vervoer 20 9 12 12 12 12
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.169 2.218 2.219 2.253 2.168 2.176
7.2 Riolering 960 989 1.143 1.213 1.011 1.061
7.3 Afval 2.533 2.279 2.608 2.652 2.705 2.759
7.4 Milieubeheer 652 719 631 544 522 513
Totaal Lasten 9.758 9.631 10.389 10.726 10.627 10.737
Baten
0.10 Mutaties reserves programma 6 58 191 102 60 60 24
2.1 Verkeer en vervoer 189 110 106 106 106 106
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 9 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 1.906 2.010 2.114 2.188 2.242 2.298
7.3 Afval 3.208 3.148 3.558 3.624 3.691 3.760
7.4 Milieubeheer 309 44 0 0 0 0
Totaal Baten 5.679 5.503 5.880 5.978 6.100 6.188

Voorgestelde aanpassingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Nieuw beleid Coalitieprogramma: 2023 2024 2025 2026 Toelichting
Mobiliteit: Uitvoeren maatregelenpakket VKA Zie investeringsbegroting (aanvullend in totaal ca. € 7 miljoen tov bestaande begroting). Kapitaallasten zijn opgenomen in dit programma (doorgerekend in actualisatie kapitaallasten, zie hieronder). Zie voor toelichting: doelstelling Meer middelen en capaciteit beschikbaar stellen om uitvoering te kunnen geven aan de VKA Bundelroutes
Groen: Subsidie voor bedrijven om hemelwaterafvoer af te koppelen (inclusief kosten ambtelijke inzet) -125.000 Ten laste van riolering GRP. Voor toelichting zie: doelstelling Meer regenwater in het gebied bufferen
Dekking subsidie hemelwaterafvoer uit riolering (GRP) 125.000 Ten laste van riolering GRP. Voor toelichting zie: doelstelling Meer regenwater in het gebied bufferen
Spelen en bewegen: Bovenwijkse beweegvoorziening Lissevoort Zie investeringsbegroting. Kapitaallasten zijn opgenomen in dit programma (doorgerekend in actualisatie kapitaallasten, zie hieronder). Zie voor toelichting: doelstelling Meer ruimte voor spelen, bewegen en ontmoeten voor alle leeftijden.
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2023 2024 2025 2026 Toelichting
Regiobijdrage mobiliteit (MIRT, regionale hubs) -60.250 -60.250 -60.250 -60.250 Kortetermijnmaatregelen Randweg A2 Eindhoven. Bijdrage per inwoner, eenmalige bijdrage € 241.000 over 4 jaar verspreid. Zie voor toelichting: doelstelling: Verkeersveilige woon- en leefomgeving
Stijging energielasten OVL: tlv stelpost indexering -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 De energieprijzen stijgen, in 2021 heeft dit geleid tot een overschrijding. Ook voor het aankomend jaar is een verdere stijging aannemelijk. Deze meerkosten brengen we ten laste van de stelpost inflatie (zie programma 8).
Stijging kosten gladheidsbestrijding -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 De afgelopen jaren zijn de kosten ondanks zachte winters gemiddeld € 20.000 duurder uitgevallen dan begroot door stijgende kosten van personeel en strooizout. Daarnaast is de aanbesteding nog weer duurder uitgevallen, we hebben in totaal 40.000 meer budget nodig. We brengen deze ten laste van de stelpost inflatie, zie programma 8.
Uitbreiding areaal bossen -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Meerkosten door uitbreiding areaal bossen.
Meer kosten snoeien bomen -57.000 -57.000 0 0 Achterstand in onderhoud wegwerken. Dit is ontstaan als gevolg van een beleidsverandering in het bomenbeheer.
Bijdrage ODZOB volgens programmabegroting 2023 ODZOB (onderdeel milieu) -34.286 -34.286 -34.286 -34.286 Dit betreft een gedeelte van de bijdrage aan de ODZOB, de rest valt onder programma 2 (milieuhandhaving). De toename van de bijdrage wordt gedeeltelijk ten laste van stelpost inflatie gebracht, zie programma 8. Netto komt € 63.746 ten laste van het begrotingssaldo (samen met programma 2).
Voorlichting geven aan inwoners over verduurzaming -40.000 Coalitieprogramma: Bekendheid en inzet van energiecoaches vergroten. Inrichten voorlichtingscentrum duurzaamheid Energiehuis. In programma 5 is dit nader toegelicht. Kosten worden ten laste van reserve gebracht (zie regel hierna)
Voorlichting geven aan inwoners over verduurzaming komen ten laste van de reserve Klimaatmiddelen Rijk 40.000 Ten laste van de reserve Klimaatmiddelen Rijk, is voor dit doel bestemd. Zie regel hiervoor.
Resultaat riolering -795 -99.795 178.205 178.205 Gesloten huishouding, maar achterblijvende btw op investeringen heeft effect op het resultaat.
Resultaat afval 8.787 14.779 17.618 20.520 Gesloten huishouding, maar achterblijvende btw op investeringen heeft effect op het resultaat.
Actualisatie kapitaallasten (aangepaste planning investeringen 2023-2026 en lopende investeringen 2022) 1.663 -159.460 -276.845 17.603 Wijziging in kapitaallasten als gevolg van de geactualiseerde planning van investeringen, o.m. bundelroutes en Wereld van Van Gogh. Daarnaast de nieuw opgenomen investeringen voor o.m. bovenwijkse beweegvoorziening Lissevoort. Zie overzicht investeringen in de financiële begroting.
Kleine aanpassingen < € 10.000 -52.000 -52.000 -36.000 -45.000 Betreft amendement verkeersmetingen (begroting 2022) en enkele indexeringen en areaaluitbreidingen van budgetten zoals openbare verlichting en speelvoorzieningen.
Ombuigingen:
Kosten kabels en leidingen (toezicht) kunnen vervallen indien junior projectleider wordt aangenomen 9.000 9.000 9.000 9.000 Bij programma 1 is formatie-uitbreiding opgenomen.
Transitievisie warmte: vooralsnog vooral voorlichting en weinig uitvoeringskosten 30.000 Vanwege geringe uitvoeringskosten is dit bedrag niet nodig in 2023, structurele uitgaven hangen af van de ambities en plannen (en de rijksbijdragen)
Totaal programma 6 -226.881 -511.012 -274.558 13.792