Uitgaven

16,58%

€ 10.502

x € 1.000
16,58% Complete

Inkomsten

0,6%

€ 381

x € 1.000
0,6% Complete

Saldo

8123,93%

€ -10.121

x € 1.000

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Uitgaven

16,58%

€ 10.502

x € 1.000
16,58% Complete

Inkomsten

0,6%

€ 381

x € 1.000
0,6% Complete

Saldo

8123,93%

€ -10.121

x € 1.000

Portefeuillehouder(s)

M. Houben en N. Wouters

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Bestuur dat in verbinding staat en samen werkt met anderen 1. Beter samenspel raad, college en ambtelijke organisatie
2. Meer van de buitenwereld naar binnen halen
3. Beter participatie(beleid)
4. Doelgerichtere regionale samenwerking
5. Betere informatieverstrekking
Doelmatige ondersteuning van het gemeentebestuur 6. Professionelere bedrijfsvoering
Digitale inclusie, waarbij iedereen kan deelnemen aan de digitale samenleving 7. Meer ondersteuning voor inwoners bij de digitale benadering van onze producten en diensten
Passende dienstverleningsvormen, waarbij iedereen contact kan leggen met de gemeente via het dienstverleningskanaal dat de voorkeur heeft 8. Betere mogelijkheden om contact met de gemeente te leggen door dienstverleningskanalen uit te breiden en op elkaar af te stemmen
Klanttevredenheid door snelle, persoonlijke en oplossingsgerichte dienstverlening, waarbij duidelijk is waar men aan toe is 9. Optimalere processen met focus op doorlooptijden, wachttijd, verwerkingstijd en afhandeltermijn

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Reglement dorps- en wijkraden, gemeente Nuenen c.a. 2017 onbepaald maart 2014 onbepaald
Raadsbesluit inzake Dienst Dommelvallei 2013 - 2016 november 2012 onbepaald
Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022 Metropoolregio Eindhoven 2019 - 2023 februari 2019 2022
Samenwerkingsagenda 2018 - 2025 Stedelijk Gebied Eindhoven 2018 - 2025 december 2018 2025
Participatienota Participatie in Nuenen 2020 e.v. november 2020 onbepaald
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Nuenen c.a. 2022 2022 e.v. maart 2022 2026
Het Nuenense BOB-model 2022 e.v. februari 2022 onbepaald
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Nuenen c.a. 2017 2017 e.v. maart 2017 onbepaald
Verordening Auditcommissie 2020 2020 e.v. november 2020 onbepaald
Gedragscode Integriteit gemeenteraad Nuenen c.a. 2018 - 2022 juni 2018 2022
Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Nuenen c.a. 2018 - 2022 juni 2018 2022

Wat gaan we ervoor doen?

Bestuur dat in verbinding staat en samen werkt met anderen

Doelmatige ondersteuning van gemeentebestuur

Digitale inclusie, waarbij iedereen kan deelnemen aan de digitale samenleving

Passende dienstverleningsvormen, waarbij iedereen contact kan leggen met de gemeente via het dienstverleningskanaal dat de voorkeur heeft

Klanttevredenheid door snelle, persoonlijke en oplossingsgerichte dienstverlening, waarbij duidelijk is waar men aan toe is

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Jaarrekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Volledig digitaal afgehandelde producten aantal per jaar 1.433 5.500 3.500
Telefonische contacten aantal per jaar 15.084 13.500 14.000
Totaal aantal baliecontacten aantal per jaar 9.180 8.500 9.000
Afhandelpercentage telefonie % directe beantwoording 61 80 70

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei

Dienst Dommelvallei voert voor de gemeente bedrijfsvoeringstaken uit op het gebied van financiën, belastingen, P&O, informatievoorziening en planning en control. In het kader van de doorontwikkeling van de dienst worden wordt gewerkt aan een drietal projecten, namelijk huisvesting DDV, Professionaliseren Functioneel Beheer en Verbreden Platformen. De afronding van deze projecten is voorzien eind 2022. Mogelijk komt hierop nog een vervolg in 2023. 

 

Metropoolregio Eindhoven

Deze strategische en voornamelijk bestuurlijke samenwerking richt zich op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de Nationale Brainport Agenda. Via de Metropoolregio Eindhoven is Nuenen vertegenwoordigd in de stichting Brainport. Binnen deze samenwerkingen staat het behouden en versterken van Brainport als toptechnologieregio centraal. In 2022 is gestart met de voorbereidingen om te komen tot nieuwe samenwerkingsafspraken. De verwachting is dat het nieuwe samenwerkingsakkoord in het eerste kwartaal 2023 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. In 2022 is onderzoek gedaan naar de bestuurlijke en organisatorisch positionering van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). Het advies is om RHCe te ontvlechten uit de MRE-organisatie en als zelfstandige organisatie voor te zetten onder een publiek- of privaatrechtelijke organisatievorm. Over het advies en de gewenste organisatievorm moeten nog besluiten genomen worden. Belangrijk is dat hierbij aandacht is voor de continuering van de dienstverlening op het gebied van archivering.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
0.1 Bestuur 1.552 1.779 1.750 1.750 1.764 1.801
0.2 Burgerzaken 843 816 843 843 842 842
0.4 Overhead 8.151 8.506 7.909 7.901 7.966 8.138
Totaal Lasten 10.545 11.101 10.502 10.494 10.571 10.782
Baten
0.10 Mutaties reserves programma 1 254 157 20 0 0 0
0.1 Bestuur 3 1 1 1 1 1
0.2 Burgerzaken 321 340 340 340 340 340
0.4 Overhead 185 24 21 21 21 21
Totaal Baten 763 521 381 362 362 362

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

 

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Nieuw beleid Coalitieprogramma: 2023 2024 2025 2026 Toelichting
Energietransitie: Inzichtelijk maken wat er voor nodig is om gemeentelijke gebouwen energieneutraal te maken -15.000 Zie voor toelichting: programma 4, doelstelling Gemeentelijk vastgoed duurzamer maken.
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2023 2024 2025 2026 Toelichting
Bijdrage MRE en RHCe volgens programmabegroting 2023 MRE -5.094 -5.094 -5.094 -5.094 Ten laste van stelpost inflatie (stelpost beleidsvoornemens, zie programma 8).
Extra kosten raad in verband met verkiezingen 2026 -25.000 Afscheid oude raad en inwerkprogramma nieuwe raad.
Extra kosten college in verband met verkiezingen 2026 -10.000 Afscheid oude college en inwerkprogramma nieuw college.
Participatie -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Zie voor toelichting: doelstelling Beter participatie(beleid).
Actualisatie personele lasten (cao-stijging e.d.) -467.500 -466.935 -467.266 -472.100 Actualisatie personele lasten (bestaande formatie), betreft met name cao-stijgingen. Ten laste van de stelpost inflatie/loonstijging, zie programma 8.
Formatie-uitbreiding openbare ruimte binnen -181.268 -181.268 -181.268 -181.268 Zie voor toelichting: doelstelling Professionelere bedrijfsvoering.
Formatie-uitbreiding CMD en Facilitaire zaken -110.682 -110.682 -110.682 -110.682 Zie voor toelichting: doelstelling Professionelere bedrijfsvoering.
Formatie-uitbreiding Vergunningen Handhaving en Veiligheid -27.339 -27.339 -27.339 -27.339 Zie voor toelichting: doelstelling Professionele bedrijfsvoering en ook de regel hierna Meicirculaire 2022: extra capaciteit toezichthouder.
Meicirculaire 2022: extra capaciteit toezichthouder -32.751 -32.751 -32.751 -32.751 Zie regel hiervoor m.b.t. formatie-uitbreiding Vergunningverlening, handhaving en veiligheid, deel van deze formatie-uitbreiding wordt gedekt door gelden uit meicirculaire 2022.
Formatie Staf 27.180 27.180 27.180 27.180 Door verschuivingen in organisatie is deze formatieruimte vrijgekomen.
Formatie procescoördinator zaakgericht werken (structureel maken, 0,5 fte) -37.772 -37.772 -37.772 -37.772 Zie voor toelichting: doelstelling Professionelere bedrijfsvoering.
Bijdrage Dienst Dommelvallei volgens programmabegroting 2023 DDV inclusief 1e begrotingswijziging 2022 -472.191 -470.653 -458.674 -546.047 De hogere bijdrage wordt deels gedekt uit bestaande budgetten, zie hieronder en programma 5 Functioneel beheer DSO (totaal € 141.410). Een deel komt ten laste van de stelpost inflatie, zie programma 8 (€ 129.478). Voor nieuw beleid (informatieplan) waarvoor nog geen dekking is, is in 2023 € 193.056 nodig.
Dekking bijdrage DDV uit bestaande budgetten 119.704 119.704 119.704 119.704 Er was binnen de begroting 2022-2025 van de gemeente Nuenen al rekening gehouden met nieuw beleid Dienst Dommelvallei voor o.m. data-analist, informatieconsulent, digitale voorzieningen raad e.a. Deze gelden vallen nu vrij.
Beheer en administratie software-applicaties sociaal domein (Dienst Dommelvallei) -40.425 -40.425 -40.425 -40.425 Door de wijziging van de software in het sociaal domein zijn er voor de 5 op zichzelf functionerende applicaties meer beheers- en administratieve handelingen nodig dan voorheen bij Dienst Dommelvallei. Hiervoor is structureel 1 fte noodzakelijk (Nuenens aandeel is 0,55 fte).
Organiseren huisvesting vergunninghouders (Dienst Dommelvallei) -13.340 Door de verhoogde taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders (statushouders) is er incidenteel meer uren noodzakelijk voor het organiseren van deze huisvestingsbegeleidingswerkzaamheden bij Dienst Dommelvallei. Het betreft hier 1/3 fte, waarvan 55% voor Nuenen (eenmalig voor 2023).
Informatieplan (I&A projectportfolio) DDV 2023 -117.360 -70.080 -70.080 -70.080 Zie voor toelichting: Paragrafen, Bedrijfsvoering onder Informatievoorziening.
BIZOB verhoging inzet -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 Zie voor toelichting: doelstelling Professionelere bedrijfsvoering.
Budget versterking dienstverlening Robuust rechtsbeschermingssysteem, systeemleren, ondersteuning versterking wijkteams -80.827 -78.986 -81.136 -88.627 Oormerken vanuit decembercirculaire gemeentefonds 2021, zie programma 8. Zie voor toelichting: doelstelling Meer van de buitenwereld naar binnen halen
Actualisatie kapitaallasten (aangepaste planning investeringen 2023-2026 en lopende investeringen 2022) -8.925 -22.083 -21.979 Hogere kapitaallasten door de hogere aanschafprijs vrachtwagen werf in 2023 (tussentijdse rapportage voorjaar 2022) en de investering in de inrichting van de nieuwe raadzaal in het Klooster. Zie overzicht van investeringen in de financiële begroting.
Kleine aanpassingen < € 10.000 -3.000 -3.000 -3.000 -6.000 Betreft o.m. prijsstijgingen op budgetten representatie en gemeentewerf.
Ombuigingen:
n.v.t.
Totaal programma 1 -1.577.665 -1.507.026 -1.510.686 -1.648.280