Uitgaven

3,73%
€ 2.363
x €1.000
3,73% Complete

Inkomsten

0,09%
€ 55
x €1.000
0,09% Complete

Saldo

1852,57%
€ -2.308
x €1.000

Programma 2. Veiligheid & Handhaving

Uitgaven

3,73%
€ 2.363
x €1.000
3,73% Complete

Inkomsten

0,09%
€ 55
x €1.000
0,09% Complete

Saldo

1852,57%
€ -2.308
x €1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Gemeente waar inwoners, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen 1. Ervaren veiligheid door inwoners niet lager dan nu
2. Gerichter toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden
Gemeente waar kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien zonder middelengebruik, overlast en criminaliteit. 3. Lager percentrage kinderen en jongeren die middelen gebruiken, overlast veroorzaken en/of in criminaliteit terecht komen
Maximale zelfredzaamheid bij inwoners binnen hun eigen mogelijkheden 4. Meer bewustwording creëren over o.a. babbeltrucs, brandveiligheid en digitale weerbaarheid
5. Betere bescherming van kwetsbare groepen inwoners tegen de gevaren van mensenhandel (uitbuiting)
Juiste en adequate hulpverlening voor personen met onbegrepen gedrag. 6. Betere vroegsignalering
Adequate aanpak van woonoverlast 7. Betere vroegsignalering

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Kadernota Veiligheid 2019-2022 2019 - 2022 juli 2019 2022
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nuenen c.a. 2021 2021 maart 2021 2022
Regionaal Risicoprofiel VRBZO 2019 onbepaald
Regionaal Beleidsplan VRBZO inclusief Visie 2025 2020 - 2025 2026
Regionaal Crisisplan VRBZO 2016 - 2021 2023

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Jaarrekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Verwijzingen HALT* aantal per 10.000 jongeren 10 15 15
Winkeldiefstallen* aantal per 1.000 inwoners 0,6 0,7 0,7
Geweldsmisdrijven* aantal per 1.000 inwoners 0,8 1,1 1,1
Diefstallen uit woningen* aantal per 1.000 inwoners 1,7 2,0 2,2
Vernielen en beschadigingen (in de openbare ruimte)* aantal per 1.000 inwoners 1,86 2,3 2,3
Aantal RIEC-casussen aantal 1 5 6
Aantal Bibob-onderzoeken aantal eigen toetsen plus aantal adviesaanvragen Landelijk Bureau 26 50 40
Aantal gesloten panden op basis van Wet Damocles aantal 3 7 7

* verplichte indicatoren op grond van BBV

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Bij veroorzakers van ernstige overlast of criminaliteit met complexe problemen op diverse gebieden zijn vaak meerdere partijen (zorgorganisaties, justitiële organisaties en/of gemeente) betrokken. Bij de aanpak met betrekking tot deze personen is het effectiever om de inspanningen van deze verschillende partijen op elkaar af te stemmen. Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost verzorgt onder andere de procesregie op complexe casuïstiek met het doel (nieuwe) strafbare feiten te verminderen en te voorkomen. Met deze aanpak levert het Zorg- en Veiligheidshuis een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in alle 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.

Op basis van de eerder bestuurlijk vastgestelde opdracht voor ‘2023 en verder’ krijgen de volgende aandachtspunten in 2023 extra aandacht:

  • Uitvoeren van de nieuwe c.q. geactualiseerde Persoonsgerichte Aanpak Jeugd, Onbegrepen gedrag en Huiselijk geweld/kindermishandeling (Multi Disciplinaire Aanpak);
  • Opzetten van regionaal kennisknooppunt ter bevordering van kennis en expertise onder ketenpartners;
  • Op orde houden van de bedrijfsvoering op het gebied van o.m. werkgeverschap, privacyregelgeving en ICT. 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Na de taak en rol van de veiligheidsregio in de opschaling, coördinatie en zorg voor uniformiteit gedurende de coronapandemie, kwam daar in het voorjaar 2022 ook nog de coördinerende rol in de opvang van ontheemden uit Oekraïne en de ondersteuning van de asielstroom met crisisnoodopvang, bij. Afhankelijk van de ontwikkelingen heeft dit ook nog invloed op de werkzaamheden van VRBZO in 2023.

Leerpunten uit de evaluaties van deze crisis én de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's worden meegenomen in de herijking van het Regionaal Crisisplan 2023 en de doorontwikkeling van het domein crisisbeheersing. Hiervoor zijn extra incidentele middelen beschikbaar gesteld. Dit is noodzakelijk gezien de wellicht ongekende crisis in de toekomst. 

In april 2021 heeft het Algemeen Bestuur de Visie 2025 VRBZO vastgesteld. VRBZO gaat ook in 2023 op basis van uitvoeringsplannen aan de slag met de in de visie vastgestelde speerpunten en thema's: samen voor veilig, weerbare samenleving en toekomstbestendige organisatie.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

De ODZOB voert voor de gemeente alle milieutaken uit op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving (VTH). Voor dit programma zijn met name de werkzaamheden in het kader van toezicht en handhaving van belang. Hiervoor wordt jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst afgesloten en een werkprogramma afgesproken. De omgevingsdienst wordt ook ingeschakeld voor allerlei sectorale adviestaken, zoals op het gebied van bodem, geluid, asbest, geur, etc. De volgende ontwikkelingen krijgen ook in 2023 aandacht:

  • Omgevingswet: De invloed van deze wet op de ODZOB en de gemeenten is groot. Keuzes in de omgevingsvisie en - plannen van de deelnemende gemeenten hebben grote impact op de taakuitvoering en organisatie. De interne samenwerking en met de deelnemende gemeenten en met externe partijen wordt hierdoor steeds belangrijker.
  • Advisering en kennisuitwisseling over grote inhoudelijke thema's die vanuit het VTH-domein veel impact hebben op de leefomgeving. Het gaat daarbij om de volgende thema's: klimaat & energie/duurzaamheid, toekomstbestendige veehouderij, bodem, asbest, gezondheid, ondermijning.
  • Verdere ontwikkeling van de kwaliteit en efficiency. Dit vergt voortdurend aandacht met daarin een belangrijke positie voor standaardisering van werkprocessen en ontsluiting van informatie. Onderdeel van de informatievoorziening is een goede basisregistratie met een actueel regionaal inrichtingenbestand.
  • De ODZOB sluit aan bij het Dommelstroom Interventieteam. 

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.195 1.198 1.249 1.249 1.229 1.229
1.2 Openbare orde en Veiligheid 1.646 1.224 1.114 975 989 975
Totaal Lasten 2.841 2.422 2.363 2.225 2.218 2.204
Baten
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 37 36 36 36 36 36
1.2 Openbare orde en Veiligheid 574 19 19 19 19 19
Totaal Baten 611 55 55 55 55 55

Voorgestelde aanpassingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

2. Veiligheid & Handhaving
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2023 2024 2025 2026 Toelichting
Bijdrage Veiligheidsregio VRBZO volgens programmabegroting 2023 VRBZO -52.214 -52.214 -37.049 -37.049 Gedeeltelijk ten laste van stelpost inflatie, zie programma 8 (€ 22.963). Rest € 29.151 ten laste van begrotingssaldo.
Bijdrage ODZOB volgens programmabegroting 2023 ODZOB (onderdeel milieuhandhaving) -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 Dit betreft een gedeelte van de bijdrage aan de ODZOB, de rest valt onder programma 6 (milieu). Ook hier wordt de toename van de bijdrage weer gedeeltelijk ten laste van stelpost inflatie gebracht. Netto komt € 63.746 ten laste van het begrotingssaldo (samen met programma 6).
Extra uren handhaving woonwagenlocaties overhevelen vanuit 2022 naar 2023 door vertraging in plan van aanpak. -25.000 Bij de tussentijdse rapportage najaar 2022 wordt dit bedrag verlaagd, is dus slechts kwestie van verschuiven.
Ombuigingen:
Minder budget nodig voor toezichthouder sociaal domein (RIEC, DIT) 12.000 12.000 12.000 12.000 Aanpassing op basis van ervaringscijfers.
Totaal programma 2 -101.214 -76.214 -61.049 -61.049