Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 1 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1 Bestuur 1.750 1 -1.749 1.750 1 -1.749 1.764 1 -1.763 1.801 1 -1.800
0.2 Burgerzaken 843 340 -503 843 340 -503 842 340 -502 842 340 -502
0.4 Overhead 7.909 21 -7.888 7.901 21 -7.880 7.966 21 -7.945 8.138 21 -8.117

Programma 2 Veiligheid & Handhaving

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.249 36 -1.213 1.249 36 -1.213 1.229 36 -1.193 1.229 36 -1.193
1.2 Openbare orde en Veiligheid 1.114 19 -1.095 975 19 -957 989 19 -971 975 19 -957

Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
4.1 Openbaar basisonderwijs 97 0 -97 97 0 -97 97 0 -97 97 0 -97
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 814 76 -739 814 76 -739 814 76 -739 814 76 -739
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.352 365 -2.987 3.358 365 -2.994 3.255 365 -2.890 3.252 365 -2.887
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 542 110 -432 542 110 -432 542 110 -432 542 110 -432
6.3 Inkomensregelingen 6.254 5.028 -1.226 6.254 5.028 -1.226 6.254 5.028 -1.226 6.254 5.028 -1.226
6.4 WSW en beschut werk 1.428 0 -1.428 1.443 0 -1.443 1.443 0 -1.443 1.443 0 -1.443
6.5 Arbeidsparticipatie 713 0 -713 713 0 -713 713 0 -713 713 0 -713
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 988 0 -988 988 0 -988 988 0 -988 988 0 -988
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 1.855 0 -1.855 1.855 0 -1.855 1.855 0 -1.855 1.855 0 -1.855
6.71B Begeleiding (WMO) 970 0 -970 970 0 -970 970 0 -970 970 0 -970
6.71C Dagbesteding (WMO) 345 0 -345 345 0 -345 345 0 -345 345 0 -345
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 335 150 -185 335 150 -185 335 150 -185 335 150 -185
6.72A Jeugdhulp begeleiding 875 0 -875 875 0 -875 875 0 -875 875 0 -875
6.72B Jeugdhulp behandeling 1.915 0 -1.915 1.915 0 -1.915 1.915 0 -1.915 1.915 0 -1.915
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 255 0 -255 255 0 -255 255 0 -255 255 0 -255
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 202 0 -202 202 0 -202 202 0 -202 202 0 -202
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 765 0 -765 765 0 -765 765 0 -765 765 0 -765
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 15 0 -15 15 0 -15 15 0 -15 15 0 -15
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 42 0 -42 42 0 -42 42 0 -42 42 0 -42
6.74C Gesloten plaatsing 20 0 -20 20 0 -20 20 0 -20 20 0 -20
6.81A Beschermd wonen (WMO) 3 0 -3 3 0 -3 3 0 -3 3 0 -3
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 18 0 -18 18 0 -18 18 0 -18 18 0 -18
6.82A Jeugdbescherming 383 0 -383 383 0 -383 383 0 -383 383 0 -383
6.82B Jeugdreclassering 58 0 -58 58 0 -58 58 0 -58 58 0 -58
7.1 Volksgezondheid 918 0 -918 937 0 -937 957 0 -957 977 0 -977

Programma 4 Verenigingen & Accommodaties

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 4 0 14 14 0 39 39 0 39 39 0 39 39
4.2 Onderwijshuisvesting 1.197 75 -1.122 1.195 75 -1.120 1.240 75 -1.166 1.129 75 -1.055
5.1 Sportbeleid en activering 243 0 -243 168 0 -168 168 0 -168 168 0 -168
5.2 Sportaccommodaties 1.024 195 -828 1.399 195 -1.204 1.382 195 -1.187 1.375 195 -1.180
5.6 Media 460 0 -460 460 0 -460 460 0 -460 460 0 -460

Programma 5 Wonen & Leefomgeving

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 5 175 100 -75 175 100 -75 175 100 -75 175 100 -75
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 170 257 86 170 257 86 170 257 86 170 257 86
7.5 Begraafplaatsen 244 280 36 245 280 35 259 280 21 259 280 21
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.125 0 -1.125 1.125 0 -1.125 1.125 0 -1.125 1.125 0 -1.125
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 7.000 6.533 -467 5.174 4.720 -454 5.151 4.731 -421 5.161 4.740 -421
8.3 Wonen en bouwen 1.526 903 -624 1.471 883 -588 1.274 878 -396 1.402 878 -525

Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 6 0 102 102 0 60 60 0 60 60 0 24 24
2.1 Verkeer en vervoer 3.752 106 -3.646 4.029 106 -3.923 4.186 106 -4.080 4.193 106 -4.087
2.2 Parkeren 23 0 -23 23 0 -23 23 0 -23 23 0 -23
2.5 Openbaar vervoer 12 0 -12 12 0 -12 12 0 -12 12 0 -12
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.219 0 -2.219 2.253 0 -2.253 2.168 0 -2.168 2.176 0 -2.176
7.2 Riolering 1.143 2.114 971 1.213 2.188 976 1.011 2.242 1.232 1.061 2.298 1.237
7.3 Afval 2.608 3.558 950 2.652 3.624 972 2.705 3.691 987 2.759 3.760 1.001
7.4 Milieubeheer 631 0 -631 544 0 -544 522 0 -522 513 0 -513

Programma 7 Economie, Toerisme & Recreatie

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 7 0 24 24 0 183 183 0 183 183 0 183 183
3.1 Economische ontwikkeling 263 9 -254 128 9 -119 128 9 -119 128 9 -119
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 38 0 -38 38 0 -38 38 0 -38 38 0 -38
3.4 Economische promotie 45 35 -10 80 35 -45 60 35 -25 60 35 -25
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 785 18 -768 1.701 18 -1.683 1.720 18 -1.702 1.288 18 -1.271
5.4 Musea 53 0 -53 53 0 -53 53 0 -53 53 0 -53
5.5 Cultureel erfgoed 24 0 -24 24 0 -24 24 0 -24 24 0 -24

Programma 8 Financiën & Belastingen

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 8 313 0 -313 228 0 -228 1.108 0 -1.108 0 0 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 125 0 -125 97 0 -97 466 0 -466 -169 0 169
0.5 Treasury 44 65 21 17 26 8 41 16 -25 41 16 -25
0.61 OZB woningen 134 5.187 5.052 134 5.331 5.197 134 5.479 5.345 134 5.631 5.497
0.62 OZB niet-woningen 39 1.416 1.377 39 1.447 1.408 39 1.479 1.440 39 1.511 1.472
0.64 Belastingen overig 106 75 -30 106 75 -30 106 75 -30 106 75 -30
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 36.233 36.233 0 38.126 38.126 0 39.694 39.694 0 37.584 37.584
0.8 Overige baten en lasten 1.915 0 -1.915 3.047 0 -3.047 3.930 0 -3.930 3.934 0 -3.934

Totaal

Bedragen x €1.000
Totaal Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Totaal 63.463 63.463 0 63.922 63.922 0 65.788 65.788 0 63.960 63.960 0