Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Terug naar navigatie - Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Deze begroting bestaat uit 8 te realiseren programma's, te weten:

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
2. Veiligheid & Handhaving
3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
4. Verenigingen & Accommodaties
5. Wonen & Leefomgeving
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
7. Economie, Toerisme & Recreatie
8. Financiën & Belastingen

De toelichting in het programma wordt gedaan middels de drie ‘wat’-vragen:

  • Wat willen we bereiken? (vertaald naar beoogd maatschappelijk effect en doelstellingen)
  • Wat gaan we ervoor doen?
  • Wat gaat het kosten?

Een nieuwe bestuursperiode vraagt om bijstelling van de beoogde maatschappelijke effecten en de doelstellingen. We hebben dit keer vooral aansluiting gezocht bij de beleidsopgaven, zoals geformuleerd in de Omgevingsvisie Nuenen en het beleid Sociaal Domein. Daarbij zijn ook de raadsagenda en het coalitieprogramma betrokken. In deze agenda en dat programma staan vooral acties die met name gericht zijn om te komen tot resultaten. Wij hebben vooral gekeken naar waar deze resultaten aan bij moeten dragen. Daarom zijn veel thema's uit de raadsagenda en het coalitieprogramma terug te vinden onder Wat gaan we ervoor doen?.

In onderstaande tabel zijn de opgaven met daar gekoppeld de beoogde maatschappelijke effecten inzichtelijk gemaakt. Tevens is aangegeven in welk programma deze terug te vinden zijn.

Opgave Beoogd maatschappelijk effect Programma
Krachtig gemeentebestuur Bestuur dat in verbinding staat en samenwerkt met anderen 1
Doelmatige ondersteuning van het gemeentebestuur 1
Hoogwaardige woon-, werk- en leefomgeving Nuenen behouden en ontwikkelen als leefbare woongemeente waarbij geen afbreuk wordt gedaan of waarbij een bijdrage wordt geleverd aan onze kernkwaliteiten (groen, dorps, rustig en gezellig) 5 en 6
Passende huisvesting voor onze inwoners, waaronder jongeren, ouderen en specifieke doelgroepen waaronder Sinti en zorgbehoevenden 5
Zo energiezuinig en duurzaam mogelijke (bestaande) woningvoorraad, zodat inwoners zo lang mogelijk en comfortabel in Nuenen kunnen blijven wonen 5
Hoogwaardig voorzieningenniveau passend bij schaalgrootte van Nuenen 4
Onderwijshuisvesting bassischolen afgestemd op leerlingenprognoses 4
Toekomstbestendig centrum 7
Duurzame bedrijventerreinen 7
Borgen van de bereikbaarheid, behouden en waar mogelijk verbeteren van de leefbaarheid en verbeteren van de omgevingskwaliteiten 6
Robuuste en biodiverse groenstructuren 6
Natuurlijke en economische kwaliteiten in het buitengebied 7
Bewustwording van hergebruik van spullen 6
Veilige woon-, werk- en leefomgeving Gemeente waar inwoners, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen 2
Maximale zelfredzaamheid bij inwoners binnen hun eigen mogelijkheden 2
Gemeente waar kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien zonder middelengebruik, overlast en criminaliteit 2 en 3
Juiste en adequate hulpverlening voor personen met onbegrepen en/of verward gedrag 2 en 3
Adequate aanpak van woonoverlast 2
Vitale samenleving Inclusieve samenleving 3
Samenleving waarin iedereen kan meedoen 3
Juiste en tijdige zorg voor iedereen die dat nodig heeft 3
Zorg betaalbaar houden 3
Ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen 3
Maximale ondersteuning naar werk/dagbesteding 3
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de (Nuenense) samenleving 3
Vrijetijdsbesteding in balans 7
Gezondheid als verbindende factor Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl 3, 4 en 6
Toegankelijke, betrouwbare en bestendige dienstverlening Digitale inclusie, waarbij iedereen kan deelnemen aan de digitale samenleving 1
Passende dienstverleningsvormen waarbij iedereen contact kan leggen met de gemeente via het dienstverleningskanaal dat de voorkeur heeft 1
Klanttevredenheid door snelle, persoonlijke en oplossingsgerichte dienstverlening waarbij duidelijk is waar men aan toe is 1
Gezonde en financieel bestendige gemeente Goed en degelijk financieel beleid 8
Lastendruk passend bij voorzieningenniveau 8

In het onderdeel 'Wat gaat het kosten?' staan de realisatie 2021 en de begrote baten en lasten en het saldo van 2022 tot en met 2026. De programma's zijn opgedeeld in taakvelden. Deze taakvelden zijn wettelijk voorgeschreven.

Afsluitend is een overzicht opgenomen met de voorgestelde financiële aanpassingen van dat programma.