Voorwoord

Voor u ligt de eerste begroting van een nieuwe bestuursperiode. De aankomende periode willen we vooral doen, resultaten boeken en besluiten die zijn genomen in de vorige bestuursperiode, zoals over de Sinti, de Hongerman, het Klooster en de Bundelroutes uitvoeren. Toen deze besluiten zijn genomen, zag de wereld er anders uit dan vandaag de dag. Daarom is het nodig om een realiteitscheck te doen. Kunnen we de besluiten nog uitvoeren binnen de (financiële) kaders? Is bijstelling van de plannen noodzakelijk en/of mogelijk? Of moeten we kijken naar andere scenario’s?

Financieel

De begroting is op orde, namelijk meerjarig structureel en reëel in evenwicht. Tegelijkertijd zijn er binnen de raad en het college zorgen over de schuldenlast en het risicoprofiel van de gemeente. Daarom zijn we terughoudend met het opvoeren van nieuw beleid en het doen van nieuwe investeringen. Daarnaast willen we de aankomende jaren een buffer creëren om zodoende de financiële positie van de gemeente te versterken. Hiermee kunnen we ook de onzekerheden die na 2026 op ons afkomen in verband een gewijzigde financieringssystematiek vanuit het Rijk, opvangen. Tevens biedt het mogelijkheden om een afgewogen keuze te maken tussen het aangaan van leningen dan wel de inzet van eigen vermogen bij de grote investeringsprojecten, waardoor de leningenportefeuille niet explosief hoeft te groeien. Kortom, door nu zuinig te zijn en een buffer te creëren, heeft de raad in de toekomst meer financiële armslag bij het nemen van besluiten.

Bertje van Stiphout,
Wethouder Financiën