Reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
Bedragen x €1.000
Reserves Balans 1/1/2023 Balans 1/1/2024 Balans 1/1/2025 Balans 1/1/2026 Balans 1/1/2027
Algemene reserves
Algemene reserve 7.197 7.509 7.737 8.845 8.845
Bouwgrond: algemene reserve 13.379 13.379 13.379 13.379 13.379
Algemene reserve bouwgrond winstnemingen 9.402 9.402 9.402 9.402 9.402
Totaal Algemene reserves 29.977 30.290 30.518 31.626 31.626
Bestemmingsreserves
Bouwgrond; bovenwijkse voorz onbel 2.252 2.302 2.352 2.402 2.452
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting 501 626 751 876 1.001
Bouwgrond; parkmanagement 349 349 349 349 349
Bouwgrond; fonds groen voor rood 651 551 451 351 251
Bestemmingsreserve I&A 20 0 0 0 0
Rijkscompensatie coronacrisis 421 421 421 421 421
Reserve klimaatmiddelen Rijk 227 167 167 167 167
Reserve betaalbaar wonen 722 722 722 722 722
Totaal Bestemmingsreserves 5.142 5.137 5.212 5.287 5.362
Dekkingsreserves
Dekkingsres kap lst reconstr op en afritten Geldropsedijk 216 216 209 201 193
Dekkingsres kap lst HOV2 50 47 44 41 38
Dekkingsreserve onderzoek bereikbaarheidsakkoord 20 0 0 0 0
Dekkingsreserve ecologische verbindingszone Hooidonk 36 35 34 33 33
Dekkingsres hybrideveld RKGSV Gerwen 327 313 299 284 270
Dekkingsreserve onderzoek mobiliteitsprojecten 108 73 37 1 1
Dekkingsreserve renovatie Hongerman 1.000 1.000 975 950 925
Dekkingsreserve renovatie Klooster 1.593 1.593 1.529 1.466 1.402
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand 92 88 85 81 77
Dekkingsreserve Klooster nieuwe stijl 2.894 2.894 2.779 2.663 2.547
Dekkingsres snelheidsremmende maatregelen Boord 68 65 63 60 57
Dekkingsres regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde 250 250 240 230 220
Totaal Dekkingsreserves 6.655 6.575 6.293 6.010 5.764

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Bedragen x €1.000
Voorzieningen Balans 1/1/2023 Balans 1/1/2024 Balans 1/1/2025 Balans 1/1/2026 Balans 1/1/2027
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's
Milieuschade Schenkels 368 368 368 368 368
Pensioen voormalige wethouders 2.802 2.777 2.751 2.726 2.701
Totaal Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's 3.170 3.144 3.119 3.094 3.069
Voorzieningen onderhoud en egalisatie
Voorziening onderhoud gebouwen 1.865 1.920 1.974 2.028 2.082
Voorziening onderhoud wegen 2.106 2.836 3.236 2.835 2.434
Voorziening civiele kunstwerken 501 504 517 551 584
Voorziening beelden en plastieken 7 7 7 7 7
Totaal Voorzieningen onderhoud en egalisatie 4.480 5.267 5.734 5.421 5.107
Voorzieningen door derden beklemde middelen
Voorziening afval 402 385 331 285 250
Voorziening riolering 4.095 3.816 3.748 3.500 3.363
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties 124 124 124 124 124
Voorziening afgesloten complexen GB 68 68 68 68 68
Parkeerfonds 9 9 9 9 9
Totaal Voorzieningen door derden beklemde middelen 4.698 4.402 4.280 3.986 3.814

Totaal reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Totaal reserves en voorzieningen
Bedragen x €1.000
Staat van reserves en voorzieningen Balans 1/1/2023 Balans 1/1/2024 Balans 1/1/2025 Balans 1/1/2026 Balans 1/1/2027
Reserves 41.774 42.002 42.023 42.923 42.752
Voorzieningen 12.348 12.813 13.134 12.501 11.989

Toelichting op de reserves

Terug naar navigatie - Toelichting op de reserves

De reserves bestaan uit algemene reserves en bestemmingsreserves. Algemene reserves fungeren als buffer voor het opvangen van verliezen van algemene aard. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor een specifiek doel of voor het opvangen van ongewenste schommelingen in tarieven die aan derden in rekening worden gebracht. 

 

Algemene reserves

Algemene reserve

Terug naar navigatie - Algemene reserve
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
7.197 313 0 7.509

De algemene reserve heeft vooral een bufferfunctie om ongewenste en onvoorziene toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. In de nota reserves en voorzieningen 2019 is besloten het minimum van deze reserve jaarlijks bij de jaarrekening te bepalen. Dit bedrag wordt dan berekend als 10% van de uitkering gemeentefonds plus inkomsten ozb (op basis van de Handleiding artikel 12 Financiële verhoudingswet), waarbij we afronden op € 100.000,-. Dat komt neer op € 3,9 miljoen. De huidige algemene reserve is dus ruimschoots toereikend.

In 2023 storten we een gedeelte van het positieve begrotingsresultaat (€ 312.524,-) in de algemene reserve, om zo een extra buffer te creëren voor het 'ravijnjaar' 2026 en verder.

Bouwgrond algemene reserve

Terug naar navigatie - Bouwgrond algemene reserve
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
13.379 0 0 13.379

De doelstelling van de algemene reserve bouwgrondexploitatie is een buffer voor het afdekken van financiële risico’s in de bouwgrondexploitaties. De voeding van deze reserve wordt gevormd door de voordelige resultaten van bouwgrondexploitaties.
Voor de afdekking van negatieve bouwgrondexploitaties is een specifieke voorziening ‘verliesgevende complexen bouwgrond’ ingesteld, die gevoed wordt vanuit de algemene reserve bouwgrond. De stand van de algemene reserve bouwgrond wordt beïnvloed door toekomstige winstnames die hoogst onzeker zijn. Bij aanspreking van deze reserve zal altijd gekeken moeten worden naar de stand op het moment zelf.

Bouwgrond algemene reserve (winstnemingen)

Terug naar navigatie - Bouwgrond algemene reserve (winstnemingen)
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
9.402 0 0 9.402

Deze reserve is gevormd na de jaarrekening 2017 met het doel de tussentijdse winstnemingen vanuit de bouwgrondprojecten af te zonderen van andere stortingen in reserves.

Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen

Terug naar navigatie - Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
2.252 50 0 2.302

Deze reserve is bedoeld voor investeringen met een zogeheten “bovenwijks” karakter. Te denken valt aan investeringen in de infrastructuur (ontsluitingswegen, verkeersstructuur) die buiten de nieuwbouwwijk ligt, maar er wel voor aangelegd wordt en/of voor meerdere wijken dient. Deze bestemmingsreserve wordt gevoed vanuit exploitatiebijdragen zoals overeengekomen in anterieure overeenkomsten, gemeentelijke gronduitgiften en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten. De toevoegingen volgen uit de Nota grondbeleid, ieder nieuw te realiseren bouwplan draagt bij.  

Projecten mogen niet in één keer ten laste van de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen worden gebracht (BBV-voorschriften). De projecten moeten worden geactiveerd en de kapitaallasten (rente en afschrijving) worden over de levensduur van de investering gespreid. Bij het beschikbaar stellen van het krediet wordt het volledige bedrag vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen overgebracht naar een nieuwe bestemmingsreserve kapitaallasten (zie onder dekkingsreserves). Vanuit die reserve worden de jaarlijkse kapitaallasten van de investeringen gedekt.

De toevoeging houdt verband met verwachte grondverkopen binnen de grondexploitatieprojecten (€ 50.000,-). 

Bouwgrond; sociale huisvesting

Terug naar navigatie - Bouwgrond; sociale huisvesting
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
501 125 0 626

Deze bestemmingsreserve is gevormd om initiatieven op het gebied van de sociale volkshuisvesting te stimuleren. De reserve wordt gevoed vanuit exploitatiebijdragen zoals overeengekomen in anterieure overeenkomsten op basis van de Nota grondbeleid, gemeentelijke gronduitgiften en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten.

De voedingen aan en onttrekkingen uit de bestemmingsreserve sociale volkshuisvesting volgen uit de Nota grondbeleid. Iedere nieuw te realiseren woning draagt bij. In de Nota grondbeleid 2019-2023 is opgenomen dat een ontwikkelende partij moet kunnen aantonen dat deze bijdrage noodzakelijk is om de sociale woningbouwontwikkeling in het project haalbaar te houden. Het college beslist over een toewijzing uit de reserve. 

De toevoeging houdt verband met verwachte grondverkopen binnen de grondexploitatieprojecten (€ 125.000,-). 

Bouwgrond; parkmanagement

Terug naar navigatie - Bouwgrond; parkmanagement
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
349 0 0 349

Parkmanagement is opgezet en geïnitieerd door samenwerking tussen gemeente en bedrijven. De activiteiten staan in het teken van duurzaamheid, verbetering, kostenbeheersing, ruimtebeheersing en gemak voor ondernemers en arbeid. De samenwerking tussen werkgevers en gemeente moet zorgen voor een gezond economisch, werk- en leefklimaat.

Met de Nota grondbeleid heeft de raad besloten om voor de uitvoering van parkmanagement en toekomstige revitalisering van bedrijventerreinen een bijdrage te calculeren per verkochte m2 grond voor bedrijven. Deze bestemmingsreserve wordt gevoed vanuit exploitatiebijdragen zoals overeengekomen in anterieure overeenkomsten, gemeentelijke gronduitgiften en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten.

Bouwgrond; fonds groen voor rood

Terug naar navigatie - Bouwgrond; fonds groen voor rood
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
651 0 100 551

Deze reserve is ingesteld om landschapsinvesteringen te kunnen financieren als gevolg van ontwikkelingen in het landelijk gebied. Het doel is versterking en verbetering van de landschappelijke kwaliteiten van de gemeente Nuenen.
Deze bestemmingsreserve wordt gevoed vanuit exploitatiebijdragen zoals overeengekomen in anterieure overeenkomsten, gemeentelijke gronduitgiften en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten.

De onttrekking van € 100.000,- betreft het project Dommeldal.

Bestemmingsreserve I&A

Terug naar navigatie - Bestemmingsreserve I&A
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
20 0 20 0

De reserve wordt aangewend wanneer de bijdrage van de gemeente Nuenen aan Dienst Dommelvallei stijgt door meer uitgaven van de dienst aan I&A (het informatiebeleidsplan).

Eind 2023 is de reserve leeg, hierna worden alle kosten binnen het exploitatieresultaat opgevangen.

Rijkscompensatie coronacrisis

Terug naar navigatie - Rijkscompensatie coronacrisis
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
421 0 0 421

Deze reserve is gevormd bij de jaarrekening 2020 om onze kosten en inkomstendervingen ten gevolge van de coronapandemie op te kunnen vangen. Op het moment dat deze begroting is voorbereid, is Nederland weer open, maar onzeker is of dit ook zo blijft. We houden deze bestemmingsreserve nog aan tot minimaal medio 2023, zodat eventuele kosten als gevolg van de coronapandemie hieruit gefinancierd kunnen worden.

Klimaatmiddelen Rijk

Terug naar navigatie - Klimaatmiddelen Rijk
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
227 0 60 167

Deze reserve is in 2021 gevormd en de middelen worden ingezet om te zijner tijd inwoners en ondernemers te ondersteunen bij energiebesparing en de overstap naar een duurzame warmtebron (expertise, onderzoeken, procesbegeleiding etc.). Verwachting is dat bij de pilot wijkuitvoeringsplan duidelijk wordt waar inwoners behoefte aan hebben.  

De onttrekking betreft 2 projecten:

- inventarisatie wat er nodig is om te stimuleren dat er verduurzamingsmaatregelen aan andere gebouwen dan woningen worden gerealiseerd (€ 20.000,-)

- het Energiehuis, voorlichting geven aan inwoners over verduurzaming (€ 40.000,-).

Reserve betaalbaar wonen

Terug naar navigatie - Reserve betaalbaar wonen
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
722 0 0 722

Tot en met 2022 hadden we een voorziening Betaalbaar wonen, die als doel had om de terugkerende middelen van Koopgarantwoningen vanuit Helpt Elkander (compensatie van eerdere grondkorting) aan te wenden voor de kosten van startersleningen en daarnaast om de betaalbaarheid van het wonen in Nuenen te vergroten. Nader onderzoek heeft geleerd dat deze voorziening niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen in het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies gemeenten). Ook de accountant heeft dit geconstateerd en opgenomen in zijn verslag van bevindingen bij de jaarrekening 2021.
Om de middelen wel voor het gewenste doel beschikbaar te houden stellen wij voor om in 2022 een bestemmingsreserve te vormen. Het saldo van genoemde voorziening van € 721.573,- storten wij in 2022 in de nieuwe reserve. Bij de tussentijdse rapportage najaar 2022, geagendeerd voor december 2022, wordt dit verwerkt. Voor 2023 zijn op dit moment nog geen stortingen of onttrekkingen begroot.

Reconstructie aansluiten Nuenen Z-W op A270

Terug naar navigatie - Reconstructie aansluiten Nuenen Z-W op A270
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
216 0 0 216

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering reconstructie op- en afritten Geldropsedijk te dekken. De kapitaallasten zijn in 2023 nog niet van toepassing omdat de investering nog niet (volledig) uitgevoerd is.

HOV2

Terug naar navigatie - HOV2
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
50 0 3 47

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering voor HOV2 te dekken. De onttrekking van € 2.884,- betreft de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Onderzoek bereikbaarheidsakkoord

Terug naar navigatie - Onderzoek bereikbaarheidsakkoord
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
20 0 20 0

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering voor het onderzoek bereikbaarheidsakkoord te dekken. De onttrekking van € 19.986,- betreft de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Ecologische verbindingszone Hooidonk

Terug naar navigatie - Ecologische verbindingszone Hooidonk
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
36 0 1 35

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering voor de ecologische verbindingszone Hooidonk te dekken. De onttrekking betreft de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Hybrideveld RKGSV Gerwen

Terug naar navigatie - Hybrideveld RKGSV Gerwen
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
327 0 14 313

Deze dekkingsreserve is gevormd om de kapitaallasten van de investering voor het hybrideveld RKGSV Gerwen te dekken. De onttrekking van € 14.230,- betreft de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Onderzoek mobiliteitsprojecten

Terug naar navigatie - Onderzoek mobiliteitsprojecten
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
108 0 36 73

Deze dekkingsreserve is gevormd om de kapitaallasten van de investering voor het onderzoek mobiliteitsprojecten. De onttrekking van € 36.000,- betreft de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Renovatie Hongerman

Terug naar navigatie - Renovatie Hongerman
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
1.000 0 0 1.000

Deze dekkingsreserve is in 2019 gevormd ten laste van de algemene reserve om de kapitaallasten van een gedeelte van de investering voor de renovatie Hongerman te dekken. De kapitaallasten zijn in 2023 nog niet van toepassing omdat de investering nog niet (volledig) uitgevoerd is.

Renovatie Klooster

Terug naar navigatie - Renovatie Klooster
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
1.593 0 0 1.593

Deze dekkingsreserve is in 2019 gevormd ten laste van de algemene reserve om de kapitaallasten van de investering voor de renovatie van het Klooster te dekken. De kapitaallasten zijn in 2023 nog niet van toepassing omdat de investering nog niet (volledig) uitgevoerd is.

Calamiteitenpad Esrand

Terug naar navigatie - Calamiteitenpad Esrand
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
92 0 4 88

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de algemene reserve grondexploitatie om de kapitaallasten van de investering voor het calamiteitenpad Esrand te dekken. De onttrekking van € 3.680,- betreft de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Klooster nieuwe stijl

Terug naar navigatie - Klooster nieuwe stijl
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
2.894 0 0 2.894

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de algemene reserve. Deze dekkingsreserve is gevormd om de kapitaallasten van de investeringen voor installaties en vloerverwarming bij de renovatie van het Klooster te kunnen dekken. De kapitaallasten zijn in 2023 nog niet van toepassing omdat de investering nog niet uitgevoerd is.

Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta

Terug naar navigatie - Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
250 0 0 250

Deze dekkingsreserve is gevormd vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van het krediet regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta te kunnen dekken. De kapitaallasten zijn in 2023 nog niet van toepassing omdat de investering nog niet uitgevoerd is.

Toelichting op de voorzieningen

Terug naar navigatie - Toelichting op de voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passiefposten op de balans die een inzicht geven in de voorzienbare lasten van risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden op de balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.
De voorzieningen zijn onder te verdelen in voorzieningen onderhoud en egalisatie, voorzieningen door derden beklemde middelen en voorzieningen verplichtingen, verlies en risico's.

Milieuschade Schenkels

Terug naar navigatie - Milieuschade Schenkels
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
368 0 0 368

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 5 november 2018 ontheffing verleend voor hergebruik van de voormalige stortplaats aan de Collse Hoefdijk te Nuenen. Na sanering kan levering van het perceel plaatsvinden conform vaststellingsovereenkomst. De planning hiervan is nog niet bekend.

Pensioen voormalige wethouders

Terug naar navigatie - Pensioen voormalige wethouders
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
2.802 39 64 2.777

Voor zittende wethouders moet op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) pensioen worden opgebouwd. Dit pensioen is afhankelijk van de diensttijd als wethouder en komt tot uitkering na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De noodzakelijke omvang van de voorziening aan het eind van het boekjaar wordt elk jaar bepaald op basis van actuariële berekeningen door een extern bureau. De werkelijke pensioenbetalingen aan (voormalige) wethouders in het boekjaar komen ten laste van deze voorziening.

Voorziening onderhoud gebouwen

Terug naar navigatie - Voorziening onderhoud gebouwen
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
1.865 367 313 1.920

Uitgaven voor groot onderhoud dat opgenomen is in het beheerplan wordt uit de voorziening bekostigd. Jaarlijks wordt bekeken of de vervanging ook daadwerkelijk noodzakelijk is of nog een jaar kan worden uitgesteld.

Met de schoolbesturen lopen nog gesprekken over het organiseren van het gezamenlijk groot onderhoud voor de gebouwen MFA Heuvelrijk en Ouwlandse Dijk. Overdracht van het schooldeel van de gebouwen naar het schoolbestuur moet nog plaatsvinden. 

Voor Dorpshuis D'n Heuvel is een participatieproject gestart waarbij Stichting D'n Heuvel samen met betrokken partijen en inwoners een plan maakt voor aanpassing van de MFA inclusief ontsluiting gymzaal voor een toekomstbestendig Gerwen. Voor de aanpassing is een bedrag opgenomen in de investeringsbegroting.

Sporthal De Hongerman inclusief Scarabee wordt in stand gehouden, maar is gezien de renovatieplannen niet opgenomen in de voorziening. Voor de renovatie/vernieuwbouw is in 2021 een apart investeringskrediet beschikbaar gesteld.

Voorziening wegen

Terug naar navigatie - Voorziening wegen
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
2.106 977 247 2.836

De voorziening is gebaseerd op het beheerplan wegen en wordt gebruikt voor het egaliseren van de kosten. Jaarlijks wordt het benodigd (gemiddeld) bedrag (€ 977.000,-) gestort in deze voorziening. De verwachte uitgaven aan cyclisch onderhoud volgens het Wegenbeheerplan 2022-2026 zijn in 2022 € 247.466,-. 

Voor reconstructie en rehabilitatie van de wegen zijn geen middelen beschikbaar in het onderhoudsfonds. Indien hier middelen voor nodig zijn, wordt apart aan de raad om budget gevraagd.

Civiele kunstwerken

Terug naar navigatie - Civiele kunstwerken
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
501 115 112 504

De voorziening is gevormd voor het groot onderhoud van civiele kunstwerken zoals bruggen.

Voorziening beelden en plastieken

Terug naar navigatie - Voorziening beelden en plastieken
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
7 0 0 7

In 2019 is geconstateerd dat er achterstallig onderhoud was aan de kunst in de openbare ruimte, de beelden en plastieken. Voor het bedrag van het achterstallig onderhoud is conform het BBV een voorziening gevormd. Dit is nog niet volledig uitgevoerd.

Voorziening afval

Terug naar navigatie - Voorziening afval
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
402 0 18 385

Het tarief dat geheven wordt voor afvalstoffenheffing mag op begrotingsbasis maximaal 100% kostendekkend zijn. Als er grote schommelingen zijn in de kosten en opbrengsten kan gebruik gemaakt worden van een voorziening om de kosten te egaliseren en zo grote schommelingen in de tarieven te voorkomen.

Voorziening riolering

Terug naar navigatie - Voorziening riolering
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
4.095 0 279 3.816

De voorziening wordt gebruikt voor het egaliseren van de kosten. Daarmee worden tariefschommelingen in de toekomst zoveel mogelijk beperkt. De basis wordt gevormd door het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kostenprognose wordt jaarlijks geactualiseerd

Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties

Terug naar navigatie - Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
124 0 0 124

Nuenen neemt deel aan het Regionale Ontwikkelingsfonds Werklocaties (ROW). Hiervoor is een voorziening gevormd. Betaling aan het regionale fonds vindt gefaseerd plaats afhankelijk van (regionale) besluitvorming.

Afgesloten complexen GB

Terug naar navigatie - Afgesloten complexen GB
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
68 0 0 68

Deze voorziening is gevormd voor nagekomen kosten van afgesloten projecten grondexploitatie.

Parkeerfonds

Terug naar navigatie - Parkeerfonds
Stand 1-1-2023 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2023
9 0 0 9

Uitgangspunt in de gemeente Nuenen is dat bedrijven de parkeerbehoefte op eigen terrein oplossen. Bij nieuwbouw moeten zij dus op hun eigen terrein voldoende parkeerplaatsen realiseren (volgens CROW publicatie Toekomstbestendig parkeren (2018)). Indien onvoldoende ruimte op eigen terrein aanwezig is om de parkeerbehoefte op te lossen, is het (mits dit niet leidt tot onevenredige parkeerhinder in de omgeving) mogelijk om deze verplichting af te kopen. De bijdragen van de bedrijven zijn dan bedoeld om parkeerplaatsen elders binnen acceptabele afstand te realiseren. Afkoop kan slechts plaatsvinden na toestemming van het college. In het kader van de planvorming voor het centrum wordt gekeken naar locaties voor parkeren en de bijdrage die het parkeerfonds kan hebben bij de realisatie. Daarbij zullen parkeerfonds en ambitie in balans moeten blijven. Dit kan gevolgen hebben voor de stortingen.