Uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balans

 

Bedragen x € 1.000

Activa 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027
Vaste activa
Immateriële vaste activa 912 741 598 455 349
Materiële vaste activa 55.481 80.207 86.578 90.082 98.642
Financiële vaste activa 2.132 1.681 1.212 1.172 1.131
Totaal Vaste activa 58.525 82.629 88.387 91.709 100.122
Vlottende activa
Voorraden 63.386 32.962 30.177 28.049 28.049
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 12.237 12.187 12.187 12.187 12.187
Liquide middelen 266 266 266 266 266
Overlopende activa 6.652 6.652 6.652 6.652 6.652
Totaal Vlottende activa 82.541 52.067 49.282 47.154 47.154
Totaal Activa 141.066 134.696 137.669 138.863 147.276
Passiva 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027
Vaste passiva
Eigen vermogen 41.899 42.099 42.488 42.754 42.195
Voorzieningen 12.348 12.813 13.134 12.501 11.989
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer 73.420 66.385 68.647 70.209 79.692
Totaal Vaste passiva 127.666 121.297 124.270 125.464 133.877
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar 8.101 8.101 8.101 8.101 8.101
Overlopende passiva 5.298 5.298 5.298 5.298 5.298
Totaal Vlottende passiva 13.399 13.399 13.399 13.399 13.399
Totaal Passiva 141.066 134.696 137.669 138.863 147.276

EMU-saldo

Terug naar navigatie - EMU-saldo

Voor de jaren 2019 tot en met 2022 is de EMU-tekortruimte voor Rijk en decentrale overheden voorgesteld op -0,4% BBP en voor de gemeenten -0,27% BBP. Inmiddels is besloten om deze onderverdeling naar de diverse overheidslagen met één jaar te verlengen tot en met 2023. In de septembercirculaire 2022 is informatie opgenomen over de ontwikkeling en individuele referentiewaardes. De individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie. De individuele referentiewaarde (* € 1.000) voor Nuenen is voor 2023 € 2.253. 

De individuele overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) verstrekken onderstaande gegevens jaarlijks aan het CBS. Indien hieruit blijkt dat op macroniveau het EMU-saldo overschreden wordt, zullen de gemeenten, provincies en waterschappen hierover worden geïnformeerd.
Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen op kasbasis binnen de begroting.

 

Bedragen x € 1.000

Omschrijving 2022 2023 2024
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves -402 352 118
2 Mutatie (im)materiële vaste activa -8.135 -24.555 -6.227
3 Mutatie voorzieningen 417 465 321
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 4.343 30.424 2.785
5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa 0 0 0
EMU-saldo -3.777 6.686 -3.003

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Terug naar navigatie - Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Conform het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. In de tabel hieronder zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden salarissen en (rechten op) uitkeringen meegenomen.

Hierbij zijn de volgende vormen te onderscheiden:

  • Beloningen tijdens het dienstverband: het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van het personeel in dienst. Vanwege het ontbreken van een dienstverband zijn hierbij de raadsleden niet meegenomen.
  • Uitkeringen bij ontslag: afkoopsommen.
  • Pensioentoezeggingen: (wethouders-)pensioenen, wachtgeld en (verzekerings-)premies.
  • Afvloeiingsregelingen: non-actieven en tijdelijke loondoorbetaling.

 

Bedragen x € 1.000

Omschrijving 2023 2024 2025 2026
Beloningen tijdens het dienstverband 9.245 9.243 9.262 9.256
Uitkeringen bij ontslag 0 0 0 0
Pensioentoezeggingen 58 58 58 58
Afvloeiingsregelingen 0 0 0 0
Totaal 9.303 9.301 9.320 9.314

Overzicht van investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht van investeringen

Het overzicht van investeringen bestaat uit 2 delen, om aan te sluiten bij de Financiële verordening 2017. In het 1e overzicht staan de investeringen waarvoor later nog nader uitgewerkte voorstellen worden voorgelegd aan de raad. In het 2e overzicht de investeringen die bestaand beleid zijn of van geringe omvang. De investeringskredieten voor 2023 worden meteen beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de begroting (beslispunt in het raadsvoorstel). Over de uitvoering van alle investeringen leggen wij verantwoording af in de jaarrekening.
De kapitaallasten voor alle investeringen zijn wel opgenomen in de meerjarenbegroting, zodat er financieel rekening mee is gehouden.

Nog aan raad voor te leggen investeringen Beschikbaar Investering Kapitaallasten
1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening t/m 2022 2023 2024 2025 2026 Totaal 2023 2024 2025 2026
Inrichting nieuwe raads-/commissiezaal (Klooster) 240.000 240.000 0 0 13.200 13.140
5. Wonen & Leefomgeving t/m 2022 2023 2024 2025 2026 Totaal 2023 2024 2025 2026
Renovatie woonwagenlocatie Kremersbos 100.000 660.000 1.000.000 1.760.000 500 500 500 3.800
Renovatie woonwagenlocatie/aanschaf woonwagens Bosweg 300.000 1.600.000 1.100.000 3.000.000 0 1.500 9.500 135.000
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer t/m 2022 2023 2024 2025 2026 Totaal 2023 2024 2025 2026
Ongelijkvloerse spoorkruising Collse Hoefdijk 50.000 1.000.000 1.050.000 250 250 250 250
Ongelijkvloerse spoorkruising Collse Hoefdijk - subsidies -500.000 -500.000 netto berekend
Ongelijkvloerse spoorkruising Collse Hoefdijk ten laste van reserve bovenwijks #) -500.000 -500.000 netto berekend
Reconstructie Arnold Pootlaan/Brabantring 40.000 45.000 765.000 850.000 200 425 38.250 38.080
Verbetering fietsverbinding Lyndakkers - Oude Kerkdijk, tlv riolering *) 30.000 410.000 440.000 ten laste van voorziening riolering
Verbetering fietsverbinding Lyndakkers - Oude Kerkdijk, fietsstraat *) 50.000 223.000 273.000 0 250 12.285 12.230
Reconstructie Soeterbeekseweg 30.000 30.000 0 0 0 0
Herinrichting Papenvoort - Houtrijk - Van Goghkerkje tlv riolering 50.000 340.000 390.000 ten laste van voorziening riolering
Herinrichting Papenvoort - Houtrijk - Van Goghkerkje (relatie met WvvG) 30.000 277.000 307.000 150 9.315 9.274 9.232
Herinrichting Papenvoort - Houtrijk - Van Goghkerkje (tlv bovenwijks) #) -100.000 -100.000 netto berekend
Herinrichting vijver en park gemeentehuis (relatie met WvVG) 50.000 445.000 495.000 250 27.225 27.101 26.977
Herinrichting Park, Parkstraat en omg. (uit riolering) *) 15.000 100.000 115.000 ten laste van voorziening riolering
Herinrichting Park, Parkstraat en omg. (relatie met WvVG) 35.000 125.000 525.000 130.000 815.000 175 175 800 2.675
Herinrichting Park, Parkstraat en omg. (relatie met WvVG) (tlv bovenwijks) #) -150.000 -150.000 netto berekend
Herinrichting Park, binnengebied (relatie met WvVG) 300.000 160.000 460.000 0 0 0 1.500
Reconstructie Refeling, incl. verkeersveiligheidsmaatregelen (top 16) 30.000 35.000 595.000 660.000 150 325 29.700 29.568
Fietsverbinding Nuenen Oost-West (fietsstraat vanaf Opetersepad via Mezenlaan tot Lyndakkers) 25.000 25.000 450.000 500.000 0 0 125 250
Inprikkers fietsverbinding centrum Oost (Papenvoort – Berg) en Noord (Langlaar Papenvoort) (excl. riolering) 25.000 25.000 450.000 500.000 0 0 125 250
Meierijlaan; downgraden auto / upgraden fiets 15.000 15.000 270.000 300.000 0 0 75 150
Bovenwijkse beweegvoorziening Lissevoort (Coalitieprogramma) 160.000 160.000 0 0 11.467 11.467
Bundelroutes 2023 (deelproject 1, 2, 5, 8 en 10) 8.235.000 8.235.000 0 144.641 143.998 143.355
Subsidies Bundelroutes 2023 (deelproject 1, 2, 5, 8 en 10) -5.020.764 -5.020.764 netto berekend
Bundelroutes 2024 (deelproject 3, 6 en 10) 6.320.714 6.320.714 0 0 114.563 114.054
Subsidies Bundelroutes 2024 (deelproject 3, 6 en 10) -3.774.871 -3.774.871 netto berekend
Bundelroutes 2025-2026 (deelproject 6) 1.000.000 13.114.286 14.114.286 0 0 0 2.014
Subsidies Bundelroutes 2025-2026 (deelproject 6) -597.222 -7.832.143 -8.429.365 netto berekend
Uitw. deel Nuenense snelfietsroutes (Gemert - Eindhoven en F58 Wilhelminakanaal) *) 25.000 25.000 225.000 275.000 125 250 12.375 12.320
7. Economie, Toerisme & Recreatie t/m 2022 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026
Inrichting Klooster algemene ruimten/bibliotheek 982.000 982.000 0 0 0 70.377
Totalen 410.000 4.836.236 6.893.843 3.884.778 7.772.143 23.797.000 1.800 184.856 423.588 626.689

*) Deze investeringen worden nog aan de raad voorgelegd, maar wel wordt voorgesteld het voorbereidingskrediet in 2023 direct beschikbaar te stellen.
#) Deze investeringen komen uit het Bestedingenplan van bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen. De investeringen vloeien veelal voort uit verplichtingen verbonden aan de bouwprojecten en worden gedekt uit de fondsafdrachten. Het moment van aanvragen van het investeringskrediet zal mede afhankelijk zijn van de omvang en ontwikkeling van deze reserve.

Direct beschikbaar gestelde investeringen Beschikbaar Investering Kapitaallasten
1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening t/m 2022 2023 2024 2025 2026 Totaal 2023 2024 2025 2026
Auto's werf piket/toezicht (2x) 65.000 65.000 0 13.305 13.260 13.195
Hogedruk-aanhanger werf 15.000 15.000 0 0 3.075 3.060
Plateau-aanhanger werf 6.000 6.000 0 0 1.230 1.224
Containers werf 2023 15.000 15.000 0 1.575 1.568 1.560
Containers werf 2024 6.000 6.000 0 0 630 627
Auto handhaving 34.000 34.000 0 0 6.970 6.936
4. Verenigingen & Accommodaties t/m 2022 2023 2024 2025 2026 Totaal 2023 2024 2025 2026
Sportpark Wettenseind, diverse vervangingen 14.500 14.500 0 1.039 1.034 1.030
Sportpark De Polder, renovatie natuurgras en vervanging leunhekwerk 29.000 29.000 0 2.078 2.069 2.059
Sportpark Koppeldreef, aanleg drainage en renovatie natuurgras 48.000 48.000 0 3.440 3.424 3.408
Verlichting sportvelden: masten 17.000 17.000 0 510 508 506
Verlichting sportvelden: armaturen 8.000 8.000 0 440 438 436
EMK hybrideveld 50.000 440.000 490.000 250 22.050 21.952 21.854
Vervangen veld C van HC Nuenen (waterveld ipv zandingestrooid) 90.000 90.000 0 4.050 4.032 4.014
Hockeyclub Nuenen 540.000 540.000 0 24.300 24.192 24.084
Verbouwing kleedlokalen EMK 720.000 720.000 0 32.400 32.256 32.112
Uitbreiding school Het Mooiste Blauw 882.286 882.286 1.764.571 0 4.411 52.937 52.717
5. Wonen & Leefomgeving t/m 2022 2023 2024 2025 2026 Totaal 2023 2024 2025 2026
Onderzoek WKO Kloostertuin (Coalitieprogramma): bij voorb.krediet Kloostertuin 20.000 20.000 100 100 100
Aanschaf woonwagens 250.000 250.000 17.917 17.833 17.750
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer t/m 2022 2023 2024 2025 2026 Totaal 2023 2024 2025 2026
Vervangingsinvestering openbare verlichting 2023 (masten) 115.000 115.000 0 3.450 3.436 3.421
Vervangingsinvestering openbare verlichting 2024 (masten) 115.000 115.000 0 0 3.450 3.436
Vervangingsinvestering openbare verlichting 2025 (masten) 115.000 115.000 0 0 0 3.450
Vervangingsinvestering openbare verlichting 2026 (masten) 115.000 115.000 0 0 0 0
Vervangingsinvestering openbare verlichting 2023 (armaturen) 127.000 127.000 0 6.985 6.953 6.921
Vervangingsinvestering openbare verlichting 2024 (armaturen) 127.000 127.000 0 0 6.985 6.953
Vervangingsinvestering openbare verlichting 2025 (armaturen) 127.000 127.000 0 0 0 6.985
Vervangingsinvestering openbare verlichting 2026 (armaturen) 127.000 127.000 0 0 0 0
Sneeuwploeg opzetstrooier 2 x 30.000 30.000 0 0 3.150 3.135
Voorbereiden reconstructie Arendhof (tlv riolering) 15.000 15.000 ten laste van voorziening riolering
Voorbereiden reconstructie Arendhof (alg.midd.) 10.000 10.000
Reconstructie Arendhof (tlv riolering) 180.000 175.000 355.000 ten laste van voorziening riolering
Reconstructie Arendhof (alg.midd.) 70.000 70.000 140.000 400 6.750 6.720
Verbeteren regenwaterafvoer Eeneind 2 (uit vz riolering) 30.000 30.000 990.000 1.050.000 ten laste van voorziening riolering
Verbeteren regenwaterafvoer Eeneind 2 (uit alg. midd.) 250.000 250.000 0 0 0 11.250
Vervanging elektromechanische pompgemalen buitengebied 2023 35.000 35.000 ten laste van voorziening riolering
Vervanging elektromechanische pompgemalen buitengebied 2024 35.000 35.000 ten laste van voorziening riolering
Vervanging elektromechanische pompgemalen buitengebied 2025 35.000 35.000 ten laste van voorziening riolering
Vervanging electromechanische pompgemalen buitengebied 2026 35.000 35.000 ten laste van voorziening riolering
Gemalen bouwkundig 2026 52.000 52.000 ten laste van voorziening riolering
Grote gemalen elektromechanisch 2026 27.500 27.500 ten laste van voorziening riolering
Persleidingen buitengebied vervangen 2026 90.000 90.000 ten laste van voorziening riolering
Levensduur verlengend reliningen (riolering) 2023 175.000 175.000 ten laste van voorziening riolering
Levensduur verlengend reliningen (riolering) 2025 175.000 175.000 ten laste van voorziening riolering
Gemalen electromechanisch 2024 27.500 27.500 ten laste van voorziening riolering
Gemalen electromechanisch 2025 27.500 27.500 ten laste van voorziening riolering
Gemalen electromechanisch 2026 27.500 27.500 ten laste van voorziening riolering
Vrijverval riolering 2024 312.000 312.000 ten laste van voorziening riolering
Vrijverval riolering 2025 312.000 312.000 ten laste van voorziening riolering
Vrijverval riolering 2026 312.000 312.000 ten laste van voorziening riolering
Regenwaterafvoer Nuenen-West noordzijde richting Hooidonkse beek - Riolering 0 15.000 210.000 225.000 ten laste van voorziening riolering
Regenwaterafvoer Nuenen-West noordzijde richting Hooidonkse beek 0 15.000 210.000 225.000 0 0 0 0
Regenwaterafvoer Nuenen-West noordzijde richting Hooidonkse beek (tlv bovenwijks) #) 0 -15.000 -210.000 -225.000 netto berekend
Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta - Riolering 125.000 75.000 200.000 ten laste van voorziening riolering
Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta 125.000 125.000 250.000 0 0 0 0
Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta (tlv bovenwijks) #) -125.000 -125.000 -250.000 netto berekend
Vervangen mini-containers (kliko's) uit 1999 50.000 50.000 ten laste van voorziening afval
Vervangen ondergrondse containers 2023 300.000 300.000 ten laste van voorziening afval
Ontwikkelen VANG-park (2x) in Nuenen West 200.000 200.000 ten laste van voorziening afval
Speelvoorzieningen 2023 85.000 85.000 0 6.092 6.064 6.035
Speelvoorzieningen 2024 85.000 85.000 0 0 6.092 6.064
Speelvoorzieningen 2025 85.000 85.000 0 0 0 6.092
Groenreconstructie jaarschijf 2023 35.000 35.000 0 1.925 1.916 1.908
Groenreconstructie jaarschijf 2024 35.000 35.000 0 0 1.925 1.916
Groenreconstructie jaarschijf 2025 35.000 35.000 0 0 0 1.925
Groenreconstructie jaarschijf 2026 35.000 35.000 0 0 0 0
Vervangen/herplanten van bomen 50.000 50.000 0 2.750 2.738 2.725
Inrichting omrasterde hondenlosloopgebieden in de woonkernen 35.000 10.000 45.000 175 3.225 3.210 3.195
Verkeersveiligheidsmaatregelen 2023 (top 16) 75.000 75.000 0 3.375 3.360 3.345
Verkeersveiligheidsmaatregelen 2024 (top 16) 75.000 75.000 0 0 3.375 3.360
Verkeersveiligheidsmaatregelen 2025 (top 16) 75.000 75.000 0 0 0 3.375
Verkeersveiligheidsmaatregelen 2026 (top 16) 75.000 75.000 0 0 0 0
Aanpassingen Opwettenseweg (buiten bestemmingsplan) 25.000 75.000 100.000 125 4.500 4.480 4.460
Aanpassen riolering Beekstraat Berg- M. Begemannstr. (uit riolering) 300.160 300.160 ten laste van voorziening riolering
Aanpassen riolering Beekstraat Berg- M. Begemannstr. (uit alg. midd.) 75.040 75.040 0 3.002 3.002
Reconstructie Wielewaallaan tussen Vinkenlaan en Lyndakkers (riolering) 71.568 71.568 ten laste van voorziening riolering
Reconstructie Wielewaallaan tussen Vinkenlaan en Lyndakkers (alg. midd.) 17.976 17.976 0 0 0 0
Reconstructie Vinkenlaan (riolering) 139.608 139.608 ten laste van voorziening riolering
Reconstructie Vinkenlaan (alg. midd.) 34.944 34.944 0 0 0 0
Reconstructie Mantelmeeuwlaan (riolering) 69.216 69.216 ten laste van voorziening riolering
Reconstructie Mantelmeeuwlaan (alg. midd.) 17.472 17.472 0 0 0 0
Reconstructie Hoge Brake tussen Mantelmeeuwlaan en waterpartij (riolering) 122.136 814.240 936.376 ten laste van voorziening riolering
Reconstructie Hoge Brake tussen Mantelmeeuwlaan en waterpartij (alg. midd.) 30.576 203.840 234.416 0 0 0 153
Reconstructie Hoge Brake tussen Mantelmeeuwlaan en Brabantring (riolering) 187.320 1.248.800 1.436.120 ten laste van voorziening riolering
Reconstructie Hoge Brake tussen Mantelmeeuwlaan en Brabantring (alg. midd.) 46.872 312.480 359.352 0 0 0 234
Reconstructie Hoge Brake tussen Kernkwartier en Oude Kerkdijk (riolering) 39.480 263.200 302.680 ten laste van voorziening riolering
Reconstructie Hoge Brake tussen Kernkwartier en Oude Kerkdijk (alg. midd.) 9.912 66.080 75.992 0 0 0 50
Totalen 235.000 5.225.986 2.074.786 2.872.796 4.155.424 14.563.991 550 160.318 254.394 286.782

#) Deze investeringen komen uit het Bestedingenplan van bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen. De investeringen vloeien veelal voort uit verplichtingen verbonden aan de bouwprojecten en worden gedekt uit de fondsafdrachten. Het moment van aanvragen van het investeringskrediet zal mede afhankelijk zijn van de omvang van deze reserve.