Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Blz. 1  
Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Voorwoord Blz. 8  
Algemene inleiding Blz. 9  
Algemene inleiding Blz. 10  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 11  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 12  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 13  
Wat willen we bereiken? Blz. 14  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 15  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 16  
Een toekomstbestendig Nuenen c.a. Blz. 17  
Bestuurlijke toekomst en herindelingsprocedure Blz. 18  
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. Blz. 19  
Bestuurskracht verder versterken Blz. 20  
Betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties Blz. 21  
Integriteit van het gemeentebestuur Blz. 22  
Meer digitale communicatie Blz. 23  
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken Blz. 24  
Samenwerken in de regio Blz. 25  
Tevreden klanten Blz. 26  
Dienstverlening: meer digitaal Blz. 27  
Beleidsindicatoren Blz. 28  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 29  
Wat gaat het kosten? Blz. 30  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 31  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 32  
Wat willen we bereiken? Blz. 33  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 34  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 35  
Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven. Blz. 36  
Slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden Blz. 37  
Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid Blz. 38  
Zelfredzaamheid: inwoners doen het zelf Blz. 39  
Beleidsindicatoren Blz. 40  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 41  
Wat gaat het kosten? Blz. 42  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 43  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 44  
Wat willen we bereiken? Blz. 45  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 46  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 47  
Betaalbaar houden van zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben, die ook krijgen. Blz. 48  
Inzet: sociaal netwerk en voorliggende voorzieningen Blz. 49  
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 50  
Jeugd Blz. 51  
Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 52  
Ouderen blijven meedoen Blz. 53  
Participatie Blz. 54  
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap. Blz. 55  
Huisvesting van vergunninghouders Blz. 56  
Inburgeringstraject Blz. 57  
Beleidsindicatoren Blz. 58  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 59  
Wat gaat het kosten? Blz. 60  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 61  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 62  
Wat willen we bereiken? Blz. 63  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 64  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 65  
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 66  
Onderwijshuisvesting Blz. 67  
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners. Blz. 68  
Goed aanbod van activiteiten Blz. 69  
Subsidies en accommodaties Blz. 70  
Betaalbaar houden zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben dat ook krijgen Blz. 71  
Gevarieerde voorliggende voorzieningen Blz. 72  
Beleidsindicatoren Blz. 73  
Wat gaat het kosten? Blz. 74  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 75  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 76  
Wat willen we bereiken? Blz. 77  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 78  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 79  
Prettig wonen voor verschillende doelgroepen. Blz. 80  
Nuenen West verder ontwikkelen (op basis van de herijking) Blz. 81  
Prestatieafspraken maken met woningcorporaties Blz. 82  
Wonen voor starters en andere doelgroepen Blz. 83  
Woonwagenlocaties Blz. 84  
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren. Blz. 85  
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk. Blz. 86  
Omgevingswet en bestemmingsplannen Blz. 87  
Vergunningverlening Blz. 88  
Een representatieve woningvoorraad. Blz. 89  
Beleidsindicatoren Blz. 90  
Wat gaat het kosten? Blz. 91  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 92  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 93  
Wat willen we bereiken? Blz. 94  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 95  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 96  
We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen. Blz. 97  
Inspelen op veranderend klimaat Blz. 98  
Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat. Blz. 99  
Duurzaamheid Blz. 100  
Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a. Blz. 101  
Verkeer en mobiliteit Blz. 102  
In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval. Blz. 103  
Stimuleren recycling Blz. 104  
Groenste gemeente van Nederland. Blz. 105  
Groenste gemeente Blz. 106  
Vergroten biodiversiteit. Blz. 107  
Natuurbehoud Blz. 108  
Levendige en aantrekkelijke gemeente. Blz. 109  
Gemeentelijke voorzieningen en openbare ruimte Blz. 110  
Beleidsindicatoren Blz. 111  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 112  
Wat gaat het kosten? Blz. 113  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 114  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 115  
Wat willen we bereiken? Blz. 116  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 117  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 118  
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente. Blz. 119  
Aantrekkelijke vestigingsgemeente Blz. 120  
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten Blz. 121  
Erfgoed Blz. 122  
Ontwikkelen Landgoed Gulbergen Blz. 123  
Villagemarketing en van Gogh Blz. 124  
Beleidsindicatoren Blz. 125  
Wat gaat het kosten? Blz. 126  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 127  
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 128  
Wat willen we bereiken? Blz. 129  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 130  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 131  
Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend. Blz. 132  
Sluitende meerjarenbegroting Blz. 133  
Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1). Blz. 134  
OZB verlaging Blz. 135  
Beleidsindicatoren Blz. 136  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 137  
Wat gaat het kosten? Blz. 138  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 139  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 140  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 141  
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 142  
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 143  
Paragrafen Blz. 144  
Lokale heffingen Blz. 145  
Inleiding Blz. 146  
Beleid Blz. 147  
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 148  
Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten Blz. 149  
Rioolheffing Blz. 150  
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 151  
Leges Blz. 152  
Overige belastingen Blz. 153  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 154  
Overzicht tarieven Blz. 155  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 156  
Inleiding Blz. 157  
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 158  
Inventarisatie van de risico’s Blz. 159  
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 160  
Financiële kengetallen Blz. 161  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 162  
Inleiding Blz. 163  
Wegen Blz. 164  
Openbare verlichting Blz. 165  
Civiele kunstwerken Blz. 166  
Groen Blz. 167  
Riolering Blz. 168  
Gebouwen Blz. 169  
Speeltoestellen Blz. 170  
Verkeersregelingen Blz. 171  
Beelden en Plastieken Blz. 172  
Financiering Blz. 173  
Inleiding Blz. 174  
Interne en externe ontwikkelingen Blz. 175  
Financieringsbehoefte Blz. 176  
Renterisicobeheer Blz. 177  
Leningenportefeuille Blz. 178  
Bedrijfsvoering Blz. 179  
Inleiding Blz. 180  
Personeel en organisatie Blz. 181  
Informatievoorziening Blz. 182  
Control Blz. 183  
Huisvesting Blz. 184  
Kengetallen Blz. 185  
Overzicht overhead Blz. 186  
Verbonden partijen Blz. 187  
Inleiding Blz. 188  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 189  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 190  
Stichtingen en verenigingen Blz. 191  
Grondbeleid Blz. 192  
Inleiding Blz. 193  
Raadsbesluiten Blz. 194  
Bestemmingsreserves Blz. 195  
Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 196  
Materieel vast actief (voorheen NIEGG) Blz. 197  
Verwachte resultaat grondexploitatie / project Blz. 198  
Parameters en uitgangspunten grondexploitaties Blz. 199  
Prognoses Blz. 200  
Toelichting projecten Blz. 201  
Financiële begroting Blz. 202  
Overzicht van baten en lasten Blz. 203  
Overzicht van baten en lasten Blz. 204  
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 205  
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 206  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 207  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 208  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 209  
Reserves en voorzieningen Blz. 210  
Toelichting op de financiële positie Blz. 211  
Toelichting op de financiële positie Blz. 212  
Bijlagen Blz. 213  
Vaststellingsbesluit Blz. 214  
Raadsbesluit en raadsvoorstel Blz. 215  
Aangenomen amendement en moties Blz. 216  
Aangenomen amendement Blz. 217  
Aangenomen moties Blz. 218  
Gerelateerde besluiten: Subsidieprogramma 2019 Blz. 219  
Inleiding Blz. 220  
Begrotingsprogramma's Blz. 221  
Verschillen Blz. 222  
Overzicht per kostensoort Blz. 223  
Overzicht per kostensoort Blz. 224