Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Blz. 1  
Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Voorwoord Blz. 5  
Algemene inleiding Blz. 6  
Algemene inleiding Blz. 7  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 8  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 9  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 10  
Wat willen we bereiken? Blz. 11  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 12  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 13  
Een toekomstbestendig Nuenen c.a. Blz. 14  
Bestuurlijke toekomst en herindelingsprocedure Blz. 15  
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. Blz. 16  
Bestuurskracht verder versterken Blz. 17  
Betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties Blz. 18  
Integriteit van het gemeentebestuur Blz. 19  
Meer digitale communicatie Blz. 20  
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken Blz. 21  
Samenwerken in de regio Blz. 22  
Tevreden klanten Blz. 23  
Dienstverlening: meer digitaal Blz. 24  
Beleidsindicatoren Blz. 25  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 26  
Wat gaat het kosten? Blz. 27  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 28  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 29  
Wat willen we bereiken? Blz. 30  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 31  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 32  
Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven. Blz. 33  
Slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden Blz. 34  
Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid Blz. 35  
Zelfredzaamheid: inwoners doen het zelf Blz. 36  
Beleidsindicatoren Blz. 37  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 38  
Wat gaat het kosten? Blz. 39  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 40  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 41  
Wat willen we bereiken? Blz. 42  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 43  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 44  
Betaalbaar houden van zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben, die ook krijgen. Blz. 45  
Inzet: sociaal netwerk en voorliggende voorzieningen Blz. 46  
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 47  
Jeugd Blz. 48  
Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 49  
Ouderen blijven meedoen Blz. 50  
Participatie Blz. 51  
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap. Blz. 52  
Huisvesting van vergunninghouders Blz. 53  
Inburgeringstraject Blz. 54  
Beleidsindicatoren Blz. 55  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 56  
Wat gaat het kosten? Blz. 57  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 58  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 59  
Wat willen we bereiken? Blz. 60  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 61  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 62  
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 63  
Onderwijshuisvesting Blz. 64  
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners. Blz. 65  
Goed aanbod van activiteiten Blz. 66  
Subsidies en accommodaties Blz. 67  
Betaalbaar houden zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben dat ook krijgen Blz. 68  
Gevarieerde voorliggende voorzieningen Blz. 69  
Beleidsindicatoren Blz. 70  
Wat gaat het kosten? Blz. 71  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 72  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 73  
Wat willen we bereiken? Blz. 74  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 75  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 76  
Prettig wonen voor verschillende doelgroepen. Blz. 77  
Nuenen West verder ontwikkelen (op basis van de herijking) Blz. 78  
Prestatieafspraken maken met woningcorporaties Blz. 79  
Wonen voor starters en andere doelgroepen Blz. 80  
Woonwagenlocaties Blz. 81  
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren. Blz. 82  
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk. Blz. 83  
Omgevingswet en bestemmingsplannen Blz. 84  
Vergunningverlening Blz. 85  
Een representatieve woningvoorraad. Blz. 86  
Beleidsindicatoren Blz. 87  
Wat gaat het kosten? Blz. 88  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 89  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 90  
Wat willen we bereiken? Blz. 91  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 92  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 93  
We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen. Blz. 94  
Inspelen op veranderend klimaat Blz. 95  
Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat. Blz. 96  
Duurzaamheid Blz. 97  
Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a. Blz. 98  
Verkeer en mobiliteit Blz. 99  
In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval. Blz. 100  
Stimuleren recycling Blz. 101  
Groenste gemeente van Nederland. Blz. 102  
Groenste gemeente Blz. 103  
Vergroten biodiversiteit. Blz. 104  
Natuurbehoud Blz. 105  
Levendige en aantrekkelijke gemeente. Blz. 106  
Gemeentelijke voorzieningen en openbare ruimte Blz. 107  
Beleidsindicatoren Blz. 108  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 109  
Wat gaat het kosten? Blz. 110  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 111  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 112  
Wat willen we bereiken? Blz. 113  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 114  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 115  
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente. Blz. 116  
Aantrekkelijke vestigingsgemeente Blz. 117  
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten Blz. 118  
Erfgoed Blz. 119  
Ontwikkelen Landgoed Gulbergen Blz. 120  
Villagemarketing en van Gogh Blz. 121  
Beleidsindicatoren Blz. 122  
Wat gaat het kosten? Blz. 123  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 124  
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 125  
Wat willen we bereiken? Blz. 126  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 127  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 128  
Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend. Blz. 129  
Sluitende meerjarenbegroting Blz. 130  
Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1). Blz. 131  
OZB verlaging Blz. 132  
Beleidsindicatoren Blz. 133  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 134  
Wat gaat het kosten? Blz. 135  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 136  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 137  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 138  
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 139  
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 140  
Lokale heffingen Blz. 141  
Inleiding Blz. 142  
Beleid Blz. 143  
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 144  
Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten Blz. 145  
Rioolheffing Blz. 146  
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 147  
Leges Blz. 148  
Overige belastingen Blz. 149  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 150  
Overzicht tarieven Blz. 151  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 152  
Inleiding Blz. 153  
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 154  
Inventarisatie van de risico’s Blz. 155  
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 156  
Financiële kengetallen Blz. 157  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 158  
Inleiding Blz. 159  
Wegen Blz. 160  
Openbare verlichting Blz. 161  
Civiele kunstwerken Blz. 162  
Groen Blz. 163  
Riolering Blz. 164  
Gebouwen Blz. 165  
Speeltoestellen Blz. 166  
Verkeersregelingen Blz. 167  
Beelden en Plastieken Blz. 168  
Financiering Blz. 169  
Inleiding Blz. 170  
Interne en externe ontwikkelingen Blz. 171  
Financieringsbehoefte Blz. 172  
Renterisicobeheer Blz. 173  
Leningenportefeuille Blz. 174  
Bedrijfsvoering Blz. 175  
Inleiding Blz. 176  
Personeel en organisatie Blz. 177  
Informatievoorziening Blz. 178  
Control Blz. 179  
Huisvesting Blz. 180  
Kengetallen Blz. 181  
Overzicht overhead Blz. 182  
Verbonden partijen Blz. 183  
Inleiding Blz. 184  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 185  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 186  
Stichtingen en verenigingen Blz. 187  
Grondbeleid Blz. 188  
Inleiding Blz. 189  
Raadsbesluiten Blz. 190  
Bestemmingsreserves Blz. 191  
Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 192  
Materieel vast actief (voorheen NIEGG) Blz. 193  
Verwachte resultaat grondexploitatie / project Blz. 194  
Parameters en uitgangspunten grondexploitaties Blz. 195  
Prognoses Blz. 196  
Toelichting projecten Blz. 197  
Overzicht van baten en lasten Blz. 198  
Overzicht van baten en lasten Blz. 199  
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 200  
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 201  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 202  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 203  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 204  
Reserves en voorzieningen Blz. 205  
Toelichting op de financiële positie Blz. 206  
Toelichting op de financiële positie Blz. 207  
Vaststellingsbesluit Blz. 208  
Raadsbesluit en raadsvoorstel Blz. 209  
Aangenomen amendement en moties Blz. 210  
Aangenomen amendement Blz. 211  
Aangenomen moties Blz. 212  
Gerelateerde besluiten: Subsidieprogramma 2019 Blz. 213  
Inleiding Blz. 214  
Begrotingsprogramma's Blz. 215  
Verschillen Blz. 216  
Overzicht per kostensoort Blz. 217  
Overzicht per kostensoort Blz. 218  
Publicatiedatum: 15-11-2018

Inhoud