Sitemap

Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Blz. 1
Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Voorwoord Blz. 5
Algemene inleiding Blz. 6
Algemene inleiding Blz. 7
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 8
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 9
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 10
Wat willen we bereiken? Blz. 11
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 12
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 13
Een toekomstbestendig Nuenen c.a. Blz. 14
Bestuurlijke toekomst en herindelingsprocedure Blz. 15
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. Blz. 16
Bestuurskracht verder versterken Blz. 17
Betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties Blz. 18
Integriteit van het gemeentebestuur Blz. 19
Meer digitale communicatie Blz. 20
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken Blz. 21
Samenwerken in de regio Blz. 22
Tevreden klanten Blz. 23
Dienstverlening: meer digitaal Blz. 24
Beleidsindicatoren Blz. 25
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 26
Wat gaat het kosten? Blz. 27
Voorgestelde aanpassingen Blz. 28
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 29
Wat willen we bereiken? Blz. 30
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 31
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 32
Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven. Blz. 33
Slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden Blz. 34
Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid Blz. 35
Zelfredzaamheid: inwoners doen het zelf Blz. 36
Beleidsindicatoren Blz. 37
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 38
Wat gaat het kosten? Blz. 39
Voorgestelde aanpassingen Blz. 40
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 41
Wat willen we bereiken? Blz. 42
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 43
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 44
Betaalbaar houden van zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben, die ook krijgen. Blz. 45
Inzet: sociaal netwerk en voorliggende voorzieningen Blz. 46
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 47
Jeugd Blz. 48
Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 49
Ouderen blijven meedoen Blz. 50
Participatie Blz. 51
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap. Blz. 52
Huisvesting van vergunninghouders Blz. 53
Inburgeringstraject Blz. 54
Beleidsindicatoren Blz. 55
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 56
Wat gaat het kosten? Blz. 57
Voorgestelde aanpassingen Blz. 58
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 59
Wat willen we bereiken? Blz. 60
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 61
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 62
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 63
Onderwijshuisvesting Blz. 64
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners. Blz. 65
Goed aanbod van activiteiten Blz. 66
Subsidies en accommodaties Blz. 67
Betaalbaar houden zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben dat ook krijgen Blz. 68
Gevarieerde voorliggende voorzieningen Blz. 69
Beleidsindicatoren Blz. 70
Wat gaat het kosten? Blz. 71
Voorgestelde aanpassingen Blz. 72
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 73
Wat willen we bereiken? Blz. 74
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 75
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 76
Prettig wonen voor verschillende doelgroepen. Blz. 77
Nuenen West verder ontwikkelen (op basis van de herijking) Blz. 78
Prestatieafspraken maken met woningcorporaties Blz. 79
Wonen voor starters en andere doelgroepen Blz. 80
Woonwagenlocaties Blz. 81
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren. Blz. 82
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk. Blz. 83
Omgevingswet en bestemmingsplannen Blz. 84
Vergunningverlening Blz. 85
Een representatieve woningvoorraad. Blz. 86
Beleidsindicatoren Blz. 87
Wat gaat het kosten? Blz. 88
Voorgestelde aanpassingen Blz. 89
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 90
Wat willen we bereiken? Blz. 91
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 92
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 93
We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen. Blz. 94
Inspelen op veranderend klimaat Blz. 95
Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat. Blz. 96
Duurzaamheid Blz. 97
Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a. Blz. 98
Verkeer en mobiliteit Blz. 99
In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval. Blz. 100
Stimuleren recycling Blz. 101
Groenste gemeente van Nederland. Blz. 102
Groenste gemeente Blz. 103
Vergroten biodiversiteit. Blz. 104
Natuurbehoud Blz. 105
Levendige en aantrekkelijke gemeente. Blz. 106
Gemeentelijke voorzieningen en openbare ruimte Blz. 107
Beleidsindicatoren Blz. 108
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 109
Wat gaat het kosten? Blz. 110
Voorgestelde aanpassingen Blz. 111
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 112
Wat willen we bereiken? Blz. 113
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 114
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 115
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente. Blz. 116
Aantrekkelijke vestigingsgemeente Blz. 117
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten Blz. 118
Erfgoed Blz. 119
Ontwikkelen Landgoed Gulbergen Blz. 120
Villagemarketing en van Gogh Blz. 121
Beleidsindicatoren Blz. 122
Wat gaat het kosten? Blz. 123
Voorgestelde aanpassingen Blz. 124
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 125
Wat willen we bereiken? Blz. 126
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 127
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 128
Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend. Blz. 129
Sluitende meerjarenbegroting Blz. 130
Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1). Blz. 131
OZB verlaging Blz. 132
Beleidsindicatoren Blz. 133
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 134
Wat gaat het kosten? Blz. 135
Voorgestelde aanpassingen Blz. 136
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 137
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 138
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 139
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 140
Paragrafen Blz. 141
Lokale heffingen Blz. 142
Inleiding Blz. 143
Beleid Blz. 144
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 145
Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten Blz. 146
Rioolheffing Blz. 147
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 148
Leges Blz. 149
Overige belastingen Blz. 150
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 151
Overzicht tarieven Blz. 152
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 153
Inleiding Blz. 154
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 155
Inventarisatie van de risico’s Blz. 156
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 157
Financiële kengetallen Blz. 158
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 159
Inleiding Blz. 160
Wegen Blz. 161
Openbare verlichting Blz. 162
Civiele kunstwerken Blz. 163
Groen Blz. 164
Riolering Blz. 165
Gebouwen Blz. 166
Speeltoestellen Blz. 167
Verkeersregelingen Blz. 168
Beelden en Plastieken Blz. 169
Financiering Blz. 170
Inleiding Blz. 171
Interne en externe ontwikkelingen Blz. 172
Financieringsbehoefte Blz. 173
Renterisicobeheer Blz. 174
Leningenportefeuille Blz. 175
Bedrijfsvoering Blz. 176
Inleiding Blz. 177
Personeel en organisatie Blz. 178
Informatievoorziening Blz. 179
Control Blz. 180
Huisvesting Blz. 181
Kengetallen Blz. 182
Overzicht overhead Blz. 183
Verbonden partijen Blz. 184
Inleiding Blz. 185
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 186
Vennootschappen en coöperaties Blz. 187
Stichtingen en verenigingen Blz. 188
Grondbeleid Blz. 189
Inleiding Blz. 190
Raadsbesluiten Blz. 191
Bestemmingsreserves Blz. 192
Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 193
Materieel vast actief (voorheen NIEGG) Blz. 194
Verwachte resultaat grondexploitatie / project Blz. 195
Parameters en uitgangspunten grondexploitaties Blz. 196
Prognoses Blz. 197
Toelichting projecten Blz. 198
Financiële begroting Blz. 199
Overzicht van baten en lasten Blz. 200
Overzicht van baten en lasten Blz. 201
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 202
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 203
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 204
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 205
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 206
Reserves en voorzieningen Blz. 207
Toelichting op de financiële positie Blz. 208
Toelichting op de financiële positie Blz. 209
Bijlagen Blz. 210
Vaststellingsbesluit Blz. 211
Raadsbesluit en raadsvoorstel Blz. 212
Aangenomen amendement en moties Blz. 213
Aangenomen amendement Blz. 214
Aangenomen moties Blz. 215
Gerelateerde besluiten: Subsidieprogramma 2019 Blz. 216
Inleiding Blz. 217
Begrotingsprogramma's Blz. 218
Verschillen Blz. 219
Overzicht per kostensoort Blz. 220
Overzicht per kostensoort Blz. 221
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap