Uitgaven

26,14%
€ 15.634
x €1.000
26,14% Complete

Inkomsten

23,21%
€ 13.903
x €1.000
23,21% Complete

Saldo

0%
€ 0
x €1.000

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Portefeuillehouder(s): C. van Brakel

Uitgaven

26,14%
€ 15.634
x €1.000
26,14% Complete

Inkomsten

23,21%
€ 13.903
x €1.000
23,21% Complete

Saldo

0%
€ 0
x €1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Prettig wonen voor verschillende doelgroepen. 1.   Nuenen West verder ontwikkelen (op basis van de herijking).
2.   Prestatieafspraken maken met woningcorporaties.
3.   Woonwagenlocaties opknappen.
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren. 4.   Woningvoorraad verduurzamen.
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk. 5.   Er zijn actuele bestemmingsplannen voor de gebieden waarin ontwikkelingen / initiatieven plaatsvinden.
6.   Een actueel grondbeleid op basis waarvan we gewenste ontwikkelingen kunnen faciliteren/sturen.
7.   Voldoen aan de kwaliteitscriteria voor vergunningverlening.
Een representatieve woningvoorraad. 8.   Sociale huurvoorraad uitbreiden met 30% (2020).

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld door de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Addendum Sectorale Structuurvisie Wonen (Woonvisie) 2013-2020 1-11-2016 2019
Programma woonwagenlocaties 2018-2022 9-11-2017 aanvulling woonvisie Sinti september 2018
Omgevingsvisie 2018-2022 - 2020

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Eenheid
Nieuwbouw woningen aantal per 1.000 woningen 3,2
Demografische druk % van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. 86,80%

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
0.10 Mutaties reserves 101 49 802 49 175 175
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 193 197 156 156 156 156
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 20 20 20 20
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 121 137 103 102 102 101
8.1 Ruimtelijke ordening 383 452 498 498 468 468
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 9.615 23.317 12.678 10.372 7.245 8.296
8.3 Wonen en bouwen 1.249 2.434 1.378 936 1.265 1.107
Totaal Lasten 11.661 26.585 15.634 12.134 9.431 10.322
Baten
0.10 Mutaties reserves 446 229 108 108 108 108
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 7 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 108 93 93 93 93 93
8.1 Ruimtelijke ordening 125 105 2 2 2 2
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 17.191 22.647 12.687 9.625 6.547 7.593
8.3 Wonen en bouwen 783 962 1.013 998 1.119 965
Totaal Baten 18.660 24.037 13.903 10.826 7.869 8.760

Voorgestelde aanpassingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

Voorgestelde aanpassingen
5. Wonen & Leefomgeving
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2019 2020 2021 2022 Toelichting
BAG -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Incidentele kosten, zoals verwerking van de vergelijking van luchtfoto's.
Squit XO -7.500 -7.500 Optimaliseren gebruiksmogelijkheden applicatie Squit XO (kwaliteitsslag).
Materialen en diensten derden omgevingsvergunningen -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 Extra personele inzet/inhuur in verband met stijging aantal en omvang aanvragen omgevingsvergunningen.
Advieskosten omgevingsvergunningen -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 Hogere advieskosten (bijv. welstand) in verband met stijging aantal en omvang aanvragen omgevingsvergunningen
Leges omgevingsvergunningen 65.275 65.275 65.275 65.275 Stijging aantal en omvang aanvragen omgevingsvergunningen
Ondersteuning woonvisie gem. Nuenen -10.000 Woonvisie actualiseren/ vernieuwen
Actualisatie centrumvisie -30.000 -30.000
Opstellen omgevingsvisie/ implementeren omgevingswet 10.000 -10.000 Verdelen budget omgevingsvisie over 2019-2020 (budget € 50.000 2019)
Nieuw beleid / coalitieakkoord: 2019 2020 2021 2022 Toelichting
BIBOB -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Advieskosten over BIBOB-beleid en cases (toelichting programma 2)
Inzet Veiligheidsregio/ODZOB bij integrale controles -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 Naast de reguliere inzet van deze instanties, is inzet nodig op integrale controles (toelichting programma 2)
Extra bouwtoezicht -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Toelichting programma 2
Beheerskosten startersleningen -2.500 -4.000 -4.750 -4.750 Beheerskosten te verstrekken startersleningen SVn
Rentekosten startersleningen -12.500 -20.000 -23.750 -23.750 Rentekosten te verstrekken startersleningen SVn
Extra budget externe personele ondersteuning project woonwagens (al € 206.600 toegekend) -200.000 inhuur externen
Uitbreiding uren interne medewerkers ivm project woonwagenlocaties -45.000 tijdelijke uitbreiding uren eigen medewerkers
Uit reserve vrije bestedingsruimte 245.000
Procesbegeleiding prestatieafspraken (Vertegenwoordiging huurdersorganisatie) -15.000
Versterking organisatie: Procesregisseur bouw/ontwikkeltrajecten -74.594
Totaal programma 5 -237.319 -166.725 -123.725 -123.725