Uitgaven

14,44%

€ 8.637

x € 1.000
14,44% Complete

Inkomsten

9,36%

€ 5.605

x € 1.000
9,36% Complete

Saldo

0%

€ 0

x € 1.000

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Portefeuillehouder(s): C. van Brakel, J. Pernot

Uitgaven

14,44%

€ 8.637

x € 1.000
14,44% Complete

Inkomsten

9,36%

€ 5.605

x € 1.000
9,36% Complete

Saldo

0%

€ 0

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen. 1.     Zo veel mogelijk voorkomen van wateroverlast en besmettingsgevaar, droogte, hittestress en overstromingen.
Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat. 2. Gebruik maken van verschillende manieren om Nuenen c.a. duurza(a)m(er) te maken waar het gaat om energiege- en vérbruik.
Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a. 3. Oplossen problemen (boven-)lokale verkeersproblematiek en mobiliteit.
In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval. 4. Tegengaan van verspilling van grondstoffen.
Groenste gemeente van Nederland. 5. We willen meedingen naar de titel groenste gemeente van Nederland.
Vergroten biodiversiteit. 6. Natuur versterken en borgen door behoud.
Levendige en aantrekkelijke gemeente. 7. Er wordt actief gebruik gemaakt van de gemeentelijke voorzieningen en openbare ruimte.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan Openbare verlichting 2018-2027 2018-2022 6-7-2017
Beheerplan Wegen 2015-2019 2015-2019 6-11-2014 eind 2019
verbeterd Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 23-6-2011 eind 2018
Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2015 e.v. 5-2-2015
Mobiliteitsvisie Nuenen 2018 e.v. 14-12-2017
Strategisch Meerjarenplan Blink 2018-2022 2018-2022 28-06-2018 (tkn)
Afvalstoffenverordening Nuenen 2016 onbepaald 31-3-2016
Het Nieuwe Inzamelen: 'de passende aanpak' 2018- 2020 28-9-2018 (behandeld)

Wat gaan we daarvoor doen?

We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen.

Zo gaan we dat doen

Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat.

Zo gaan we dat doen

Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a.

Zo gaan we dat doen

In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval.

Zo gaan we dat doen

Groenste gemeente van Nederland.

Zo gaan we dat doen

Vergroten biodiversiteit.

Zo gaan we dat doen

Levendige en aantrekkelijke gemeente.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Eenheid
Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met motorvoertuig % van het aantal verkeersongevallen 10%
Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met fietser % van het aantal verkeersongevallen 10%
Fijn huishoudelijk restafval kg per inwoner 78
Hernieuwbare elektriciteit % 6,40%
Nulmeting energieprestatie nog te ontwikkelen vanuit rapportage 2019

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

GR BLINK
BLINK is een belangrijke partij voor uitvoering van de plannen van de gemeente betreffende:

  1. inzameling, transport en verwerking van het huishoudelijk afval.
  2. reiniging van en onkruidbestrijding in de gemeente.

Voor de periode t/m 2022 heeft Blink het Strategisch Meerjarenplan (SMP) opgesteld voor realisatie van de jaarlijkse resultaten en doelen. Zie verder de paragraaf Verbonden partijen.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
De ODZOB voert voor de gemeente alle milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Hiervoor wordt jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst afgesloten en een werkprogramma afgesproken. De omgevingsdienst wordt ook ingeschakeld voor allerlei sectorale adviestaken, zoals bodem, geluid, asbest, geur, etc.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
0.10 Mutaties reserves -21 115 115 115 115 115
2.1 Verkeer en vervoer 2.684 2.772 2.847 2.967 3.120 3.391
2.2 Parkeren 10 4 8 8 8 8
2.5 Openbaar vervoer 724 108 96 96 96 96
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.803 1.860 1.781 1.820 1.830 1.847
7.2 Riolering 1.442 1.385 1.445 1.498 1.518 1.586
7.3 Afval 1.715 1.855 1.877 1.914 1.952 1.991
7.4 Milieubeheer 381 425 468 403 403 403
Totaal Lasten 8.737 8.524 8.637 8.821 9.042 9.436
Baten
0.10 Mutaties reserves 678 219 115 115 115 115
2.1 Verkeer en vervoer 70 75 442 75 75 75
2.5 Openbaar vervoer 604 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 201 150 150 150 150 150
7.2 Riolering 2.338 2.258 2.295 2.352 2.409 2.480
7.3 Afval 2.509 2.589 2.601 2.649 2.696 2.745
7.4 Milieubeheer 28 3 3 3 3 3
Totaal Baten 6.428 5.293 5.605 5.343 5.447 5.567

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

Voorgestelde aanpassingen
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2019 2020 2021 2022 Toelichting
Toezichthouder in dienst genomen ten laste van bestaande budgetten 33.000 33.000 33.000 33.000 Vanuit functionele budgetten wordt iemand ingehuurd
Actualisatie gesloten huishouding riolering -9.851 -9.843 -57.841 -57.867 Verschillen in verband met toerekeningen btw
Resultaat afval (reiniging wegen) -19.791 -15.546 -11.060 -6.351
Basisregistratie Ondergrond (BRO) -10.000
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) -10.000
Indexering Openbaar Groen -39.920 -39.920 -39.920 -39.920 Gemiddeld worden de prijzen met een index van 4% verhoogd. Dekking uit stelpost indexering (progr 8)
Overheveling reconstructie groen van exploitatie naar investeringen 35.000 35.000 35.000 35.000 Groenreconstructies worden conform BBV niet meer verantwoord in de exploitatie maar voortaan als investering verwerkt. Exploitatiebudget vervalt.
Verlenging hogere baten openbaar groen 50.000 50.000 50.000
Overheveling reconstructie wegen van exploitatie naar investeringen 367.000
Nieuw beleid / coalitieakkoord: 2019 2020 2021 2022
Extra uren toezicht ODZOB i.v.m. veiligheid en ondermijning -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Bijdrage studie Bundelroutes -6.000 Bijdrage aan studie Bundelroutes
Bijdrage regionaal programmateam Bereikbaarheid -13.653 -14.000 -14.500 -15.000 Bijdrage regionaal programmateam Bereikbaarheid
Bijdrage aan subsidieregeling regiobrede projecten Bereikbaarheid -51.747 -51.747 -51.747 -51.747 Jaarlijks 1/10e bijdrage regiobrede projecten Bereikbaarheid
Regionale samenwerking verkeer 11.282 11.282 11.282 11.282 Aframing Bijdrage regionaal programmateam Bereikbaarheid
Nulmeting duurzaamheid (o.m. energieprestatie) Nuenen -30.000
Stresstest klimaatadaptatie -20.000
Versterking organisatie: Projectleider Civiel -31.081 -37.297 -37.297 -37.297 per 1/3/2019
Versterking organisatie: Toezichthouder buitendienst -43.653 -52.384 -52.384 -52.384 per 1/3/2019
Totaal programma 6 150.586 -101.455 -145.467 -141.284