Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De gemeente Nuenen heeft een uitgestrekt buitengebied en een intensief bebouwd binnengebied met een totale oppervlakte van 3.361 ha. De gemeente is verdeeld over vier kernen: Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind. Zowel binnen als buiten de kernen vinden tal van activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Om deze activiteiten in goede banen te leiden zijn kapitaalgoederen nodig: wegen, openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken, groen, riolering, gebouwen, speeltoestellen, verkeersregelingen en ten slotte beelden en plastieken.

De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud daarvan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de (jaarlijkse) lasten. Met het onderhoud van deze kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Deze paragraaf geeft inzicht in het beleid en de financiële consequenties van het onderhoud van de kapitaalgoederen.

Wegen

De gemeente beschikt over een uitgebreid wegennet ten behoeve van de verbinding binnen de kernen, tussen de kernen en de aansluiting op het regionale wegennet. Op dit moment bestaat dit wegennet uit ruim 228 kilometer verharde wegen. In totaal heeft de gemeente 1.585.700 m2 verharding in beheer.

Beleid
In het vastgestelde beheerplan heeft de raad gekozen voor cyclisch onderhoud. Dit betekent dat gedurende een periode van circa 40 tot 60 jaar na aanleg op het juiste moment het juiste onderhoud wordt uitgevoerd. Cyclisch onderhoud is structureel en levensduurverlengend. Daarmee is de kwaliteit van de weg gedurende de gehele levensduur hoger dan bij regulier onderhoud.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan Wegen 2015-2019 2015-2019 6-11-2014 Eind 2019

Uitgangspunten
In het rapport van de wegeninspectie (tweejaarlijks) wordt aangegeven wat nodig is voor onderhoud wegen in de komende vijf jaar. Bij elk nieuw rapport van de wegeninspectie wordt beoordeeld of de voorziening voor de komende vijf jaren voldoende is.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen

Financieel 2019 2020 2021 2022
Dotatie voorziening 470.086 837.086 837.086 837.086
Besteding uit voorziening 606.000 973.000 973.000 973.000
Mutatie voorziening -135.914 -135.914 -135.914 -135.914
Saldo voorziening per 31-12 561.048 425.134 289.220 153.306

Het beheerplan Wegen 2015-2019 is in november 2014 vastgesteld. Jaarlijks wordt volgens dit programma het benodigd (gemiddeld) bedrag (€ 837.086,-) gestort in deze voorziening. De storting is bestemd voor cyclisch onderhoud. Voor reconstructie en rehabilitatie van de wegen zijn geen middelen beschikbaar in de onderhoudsvoorziening. Indien hier middelen voor nodig zijn wordt apart aan de raad om budget gevraagd. Omdat de reconstructie Broekdijk in 2019 gepland is valt daarvoor een forse post groot onderhoud weg. Vooruitlopend op het nieuwe beheerplan wegen eind 2019 brengen we die post in mindering op de storting en de onttrekking voorziening wegen (€ 367.000,-).
Naast bovengenoemde middelen voor groot onderhoud is jaarlijks € 112.620,- beschikbaar voor klein onderhoud.

Achterstallig onderhoud
Het achterstallig onderhoud is een indicator van het CROW (uitgedrukt in kosten) en is gedefinieerd als onderhoud op wegvakonderdelen waarbij de richtlijn al is overschreden, met andere woorden waarbij het onderhoud al eerder uitgevoerd had moeten worden.
Het achterstallig onderhoud voor de diverse verhardingen wordt geschat op minimaal € 200.000,-. Met de uitvoering van het beheerplan en de in de begroting opgenomen reconstructies wordt dit achterstallig onderhoud de komende jaren ingelopen.

Openbare verlichting

De gemeente Nuenen heeft ca. 5.800 lichtmasten en 6.000 armaturen. De kosten voor openbare verlichting bestaan uit de jaarlijkse kosten voor elektriciteit en klein onderhoud en de kosten voor vervangingsinvesteringen.

Beleid
Het beleidsplan Openbare verlichting is vastgesteld op 6 juli 2017.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan OVL 2018-2027 2018-2027 6-7-2017 Eind 2026

Uitgangspunten
Bij het streven naar een duurzame, schone en veilige openbare ruimte is het uitgangspunt dat lichtmasten gemiddeld na 40 jaar worden vervangen en armaturen na 20 jaar. In het beleidsplan OVL is opgenomen dat de komende 10 jaar de verouderde armaturen en lichtmasten worden vervangen door energiezuinige (led)verlichting. Ook worden de armaturen met een hoog energieverbruik vervangen. Hiervoor is een investering van circa € 2.420.000,- benodigd. De energiekosten en de kosten voor onderhoud dalen hierdoor. Ook heeft de gemeente de intentie om gehoor te geven aan het SER energieakkoord.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen
Voor de vervanging van masten en armaturen wordt jaarlijks bij de investeringen een bedrag van
€ 242.000,- opgenomen.
Naast middelen voor de vervangingsinvesteringen is nog een bedrag voor regulier onderhoud, zoals remplace en masten schilderen, beschikbaar van € 109.000,-.

Achterstallig onderhoud
Van 1.400 armaturen en 800 masten is de theoretische levensduur, respectievelijk 20 en 40 jaar, verstreken. De komende jaren worden deze masten en armaturen vervangen, conform het beleidsplan Openbare verlichting 2018-2027. De benodigde investeringskredieten voor deze vervangingen zijn opgenomen in deze begroting.

Civiele kunstwerken

Met civiele kunstwerken worden bruggen, viaducten etc. bedoeld. Voor het groot onderhoud hiervan is een tijdelijke reserve gevormd. Met de geplande vaststelling van een nieuw beheerplan in 2019 is de intentie om deze om te zetten in een voorziening.

Beleid
In 2019 wordt een beheerplan aangeboden aan de raad.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan Civiele kunstwerken N.v.t. N.v.t. 2019

Uitgangspunten
De jaarlijkse storting in de reserve bedraagt € 115.122, - en de onttrekking bedraagt € 115.122, -. Hiervoor is nog geen beheerplan beschikbaar.
In 2019 is € 115.122,- beschikbaar om (achterstallig) onderhoud te verrichten.

Voor het vervangen van civiele kunstwerken bij einde levensduur zijn geen middelen beschikbaar in het onderhoudsfonds. Indien hier middelen voor nodig zijn wordt hiervoor apart aan de raad om budget gevraagd. In het op te stellen beheerplan wordt hier verder op in gegaan.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen

Financieel 2018 2019 2020 2021
Dotatie reserve (onderhoudsfonds) 115.122 115.122 115.122 115.122
Besteding uit reserve (onderhoudsfonds) 115.122 115.122 115.122 115.122
Mutatie reserve 0 0 0 0
Saldo reserve per 31-12 518.746 518.746 518.746 518.746

Achterstallig onderhoud
Er is sprake van achterstallig onderhoud. Momenteel is niet exact inzichtelijk hoe hoog dit achterstallig onderhoud is. In de voorbereiding voor het beheerplan zullen nieuwe inspecties worden uitgevoerd.
De financiële gevolgen worden dan verwerkt in de begroting.

Groen

Beleid
Gemeentebossen
De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de gemeentebossen. Het bosbezit van de gemeente Nuenen is in totaal circa 65 ha groot en ligt verspreid over vijf grotere gebieden in de gemeente en enkele kleinere bospercelen in en rond het dorp Nuenen. Door middel van een beheerplan zijn het beheer en onderhoud van de gemeentebossen voor de periode 2017 – 2022 vastgelegd.

Bomen
De gemeente Nuenen is een groene gemeente en zal dat ook blijven. Bomen dragen in belangrijke mate bij aan een prettig leefklimaat. Het is daarom belangrijk te zorgen en blijven zorgen voor een gezond bomenbestand.
Uit bijdragen van inwoners aan het Bomencafé is duidelijk geworden dat de inwoners graag bomen in de eigen omgeving hebben, maar er ook iets over te zeggen willen hebben.
Zoals met ieder plan zijn ook met het uitvoeren van dit beleidsplan kosten gemoeid. In het nog op te stellen Groenbeheerplan zal dit budget mede op basis van het Bomenbeleidsplan geactualiseerd worden.

Openbaar groen
Centrale vraag in het Groenstructuurplan is waar groen kan verdwijnen en waar het beeldbepalend en onmisbaar is voor de groene uitstraling en prettige leefomgeving van de gemeente Nuenen. Verder is in het Groenstructuurplan aangegeven waar belangrijke structuren ontbreken. Het Groenstructuurplan is de basis voor verder beleid, beheer en planvorming.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan gemeentebossen 2017-2022 23-5-2017 (vastgesteld door college) eind 2022
Bomenbeleidsplan 2017-2031 9-2-2017 eind 2031
Groenstructuurplan 2011-2020 25-11-2010 medio 2020
Groenbeheerplan 2012-2016 31-5-2012 medio 2019

Uitgangspunten
Watergangen
Beheer en onderhoud van watergangen (sloten) met een afvoerende en een bergende functie van het oppervlaktewater binnen het stroomgebied van de waterschappen De Dommel en Aa en Maas. Overeenkomstig de Keur oppervlaktewateren betreft dit sloten met een beperkt belang, niet zijnde in onderhoud bij de bovengenoemde waterschappen.

Bossen
Op sobere wijze in stand houden van de kwaliteit en functionaliteit van de bossen ten behoeve van de openluchtrecreatie en het milieu.

Landschappelijke beplanting
Op sobere wijze in stand houden van lintvormige en kleinschalige landschapselementen (wegbeplantingen, houtsingels, poelen etc.), ten behoeve van:

 • beeld, milieu;
 • verbindingen tussen landschapselementen;
 • coulissenwerking.

Openbaar groen
Op sobere wijze in stand houden van de kwaliteit en functionaliteit van de groenvoorziening voor een groene uitstraling van de gemeente voor haar eigen inwoners en gebruikers (inwoners van buiten de gemeente en toerisme). Het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau is C.

Bomen
Nuenen is een bolwerk van bomen. De gemeente Nuenen staat ervoor om dat bolwerk te laten bestaan uit gezonde bomen waar zowel inwoners als de gemeente trots op zijn. Gezonde bomen waar de gemeente haar groene karakter mee behoudt, een prettig leefklimaat heeft en ook in de toekomst zal behouden. Het boombeheer gaat over nu en over later.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen
In totaal is jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 1.028.000,- voor het onderhoud van het openbaar groen.

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Riolering

Beleidsplan
Het vigerende Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) had een looptijd tot en met 2015. Actualisatie vindt plaats in 2018. In het vGRP staan de beleidsdoelen, geplande projecten, onderzoeken en nieuwe ontwikkelingen. Verder maakt de rioolheffingsberekening deel uit van het vGRP.

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 – 2015 (vGRP) 2011-2015 23-7-2011 eind 2018

Uitgangspunten
Op 23 juni 2011 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 (vGRP). De doelen vastgelegd in het vGRP zijn:

 • Een goede inzameling en transport van stedelijk afvalwater;
 • Inzameling, transport en / of verwerking van afvloeiend hemelwater, voor zover dit redelijkerwijs niet kan door particulieren;
 • Voorkomen van structureel nadelige gevolgen van te hoge of te lage grondwaterstanden, voor zover dit onder de gemeentelijke zorgplicht valt.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen
Bij de overige kapitaalgoederen wordt het groot onderhoud betaald uit of de exploitatie of uit de reserve of uit een voorziening. Bij riolering wordt de voorziening gehanteerd ter egalisatie van de kosten. Onderstaand staan de mutaties en de stand van de voorziening weergegeven:

Financieel 2019 2020 2021 2022
Storting in de voorziening 254.531 290.378 315.983 375.269
Saldo voorziening per 31-12 3.745.111 4.035.489 4.351.472 4.726.741

Achterstallig onderhoud
Er is geen achterstallig onderhoud. Soms wordt onderhoud wel uitgesteld om schaalvoordeel te kunnen behalen. Dit uitstel wordt enkel gedaan als de veiligheid niet in het geding is.

Gebouwen

Beleidsplan
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 9 november 2017 het beheerplan gebouwen 2018-2032 vastgesteld.

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan gebouwen 2018-2032 9-11-2017 2020

Uitgangspunten
Voor de gebouwen die economisch eigendom zijn van de gemeente Nuenen en waarvoor de gemeente verantwoordelijk is voor het groot onderhoud, is een voorziening gevormd. Uitgangspunt voor deze voorziening is wat minimaal nodig is om de gebouwen veilig, heel en functioneel te houden op basis van sober en doelmatig onderhoud. Het uitgangspunt is conditieniveau 3.

Als gevolg van de overeenkomst met Helpt Elkander is de gemeente eigenaar geworden van twee scholen, de dorpswerkplaats, MFA D'n Heuvel en sporthal De Hongerman. De gevolgen hiervan voor het beheerplan zijn inzichtelijk, zij het dat de gesprekken met de onderwijsstichtingen nog lopen. Dit laatste kan tot een wijziging leiden. De toevoeging van deze MJOP's aan het beheerplan zijn in de begroting opgenomen.

Jaarlijks onderhoudsbudget en investeringsmiddelen op basis van het nieuwe MJOP incl. HE-gebouwen:

Financieel 2019 2020 2021 2022
Dotatie voorziening 460.000 460.000 460.000 460.000
Besteding uit voorziening 266.610 399.610 511.025 194.691
Mutatie voorziening 193.390 60.390 -51.025 265.309
Saldo voorziening per 31-12 *) 1.291.692 1.352.082 1.301.057 1.566.366

*) De financiële consequenties van het, eind 2017, vastgestelde beheerplan gebouwen staan in programma 8 (stelpost beleidsvoornemens) in deze begroting. Ze zijn nog niet verwerkt in de voorziening onderhoud gebouwen in de staat van reserves en voorzieningen (hoofdstuk 3.4). De aanpassing van het beheerplan voor de van Helpt Elkander overgenomen gebouwen kan tegelijkertijd in de begroting 2019-2022 worden verwerkt. Dit gebeurt na vaststelling van de begroting door de raad.

Naast bovengenoemde middelen voor groot onderhoud dient het in de exploitatie jaarlijks beschikbare bedrag van € 138.382,- voor dagelijks en contractonderhoud verhoogd te worden met € 35.100,-. In de begroting was hier al, via kengetallen, rekening mee gehouden.

Status onderhoud
Het benodigde onderhoud aan gebouwen wordt bepaald aan de hand van inspecties. Elk gebouw wordt om de drie jaar geïnspecteerd. Het beheerplan gebouwen is gebaseerd op de cijfers die voortvloeien uit de inspecties.
Bij een aantal gebouwen moet nog politieke besluitvorming plaatsvinden over het toekomstige gebruik en/of eigendom van de gebouwen. Grootschalig investeren in onderhoud is dan een vorm van kapitaalvernietiging. De beschikbaar gestelde budgetten voor onderhoud dienen echter wel beschikbaar te blijven, zodat direct na bestuurlijke besluitvorming actie ondernomen kan worden.

Speeltoestellen

Beleid
Spelen en bewegen in de openbare ruimte 'Speelruimtebeleidsplan 2017-2020'
Beheerplan speelvoorzieningen 2011 – 2020
Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Spelen en bewegen in de openbare ruimte 2017-2020 6-7-2017 nvt

Uitgangspunten
Het nieuwe speelruimtebeleid is via co-creatie tot stand gekomen waarbij is samengewerkt met inwoners, verenigingen en andere belanghebbenden als gelijke partners. De belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe beleid zijn:

 • Spelen voor alle leeftijden (jong en oud);
 • Risicovol spelen in een natuurlijke omgeving;
 • Gebruik maken van (aanwezige elementen in) de gehele openbare ruimte;
 • Ontmoeten als belangrijk onderdeel van de "Centrale speelgelegenheid Nuenen"
 • Aansluiten bij de behoeftes van de omgeving en trends.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen
Jaarlijks wordt bij de investeringen een bedrag van € 85.000,- opgenomen voor vervanging bij einde levensduur en nieuw beleid. Ook is € 170.000,- opgenomen op de investeringsbegroting voor de aanleg van een centrale speelvoorziening. Naast deze middelen is nog een bedrag voor regulier onderhoud beschikbaar van € 41.500,-.

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Verkeersregelingen

Beleid
Voor het vervangen van verkeersborden, verkeerstekens, wegmarkeringen, etc. is een reserve gevormd.

Uitgangspunten
Vanaf 2016 worden alleen nog de ANWB bewegwijzeringsborden uit de reserve gefinancierd.

Jaarlijks onderhoudsbudget en investeringsmiddelen

Financieel 2019 2020 2021 2022
Dotatie reserve (onderhoudsfonds) 13.000 13.000 13.000 13.000
Besteding uit reserve (onderhoudsfonds) 13.000 13.000 13.000 13.000
Mutatie reserve 0 0 0 0
Saldo reserve per 31-12 69.968 69.968 69.968 69.968

Achterstallig onderhoud
Op dit moment is er geen sprake van achterstallig onderhoud.

Beelden en Plastieken

Beleid
Vooruitlopend op het nog op te stellen beheerplan beelden en plastieken is budget benodigd om regulier onderhoud uit te kunnen voeren aan gemeentelijke beelden en plastieken. Hiervoor is € 5.000,- per jaar opgenomen.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan beelden en plastieken 2018

Jaarlijks onderhoudsbudget en investeringsmiddelen

Financieel 2019 2020 2021 2022
Onderhoud Beelden en Plastieken 5.000 5.000 5.000 5.000

Daarnaast is in de reserve Beelden en Plastieken (voorheen overige kunstwerken) nog een bedrag beschikbaar van € 18.756,-, er zijn verder geen stortingen in of onttrekkingen aan deze reserve begroot.

Achterstallig onderhoud
Door het ontbreken van een beleid- en beheerplan is niet bekend of er achterstallig onderhoud is.