Uitgaven

32,4%
€ 19.373
x €1.000
32,4% Complete

Inkomsten

9,06%
€ 5.430
x €1.000
9,06% Complete

Saldo

0%
€ 0
x €1.000

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Portefeuillehouder(s): R. Stultiëns en H. Tindemans

Uitgaven

32,4%
€ 19.373
x €1.000
32,4% Complete

Inkomsten

9,06%
€ 5.430
x €1.000
9,06% Complete

Saldo

0%
€ 0
x €1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Betaalbaar houden van zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben, die ook krijgen. 1.     Burgers die eerst kijken naar eigen mogelijkheden en die van hun sociaal netwerk.
2.     Meer gebruik van voorliggende voorzieningen.
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. 3.     Een dekkend netwerk van vroegsignalering.
4.     Onderwijs en Jeugdhulp zijn complementair.
5.     Adequate jeugdhulp die bijdraagt aan het gezond opvoedingsklimaat van kinderen en jeugdigen.
Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. 6.     Stimuleren van maatschappelijke participatie door ouderen.
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap. 7.     Voldoen aan de huisvestingstaakstelling.
8.     Succesvol afronden inburgeringstraject.
9.     Succesvol afronden participatietraject.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Verordeningen Participatiewet nvt december 2014 nvt
Nota beleid sociaal 2016- 2019 juni 2016 Actualisering verwerkt in begroting
Actualisering beleid sociaal domein 2019-2021 september 2018 Evaluatie in 2019
Beleid mantelzorg 2017 mei 2017 nvt
Dementievriendelijke gemeente 2017- 2020 december 2018 nvt
Projectplan huisvesting, inburgering en participatie vergunninghouders 2017 - 2019 mei 2017 nvt

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Eenheid
Absoluut verzuim (5-18 jaar) * aantal per 1.000 inwoners 0,3
Relatief verzuim (5-18 jaar) * aantal per 1.000 inwoners 7,8
Jongeren met jeugdhulp (0-18 jaar) * % van het aantal jongeren 7,90%
Jongeren met jeugdreclassering (12-22 jaar)* % van het aantal jongeren -
Jongeren met jeugdbescherming (0-18 jaar)* % van het aantal jongeren 0,90%
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) en (12-23 jaar) * % van het aantal leerlingen 0,70%
Jongeren met delict voor rechter (12-21 jaar)* % van het aantal jongeren 0,74%
Kinderen in armoede (0-18 jaar) * % van het aantal kinderen in een gezin dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen 4,83%
Jeugdwerkeloosheid (16-22 jaar) * % van het aantal jongeren 1,10%
Bijstandsuitkeringen (18 jaar en ouder) * aantal per 1.000 inwoners 26,5
Aantal re-integratievoorzieningen (15-65 jaar)* aantal per 1.000 inwoners 8
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement * aantal per 1.000 inwoners 40
Mantelzorgers ** % van de bevolking 25%
Mantelzorg belasting ** % tijdsbesteding 7%
Transformatie: verschuiving naar voorliggende voorzieningen ** aantallen gebruik 0e, 1e en 2e lijns voorzieningen 230 – 286 – 11 (N)
Inburgeringstrajecten ** aantallen persoonlijke ontwikkelingsplannen % behaalde examens 100%
Taakstelling huisvesting vergunninghouders ** % realisatie versus taakstelling 100%

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD)
WSD voert de verplichtingen uit de voormalige Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor werknemers uit de gemeente Nuenen. Daarnaast begeleidt WSD inwoners die in het kader van de Participatiewet ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk.
Voor de toekomst van WSD heeft de gemeenteraad besloten om tot en met 2019 te gaan experimenteren met de 3d ketensamenwerking. WSD is samen met de medewerkers van Dienst Dommelvallei in ons CMD aanwezig om met de ketenpartners samen te werken.
Hiermee is de samenwerking in het sociaal domein geïntensiveerd. Ook zijn er twee concrete projecten gestart.

1. POP Vergunninghouders
Voor elke nieuwe vergunninghouder is of wordt een persoonlijk ontwikkelplan (pop) opgesteld. Dit is samen met de betrokkenen van gemeenten, vrijwilligers en coördinator vluchtelingenwerk, sociale werkvoorziening en Dienst Dommelvallei opgepakt.

2. Zorgcliënten Sociale Zaken
Er is een deelproject voorbereid voor zorgcliënten sociale zaken. Met de integrale werkwijze in dit project willen we een betere ondersteuning via zorg en activering bieden aan deze groep inwoners.

Het transitiearrangement, waarbij de gemeente voor voldoende instroom vanuit de Participatiewet zorgt, is het fundament onder alle prototypes en loopt door zolang hiermee geëxperimenteerd wordt.

Dienst Dommelvallei

 • Dienst Dommelvallei voert voor de gemeente de sociale dienstactiviteiten (Participatiewet, bijzondere bijstand en andere gemeentelijke sociale wetten) uit.
 • De gemeente wordt beleidsmatig op dit taakveld geadviseerd.
 • Daarnaast werkt Dienst Dommelvallei samen met de ketenpartners in het CMD van de gemeente aan de dienstverlening van haar inwoners.
 • Samen met WSD heeft Dienst Dommelvallei het samenwerkingsproject in het sociaal domein met de gemeente gestart. Dit heeft geresulteerd in een tweetal projecten (op vergunninghouders en Zorgcliënten Sociale Zaken).

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)
De GGD Brabant-Zuidoost streeft – onder regie van de gemeenten – door middel van preventie naar gezondheidswinst van alle inwoners, om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leven en zelfredzaamheid te vergroten. De GGD is een proactieve, innovatieve en resultaatgerichte organisatie. Hun dienstverlening betreft gezondheid, preventie en snelle interventie, is professioneel en betrouwbaar en komt tot stand vanuit de wens van de klant en in dialoog met hun opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

De Wet Publieke Gezondheid
De Wet PG vormt de wettelijke basis voor de GGD. In die wet is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders de totstandkoming en de continuïteit van en de samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen dient te bevorderen.

Daarbij dient zij in ieder geval zorg te dragen voor:

 • het verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking;
 • het elke vier jaar, voorafgaand aan de opstelling van de nota gemeentelijke gezondheidsbeleid, op landelijk gelijkvormige wijze verzamelen en analyseren van gegevens over deze gezondheidssituatie;
 • het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
 • het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma’s, met inbegrip van programma’s voor de gezondheidsbevordering;
 • het bevorderen van medisch milieukundige zorg;
 • het bevorderen van technische hygiënezorg;
 • het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen;
 • het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;
 • de uitvoering van de jeugdgezondheidzorg;
 • de uitvoering van de ouderengezondheidszorg;
 • de uitvoering van de algemene infectieziekte bestrijding.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
0.10 Mutaties reserves 10 10 10 10 10 10
4.1 Openbaar basisonderwijs 39 34 34 34 34 34
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 622 732 646 642 642 642
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.276 2.684 2.451 2.495 2.513 2.511
6.2 Wijkteams 408 382 445 444 444 444
6.3 Inkomensregelingen 6.050 6.253 6.090 6.090 6.090 6.090
6.4 Begeleide participatie 1.552 1.414 1.354 1.384 1.399 1.415
6.5 Arbeidsparticipatie 535 623 662 612 586 578
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 588 815 804 804 804 804
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.629 3.483 2.966 3.065 3.175 3.171
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.229 2.366 2.772 3.040 3.321 3.321
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 -20 -20 -20 -20 -20
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 414 340 340 340 340 340
7.1 Volksgezondheid 647 726 819 825 831 837
Totaal Lasten 18.998 19.842 19.373 19.765 20.168 20.176
Baten
0.10 Mutaties reserves 3 -10 9 9 9 8
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 63 32 32 32 32 32
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 136 191 161 161 161 161
6.2 Wijkteams 50 87 87 87 87 87
6.3 Inkomensregelingen 4.861 5.032 4.922 4.922 4.922 4.922
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 3 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 412 400 218 218 218 218
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 73 0 0 0 0 0
Totaal Baten 5.602 5.731 5.430 5.429 5.429 5.429

Voorgestelde aanpassingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

Voorgestelde aanpassingen
3. Werk (Participatie), Zorg & Jeugd
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2019 2020 2021 2022 Toelichting
Leerlingenvervoer 60.000 60.000 60.000 60.000 Na aanbesteding goedkoper geworden (ook in 2017 onderbesteding)
Dekking bijdrage DD via budget chronisch zieken 10.500 10.500 10.500 10.500 1e begrotingswijziging 2018 DD, zie programma 1
Dekking bijdrage DD Participatiewet uitvoeringskosten 4.307 9.107 14.057 18.457 MJB 2019-2022 DD, zie programma 1
Dekking bijdrage DD 1e berap 2018 ten laste van bestaand budget 13.750 13.750 13.750 13.750 3e begrotingswijziging 2018 DD, zie programma 1
GGD begroting 2019-2022 -9.565 -15.748 -21.421 -27.185 ten laste van stelpost indexering, programma 8
GGD begroting 2019-2022 -8.054 -8.054 -8.054 -8.054 aanvulling door besluit AB 0,33/inwoner
Jeugdgezondheidszorg (opgenomen in subsidieprogramma 2019) -69.681 -69.681 -69.681 -69.681 aantal 0-4 jarigen is met 133 toegenomen
Decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma naar gemeenten -39.449 -39.449 -39.449 -39.449 Nieuwe wet per 1-1-2019. Gemeenten moeten aanvullende contracten opstellen met GGD en Zuidzorg. Dekking uit toevoeging gemeentefonds, zie programma 8
Uitbreiding formatie CMD door meer taken -37.367 -44.840 -44.840 -44.840 per 1-3-2019
Uitvoeringskosten jeugd -17.063 -17.063 -17.063 -17.063 Werkplan 21 voor de jeugd en dienstverlenings-overeenkomst (DVO) gemeente Eindhoven is in 2017 teveel afgeraamd
CMD/eerstelijns loket -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 Verhoging kosten CMD (subsidieprogramma) ten behoeve van uitvoering Jeugdhulp
Jeugdhulp -500.000 -750.000 -1.000.000 -1.000.000 Directe kosten Jeugdhulpverlening
PGB Jeugd 50.000 50.000 50.000 50.000 Daling aantal PGB cliënten
Eigen bijdrage WMO -182.000 -182.000 -182.000 -182.000 Wetswijziging Eigen Bijdrage/impact abonnementstarief
WMO ondersteuning bij het huishouden -100.000 -150.000 -200.000 -200.000 Aanzuigende werking vanwege impact abonnementstarief + verhoging tarief
PGB WMO 500.000 500.000 500.000 500.000 Daling in het aantal PGB cliënten
Correctie jeugdhulp vanuit algemene uitkering (kaderbrief) 173.000 284.000 370.000 484.000 Was al meegenomen in algemene uitkering - Jeugd (kaderbrief)
Correctie Wmo vanuit algemene uitkering (kaderbrief) 313.749 455.096 569.641 704.564 Was al meegenomen in algemene uitkering - Wmo (kaderbrief)
Nieuw beleid / coalitieakkoord: 2019 2020 2021 2022
Mantelzorg -10.000 -20.000 -30.000 -30.000 Uitbreiden activiteiten in lijn met nota mantelzorgbeleid
Ouderenbeleid -10.000 -20.000 -30.000 -30.000 Nuenen Dementievriendelijke gemeente
Structurele kosten participatie vergunninghouders -20.100 -20.100 -20.100 -20.100 Inzet tolken, burgerinitiatieven, incidentele huisvestingskosten
AutoMaatje -24.999 -24.999 -24.999 -24.999 Zie subsidieprogramma 2019
Totaal programma 3 7.028 -69.481 -189.659 57.900