Uitgaven

3,15%
€ 1.881
x €1.000
3,15% Complete

Inkomsten

0,09%
€ 55
x €1.000
0,09% Complete

Saldo

0%
€ 0
x €1.000

Programma 2. Veiligheid & Handhaving

Portefeuillehouder(s): M. Houben

Uitgaven

3,15%
€ 1.881
x €1.000
3,15% Complete

Inkomsten

0,09%
€ 55
x €1.000
0,09% Complete

Saldo

0%
€ 0
x €1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven. 1.   Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid
2.   Vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers
3.   Anders en slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota Veiligheid 2019-2022 najaar 2018
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nuenen c.a. 2018 en verder februari 2018
Regionaal Risicoprofiel VRBZO 2017-2019 2019
Regionaal Beleidsplan VRBZO 2015-2019 2019
Regionaal Crisisplan VRBZO 2016-2019 2019

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Eenheid
Verwijzingen HALT aantal per 10.000 jongeren 93
Harde kern jongeren (12-14 jaar) aantal per 10.000 inwoners 0
Winkeldiefstallen aantal per 1.000 inwoners 0,7
Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners 2
Diefstallen uit woningen aantal per 1.000 inwoners 2,9
Vernielen en beschadigingen aantal per 1.000 inwoners 3,1

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
Bij veroorzakers van ernstige overlast of criminaliteit met complexe problemen op diverse gebieden zijn vaak meerdere partijen (zorgorganisaties, justitiële organisaties en/of gemeente) betrokken. Bij de aanpak van deze personen is het effectiever om de inspanningen van deze verschillende partijen op elkaar af te stemmen. Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost verzorgt onder andere de procesregie op complexe casuïstiek met het doel (nieuwe) strafbare feiten te verminderen en te voorkomen. Met deze aanpak levert het Veiligheidshuis een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in alle 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer, door:

  • Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven;
  • Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp in de regio;
  • Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel en de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van VRBZO;
  • Het -samen met de GGDBZO - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert de milieuvergunningverlening, -toezicht en -handhavingstaken voor de gemeente uit. Zij verricht ook taken op het gebied van milieuspecialismen, zoals bodem, geluid, asbest, geur, e.d.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 958 1.041 1.089 1.089 1.088 1.088
1.2 Openbare orde en veiligheid 356 607 793 799 777 763
Totaal Lasten 1.314 1.648 1.881 1.888 1.865 1.852
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 34 36 36 36 36 36
1.2 Openbare orde en veiligheid 18 19 19 19 19 19
Totaal Baten 52 55 55 55 55 55

Voorgestelde aanpassingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

Voorgestelde aanpassingen
2. Veiligheid & Handhaving
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2019 2020 2021 2022 Toelichting
Begroting Veiligheidsregio (VRBZO) -47.708 -40.708 -40.708 -40.708  ten laste van stelpost indexering, programma 8
Nieuw beleid / coalitieakkoord: 2019 2020 2021 2022
Formatie Veiligheid -67.360 -67.360 -67.360 -67.360 structureel maken tijdelijke functie (Zorg en Veiligheid)
Regiofunctionaris Basisteam project/-programmaleider Ondermijning Dommelstroom *) -20.240 -20.240 -20.240 -20.240 betreft aandeel gemeente Nuenen in de regio (voor 4 jaar, na 2 jaar evaluatie)
Budget gebiedsgerichte aanpak met probleemgerichte inzet in wijken en bedrijventerreinen *) -109.600 -109.600 -77.600 -77.600 voor 4 jaar
Verbetering functioneren mbt leefbaarheid en veiligheid gemeentelijke organisatie -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Totaal programma 2 -259.908 -252.908 -220.908 -220.908

*) Deze posten worden nog apart aan de raad voorgelegd.