Gerelateerde besluiten: Subsidieprogramma 2019

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Kader
De gemeenteraad stelt bij de vaststelling van de begroting voor 2019 een subsidieplafond vast voor de programma’s 1 tot en met 7 van de programmabegroting. Hij kan dit doen op basis van artikel 5 lid 1 van de Algemene subsidieverordening Nuenen c.a. 2016 (later ASV Nuenen 2016).

Via dit subsidieprogramma specificeert het college per begrotingsprogramma waarvoor subsidie beschikbaar wordt gesteld voor het jaar 2019.

Leeswijzer
Deel 2 bevat een omschrijving van begrotingsprogramma’s met daaronder de aangevraagde subsidies.

Per begrotingsprogramma worden de beleidsuitgangspunten aangegeven. Daaronder volgen de ingediende aanvragen. Bij de ingediende aanvragen wordt het aangevraagde bedrag genoemd, met de activiteit(en) en/of de doelstelling van de instelling, stichting of vereniging. Vervolgens komt een inhoudelijke beoordeling, dit is omschreven in de overweging van het college. Als laatst volgt het voorgenomen besluit dat genomen wordt.

Subsidie verdeeld naar programma’s van de begroting
De subsidies zijn onder te verdelen in de programma’s van de begroting.

Programma Subsidieplafond 2019
1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening 25.000
2. Veiligheid & Handhaving 9.265
3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd 2.381.370
4. Verenigingen & Accommodaties 819.990
5. Wonen & Leefomgeving 0
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer 19.320
7. Economie, Toerisme & Recreatie 65.000
Totaal 3.319.945

Beleidsregels
De volgende beleidsregels zijn door het college vastgesteld en worden toegepast bij de behandeling en beoordeling van de subsidieaanvragen. Het gaat hierbij om:

1. Beleidsregel: activiteiten die gericht zijn op mindervalide inwoners

Begripsomschrijving
Mindervalide inwoners: mensen met een lichamelijke, verstandelijke, visuele of auditieve beperking, met gedragsstoornissen en autisme en chronisch zieken.

Toepasselijkheid ASV Nuenen
De ASV Nuenen is van toepassing, tenzij daarvan in deze regel uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Doel beleidsregel
Deze beleidsregel is van toepassing op alle programma’s van de begroting. Het doel van deze
beleidsregel is de deelname van gehandicapten te verhogen door verenigingen en
organisaties te stimuleren om (structureel) aanbod voor gehandicapten te realiseren.

Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens
In afwijking op artikel 5, tweede lid, van de ASV Nuenen blijft bij de subsidieaanvraag het eigen vermogen van de aanvrager buiten beschouwing.

2. Beleidsregel: activiteiten die gericht zijn op kwetsbare inwoners

Begripsomschrijving
Kwetsbare inwoners: een kwetsbare inwoner is een persoon die financieel niet zelf in staat is tot maatschappelijke participatie.

Toepasselijkheid ASV Nuenen
De ASV Nuenen is van toepassing, tenzij daarvan in deze regel uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Doel beleidsregel
Deze beleidsregel is van toepassing op alle programma’s van de begroting. Het doel van deze
beleidsregel is de deelname van activiteiten voor inwoners die daar financieel zelf niet toe in staat zijn.

Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens
In afwijking op artikel 5, tweede lid, van de ASV Nuenen blijft bij de subsidieaanvraag het eigen vermogen van de aanvrager buiten beschouwing en blijft de beleidsregel “maximale redelijke verhouding” buiten beschouwing.

3. Beleidsregel: maximum redelijke verhouding

Begripsomschrijving
Redelijke verhouding: het toegekende subsidiebedrag moet in redelijke verhouding staan tot het aantal leden en/of deelnemers.

Doel beleidsregel
Deze beleidsregel is van toepassing op alle programma’s van de begroting. Het doel van deze
beleidsregel is dat het bedrag kan worden beperkt en dat hiervoor een maximum is aangegeven.

Toepasselijkheid ASV Nuenen
Het betreft een nadere specificering van wat wordt verstaan onder “in redelijke verhouding”. Het gaat in ieder geval tot een maximum van € 100,- per deelnemer en/of lid. Uitzondering geldt voor organisaties/verenigingen/instellingen waarmee een uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten.

4. Beleidsregel: regionale organisaties in relatie tot eigen vermogenspositie

Begripsomschrijving
Regionale organisatie: een organisatie die voor een bepaald gebied werkzaamheden verricht, ook buiten de gemeentegrens van Nuenen.

Doel beleidsregel
Deze beleidsregel is van toepassing op alle aanvragen van regionale organisaties. Het doel van deze beleidsregel is dat het eigen vermogen wordt berekend naar rato voor Nuenen c.a.

Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens
In afwijking op artikel 5, tweede lid, van de ASV Nuenen wordt bij de subsidieaanvraag het eigen vermogen naar rato toegerekend naar de gemeente Nuenen c.a.

5. Beleidsregel: kindervang en voorschoolse educatie 2018

Begripsomschrijving
Subsidie wordt uitsluitend verleend voor kinderopvang in een geregistreerd kindercentrum van kinderen waarvan de ouders geen aanspraak hebben op kinderopvangtoeslag voor zover de opvang een omvang heeft van maximaal 40 weken per jaar, voor 5 uur per week verdeeld over 2 dagdelen.

Daarnaast wordt subsidie verleend voor kinderopvang in een geregistreerd kindercentrum van kinderen die een indicatie als doelgroeppeuter hebben gekregen voor zover de opvang een omvang heeft van maximaal 40 weken per jaar, voor 5 uur voorschoolse educatie aanbod per week verdeeld over 2 dagdelen. Ouders van doelgroeppeuters zijn vrij in de keuze van de instelling die voorschoolse educatie aanbiedt die voldoet aan de voorschoolse educatie kwaliteitseisen.

Doel beleidsregel
Gemeenten is verantwoordelijk beschikbare plaatsen voor peuterwerk aan te bieden voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk om voor geïndiceerde kinderen voorschoolse educatie aan te bieden, dit is bedoeld voor:

 • peuters met een risico op (taal)achterstand. Deze peuters hebben vooral behoefte aan een specifiek intensief aanbod die hierop gericht is;
 • peuters die opgroeien in een kwetsbaar opvoedkundig klimaat en daardoor risico lopen op opgroeiproblemen. Zij hebben behoefte aan een positief opvoedklimaat waar veel aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag;

De beleidsregels zijn op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt en geplaatst op www.overheid.nl.

Begrotingsprogramma's

Terug naar navigatie - Begrotingsprogramma's

1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Overzicht aanvragen en subsidieplafond

Naam 2018 2019 2019
toegekend aangevraagd opnemen in begroting
Incidentele subsidies 25.000 25.000 nog openstaand
Subsidieplafond 25.000

Beleidsuitgangspunten
We sluiten steeds vaker aan bij initiatieven van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De gemeente van de toekomst neemt haar inwoners geen vraagstukken uit handen, maar helpt hen waar nodig om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen toekomst.

We benutten optimaal de kracht van onze inwoners. Participatie is een middel om inwoners en organisaties intensiever te betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van gemeentelijk beleid.

Subsidieaanvragen
Hiervoor worden in de loop van 2019 aanvragen ingediend. Er wordt een budget beschikbaar gesteld van € 25.000,- voor incidentele verzoeken. In de loop van 2019 worden door het college verzoeken beoordeeld.

2 Veiligheid & Handhaving

Overzicht aanvragen en subsidieplafond

Naam 2018 2019 2019
toegekend aangevraagd opnemen in begroting
Halt Oost-Brabant 9.350 9.265 9.265 toekennen onder voorwaarden
Subsidieplafond 9.265

Beleidsuitgangspunten
Integrale veiligheid betekent: samen werken aan de verbetering van de lokale veiligheid, waarbij activiteiten van betrokken partijen op elkaar zijn afgestemd, elkaar aanvullen en elkaar versterken. De gemeente vervult hierbij een regierol. Naast onze eigen rol, zien wij een essentiële rol weggelegd voor inwoners, ondernemers en organisaties. De gemeente heeft hierbij een begeleidende en stimulerende rol.

Subsidieaanvragen
Halt Oost-Brabant
Aanvraag:
Halt vraagt € 9.265,- subsidie aan. De activiteiten van Halt dragen bij aan het realiseren van een veilige en leefbare samenleving en een prettig sociaal leefklimaat in de dorpen en in de scholen.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten van Halt. Uit voorgaande jaren is gebleken dat de voorlichtingen op scholen afnemen. Het werkplan van Halt geeft een aantal voorlichtingen op scholen aan. Dit bedrag kan flexibel en in overleg met de contactpersoon in de gemeente worden ingezet.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 9.265,- onder de voorwaarde dat overleg en verantwoording plaats vinden met de gemeente.

Opnemen in begroting:
€ 9.265,-.

3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Overzicht aanvragen en subsidieplafond

Naam 2018 2019 2019
toegekend aangevraagd opnemen in begroting
LEV groep 1.543.196 1.579.074 1.579.074 toekennen onder voorwaarden
GGzE 64.126 90.411 90.411 toekennen onder voorwaarden
Bijna Thuis Huis 7.500 7.500 3.750 deels toekennen onder voorwaarden
Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop-Mierlo en Nuenen c.a. 2.500 3.000 3.000 toekennen
Buurtzorg 0 1.120 0 afwijzen
Stichting Plusminus 1.100 1.100 1.100 toekennen
Stichting Carrousel 6.000 10.282 7.600 deels toekennen
Slachtofferhulp Nederland, Werkgebied kantoor Zuidoost 5.942 5.976 5.976 toekennen
Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost 600 600 0 afwijzen
E.H.B.O.-vereniging Nuenen c.a. 4.500 4.500 4.500 toekennen
Stichting Heartsafe Nuenen c.a. 2.000 2.000 2.000 toekennen
Zuidzorg, jeugdgezondheidszorg 331.528 352.521 347.889 toekennen onder voorwaarden
Stichting Kinderspeelzalen Nuenen 173.080 205.780 180.400 deels toekennen, onder voorwaarden
Kids Society Erica 0 9.950 8.220 deels toekennen onder voorwaarden
Korein Kinderplein 0 99.130 63.450 deels toekennen, onder voorwaarden
Stichting Leergeld 84.000 84.000 84.000 toekennen onder voorwaarden
Subsidieplafond 2.381.370

Werk (participatie)

Beleidsuitgangspunten
We streven ernaar dat uitkeringsgerechtigden (zoveel mogelijk) zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Subsidieaanvragen
Hiervoor zijn geen subsidieaanvragen ingediend.

Zorg

Beleidsuitgangspunten
Meer verantwoordelijkheid van inwoners voor zichzelf en elkaar. We werken aan een integrale benadering van inwoners die meer dan één vlak ondersteuning nodig hebben. De focus ligt daarbij op de eigen kracht van inwoners en hun (sociale) netwerk en niet, of minder, op eigen aanbod van hulp door de gemeente. De rol van de gemeente ligt vooral bij preventie en sturing richting de gewenste situatie. We willen zo het beroep op de zwaardere (en daarom vaak duurdere) zorg terugdringen.

Subsidieaanvragen
LEV-groep
Aanvraag:
De LEV-groep vraagt € 1.579.074,- subsidie aan. Deze subsidie is verdeeld in 4 thema’s, te weten:
1. Eigen kracht (€ 141.253,-)
2. Zorgzame buurten (€ 253.665,-)
3. Sociaal en informeel netwerk (€ 295.865,-)
4. Vangnet (€ 855.813,-)

Overweging:
De LEV groep is de welzijnsuitvoeringsorganisatie van de gemeente Nuenen. Ze vertaalt gemeentelijk beleid in uitvoering.

De aanvraag is inclusief de huidige combinatiefunctionaris. Deze activiteit wordt voortgezet.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 1.579.074,- onder de voorwaarde dat met de LEV-Groep ter uitvoering van de subsidiebeschikking een uitvoeringsovereenkomst wordt afgesloten.

Opnemen in begroting:
€ 1.579.074,-.

GGzE
Aanvraag:
GGzE vraagt € 90.441,- subsidie aan. Dit is voor:

 • deelname aan CMD-overleg, oppakken van casuïstiek die voortvloeit uit het CMD casusoverleg;
 • voor preventieve aanpak om schooluitval te verminderen;
 • een vrije inloop verzorgen.

Overweging:
Het college heeft geen expertise op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en geeft GGzE subsidie om de activiteiten op dit gebied in 2019 uit te voeren. De GGzE vraagt voor de gemeente Nuenen in totaal € 90.441,- subsidie aan. Tot op heden werd een deel daarvan door de gemeente Eindhoven als centrumgemeente gefinancierd. Ook voor 2019 wordt er een verdeelsleutel toegepast wat voor de gemeente Nuenen een subsidiebedrag inhoudt van € 55.977,-. Indien de gemeente Eindhoven onverhoopt (eind 2018) besluit niet meer te financieren moeten GGzE en gemeente met elkaar in overleg. Gelet op de financiële positie van de gemeente Eindhoven moet terdege rekening gehouden worden met een risico dat de gemeente niet meer bij zal dragen.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 55.977,- onder de voorwaarde dat met GGzE ter uitvoering van de subsidiebeschikking een uitvoeringsovereenkomst wordt afgesloten.
Opnemen in begroting:
€ 55.977,-.

Zienswijze:
De GGzE dient een zienswijze in, in haar zienswijze wordt aangegeven dat de opbouw van de subsidie als volgt is:

 • deelname aan CMD-overleg, oppakken van casuïstiek die voortvloeit uit het CMD casusoverleg: € 55.977,-;
 • preventie aanpak om schooluitval te verminderen: € 14.653,-;
 • vrije inloop verzorgen: € 19.781,-.

Overweging:
De aanvankelijke raming voor de GGzE was handhaving niveau 2018. De GGZE geeft aan dat aanvullende inzet in het CMD nodig is. Vanuit het CMD wordt aangegeven dat de stijging van de subsidie met € 25.478,- noodzakelijk is. Men krijgt meer zaken binnen van mensen die psychiatrische problematiek vertonen. Casussen zijn heftiger en kosten veel tijd. Zeker nu ook aandacht besteedt gaat worden aan personen met verward gedrag.

Opnemen in begroting:
€ 90.411,-.

Bijna Thuis Huis
Aanvraag:
De stichting vraagt € 7.500,- voor het bieden van een gastvrije omgeving voor bewoners in de
terminale levensfase voor wie thuis sterven niet mogelijk of wenselijk is.

Overweging:
Het college is van mening dat de activiteiten passen in meer verantwoordelijkheid voor inwoners en elkaar. De stichting draait met name op vrijwilligers.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 3.750,- onder de voorwaarde dat ter uitvoering van de subsidiebeschikking een uitvoeringsovereenkomst wordt afgesloten. De verwachting is dat de activiteiten pas medio 2019 van start gaan. De accommodatie is op dit moment nog niet gereed. Op basis van een aanname stellen we de subsidie vast voor € 3.750,-.

Opnemen in begroting:
€ 3.750,-.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop-Mierlo en Nuenen c.a.
Aanvraag:
De stichting vraag € 3.000,- subsidie aan. Dit is voor het bieden van praktische hulp aan chronisch
zieken, mensen met een lichamelijke handicap of verschijnselen van dementie of mensen in de laatste
levensfase die thuis willen sterven. Daarnaast ontlasten ze de mantelzorgers.

Overweging:
Het college is van mening dat de activiteiten passen in meer verantwoordelijkheid voor inwoners en elkaar. De stichting draait met name op vrijwilligers. Het college is van mening dat het aanbieden van activiteiten voor de omschreven doelgroep past binnen de beleidsdoelstellingen van de gemeente in het kader van de Wet op Maatschappelijke Ondersteuning (te weten: versterken van voorliggende voorzieningen).

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 3.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 3.000,-.

Buurtzorg
Aanvraag:
Buurtzorg vraagt € 1.120,- subsidie aan die extramurale zorgverlening van cliënten in de gemeente
Ondersteunen (het gaat om steunpunten, meldcentrale, deurontgrendeling).

Overweging:
Buurtzorg doet hiermee een beroep op overgehevelde gelden van ‘Subsidieregelingen Zorginfrastructuur van het Rijk naar gemeenten. De gelden die overgeheveld zijn, zijn niet geoormerkt. Gemeenten kunnen naar eigen inzicht de beschikbare middelen inzetten voor lokale projecten. De gemeente Nuenen heeft de gelden al ingezet in bestaande projecten die de lokale infrastructuur versterken. Hierdoor is er geen aanleiding om aan Buurtzorg Nederland subsidie te verstrekken.

Voorgenomen besluit:
Afwijzen.

Opnemen in begroting:
€ 0,-.

Stichting Plusminus
Aanvraag:
De stichting vraagt € 1.100,- subsidie voor het verlenen van hulp aan gezinnen of alleenstaanden die
een laag inkomen hebben om hun financiële positie te verbeteren en het verzorgen van een vrouwen-
ontmoetingsgroep.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten gericht op het versterken van een voorliggende voorziening. Hiermee kunnen schuldsaneringstrajecten voorkomen worden. Er wordt een deelnemersbijdrage gevraagd en de stichting draait op vrijwilligers.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 1.100,-.

Opnemen in begroting:
€ 1.100,-.

Stichting Carrousel
Aanvraag:
Stichting Carrousel vraagt € 10.282,- subsidie aan. De stichting is een regionale organisatie die tot
doel heeft om met hulp van vrijwilligers de participatie en integratie te bevorderen van mensen met een
verstandelijke beperking in de regio Eindhoven en de Kempen. De activiteiten zijn voor jeugdigen en
volwassenen met een verstandelijke beperking op het gebied van educatie en vrijetijdsbesteding.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten voor deze groep kwetsbare inwoners. Volgens de begroting van Stichting Carrousel zijn er naar schatting in 2019 76 deelnemers afkomstig uit Nuenen. Volgens de ASV Nuenen 2016 moet er sprake zijn van een redelijke verhouding tussen het aantal deelnemers en het aangevraagde subsidiebedrag. In een beleidsregel is een maximum gesteld van € 100,- per deelnemer. Uitgaande van 76 Nuenense deelnemers, wordt de subsidie vastgesteld op € 7.600,-.

Het college heeft voor activiteiten voor mindervaliden een beleidsregel vastgesteld, waarbij het eigen vermogen buiten beschouwing wordt gelaten, dit is bij de beoordeling van deze aanvraag dan ook niet aan de orde.

Voorgenomen besluit:
Deels toekennen van € 7.600,-.

Opnemen in begroting:
€ 7.600,-.

Slachtofferhulp Nederland, Werkgebied kantoor Zuidoost
Aanvraag:
De stichting vraagt € 5.976,- subsidie aan voor het bieden van juridische, praktische en emotionele
hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten van de stichting. De stichting vraagt voor de activiteiten waar geen landelijke subsidie voor beschikbaar is € 0,24 per inwoner. Het college heeft een beleidsregel opgenomen over regionale organisaties, hierbij wordt het eigen vermogen naar rato toegerekend naar Nuenen c.a. Hiermee is het aangevraagde subsidiebedrag niet meer dan 3 keer het naar rato toegerekende eigen vermogen.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 5.976,-.

Opnemen in begroting:
€ 5.976,-.

Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost
Aanvraag:
De stichting vraagt (€ 600,-) subsidie aan voor het bieden van een laagdrempelige begeleiding aan
Veteranen door middel van diverse programma’s, waaronder een inloop en reactiveren van veteranen.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten van de stichting. Vanwege privacy is de stichting niet in staat aan te geven hoeveel personen uit Nuenen deelnemen aan de activiteiten. De Stichting geeft aan voorlichtingen te geven op scholen, uit de aanvraag blijkt dat hiervan maar 1 voorlichting plaats vindt in de gemeente Nuenen. Dit geeft geen (directe) aanleiding om subsidie voor toe te kennen vanuit de gemeente.

Voorgenomen besluit:
Afwijzen.

Opnemen in begroting:
€ 0,-.

Zienswijze:
In de zienswijze laat Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost weten dat er verschillende faciliteiten zijn waar ook Nuenense Veteranen gebruik van maken. In Nuenen zijn er volgens de stichting 70 veteranen. Ze vragen een bijdrage van € 600,-. De stichting geeft ook colleges op scholen. In Nuenen heeft hier 1 school gebruik van gemaakt.

Overweging:
In de zienswijze is nog steeds onvoldoende duidelijkheid over of er ook Nuenense deelnemers zijn. In Nuenen maakt maar 1 school gebruik van de mogelijkheid om een gastcollege te laten geven door de Stichting. De school doet dit op eigen initiatief en kan dit binnen hun eigen begroting ook bekostigen. In Nuenen hebben we geen afspraken met de Stichting op hiervoor actief “het veld” in de gaan om de diensten aan te bieden.

Opnemen in begroting:
€ 0,-.

E.H.B.O.-vereniging Nuenen c.a.
Aanvraag:
Vragen € 4.500,- voor het aanbieden van EHBO-opleidingen en het verzorgen van hulpverlening
binnen de gemeente.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten van de EHBO vereniging Nuenen. De vereniging richt zich op preventieve activiteiten voor het voorkomen van ongevallen en het verlenen, van verantwoordelijke, geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 4.500,-.

Opnemen in begroting:
€ 4.500,-.

Stichting Heartsafe Nuenen c.a.
Aanvraag:
De stichting vraagt € 2.000,- voor het plaatsen en onderhouden van AED’s en het bieden training,
reanimatie en bediening van AED’s.

Overweging:
Het college ondersteunt burgerinitiatieven gericht op de gezondheid van inwoners. Hiermee ondersteunt het college de activiteiten van Stichting Heartsafe Nuenen. Met de stichting wordt een gesprek ingepland om haar activiteiten uit te breiden.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 2.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 2.000,-.

Jeugd

Beleidsuitgangspunten
Meer verantwoordelijkheid van inwoners voor zichzelf en elkaar. We werken aan een integrale benadering van inwoners die meer dan één vlak ondersteuning nodig hebben. De focus ligt daarbij op de eigen kracht van inwoners en hun (sociale) netwerk en niet, of minder, op eigen aanbod van hulp door de gemeente. De rol van de gemeente ligt vooral bij preventie en sturing richting de gewenste situatie. We willen zo het beroep op de zwaardere (en daarom vaak duurdere) zorg terugdringen.

Subsidieaanvragen
Zuidzorg, jeugdgezondheidszorg
Aanvraag:
Zuidzorg vraagt € 352.520,- subsidie, voor basiszorg preventie, dit is gebaseerd op aantal kinderen van 0-4 jaar. Dit is inclusief subsidie voor maatwerk. In het subsidiebedrag is tevens opgenomen:
opvoedspreekuur peuterspeelzalen, afstemming voorschoolse voorzieningen, casusoverleg CMD verpleegkundige, casusoverleg CMD jeugdarts. Wanneer contactmomenten op maat nodig zijn wordt dit direct gedaan, maar wel altijd gemeld aan het CMD en Evidence Based Programs (op declaratiebasis, inzet via CMD overleg).

Overweging:
Het college vindt de basiszorg preventie voor jeugd van 0-4 een van haar basisvoorzieningen. Het college specificeert de subsidieaanvraag als volgt:

Wettelijk deel: 858 kinderen x € 366,- = € 314.028,-

Maatwerkdeel:
Vaste taken:
Opvoedspreekuur peuterspeelzalen 104 uren x € 61,- € 6.344,-
Afstemming voorschoolse voorzieningen 22 uren x € 61,- € 1.342,-
Casusoverleg CMD verpleegkundige 20 uren x € 61,- € 1.220,-
Casusoverleg CMD jeugdarts 6 uren x € 70,- € 420,-
€ 9.326,-

Inzetbaar indien nodig
Contactmomenten op maat wanneer nodig,
(altijd melden aan het CMD). 250 uren x € 61,- € 15.250,-
Evidence Based Programs (inzet na overleg met CMD)
VideoHomeTraining per traject € 885,- (raming 3x) € 2.655,-
Stevig Ouderschap per traject € 1.105,- (raming 6x) € 6.630,-
Totaal maatwerk € 33.861,-

Totaal subsidie 2019 € 347.889,-

Van de contactmomenten op maat en de inzet van Evidence Based Programs wordt na afloop van 2019 berekend hoeveel gebruik hiervan is gemaakt. Wanneer dit minder ingezet is dan geraamd wordt het verschil door ZuidZorg terugbetaald aan de gemeente.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 347.889,-, onder de voorwaarde dat er een uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten.

Opnemen in begroting:
€ 347.889,-.

Stichting Leergeld
Aanvraag 1:
De stichting vraagt € 67.000,- voor het ondersteunen van kinderen van 0-18 jaar om deel te nemen
aan activiteiten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn, waarmee uitvoering wordt
gegeven om kinderen kansrijk op te laten groeien.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten gericht op het voorkomen van sociale uitsluiting en mogelijk maken van maatschappelijke participatie.

Aanvraag 2:
De stichting vraagt € 17.000,- aan om te zorgen voor een kindpakket (ingevuld als aanbieden van zwemlessen of een speeltuinabonnement) aan kinderen uit gezinnen met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum met het doel tot participatie.

Overweging:
Het college ondersteunt de doelstelling van de stichting en de invulling van het kindpakket. Een zwemdiploma is een belangrijke voorwaarde voor beweging, maar ook om veilig te laten zwemmen en verdrinkingen te voorkomen.

Het college is van mening dat met het aanbieden van een kindpakket aan minder daadkrachtige gezinnen een bijdrage levert aan deelname voor kwetsbare inwoners die daar zelf (financieel) niet toe in staat zijn. Hiervoor is een beleidsregel (kwetsbare inwoners) opgenomen.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van (€ 67.000,- + € 17.000,- =) € 84.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 84.000,-.

Stichting Kinderspeelzalen Nuenen
Aanvraag:
De stichting vraagt subsidie aan voor het creëren van een basisvoorziening, een speelplek voor kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar. Daarnaast is er een bedrag aangevraagd voor het aan bieden van voorschoolse- en vroegschoolse educatie (VVE). De volgende ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht in de VVE:

 • taalontwikkeling: hierbij gaat het om het vergroten van de woordenschat
 • beginnende rekenvaardigheid: het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd
 • motorische ontwikkeling: er is aandacht voor het ontwikkelen van grove en fijne motoriek
 • sociaal-emotionele ontwikkeling: het stimuleren van zelfstandigheid, en het samen spelen en werken

De stichting geeft aan dat er 24 VVE plaatsen verwacht worden en 70 reguliere plaatsen.

Overweging:
Het college ondersteunt een basisvoorziening van peuterwerk en aanvulling van voorschoolse educatie in Nuenen. Per 1 januari 2019 is een nieuwe wet van kracht, waarbij het aanbod van peuterwerk verandert. Hierdoor zijn er meerdere aanbieders van peuterwerk. Het college heeft hiervoor beleidsregels vastgesteld die per kindplaats subsidie toe kent. De afrekening vindt altijd plaats op basis van het aantal gerealiseerde kindplaatsen. De schatting is dat het aantal kindplaatsen niet zo hoog zal zijn als opgegeven in de aanvraag. Op basis van schattingen zal de volgende subsidie beschikt worden, met daarbij de opmerking dat op basis van daadwerkelijk geplaatste kinderen wordt afgerekend.

70 reguliere kindplaatsen 70 x € 1.990,- = € 139.300,-
15 VVE 15 x € 1.990,- = € 29.850,-
Vergoeding ouderbijdrage VVE = € 11.250,-

Totaal € 180.400,-

Voorgenomen besluit:
Deels toekennen van € 180.400,-, met de stichting zal een uitvoeringsovereenkomst worden gesloten. Met hen worden afspraken gemaakt over afrekening van het daadwerkelijk geplaatste kindplaatsen.

Opnemen in begroting:
€ 180.400,-

Zienswijze:
Stichting Kinderspeelzalen Nuenen geeft in haar zienswijze aan dat de onderbouwing van het aantal kinderen ontbreekt. De stichting verwacht een hoger aantal kinderen.

Daarnaast geeft de stichting aan dat er op basis van 5 uur aanbod van reguliere kindplaatsen en VVE plaatsen een berekening is gemaakt. Zelf biedt de Stichting 6 uur peuterwerk aan. Dit werkt in de praktijk uitstekend en de Stichting vraagt of deze in de berekening kan worden gecorrigeerd.

De Stichting geeft tevens aan dat inkomensafhankelijke ouderbijdrage nog een punt van aandacht is bij het maken van een uitvoeringsovereenkomst.

Er wordt ook een kanttekening gemaakt over de bedrijfsvoering van de stichting, bij afrekening per kindplaats is van te voren onduidelijkheid over de daadwerkelijke inkomsten, dit kan gevolgen hebben (zowel positief als negatief).

Overweging:
Het aantal kinderen is inderdaad een schatting hoeveel kinderen per locatie zullen blijven. Hieraan zit geen berekening ten grondslag. In feite moet dit ook niet uitmaken, omdat afrekening altijd per bezette plaats is.

In januari 2018 is beleid vastgesteld en daarop volgend zijn beleidsregels vastgesteld. Op basis van de beleidsregels zijn de aanvragen ingediend. Deze beleidsregels gaan uit van het aantal uren van 5.

De inkomensafhankelijke bijdrage is nog een punt van aandacht ook bij de gemeente. Hier zal ook de praktijk uitwijzen wat de gevolgen zijn. De gemeente is zich hiervan bewust en zal met de aanbieders in gesprek gaan (alle 3).

Opnemen in begroting:
€ 180.400,-

Stichting Kids Society Erica
Aanvraag:
Stichting Kids Society Erica vraagt subsidie aan voor het aanbieden van professioneel, verantwoord en ontwikkelingsgericht (VVE) peuter(speelzaal)werk aan kinderen van 2,5 tot 4 jaar en hun ouders conform de opgenomen bepalingen hiervoor in de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk, de Wet IKK, de Wet Kinderopvang, Wet OKE, (en het VVE beleid van de Gemeente Nuenen c.a.).

De stichting geeft aan dat er 5 VVE plaatsen verwacht worden en 0 reguliere plaatsen.

Overweging:
Het college ondersteunt een basisvoorziening van peuterwerk en aanvulling van voorschoolse educatie in Nuenen. Per 1 januari 2019 is een nieuwe wet van kracht, waarbij het aanbod van peuterwerk verandert. Hierdoor zijn er meerdere aanbieders van peuterwerk. Het college heeft hiervoor beleidsregels vastgesteld die per kindplaats subsidie toe kent. De schatting is dat het aantal kindplaatsen niet zo hoog zal zijn als opgegeven in de aanvraag. Op basis van schattingen zal de volgende subsidie beschikt worden, met daarbij de opmerking dat op basis van daadwerkelijk geplaatste kinderen wordt afgerekend.

3 VVE 3 x € 1.990,- = € 5.970,-
Vergoeding ouderbijdrage VVE = € 2.250,-
Totaal ` € 8.220,-

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 8.220,-, met de stichting zal een uitvoeringsovereenkomst worden gesloten. Met hen worden afspraken gemaakt over afrekening van het daadwerkelijk geplaatste kindplaatsen.

Opnemen in begroting:
€ 8.220,-

Korein Kinderplein
Aanvraag:
Korein vraagt subsidie aan voor het creëren van een basisvoorziening, een speelplek voor kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar. Daarnaast is er een bedrag aangevraagd voor het aan bieden van voorschoolse- en vroegschoolse educatie (VVE).

Korein geeft zelf aan dat er 17 VVE plaatsen verwacht worden en 25 reguliere plaatsen.

Overweging:
Het college ondersteunt een basisvoorziening van peuterwerk en aanvulling van voorschoolse educatie in Nuenen. Per 1 januari 2019 is een nieuwe wet van kracht, waarbij het aanbod van peuterwerk verandert. Hierdoor zijn er meerdere aanbieders van peuterwerk. Het college heeft hiervoor beleidsregels vastgesteld die per kindplaats subsidie toe kent. De afrekening vindt altijd plaats op basis van het aantal gerealiseerde kindplaatsen. De schatting is dat het aantal kindplaatsen niet zo hoog zal zijn als opgegeven in de aanvraag. Op basis van schattingen zal de volgende subsidie beschikt worden, met daarbij de opmerking dat op basis van daadwerkelijk geplaatste kinderen wordt afgerekend.

25 reguliere kindplaatsen 25 x € 1.990,- = € 49.750,-
5 VVE 5 x € 1.990,- = € 9.950,-
Vergoeding ouderbijdrage VVE = € 3.750,-

Totaal € 63.450,-

Voorgenomen besluit:
Deels toekennen van € 63.450,-, met de stichting zal een uitvoeringsovereenkomst worden gesloten. Met hen worden afspraken gemaakt over afrekening van het daadwerkelijk geplaatste kindplaatsen.

Opnemen in begroting:
€ 63.450,-

4 Verenigingen & Accommodaties

Overzicht aanvragen en subsidieplafond

Naam 2018 2019 2019
toegekend aangevraagd opnemen in begroting
Voetbalvereniging R.K.G.S.V. 2.600 2.000 2.000 toekennen
Voetbalvereniging E.M.K. 3.595 4.595 4.595 toekennen
Honk- en Softballclub Nuenen 3.000 3.500 3.500 toekennen
Hockeyclub Nuenen 6.000 21.000 6.000 deels toekennen
Philips SV Gymnastiek 2.000 2.000 2.000 toekennen
Zwem- en Polovereniging Nuenen 25.000 32.000 32.000 toekennen
REVAK Nuenen 5.000 5.000 5.000 toekennen
Bibliotheek Dommeldal 417.360 428.465 417.360 deels toekennen
Kunstkwartier 200.022 212.872 203.422 deels toekennen onder voorwaarden
Toneelvereniging De Lindespelers 9.000 9.000 9.000 toekennen
Jongerenkoor Jocanto 0 2.100 2.100 toekennen
Stichting intocht Sinterklaas Nuenen 0 600 600 toekennen
Stichting Oranjecomité Nuenen, Gerwen en Nederwetten 4.275 3.500 3.500 toekennen
Showkorps O&V 6.000 6.600 6.600 toekennen
Drumfanfare Jong Leven 6.000 6.000 6.000 toekennen
Gerwens Muziek Korps 5.600 5.900 5.700 deels toekennen
Brassband De Vooruitgang 5.000 5.000 4.900 toekennen
Atelier van Gogh 3.700 3.700 3.700 toekennen
Stichting Leefbaarheid Gerwen 2.700 2.700 2.700 toekennen
Kookgroep Nederwetten, p/a Stichting Newest 558 588 588 toekennen
Stichting KVW Nuenen (Kindervakantieactiviteiten Nuenen) 1.000 1.000 1.000 toekennen
Groepsvereniging Scouting Panta Rhei 4.000 4.000 4.000 toekennen
Stichting Scouting Rudyard Kipling 11.650 11.800 11.800 toekennen
Stichting Jeugdbeweging Jong Nederland Gerwen 5.500 5.500 5.500 toekennen
DOEN! Nederwetten 1.000 1.000 1.000 toekennen
Stichting Meedoen Nuenen 1.250 2.500 2.500 toekennen
Katholieke Bond van Ouderen 31.000 32.000 32.000 toekennen onder voorwaarden
PVGE Vereniging voor senioren, afd. Nuenen 7.889 4.961 4.961 toekennen onder voorwaarden
PVGE en KBO 6.965 6.965 31.964 toekennen
+
24.999
Stichting Dorpswerkplaats Nuenen 0 5.000 0 afwijzen
Dorpsfeest Nederwetten 2.000 2.000 2.000 toekennen
Dorpsraad Gerwen 2.000 2.000 2.000 toekennen
Subsidieplafond 819.990

Beleidsuitgangspunten
Instandhouding van een rijk aanbod aan voorzieningen. Deze voorzieningen richten zich op sport, cultuur, jongeren- en ouderenactiviteiten.

Subsidieaanvragen

Sport
Voetbalvereniging R.K.G.S.V.
Aanvraag:
Het aangevraagde bedrag van € 2.000,- is bedoeld voor Juventud voor geven van voetbaltrainingen
en het voetballen in competitieverband voor de jeugd van 5 t/m 19 jaar.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten van een voetbalvereniging. Het zorgt voor beweging dit draagt bij aan een gezonde leefstijl.

Juventud is een samenwerkingsverband tussen voetbalvereniging R.K.V.V. en R.K.G.S.V.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 2.000,- aan voetbalvereniging R.K.G.S.V. ten behoeve van Juventud.

Opnemen in begroting:
€ 2.000,-

Voetbalvereniging E.M.K.
Aanvraag:
Het aangevraagde bedrag € 4.595,- ten behoeve van G-voetbal. Het verzorgen van voetbal voor
(kinderen van 5 t/m 18 jaar) met een lichamelijke en verstandelijke beperking.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten van een voetbalvereniging. Het zorgt voor beweging. Dit draagt bij aan een gezonde leefstijl.

Het eigen vermogen van voetbalvereniging E.M.K. is te hoog om de subsidie toe te kennen. Het college is van mening dat het vormen van een G-elftal voor jeugd past binnen de beleidsdoelstellingen van de gemeente in het kader van de Wet op Maatschappelijke Ondersteuning (te weten: versterken van voorliggende voorzieningen) en heeft een beleidsregel vastgesteld hiervoor. Op basis hiervan wordt de aanvraag toegekend.

Voorgenomen besluit:
Toekennen € 4.595,-.

Opnemen in begroting:
€ 4.595,-.

Honk- en Softballclub Nuenen
Aanvraag:
Het aangevraagde bedrag van € 3.500,- is met name bedoeld om extra jeugdaanmeldingen van de club op te vangen. De club wil een verbetering van trainingen tot stand brengen.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten van de sportvereniging. Het zorgt voor beweging dit draagt bij aan een gezonde leefstijl. Met de club wordt een gesprek gepland om de ontwikkelingen van de ledenaantallen te bespreken.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 3.500,-

Opnemen in begroting:
€ 3.500,-.

Hockeyclub Nuenen
Aanvraag:
Het aangevraagde bedrag van € 21.000,- voor het beoefenen van de hockeysport door jong, oud en
mindervaliden. Zowel het verzorgen van trainingen als wedstrijden in competitieverband.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten van de sportvereniging. Het zorgt voor beweging dit draagt bij aan een gezonde leefstijl.

Daarnaast is de sport voor mindervaliden een beleidsdoelstelling die ook in de Wet op Maatschappelijke Ondersteuning een speerpunt is (te weten: versterken voorliggende voorzieningen).

De vereniging heeft een groot eigen vermogen. Het vrij beschikbare eigen vermogen mag (volgens de verordening) niet meer bedragen dan 3 keer het aangevraagde subsidiebedrag. Dit is een weigeringsgrond. Op basis van de vastgestelde beleidsregel voor mindervalide activiteiten wordt een deel van het aangevraagde bedrag toegekend specifiek voor de mindervalide activiteiten.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 6.000,-

Opnemen in begroting:
€ 6.000,-

Gymnastiekvereniging P.S.V.
Aanvraag:
Gymnastiekvereniging P.S.V. vraagt € 2.000,- subsidie aan om kinderen vanaf 4 jaar basisvorming in
het bewegen te leren.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten van de sportvereniging. Het zorgt voor beweging en ontwikkeling en dit draagt bij aan een gezonde leefstijl.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 2.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 2.000,-.

Zwem- en Polovereniging Nuenen
Aanvraag:
De vereniging vraagt € 32.000,- aan voor het leren, trainen en beoefenen van de zwemsport, zoals
recreatief zwemmen, masters, snorkelen en duiken, synchroon zwemmen, waterpolo en wedstrijd
zwemmen.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten van de sportvereniging. Het zorgt voor beweging dit draagt o.a. bij aan een gezonde leefstijl en de zwemsport in Nuenen zorgt voor een gevarieerd aanbod van sportactiviteiten binnen de gemeente. De vereniging heeft 372 leden, hiermee blijft de subsidie binnen het maximum van de redelijke verhouding.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 32.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 32.000,-.

REVAK Nuenen
Aanvraag:
Het aangevraagde bedrag van € 5.000,- is het op medische basis en advies, aanbieden aan haar
leden van revalidatie en reactiveringszwemmen door middel van hydrotherapie.

Overweging:
De gemeente ondersteunt de activiteiten van de vereniging. Het zorgt voor beweging dit draagt bij aan een gezonde leefstijl.

Daarnaast is een activiteit voor mindervalide een beleidsdoelstelling die ook in de Wet op Maatschappelijke Ondersteuning een speerpunt is (te weten: versterken voorliggende voorzieningen).

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 5.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 5.000,-.

Cultuur
Bibliotheek Dommeldal
Aanvraag:
De stichting vraagt € 428.465,- subsidie aan. Het doel is “het bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van het publiek”. De taak is het in stand houden van een bibliotheek.

Overweging:
Het college ondersteunt deze activiteiten van de stichting en maakt hierover met Helmond, Son en Breugel en Geldrop-Mierlo bestuurlijk afspraken mee.

De bibliotheek heeft een subsidie aangevraagd in de vorm van een instandhoudingssubsidie. Men heeft op ons verzoek een vertaling gemaakt van de gevraagde subsidie naar activiteiten. Daaruit blijkt dat de activiteiten die men voornemens is te organiseren in lijn zijn met de bestuursovereenkomst. De aanvraag is hoger dan de aanvraag voor het jaar 2018, dit is voornamelijk terug te voeren op autonome prijsstijgingen.

In het nieuwe exploitatiemodel voor Het Klooster wordt voorzien in een ‘terugkeer’ van de bibliotheek. Dat houdt in dat de bibliotheek onderdeel wordt van het totale concept en dat de subsidie die nu aan de bibliotheek wordt gegeven opgenomen gaat worden in de totaal-exploitatie van Het Klooster (synergievoordelen). Wij denken aan een geleidelijke afbouw (in 3 jaar beginnend in 2020 = einde huidige bestuursovereenkomst) van € 150.000 per jaar. Wij gaan over dit voorgenomen besluit in overleg met het bestuur van basisbibliotheek Dommeldal.
Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 417.360,-.

Opnemen in begroting:
€ 417.360,-.

Kunstkwartier
Aanvraag:
Kunstkwartier vraagt € 212.872,- subsidie aan. De activiteiten zijn met name gericht op muziekonderwijs aan kinderen en volwassenen. Hiermee kunnen inwoners actief deelnemen aan kunst & cultuur en volwasseneducatie. Ook kwetsbare burgers worden geactiveerd en uitgenodigd om deel te nemen aan de maatschappij. Daarnaast is de subsidie die is bedoeld voor de opstart van cultuureducatie in het onderwijs.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten van het kunstkwartier.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 203.422,-. Met het kunstkwartier zal ter uitvoering van de subsidiebeschikking een uitvoeringsovereenkomst gesloten worden.

Opnemen in begroting:
€ 203.422,-.

Toneelvereniging De Lindespelers
Aanvraag:
De toneelvereniging vraagt € 9.000,- subsidie. Dit is ten behoeve van het scheppen van gelegenheid
tot beoefening van niet beroepsmatig toneel en het opvoeren van toneelstukken voor de Nuenense
bevolking. Daarnaast biedt de vereniging avondvullende culturele activiteiten aan de inwoners van
Nuenen en ontwikkelt de vereniging sociaal-culturele vaardigheden bij leden van de vereniging en
deelnemers van aan de activiteiten.

Overweging:
Het college ondersteunt culturele activiteiten en stimulering van culturele vaardigheden bij haar inwoners.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 9.000,-, onder de voorwaarde dat met de vereniging een uitvoeringsovereenkomst wordt afgesloten.

Opnemen in begroting:
€ 9.000,-.

Jongerenkoor Jocanto
Aanvraag:
Het jongerenkoor Jocanto vraagt subsidie aan om culturele activiteiten voor jongeren van Nuenen te
organiseren. Deze activiteiten bestaan uit het maken van muziek en zingen in een koor, het zelf
schrijven van arrangementen, beluisteren van muziek en het vormgeven van optredens van
activiteiten, al dan niet in samenwerking met andere verenigingen.

Overweging:
Het college ondersteunt culturele activiteiten en stimulering van culturele vaardigheden bij haar inwoners.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 2.100,-.

Opnemen in begroting:
€ 2.100,-.

Stichting intocht Sinterklaas Nuenen
Aanvraag:
De stichting vraagt € 600,- subsidie aan. De stichting organiseert de intocht Sinterklaas in Nuenen en
allerlei activiteiten voor kinderen in het Klooster.

Overweging:
Het college hecht er waarde aan dat activiteiten in het kader van het Sinterklaasfeest te ondersteunen
(in het kader van volkscultuur).

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 600,-.

Opnemen in begroting:
€ 600,-.

Stichting Oranjecomité Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Aanvraag:
Stichting Oranje Comité Nuenen vraagt mede namens Oranje Comité Gerwen
€ 3.500,- subsidie aan. Hiervoor organiseren de stichtingen jaarlijks nationale koningsdag en bieden ze ondersteuning bij Koninklijke decoraties en de jaarlijkse bevrijdingsherdenking.

Overweging:
Het college hecht er waarde aan dat activiteiten in het kader van de monarchie te ondersteunen
(dit mede in het kader van volkscultuur). De stichtingen ondersteunen hiermee de activiteiten die de gemeente zelf zou uitvoeren, denk hierbij aan Koninklijke onderscheidingen, activiteiten rondom bevrijding.

De stichting kent geen leden, maar de activiteiten zijn voor alle inwoners en bezoekers van Nuenen toegankelijk. Daarnaast verhuurt de stichting marktkramen. Hiermee halen ze wel eigen inkomsten binnen.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 3.500,-.

Opnemen in begroting:
€ 3.500,-.

Showkorps O&V
Aanvraag:
Het showkorps vraagt € 6.600,- subsidie aan. Hiervoor organiseren ze optredens tijdens diverse evenementen in de vorm van muziek en show. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van muzikale en culturele vorming van haar leden.

Overweging:
Het college ondersteunt de culturele en muzikale vorming van inwoners van Nuenen. Daarnaast hecht het college er waarde aan dat in het kader van volkscultuur de optredens in stand blijven.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 6.600,-.

Opnemen in begroting:
€ 6.600,-.

Drumfanfare Jong Leven
Aanvraag:
De drumfanfare vraagt € 6.000,- subsidie aan. De doelstelling is om gedegen muziekonderwijs te bieden, waarbij iedereen in staat is muziek te maken, ongeacht het financiële draagvlak.

Overweging:
Het college ondersteunt de culturele en muzikale vorming van inwoners van Nuenen. Daarnaast hecht het college er waarde aan dat in het kader van volkscultuur de optredens in stand blijven.

Het college hecht er belang aan dat de drumfanfare ook eigen inkomsten weet te vergroten. Dit heeft de drumfanfare gedaan door onder andere een vlooienmarkt, een boekenmarkt en donateursacties te organiseren.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 6.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 6.000,-.

Gerwens Muziek Korps
Aanvraag:
Het muziekkorps vraagt € 5.900,- subsidie aan. De vereniging biedt een leeromgeving voor muzikale vorming van haar leden in combinatie met sociale ontspanning. De belangrijkste activiteiten zijn:

 • verschaffing van muzikale hobby
 • opleiden van inwoners voor de beoefening van een instrument
 • verzorgen van concerten met amusementswaarde
 • verzorgen en begeleiden van officiële evenementen

Overweging:
Het college ondersteunt de culturele en muzikale vorming van inwoners van Nuenen. Daarnaast hecht het college er waarde aan dat in het kader van volkscultuur de optredens in stand blijven. In een beleidsregel is een maximum gesteld van € 100,- per deelnemer. Uitgaande van 57 Nuenense deelnemers, wordt de subsidie geraamd op € 5.700,-.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 5.700,-.

Opnemen in begroting:
€ 5.700,-.

Brass Band Nuenen (Brassband De Vooruitgang)
Aanvraag:
De brassband vraagt € 5.000,- subsidie aan. Het doel is het gezamenlijk beoefenen van muziek in een band, bestaande uit koperen blaasinstrumenten en slagwerk, het bevorderen van de muzikale vorming van leden, individueel en samenspel en het verzorgen van optreden.

Overweging:
Het college ondersteunt de culturele en muzikale vorming van inwoners van Nuenen. Daarnaast hecht het college er waarde aan dat in het kader van volkscultuur de optredens in stand blijven. Uitgaande van 49 Nuenense deelnemers, wordt de subsidie geraamd op 4.900,-.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 4.900,-.

Opnemen in begroting:
€ 4.900,-.

Atelier van Gogh
Aanvraag:
De stichting vraagt € 3.700,- subsidie voor het begeleiden en organiseren van cursussen op het gebied van kunst en cultuur. De doelstelling van de stichting is het vergroten van vaardigheden, zowel bij jeugd als bij volwassenen.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten die gericht zijn op kunst en cultuur en hecht er belang aan dat iedereen hieraan kan deelnemen.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 3.700,-.

Opnemen in begroting:
€ 3.700,-.

Jeugd- en ouderenactiviteiten
Stichting Leefbaarheid Gerwen
Aanvraag:
De stichting vraagt € 2.700,- ter bevordering van de leefbaarheid en zelfredzaamheid van de inwoners in Gerwen. Daarnaast zorgt de stichting voor activiteiten die gericht zijn op mantelzorgondersteuning.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten die de stichting uitvoert. Het past binnen de doelstellingen versterken van voorliggende voorzieningen.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 2.700,-.

Opnemen in begroting:
€ 2.700,-.

Kookgroep Nederwetten, p/a Stichting Newest
Aanvraag:
De kookgroep vraagt € 588,- subsidie voor het verbeteren van de sociale cohesie en het omzien naar elkaar. De kookgroep richt zich op alleenstaande om hen uit een isolement te halen. Dit doen ze door middel van kookactiviteiten gericht op ouderen.

Overweging:
Het college ondersteunt de doelstellingen die de kookgroep nastreeft, hiermee vormt deze activiteit een voorliggende voorziening binnen het sociaal domein.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 588,- aan stichting Newest ten behoeve van kookgroep Nederwetten.

Opnemen in begroting:
€ 588,-.

Stichting KVW Nuenen (Kindervakantieactiviteiten Nuenen)
Aanvraag:
De stichting vraagt subsidie van € 1.000,- om een kindervakantieweek te organiseren voor 200 (maximaal 220) kinderen. Hierbij zijn vele vrijwilligers actief. De stichting probeert zich actief in te zetten voor ouders met gezinnen met een migratie achtergrond en/of met minder financiële draagkracht.

Overweging:
Het college ondersteunt de doelstelling om met kinderen en vrijwilligers samen activiteiten te organiseren. Dit bevordert het “samen-gevoel” of de sociale cohesie in het dorp.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 1.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 1.000,-.

Groepsvereniging Scouting Panta Rhei
Aanvraag:
De scouting vraagt € 4.000,- subsidie aan voor activiteiten waarin samenwerking, zelfontplooiing en de wereld om hen heen te ontdekken een belangrijk onderdeel is.

Overweging:
Het college ondersteunt de doelstellingen die de scouting uitvoert, de activiteiten die in de aanvraag benoemd zijn leveren een bijdrage aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Met name aan het speerpunt jeugd uit de nota subsidiebeleid wordt bijgedragen.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 4.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 4.000,-.

Stichting Scouting Rudyard Kipling
Aanvraag:
De scouting vraagt € 11.800,- subsidie aan voor het bieden van een maatschappelijk betrokken programma met activiteiten voor alle jeugdleden. De activiteiten dragen bij aan de vorming van persoonlijkheid, respect voor zichzelf en hun omgeving te hebben, eigen grenzen leren kennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om zich heen.

Overweging:
Het college ondersteunt de doelstellingen die de scouting uitvoert, de activiteiten die in de aanvraag benoemd zijn leveren een bijdrage aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Met name aan het speerpunt jeugd uit de nota subsidiebeleid wordt aan bijgedragen.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 11.800,-.

Opnemen in begroting:
€ 11.800,-.

Stichting Jeugdbeweging Jong Nederland Gerwen
Aanvraag:
De stichting vraagt subsidie aan voor activiteiten die gericht zijn op jongeren. De doelstelling is het bieden en bevorderen van mogelijkheden tot eigentijdse ontspanning, ontmoeting en ontplooiing van jeugdigen.

Overweging:
Het college ondersteunt de doelstelling van de stichting. Met name aan het speerpunt jeugd uit de nota subsidiebeleid wordt bijgedragen.

Het maximum bedrag voor subsidie is bij subsidieregeling bepaald op een maximum van € 100,- per lid. De vereniging geeft aan in 2019 55 leden te hebben.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 5.500,-.

Opnemen in begroting:
€ 5.500,-.

DOEN! Nederwetten
Aanvraag:
De vereniging vraagt € 1.000,- subsidie aan voor het organiseren van activiteiten die een bijdrage leveren aan ontspanning, saamhorigheid, sport en creativiteit en leefbaarheid in het dorp.

Overweging:
Het college ondersteunt de doelstelling om voor jongeren en ouderen activiteiten te organiseren. Dit bevordert het “samen-gevoel” of de sociale cohesie in het dorp.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 1.000,-, onder voorwaarden dat er afspraken worden gemaakt over de reserveringen.

Opnemen in begroting:
€ 1.000,-.

Stichting Meedoen Nuenen
Aanvraag:
Stichting Meedoen Nuenen vraagt € 2.500,- subsidie aan om activiteiten te organiseren voor kinderen die in het reguliere circuit niet mee kunnen doen, om welke reden dan ook. Dit zijn activiteiten op het gebied van sport maar ook creatieve en muzikale activiteiten.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten die in het kader van de jeugdige kwetsbare inwoners plaatsvinden. De activiteiten dragen bij aan de speerpunt uit het subsidiebeleid.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 2.500,-.

Opnemen in begroting:
€ 2.500,-.

Katholieke Bond van Ouderen (KBO)
Aanvraag:
De vereniging vraagt € 32.000,- subsidie aan. De doelstelling is om leden een goede sociale omgeving aan te bieden en te blijven betrekken bij de vereniging. De leden worden geactiveerd om te blijven participeren in de samenleving.

Overweging:
Het college ondersteunt de doelstelling van de vereniging. Een sociaal netwerk is belangrijk in het kader van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met de Katholieke Bond van Ouderen wordt in de zienswijze termijn een afspraak ingepland voor nadere specificering van de aanvraag.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 32.000,- onder voorwaarden dat met de KBO een uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten.

Opnemen in begroting:
€ 32.000,-

PVGE Vereniging voor senioren, afd. Nuenen
Aanvraag:
De vereniging vraagt € 4.961,- subsidie aan. De doelstelling is om leden een goede sociale omgeving aan te bieden en te blijven betrekken bij de vereniging. De leden worden geactiveerd om te blijven participeren in de samenleving. De vereniging heeft ruim 1.000 leden.

Overweging:
Het college ondersteunt de doelstelling en hiermee de activiteiten van de vereniging. Een sociaal netwerk is belangrijk in het kader van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De activiteiten sluiten aan bij de volgende beleidsdoelstellingen van de gemeente:

 • kunst en cultuur * senioren actief en passief laten deelnemen aan kunst, cultuur en volwasseneneducatie
 • zelfredzaamheid * aanbieden van mogelijkheden voor senioren om deel te nemen aan de samenleving
 • sport * het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl en het bevorderden van sociale samenhang door sport en bewegen

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 4.961,-, onder voorwaarden dat er afspraken worden gemaakt over de maximering van de bestemmingsreserves.

Opnemen in begroting:
€ 4.961,-.

PVGE Vereniging voor senioren, afd. Nuenen en Katholieke Bond voor Ouderen
Aanvraag:
De vereniging en de bond voor ouderen vragen gezamenlijk € 6.965,- subsidie aan voor het bieden van ondersteuning. Het gaat om de volgende activiteiten:

 • hulp bij belastingaangifte
 • vrijwillige ouderenadviseur
 • cliëntondersteuning
 • thuisadministrateur

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteiten. PVGE en KBO bieden hiermee gezamenlijk een voorliggende voorziening. De gevraagde subsidie is met name bedoeld voor deskundigheidsbevordering. Uit de begroting is op te maken dat veel is begroot voor vervoer.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 6.965,-.

Opnemen in begroting:
€ 6.965,-

Zienswijze:
In de zienswijzeperiode hebben PVGE en KBO een gezamenlijk plan ingediend voor ‘AutoMaatje’. Met AutoMaatje vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding. De dienst is bedoeld om mensen zo lang mogelijk mobiel te houden en te laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer.

Overweging:
AutoMaatje is een programma dat door de ANWB ontwikkeld is, waarbij vrijwilligers tegen een kleine vergoeding mensen van A naar B brengen met hun eigen auto. Het programma is in diverse gemeenten met succes ingevoerd (waaronder in Son & Breugel en Valkenswaard). De gemeente draagt zorg voor de kosten van professionele coördinatie (dit is een voorwaarde van de ANWB om lokale initiatieven te ondersteunen). AutoMaatje voorziet in een aanvullende dienst voor inwoners die niet zelfstandig kunnen voorzien in (een deel van) hun vervoersbehoefte en daardoor niet of onvoldoende kunnen participeren. Veel mensen (vooral ouderen) hebben moeite met het gebruik maken van de aanwezige vervoersvoorzieningen zoals het openbaar vervoer en de collectieve vervoersvoorziening.
Vooral de behoefte aan korte verplaatsingen blijkt groot, bijvoorbeeld naar de dokter, het ziekenhuis, de kaper, de kaartclub etc.

Daarnaast heeft Trafficon (= contract beheerder van de Taxbus, collectief vervoer) recent onderzoek gedaan naar de niet-reizenden onder de pashouders. Daaruit komt onder meer naar voren dat de spelregels van de Taxbus zoals omrijden, ophaaltijden en het collectief gebruik mensen weerhouden om hiervan gebruik te maken.

De collectieve vervoersmogelijkheden voorzien dus niet in de verplaatsingsbehoefte van een groep inwoners. Een lokale voorziening als AutoMaatje haalt mensen uit hun isolement en gaat daarmee eenzaamheid tegen.

Na 1 jaar vindt een evaluatie plaats: er zal een meetinstrument worden ontwikkeld waarbij zowel het financieel als het sociaal rendement gemeten kan worden. Afhankelijk van de uitkosten wordt besloten het project voort te zetten.

Opnemen in begroting:
€ 31.964,- (= € 6.965,- + € 24.999,-)

Stichting Dorpswerkplaats Nuenen
Aanvraag:
De stichting vraagt € 5.000,- subsidie aan. De doelstelling is om de ingeschreven deelnemers de mogelijkheid te bieden om in groepsverband of individueel actief te laten deelnemen aan hobby-activiteiten gericht op kunst, cultuur, educatie of het maken van materiële producten van houd, metaal of aarde. Het beoefenen van de hobby in het hobbycentrum kent een sterk sociaal/maatschappelijke functie. Er is altijd een luisterend oor.

Overweging:
Het college ondersteunt de doelstelling van de vereniging. Een sociaal netwerk is belangrijk in het kader van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarnaast dragen de activiteiten bij aan de doelstellingen vanuit kunst en cultuur. Uitgaande van de jaarrekening 2017 beschikt de stichting binnen de exploitatie over voldoende ruimte om de activiteit zoals beoogd met de subsidieaanvraag 2019 te kunnen uitvoeren.

Voorgenomen besluit:
Afwijzen.

Opnemen in begroting:
€ 0,-

Zienswijze:
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats dient een zienswijze in tegen het voorgenomen besluit. Ze gaan in op de bestemmingsreserves en de wijze waarop deze in de toekomst zullen worden ingezet en voor een bedrijfsrisico af te dekken.

Overweging
De zienswijze van de Dorpswerkplaats richt zich op de rechtvaardiging om te bestemmen (ten behoeve van toekomstige maatregelen). Nergens wordt in de zienswijze aandacht besteed aan de noodzaak om subsidie om de exploitatie te dekken om de activiteiten te kunnen uitvoeren. Dit is ook de reden om de subsidie voor 2018 niet te verlenen.

Opnemen in begroting:
€ 0,-

Dorpsraad Gerwen
Aanvraag:
In verband met het verdwijnen van de kermissen in Gerwen en Nederwetten is een vergoeding van
€ 2.000.- per kern afgesproken voor een alternatieve activiteit. De activiteit bevordert de saamhorigheid van de Gerwense gemeenschap en houdt de Gerwense cultuur in stand.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteit. De activiteit draagt bij aan het versterken van de sociale samenhang van een buurt of wijk.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 2.000,-

Opnemen in begroting:
€ 2.000,-

Wettes Dorpsfestijn
Aanvraag:
In verband met het verdwijnen van de kermissen in Gerwen en Nederwetten is een vergoeding van
€ 2.000.- per kern afgesproken voor een alternatieve activiteit. De activiteit bevordert de saamhorigheid van de Nederwettense gemeenschap en houdt de Nederwettense cultuur in stand.

Overweging:
Het college ondersteunt de activiteit. De activiteit draagt bij aan het versterken van de sociale samenhang van een buurt of wijk.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 2.000,-

Opnemen in begroting:
€ 2.000,-.

5 Wonen & Leefomgeving

Overzicht aanvragen en subsidieplafond

Naam 2018 2019 2019
toegekend aangevraagd opnemen in begroting
Subsidieplafond 0

Beleidsuitgangspunten
Bij ruimtelijke ordening krijgt steeds meer aandacht voor niet direct ruimtelijke aspecten, zoals gezondheid, veiligheid en een prettige woon- en werkomgeving.

Subsidieaanvragen
Geen aanvragen.

6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Overzicht aanvragen en subsidieplafond

Naam 2018 2019 2019
toegekend aangevraagd opnemen in begroting
I.V.N., afdeling Nuenen 4.000 4.000 4.000 toekennen
Heemkundekring “De Drijehornick” 8.000 8.000 8.000 toekennen, met uitvoeringsovereenkomst
Samenwerkingsverband Nuenens Wildbeheer 850 850 850 toekennen
Veilig Verkeer Nederland, afd. Nuenen 520 2.215 470 deels toekennen
Stichting Kringloop Nuenen 6.000 6.000 6.000 toekennen, onder voorwaarden
Subsidieplafond 19.320

Beleidsuitgangspunten
Een veilige en prettige woonomgeving voor inwoners creëren. Behouden van bereikbaarheid van dorp en stad voor alle verkeersdeelnemers en de verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer en de woonomgeving.

Subsidieaanvragen
I.V.N., afdeling Nuenen
Aanvraag:
De vereniging vraagt € 4.000,- subsidie aan. De activiteiten hebben betrekking op bevordering van duurzaamheid en natuureducatie. Ze betrekken mensen bij de natuur en de eigen woonomgeving en dragen bij aan een beter leefklimaat en een mooie natuur in de gemeente Nuenen.

Overweging:
Het college ondersteunt de doelstelling en hiermee de activiteiten van de vereniging. De activiteiten die de vereniging organiseert dragen bij aan de beleidsuitgangspunten van de gemeente.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 4.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 4.000,-.

Heemkundekring “De Drijehornick”
Aanvraag:
De Heemkundekring vraagt € 8.000,- subsidie aan. Ze organiseren activiteiten die een bijdrage leveren om de belangstelling voor en de kennis over de lokale geschiedenis en cultuur te vergroten en de vergaarde kennis te verspreiden door te delen en over te dragen.

Overweging:
Het college hecht er waarde aan dat de inwoners en bezoekers kennis kunnen ophalen over Nuenen. Zo houdt de Heemkundekring voor de gemeente een fotoarchief bij en organiseren ze de Open Monumenten Dag.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 8.000,-, onder voorwaarden dat we met de stichting een uitvoeringsovereenkomst afsluiten.

Opnemen in begroting:
€ 8.000,-.

Samenwerkingsverband Nuenens Wildbeheer
Aanvraag:
Nuenens Wildbeheer vraagt € 850,- subsidie aan. Dit is een bijdrage aan de activiteiten: konijnenschadebestrijding op sportvelden, advies voor o.a. hondenlosloopbeleid, afgesloten houden van kwetsbaar bosgebied en het opruimen van zwerfafval tijden de jaarlijkse ‘schoonmaakdag’, toezicht in het buitengebied.

Overweging:
Het college hecht waarde aan de activiteiten die door Nuenens Wildbeheer worden uitgevoerd, omdat Nuenens Wildbeheer taken voor de gemeente uitvoert op het gebied van het toezicht op het buitengebied.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 850,-.

Opnemen in begroting:
€ 850,-.

Veilig Verkeer Nederland, afdeling Nuenen
Aanvraag:
Veilig Verkeer Nederland afdeling Nuenen vraagt € 2.215,- subsidie aan voor voorlichtingen en acties om de verkeersveiligheid te vergroten.

Overweging:
Het college is van mening dat de activiteiten bijdragen aan een veilige leefomgeving. Echter niet alle opgegeven activiteiten passen nog bij de beleidsdoelstelling vanuit de gemeente.

De basisscholen krijgen tegenwoordig budget vanuit de provincie voor het organiseren van verkeersexamens en verkeersprojecten. De activiteiten die hier betrekking op hebben vallen daardoor niet meer in de subsidieverlening vanuit de gemeente.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 470,-.

Opnemen in begroting:
€ 470,-.

Stichting Kringloop Nuenen
Aanvraag:
Stichting Kringloop Nuenen vraagt € 6.000,- subsidie aan voor een zinvolle tijdsbesteding (inloop en bieden van vrijwilligerswerk).

Overweging:
Het college ondersteunt de doelstelling van de stichting. Een sociaal netwerk is belangrijk in het kader van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarnaast dragen de activiteiten bij ook bij duurzaamheid (hergebruik goederen).

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 6.000,-, onder voorwaarden dat met hen een uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten.

Opnemen in begroting:
€ 6.000,-.

7 Economie, Toerisme & Recreatie

Overzicht aanvragen en subsidieplafond

Naam 2018 2019 2019
toegekend aangevraagd opnemen in begroting
Stichting Van Gogh Village Nuenen 0 65.000 65.000 toekennen
Subsidieplafond 65.000

Beleidsuitgangspunten
Voor een goed ondernemersklimaat in de gemeente Nuenen staat de gemeente samen met de ondernemers aan de lat. Het ondernemersklimaat is erbij gebaat wanneer ondernemers individueel, maar met name in gezamenlijkheid activiteiten oppakken. De gemeente stimuleert en faciliteert initiatieven van ondernemers om een bijdrage te leveren aan het woon-, leef- en ondernemersklimaat in Nuenen.

Subsidieaanvragen
Stichting Van Gogh Village Nuenen
Aanvraag:
Stichting Van Gogh Village Nuenen vraagt € 65.000,- subsidie aan. Deze subsidie is voor een aantal activiteiten, te weten:

 • exploiteren Vincentre en openluchtmuseum;
 • samenwerking op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau;
 • realiseren van een Van-Gogh- beleving in pand Nune Ville;
 • organiseren van evenementen en activiteiten;
 • educatie;
 • maatschappelijke rol naar groepen in de samenleving.

Hiermee geeft de stichting aan een de doelstelling van Van Gogh Brabant te onderschrijven, deze zijn:
1. wij willen de culturele erfenis van Vincent van Gogh in Brabant behouden en delen met de wereld, nu, straks en in de verre toekomst;
2. wij willen de maatschappelijke en economische betekenis van Vincent van Gogh voor de provincie Brabant vergroten.

De stichting geeft aan met de activiteiten tevens een bijdrage te leveren aan:

 • villagemarketing
 • structuurvisie ‘De Wereld van Van Gogh’;
 • groene zone van de Dommelvallei;
 • centrum management;
 • Leefbaarheid van Nuenen.

Overweging:
Nuenen is een uniek dorp met het cultureel erfgoed, het vele groen en de hechte gemeenschap. Van Gogh raakte door dit dorp en haar inwoners geïnspireerd en werd hiermee een icoon voor het dorp. Een icoon met nationale en internationale allure. Dit brengt kansen met zich mee, maar het aangrijpen van die kansen vergt (ook financieel) commitment vanuit de gemeente. Met het verstrekken van subsidie erkennen we dat de activiteiten van de stichting en het behoud van het museum van belang zijn. Hun activiteiten zijn lokaal, regionaal, nationaal en internationaal van betekenis en kunnen met een subsidie in stand worden gehouden.

Stichting Van Gogh Village draagt met haar activiteiten bij aan de gemeentelijke doelstellingen. In de begroting 2017-2021 hebben we de ambitie opgenomen om de kwaliteiten van Nuenen te benutten en te versterken. Doelstellingen die we in dit kader hebben:

 • actief meewerken aan de Van Gogh beleving binnen de gemeente;
 • verbeteren ruimtelijke kwaliteit door structuurvisie Wereld van Van Gogh;

Voor de Van Gogh beleving is het museum met haar activiteiten onontbeerlijk. De uitbreiding past ook in de (concept)structuurvisie Wereld van Van Gogh. Het museum heeft ook in die visie een prominente plek. Daar komt bij de aan de stichting ongeveer 150 vrijwilligers zijn verbonden. Zij werken in het museum en verzorgen rondleidingen. Zij zijn ambassadeurs voor ons dorp maar zijn ook een lichtend voorbeeld van de sociale cohesie van onze gemeenschap.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 65.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 65.000,-.

Verschillen

Terug naar navigatie - Verschillen
toegekend aan-gevraagd voorgenomen besluit verschil aanvraag en toekenning verschil tov 2018 verklaring
Incidentele subsidies 25.000 25.000 25.000 0 0
Halt Oost-Brabant 9.350 9.265 9.265 0 -85
Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop-Mierlo en Nuenen c.a. 2.500 3.000 3.000 0 500
Stichting Plusminus 1.100 1.100 1.100 0 0
Slachtofferhulp Nederland, Werkgebied kantoor Zuidoost 5.942 5.976 5.976 0 34
E.H.B.O.-vereniging Nuenen c.a. 4.500 4.500 4.500 0 0
Stichting Heartsafe Nuenen c.a. 2.000 2.000 2.000 0 0
Stichting Leergeld 94.000 84.000 84.000 0 -10.000 amendement, aangepast op daadwerkelijk ontvangen Klijnsma gelden
Stichting Carrousel 6.000 10.282 7.600 -2.682 1.600
Stichting Voedselbank Nuenen 15.500 0 0 0 -15.500 geen aanvraag ingediend
LEV groep 1.543.196 1.579.074 1.579.074 0 35.878 inflatie
ZuidZorg, jeugdgezondheidszorg 331.528 352.521 347.889 -4.632 16.361 meer kinderen
Stichting Kinderspeelzalen Nuenen 173.080 205.780 180.400 -25.380 7.320 op basis van gewijzigd beleid
Kids Society Erica 0 9.950 8.220 -1.730 8.220 op basis van gewijzigd beleid
Korein 0 99.130 63.450 -35.680 63.450 op basis van gewijzigd beleid
GGzE 64.126 90.411 90.411 0 26.285 meer uren inzet CMD door o.a. complexere casussen
Bijna Thuis Huis 7.500 7.500 3.750 -3.750 -3.750 nog geen activiteiten in heel 2019
Stichting Veteranen Brabant Zuidoost 600 600 0 -600 -600
Stichting Meedoen Nuenen 2.500 2.500 2.500 0 0
Stichting Kringloop Nuenen 6.000 6.000 6.000 0 0
Buurtzorg 0 1.120 0 -1.120 0
Toneelvereniging De Lindespelers 9.000 9.000 9.000 0 0
Stichting intocht Sinterklaas Nuenen 0 600 600 0 600
Stichting Oranjecomité Nuenen en Gerwen 4.275 3.500 3.500 0 -775
Showkorps O&V 6.000 6.600 6.600 0 600
Drumfanfare Jong Leven 6.000 6.000 6.000 0 0
Gerwens Muziek Korps 5.600 5.900 5.700 -200 100
Brassband De Vooruitgang 5.000 5.000 4.900 -100 -100
Stichting Leefbaarheid Gerwen 2.700 2.700 2.700 0 0
Kookgroep Nederwetten, p/a Stichting Newest 558 588 588 0 30
Atelier van Gogh 3.700 3.700 3.700 0 0
Stichting KVW Nuenen (Kindervakantieactiviteiten Nuenen) 1.000 1.000 1.000 0 0
Groepsvereniging Scouting Panta Rhei 4.000 4.000 4.000 0 0
Stichting Scouting Rudyard Kipling 11.650 11.800 11.800 0 150
Stichting Jeugdbeweging Jong Nederland Gerwen 5.500 5.500 5.500 0 0
DOEN! Nederwetten 1.000 1.000 1.000 0 0
Voetbalvereniging R.K.S.V. 45.000 0 0 0 -45.000 overeenkomst is afgelopen
Voetbalvereniging R.K.G.S.V. 2.600 2.000 2.000 0 -600
Voetbalvereniging E.M.K. 3.595 4.595 4.595 0 1.000 nadere informatie opvragen
Honk- en Softballclub Nuenen 3.000 3.500 3.500 0 500
Hockeyclub Nuenen 6.000 21.000 6.000 -15.000 0
Zwem- en Polovereniging Nuenen 25.000 32.000 32.000 0 7.000
REVAK Nuenen 5.000 5.000 5.000 0 0
Philips SV Gymnastiek 2.000 2.000 2.000 0 0
Bibliotheek Dommeldal 417.360 428.465 417.360 -11.105 0 index
De Muziekschool Geldrop-Mierlo-Nuenen Kunstkwartier Helmond 200.022 212.872 203.422 -9.450 3.400
Katholieke Bond van Ouderen 31.000 32.000 32.000 0 1.000
PVGE Vereniging voor senioren, afd. Nuenen 7.889 4.961 4.961 0 -2.928
Stichting Dorpswerkplaats Nuenen 0 5.000 0 -5.000 0
Jongerenkoor Jocanto 0 2.100 2.100 0 2.100
Dorpsraad Gerwen 2.000 2.000 2.000 0 0
Wettes Dorpsfestijn 2.000 2.000 2.000 0 0
Woonkeur Advies Groep 0 0 0 0 0
I.V.N., afdeling Nuenen 4.000 4.000 4.000 0 0
Heemkundekring “De Drijehornick” 8.000 8.000 8.000 0 0
Samenwerkingsverband Nuenens Wildbeheer 850 850 850 0 0
Veilig Verkeer Nederland, afd. Nuenen 520 2.215 470 -1.745 -50
KBO & PVGE 6.965 31.964 31.964 0 24.999 extra activiteiten
Stichting Van Gogh Village Nuenen 0 65.000 65.000 0 65.000 extra activiteiten
Centrummanagement 71.490 0 0 0 -71.490 via amende-ment uit subsidieprogramma gehaald
Totalen 3.204.696 3.438.119 3.319.945 -118.174 115.249
toegekend aangevraagd voorgenomen besluit verschil aanvraag en toekenning verschil tov 2018 verklaring
Subsidieplafond na amendementen
Klijnsmagelden -10.000
Centrummanagement -71.490
3.123.206
Subsidieplafond na bezwaarschriften/zienswijze
Stichting Dorpswerkplaats 5.000
Woonkeur Advies Groep 2.087
toegekende subsidies 2018 aangevraagde subsidies 2019 voorgenomen subsidieplafond 2019 verschil aanvraag en voorgenomen besluit verschil subsidieplafond 2018 tot 2019
Totalen 3.130.293 3.438.119 3.319.945 -118.174 115.249