Uitgaven

1,61%

€ 961

x € 1.000
1,61% Complete

Inkomsten

0,22%

€ 132

x € 1.000
0,22% Complete

Saldo

0%

€ 0

x € 1.000

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Portefeuillehouder(s): R. Stultiëns en H. Tindemans

Uitgaven

1,61%

€ 961

x € 1.000
1,61% Complete

Inkomsten

0,22%

€ 132

x € 1.000
0,22% Complete

Saldo

0%

€ 0

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente. 1.     Economische betekenis van de toeristische sector vergroten.
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten 2.      Vergroten aantrekkelijkheid van het centrum.
3.      Verduurzaming van bedrijventerreinen.
4.      Beschermen van het erfgoed.
5.      Beleefbaar maken van het erfgoed.
6.      Vergroten van de Van Gogh-beleving.
7.      Van Gogh-toeristen langer in Nuenen houden.
8.      Ontwikkelen Landgoed Gulbergen.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Intergemeentelijke structuurvisie Rijk van Dommel en Aa
Beleidsplan Spelen en bewegen 2017 - 2020 6-jul-17 nvt
Groenbeheerplan 2012 - 2016 31-mei-12 medio 2019
Bomenbeleidsplan 2017 - 2031 9-feb-17 eind 2031
Groenstructuurplan 2011 - 2020 25-nov-10 medio 2020
Beheerplan gemeentebossen 2017 - 2022 23 mei 2017 (vastgesteld door het college) eind 2022

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Eenheid
Functiemenging * verhouding tussen banen en woningen, bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 42,5
Vestigingen * per 1.000 inwoners (15-64 jaar) 172,8
Banen * per 1.000 inwoners (15-64 jaar) 541,8
Netto arbeidsparticipatie * % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. 65,80%
Aantal banen in de recreatie en toerisme sector aantal banen 400
Cijfer voor ondernemersklimaat gegeven door ondernemers rapportcijfer 6,3
Bezoekersaantallen Vincentre
Opbrengst toeristenbelasting € 32.626

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
0.10 Mutaties reserves 13 13 13 13 13 13
3.1 Economische ontwikkeling 2.613 230 136 115 115 115
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 6 8 27 27 27 27
3.4 Economische promotie 130 144 167 167 167 167
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 495 557 552 711 783 762
5.4 Musea 9 23 13 13 13 13
5.5 Cultureel erfgoed 22 53 53 38 38 38
Totaal Lasten 3.289 1.027 961 1.084 1.156 1.135
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 13 13 13 13 13
3.1 Economische ontwikkeling 2.321 134 21 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 6 14 14 14 14 14
3.4 Economische promotie 75 77 77 77 77 77
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 11 12 7 7 7 7
Totaal Baten 2.413 250 132 111 111 111

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

Voorgestelde aanpassingen
7. Economie, Toerisme & Recreatie
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2019 2020 2021 2022 Toelichting
Cultuurhistorische waardekaart opstellen -15.000 Dit project wordt pas in 2019 opgepakt omdat we dan meer zicht hebben op omgevingsvisie
Nieuw beleid / coalitieakkoord: 2019 2020 2021 2022
Bijdrage Stichting Van Gogh Village *) -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 Jaarlijkse bijdrage aan Stichting Van Gogh Village
75 jaar bevrijding -7.500 In 2019 willen we aansluiten bij Brabant Remembers en de verhalen van Nuenen vertellen
Exploitatie Klooster *) -150.000 -150.000 -150.000 Raadsvoorstel in voorbereiding (zie progr.4)
Versterking organisatie: medewerker Recreatie&Toerisme (Van Gogh) -37.296 -37.296 -37.296 per 1-1-2020
200 jaar Nuenen -20.000
Totaal programma 7 -87.500 -252.296 -272.296 -252.269

*) Deze posten worden nog apart aan de raad voorgelegd.