Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Terug naar navigatie - Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Het programmaplan bestaat uit 8 te realiseren programma's, te weten:
1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
2. Veiligheid & Handhaving
3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
4. Verenigingen & Accommodaties
5. Wonen & Leefomgeving
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
7. Economie, Toerisme & Recreatie
8. Financiën & Belastingen

De toelichting in het programmaplan wordt gedaan middels de drie ‘wat’-vragen:

  • Wat willen we bereiken? (beoogd maatschappelijk effect, doelstellingen)
  • Wat gaan we ervoor doen?
  • Wat gaat het kosten?

In het onderdeel 'Wat gaat het kosten?' staan de realisatie 2017 en de begrote baten en lasten en het saldo van 2018 tot en met 2022. De programma's zijn opgedeeld in taakvelden. Deze taakvelden zijn wettelijk voorgeschreven.

Voor de leesbaarheid van de tabel wordt het volgende opgemerkt:

  • zowel de baten als lasten staan als positieve bedragen weergegeven;
  • het saldo van baten en lasten met een “-” bedrag staat vermeld als het programma in totaal financieel gezien meer kost dan het oplevert;
  • het saldo van baten en lasten met een “+” bedrag staat vermeld als het programma in totaal financieel gezien meer oplevert dan dat het kost.

Met andere woorden: een positief bedrag moet worden gelezen als een voordeel en een negatief bedrag als een nadeel.

Afsluitend is een overzicht opgenomen met de voorgestelde financiële aanpassingen van dat programma.