Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

De meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 is de eerste begroting in deze bestuursperiode. We zijn erin geslaagd om voor al deze jaren een sluitende begroting te maken die voldoet aan de richtlijnen van het BBV, de provincie en onze eigen financiële verordening. Maar minstens zo belangrijk: we zijn er ook in geslaagd om afspraken en wensen uit ons coalitieprogramma in deze begroting te vertalen.

Een Gezond Nuenen
We gaan voor een vitale, gezonde gemeente en gemeenschap. Niet alleen, zoals de termen misschien doen vermoeden, in het sociale domein. Ook het ruimtelijke domein en op het vlak van bestuur en organisatie.

Op sociaal vlak stellen we ons tot doel dat iedereen mee kan doen. Daarvoor zetten we in op doelgroepen die daarbij speciale aandacht nodig hebben: ouderen, jeugd, dementerenden en mensen die, om wat voor reden dan ook, hulp nodig hebben op het vlak van werk en inkomen. We maken gebruik van de kracht van de samenleving: we stimuleren het in stand houden en inzetten van sociale netwerken rond mensen die hulp nodig hebben. We helpen verenigingen die activiteiten ontplooien om mensen te laten bewegen of om eenzaamheid tegen te gaan. Door inzet van de gemeenschap en preventie speerpunt te maken, houden we zorg ook in de toekomst betaalbaar. Zodat nu en in de toekomst mensen langer gezond en vitaal mee kunnen doen aan de samenleving.

In het fysieke domein is de invoering van de omgevingswet een onderwerp dat alle beleidsvelden raakt. Gezondheid is ook het leidend motief bij de invoering van de omgevingswet. Het uitgangspunt is inzet op een gezonde leefomgeving. Een openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten, zoals de uitvoering van ons beleid Spelen en bewegen. Onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid, klimaatbestendigheid en aandacht voor natuurontwikkeling zorgen voor een gezondere leefomgeving. Fijn wonen voor allerlei doelgroepen draagt bij aan het algehele welzijn en leefbaarheid, of dat nu is voor starters, onze Sintigemeenschap of onze senioren. Onze stedenbouwkundige projecten zijn erop gericht om Nuenens kwaliteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding en ontspanning verder te versterken. Typische gezondheidsbedreigingen als overlast (van verkeer, geluid, maar ook van mensen), criminaliteit en fysiek gevaar pakken we samen met onze partners op.

Versterking van de ambtelijke organisatie en het (verder) verbeteren van het bestuurlijk samenspel tussen ambtenaren, college en raad, zijn de inzet op het vlak van bestuur en organisatie. We zijn veerkrachtig door op grensoverschrijdende taakvelden de samenwerking te zoeken op het niveau dat bij het onderwerp hoort. In de Dienst Dommelvallei, de MRE, het SGE of één van de andere samenwerkingsverbanden die we als gemeente hebben. Samen met het uitgangspunt om onze inwoners mee te laten praten of zelf het heft in handen te nemen bij beleidsvorming en –uitvoering, zetten we op die manier een gezonde lokale democratie neer.

Financiën
Financieel gezien zet de positieve trend van de afgelopen jaren zich door. We staan er aanzienlijk beter voor dan 5 jaar geleden. De reserves zijn verder aangevuld, wat onze weerstandspositie naar een prima niveau heeft gebracht. De ratio weerstandsvermogen heeft zich ontwikkeld van 0,69 in 2014 tot 1,96 in 2019. Het college vond in deze begroting ook ruimte voor een verlaging van de OZB.

Conform de nieuwe (gewijzigde) financiële verordening bevat deze begroting een tabel met de investeringsprojecten waarvoor nog expliciet een raadsvoorstel naar de raad gestuurd zal worden. Daarnaast is er een overzicht gemaakt van de projecten die niet meer terug naar de raad komen als de begroting goedgekeurd wordt.

Net als vorig jaar publiceren we weer een online begroting. Deze digitale begroting is te raadplegen via www.nuenen.nl, raadsleden krijgen bij hun stukken ook een directe link naar de begroting online. De begroting online maakt het voor de lezer gemakkelijk om ook in dit papierloze tijdperk snel door de verschillende programma's en hoofdstukken heen te ‘bladeren’ en biedt meer overzicht dan slechts de digitale versie van de papieren begroting.

Joep Pernot
Wethouder Financiën