Toelichting overzicht van baten en lasten

Toelichting overzicht van baten en lasten

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen, namelijk de analyse van het overzicht van baten en lasten, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

In de analyse van het overzicht van baten en lasten worden de verschillen toegelicht tussen het saldo van de baten en lasten in het jaar 2019 van deze begroting (2019 nieuw) en het jaar 2019 van de primaire meerjarenbegroting 2018-2021 (2019 oud). Die verschillen omvatten dus zowel begrotings-wijzigingen met structurele gevolgen die al zijn vastgesteld bij raadsbesluiten in 2018, als de financiële aanpassingen die in deze begroting worden voorgesteld.