Uitgaven

15,89%
€ 9.504
x €1.000
15,89% Complete

Inkomsten

1,06%
€ 638
x €1.000
1,06% Complete

Saldo

0%
€ 0
x €1.000

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Portefeuillehouder(s): M. Houben en H. Tindemans

Uitgaven

15,89%
€ 9.504
x €1.000
15,89% Complete

Inkomsten

1,06%
€ 638
x €1.000
1,06% Complete

Saldo

0%
€ 0
x €1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Een toekomstbestendig Nuenen c.a.. 1.  We hebben actief invloed op de verdere besluitvorming in de herindelingsprocedure.
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. 2.    De eigen bestuurskracht verder versterken.
3.    Het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie verbeteren.
4.    Er is continue aandacht voor integriteit van het gemeentebestuur.
5.    Actief opzoeken en betrekken van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden door het gemeentebestuur.
6.    Inzetten van burgerparticipatie bij het opstellen van nieuw beleid en nieuwe plannen, waar dit mogelijk is.
7.    Meer digitale communicatiemiddelen inzetten om de gemeenschap te informeren.
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken 8.    Samen met de dienst en de betrokken gemeenten de Dienst Dommelvallei toekomstbestendig maken.
9.    Samen met de betrokken gemeenten de samenwerkingsagenda van het Stedelijk Gebied Eindhoven uitvoeren.
10.  Samen met de betrokken gemeenten een nieuwe agenda en governance voor Metropoolregio Eindhoven vaststellen.
11.  Bijdragen aan de versterking van de Brainport.
Tevreden klanten 12.  De kwaliteit van de dienstverlening verhogen.
13.  Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Reglement dorps- en wijkraden, gemeente Nuenen c.a. 2017 18-3-2014 niet gepland
Raadsbesluit inzake Dienst Dommelvallei 2013 - 2016 8-11-2012 2019
Regionale Agenda 2015 - 2018 Metropoolregio Eindhoven 2015 - 2018 18-12-2014 2019
Samenwerkingsagenda 2018 - 2025 Stedelijk Gebied Eindhoven 2018- 2025 15-12-2018 2025
Reglement van orde gemeenteraad 2016 2016 e.v. 18-2-2016 2019
Verordening op de raadscommissies 2016 2016 e.v. 18-2-2016 2019
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Nuenen c.a. 2017 2017 e.v. 30-3-2017 niet gepland
Gedragscode Integriteit gemeenteraad Nuenen c.a. 2018 - 2022 28-6-2018 2022
Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Nuenen c.a. 2018 - 2022 28-6-2018 2022
Gedragscode voor de wethouders van de gemeente Nuenen c.a. 2018 - 2022 28-6-2018 2022

Wat gaan we ervoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen?

Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken.

Terug naar navigatie - Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Eenheid
Formatie fte per 1.000 inwoners 3,6
Bezetting fte per 1.000 inwoners 3,7
Apparaatskosten kosten per inwoner in euro € 586,-
Externe inhuur kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen 5,70%
Overhead % van totale lasten 9,40%
Volledig digitaal afhandelde producten (+10%) aantal per jaar (percentage tov 2018) 3.000
Telefonische contacten (-10%) aantal per jaar (percentage tov 2018) 12.900
Totaal aantal baliecontacten (-10%) aantal per jaar (percentage tov 2018) 13.600
Afhandelpercentage telefonie (0%) percentage directe beantwoording (percentage tov 2018) 60%

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Het is de bedoeling om begin 2019 een nieuwe samenwerkingsagenda en een daarbij behorende governance vast te stellen. Het doel van deze nieuwe agenda is het handhaven en uitbouwen van het uniek economisch profiel in de Brainport. De thema's van deze nieuwe agenda sluiten aan bij de Nationale Brainport Agenda en zijn economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied.

Via de Metropoolregio zijn wij vertegenwoordigd in de stichting Brainport. Dit is een hecht samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de Brainport regio. Samen zetten zij de lijnen uit die ertoe moeten leiden dat de Brainport haar positie als toptechnologieregio behoudt en versterkt. Stichting Brainport bepaalt de strategie van de ontwikkelingsorganisatie Brainport Development.

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei voert voor onze gemeente de volgende bedrijfsvoeringstaken uit: financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control. Daarnaast voert de dienst de gemeentelijke taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening uit.

De dienst is dan ook betrokken bij de invoering en implementatie van zaakgericht werken het bouwen en ontwikkelingen van een nieuwe gemeentelijke website (programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering).

In 2019 is er extra aandacht voor de toekomstbestendigheid van de Dienst Dommelvallei. De dienst wil in de toekomst blijven bestaan ook als de gemeente Nuenen c.a. mogelijk uittreedt als gevolg van de door de provincie beoogde samenvoeging met de gemeente Eindhoven. Daarom is de dienst actief op zoek naar verbreding van haar dienstverlening.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
0.1 Bestuur 1.813 1.447 1.595 1.576 1.514 1.517
0.10 Mutaties reserves 83 31 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 878 819 637 548 620 618
0.4 Overhead 6.460 6.821 7.273 7.198 7.246 7.398
Totaal Lasten 9.234 9.118 9.504 9.321 9.380 9.533
Baten
0.1 Bestuur 217 69 69 69 69 69
0.10 Mutaties reserves 602 516 146 76 47 35
0.2 Burgerzaken 520 412 345 335 341 340
0.4 Overhead 196 78 79 78 76 75
Totaal Baten 1.535 1.075 638 556 532 518

Voorgestelde aanpassingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

Voorgestelde aanpassingen
1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2019 2020 2021 2022 Toelichting
MRE begroting 2019-2022 -1.136 -1.136 -1.136 -1.136
MRE-RhcE begroting 2019-2022 -2.857 -2.857 -2.857 -2.857
GR Dienst Dommelvallei begroting 2019-2022 -213.994 -237.035 -327.479 -447.006 Grotendeels tlv bestaande budgetten, zie hieronder en programma 3 en 8
Dekking bijdrage DD via budget adresonderzoek 15.001 15.001 15.001 15.001 1e begrotingswijziging 2018 DD
GR Dienst Dommelvallei 3e begrotingswijziging 2018 -159.607 -89.821 -60.572 -49.636 3e begrotingswijziging 2018 DD; dekking reserve I&A zie hieronder
GR Dienst Dommelvallei ten laste van reserve I&A 145.769 75.881 46.531 35.490 3e begrotingswijziging 2018 DD; dekking reserve I&A
Actualisatie staat salarissen 17.178 48.573 104.406 100.178
Verschil directe salariskosten naar gesloten huishoudens 31.370 31.370 31.370 31.370 Meer directe salarissen toegerekend aan gesloten huishoudens, daardoor voordeel op overhead
Toerekening overhead aan gesloten huishoudens -128.053 -122.570 -118.714 -117.994 Minder overhead, daardoor ook minder overheadkosten toegerekend aan gesloten huishoudens
Paspoorten: leges en rijksafdrachten -23.624 -14.142 -15.029 -14.757 Actualisatie begroting obv ervaringscijfers en rekenmodel rijk
Aanschaf verstelbare bureaus -10.000 -10.000 Aanschaf verstelbare bureaus om arbotechnische redenen. Noodzaak is gebleken uit RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie).
Contributies VNG en A+O fonds verhoogd (uit gemeentefonds) -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 Bijdrage VNG en A+O fonds (voorheen gemeentefonds)
Dienstverlening -12.375 Budget praktische verbeteringen dienstverle-ning en klanttevredenheid
Nieuw beleid / coalitieakkoord: 2019 2020 2021 2022 Toelichting
Formatie-uitbreiding privacywetgeving (AVG) -41.441 -41.441 -41.441 -41.441
Versterking organisatie: Communicatie -12.432 -12.432 -12.432 -12.432
Voorlopig vervallen budget begeleiding herindelingsproces 50.000
Dorps- en wijkraden 0 -10.000 -10.000 -10.000
Fractieondersteuning gemeenteraad -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 Per fractie € 1.000
Totaal programma 1 -391.201 -415.609 -437.352 -560.220