Uitgaven

1,5%
€ 898
x €1.000
1,5% Complete

Inkomsten

56,64%
€ 33.932
x €1.000
56,64% Complete

Saldo

0%
€ 0
x €1.000

Programma 8. Financiën & Belastingen

Portefeuillehouder(s): J. Pernot

Uitgaven

1,5%
€ 898
x €1.000
1,5% Complete

Inkomsten

56,64%
€ 33.932
x €1.000
56,64% Complete

Saldo

0%
€ 0
x €1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend. 1.     Reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting.
Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1). 2.     Indien er financiële ruimte is voeren we verlaging OZB door.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Financiële verordening 2017 2017- 18-5-2017 onbepaald
Nota reserves en voorzieningen 2011- 2011 / 2013 januari 2019
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2015- 5-2-2015 onbepaald
Nota activering, waardering en afschrijving 2009- onbepaald
Belastingverordeningen 2018 14-12-2017 december 2018

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Eenheid
WOZ-waarde woningen duizend euro € 302,-
Woonlasten meerpersoonshuishoudens euro € 917,-
Woonlasten éénpersoonshuishoudens euro € 700,-

Gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl van 18 september 2018.

Voor meer financiële indicatoren en kengetallen verwijzen wij naar de paragrafen lokale heffingen en
weerstandsvermogen.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Stichting Bureau Inkoop- en aanbesteding Zuidoost Brabant (BIZOB)
Via Stichting Bureau Inkoop- en aanbesteding Zuidoost Brabant (BIZOB) werken we samen om onze inkoop te professionaliseren. Omdat er op veel gebieden inkoop- en aanbestedingstrajecten voorkomen, heeft BIZOB betrekking op alle programma's.

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Onze betalingen en ontvangsten verlopen voor een groot deel via de NV Bank Nederlandse Gemeenten. Deze bank is er ook met name voor gemeenten. Wij bezitten aandelen in deze bank en delen mee in de dividenduitkeringen.

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei voert voor onze gemeente de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control uit. Daarnaast zijn de afdelingen Sociale Zaken en Dienstverlening bij de Dienst Dommelvallei ondergebracht.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
0.10 Mutaties reserves 1.840 2.112 130 140 141 144
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 9.009 82 107 170 58 546
0.5 Treasury 389 438 21 11 1 -18
0.61 OZB woningen 107 116 111 111 111 111
0.62 OZB niet-woningen 20 19 18 18 18 18
0.64 Belastingen overig 44 44 47 47 47 47
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -10 0 0 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten 88 481 572 804 914 1.039
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 99 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 11.586 3.291 1.005 1.300 1.289 1.886
Baten
0.10 Mutaties reserves 459 2.773 521 119 275 275
0.5 Treasury 853 1.202 638 639 637 624
0.61 OZB woningen 4.689 4.950 4.559 4.683 4.829 4.978
0.62 OZB niet-woningen 1.307 822 1.312 1.340 1.368 1.397
0.64 Belastingen overig 66 78 78 78 78 78
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 24.024 25.875 26.825 27.760 28.613 29.448
Totaal Baten 31.397 35.700 33.932 34.619 35.800 36.800

Voorgestelde aanpassingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

Voorgestelde aanpassingen
8. Financiën en belastingen:
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2019 2020 2021 2022 Toelichting
Algemene uitkering gemeentefonds (december/maart/meicirculaire) 436.617 650.697 805.857 1.076.871 Aanpassing algemene uitkering aan meicirculaire ‘18
Algemene uitkering gemeentefonds: stelpost BCF bijdrage 150.000 150.000 150.000 150.000 Raming ruimte onder BCF-plafond
Verhoging algemene uitkering voor Rijksvaccinatieprogramma 39.449 39.449 39.449 39.449 Nieuwe wet per 1-1-2019. In decembercirculaire 2018 wordt overheveling RVP naar gemeentefonds doorgerekend.
Vrijval stelpost Voorschoolse voorziening meicirculaire 2016 (Beleidsvoornemens) 11.275 22.550 33.825 33.825 niet meer nodig, middelen zijn al beschikbaar op 6650100 (progr.3)
Verlagen areaaluitbreiding 40.000 40.000 40.000 40.000 ervaringscijfers: te hoog in meerjarenraming
Indexering in bijdrage DD ten laste van stelpost indexering 159.196 222.261 271.149 326.966 1e begrotings-wijziging 2018 DD resp. MJB 2019-2022 DD
Indexering in bijdrage VRBZO ten laste van stelpost indexering 47.708 40.708 40.708 40.708 1e begrotings-wijziging 2018 DD resp. MJB 2019-2022 DD
Indexering in bijdrage GGD ten laste van stelpost indexering 9.565 15.748 21.421 27.185 1e begrotings-wijziging 2018 DD resp. MJB 2019-2022 DD
Indexering huur scholen ten laste van stelpost indexering 8.000 8.000 8.000 8.000
Indexering openbaar groen ten laste van stelpost indexering 39.920 39.920 39.920 39.920
Berekening OZB 43.500 84.900 125.800 195.100 Herberekening OZB (inflatie 1% hoger dan vorige MJB)
Actualisatie staat van reserves en voorzieningen en herziene renteberekening -31.698 42.750 56.180 28.932
Nog te verdelen over programma's
Actualisatie staat van activa incl. nieuwe en vervangingsinvesteringen 88.548 -86.272 -377.198 -523.957
Kleine aanpassingen (max 5.000) -21.703 -18.703 -18.703 -4.703
Nieuw beleid / coalitieakkoord: 2019 2020 2021 2022
Groenste gemeente van Nederland *) -80.000 Toelichting zie programma 6
Verlagen OZB met 2% (1) -117.200 -120.200 -123.700 -127.200
Totaal 903.177 1.051.808 1.112.708 1.351.096

*) Deze posten worden nog apart aan de raad voorgelegd.

_____________________________________

(1) Bij amendement is dit percentage verhoogd naar 2,1% (gelijk getrokken aan de indexering)