Uitgaven

4,86%

€ 2.908

x € 1.000
4,86% Complete

Inkomsten

0,35%

€ 210

x € 1.000
0,35% Complete

Saldo

0%

€ 0

x € 1.000

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Portefeuillehouder(s): J. Pernot en H. Tindemans

Uitgaven

4,86%

€ 2.908

x € 1.000
4,86% Complete

Inkomsten

0,35%

€ 210

x € 1.000
0,35% Complete

Saldo

0%

€ 0

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. 1.     Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting.
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners. 2.     Deelname aan sport/cultuur/recreatie vergroten.
3.     Voorkomen van eenzaamheid/sociaal isolement.
4.     Versterking van sociaal netwerk van onze inwoners.
5.     Jaarlijks subsidieprogramma.
6.     Adequaat niveau van accommodaties handhaven.
Betaalbaar houden zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben dat ook krijgen 7.     Realisering voorliggende voorzieningen.
8.     Subsidiëren van voorliggende voorzieningen.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015-2035 juli 2015
Algemene Subsidieverordening vanaf 2017 mei 2016 nvt

Wat gaan we daarvoor doen?

Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat.

Zo gaan we dat doen

Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners.

Zo gaan we dat doen

Betaalbaar houden zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben dat ook krijgen

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Eenheid
Niet-sporters (19 jaar en ouder) * % van het aantal inwoners 38,50%
Goede onderwijshuisvesting Aantallen klachten over huisvestings-klimaat 0
Deelname aan sport/cultuur/recreatie vergroten - aantallen leden sportverenigingen naar leeftijd 63% (jeugd)
- aantallen leden verenigingen/ organisaties 42%
Voorkomen van eenzaamheid/sociaal isolement - deelname dagopvang 4 groepen (8 gemiddeld)
- deelname huiskamerprojecten 2 groepen (8 gemiddeld)
Versterking van sociaal netwerk van onze inwoners Verschuiving van 2e naar 1e lijn en van 1e lijn naar 0e lijn Zie boven

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
4.2 Onderwijshuisvesting 1.087 1.144 1.236 1.181 1.261 1.255
5.1 Sportbeleid en activering 109 113 132 132 132 132
5.2 Sportaccommodaties 852 986 1.123 1.113 1.318 1.312
5.6 Media 421 429 417 417 417 417
Totaal Lasten 2.469 2.672 2.908 2.844 3.128 3.117
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 235 64 64 70 70 70
5.2 Sportaccommodaties 965 502 146 146 146 146
Totaal Baten 1.201 566 210 216 216 216

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

Voorgestelde aanpassingen
4. Verenigingen en accommodaties
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2019 2020 2021 2022 Toelichting
Actualisatie bedrag doordecentralisatie Voortgezet Onderwijs 15.000 15.000 15.000 15.000 Gebaseerd op geschat aantal leerlingen 2018/ 2019 van rond 660
Verhuizing Mijlpaal naar het Mooiste Blauw -9.000 Op grond van de Verordening onderwijshuisvesting bestaat recht op verhuiskosten
Indexering huur scholen -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 Ten laste van stelpost indexering, programma 8
Dagelijks en groot onderhoud MJOP (toevoeging gebouwen HE) -46.500 -46.500 -46.500 -46.500
Stelpost kapitaallasten verhoging krediet nieuwbouw Mijlpaal -40.000 -40.000 Verwachte hogere bouwkosten 2019
Totaal programma 4 -48.500 -39.500 -79.500 -79.500