Sitemap

Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Blz. 1
Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Voorwoord Blz. 5
Algemene inleiding Blz. 6
Kadernota Blz. 7
Vervolg kadernota Blz. 8
Bestaand beleid en autonome ontwikkelingen Blz. 9
Nieuw beleid Blz. 10
Totaal overzicht Blz. 11
Vervolg totaal overzicht Blz. 12
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 13
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 14
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 15
Portefeuillehouder(s) Blz. 16
Wat willen we bereiken? Blz. 17
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 18
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 19
Een toekomstbestendig Nuenen c.a. Blz. 20
1. Versterken van de eigen bestuurskracht Blz. 21
2. Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie Blz. 22
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. Blz. 23
3. Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds Blz. 24
4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie Blz. 25
5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap Blz. 26
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken Blz. 27
6. Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap Blz. 28
7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven Blz. 29
Tevreden klanten Blz. 30
8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening Blz. 31
9. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie Blz. 32
Beleidsindicatoren Blz. 33
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 34
Wat gaat het kosten? Blz. 35
Voorgestelde aanpassingen Blz. 36
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 37
Portefeuillehouder(s) Blz. 38
Wat willen we bereiken? Blz. 39
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 40
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 41
Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven. Blz. 42
1. Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid Blz. 43
2. Vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers Blz. 44
3. Anders en slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden Blz. 45
Beleidsindicatoren Blz. 46
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 47
Wat gaat het kosten? Blz. 48
Voorgestelde aanpassingen Blz. 49
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 50
Portefeuillehouder(s) Blz. 51
Wat willen we bereiken? Blz. 52
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 53
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 54
Betaalbaar houden van zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben, die ook krijgen. Blz. 55
1. Stimuleren dat inwoners eerst kijken naar eigen mogelijkheden en die binnen hun sociaal netwerk Blz. 56
2. Stimuleren dat inwoners meer gebruik maken van algemene voorzieningen (zie ook programma 4) Blz. 57
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 58
3. Zorg dragen dat het aanbod aan jeugdhulp aansluit bij de rechtmatigheid en doelmatigheid van de vraag Blz. 59
4. Faciliteren van vroegsignalering voor alle leeftijden in samenwerking met onderwijs en voorschoolse voorzieningen Blz. 60
Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 61
5. Stimuleren van maatschappelijke participatie Blz. 62
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap. Blz. 63
6. Stimuleren en faciliteren van deelname aan inburgeringstrajecten en participatietrajecten om zelfredzaamheid te vergroten Blz. 64
Iedereen aan het werk Blz. 65
7. Bijstandsontvangers worden begeleid naar regulier werk en andere vormen van werkgelegenheid/dagbesteding Blz. 66
Beleidsindicatoren Blz. 67
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 68
Wat gaat het kosten? Blz. 69
Voorgestelde aanpassingen Blz. 70
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 71
Portefeuillehouder(s) Blz. 72
Wat willen we bereiken? Blz. 73
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 74
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 75
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 76
1. Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting Blz. 77
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners. Blz. 78
2. Vergroten deelname aan lokale maatschappelijke activiteiten Blz. 79
3. Instandhouden van de verenigingsdichtheid en verscheidenheid in onze gemeente Blz. 80
4. Handhaven adequaat niveau van accommodaties Blz. 81
Betaalbaar houden zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben dat ook krijgen Blz. 82
5. Faciliteren van initiatieven van algemene voorzieningen via subsidiebeleid Blz. 83
Beleidsindicatoren Blz. 84
Wat gaat het kosten? Blz. 85
Voorgestelde aanpassingen Blz. 86
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 87
Portefeuillehouder(s) Blz. 88
Wat willen we bereiken? Blz. 89
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 90
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 91
Prettig wonen voor verschillende doelgroepen. Blz. 92
1. Naast Nuenen-West ook faciliteren van kleinere woningbouwprojecten om zodoende te komen tot een gedifferentieerd woningaanbod Blz. 93
2. Vergroten van de sociale huurvoorraad Blz. 94
3. Bereikbaar maken van koopwoningen voor starters op de woningmarkt Blz. 95
4. Verbeteren van de woonsituatie op woonwagenlocaties Blz. 96
5. Voldoen aan de huisvestingstaakstelling met betrekking tot vergunninghouders Blz. 97
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren. Blz. 98
6. Gezondheid als de verbindende factor Blz. 99
7. Bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving Blz. 100
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk. Blz. 101
8. Faciliteren en inkaderen van initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 102
Beleidsindicatoren Blz. 103
Wat gaat het kosten? Blz. 104
Voorgestelde aanpassingen Blz. 105
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 106
Portefeuillehouder(s) Blz. 107
Wat willen we bereiken? Blz. 108
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 109
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 110
We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen. Blz. 111
1. Voorkomen van wateroverlast, besmettingsgevaar en droogte Blz. 112
Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat. Blz. 113
2. Verduurzamen van onze gebouwenvoorraad Blz. 114
3. Stimuleren van initiatieven tot verduurzaming Blz. 115
Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a. Blz. 116
4. Verbeteren van de (boven-)lokale mobiliteit Blz. 117
In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval. Blz. 118
5. Stimuleren van hergebruik van grondstoffen Blz. 119
Groenste gemeente van Nederland. Blz. 120
6. Bevorderen van de bewustwording van het belang van het openbare groen voor een duurzame leefomgeving Blz. 121
Levendige en aantrekkelijke gemeente. Blz. 122
7. Versterken van de leefbaarheid, het gebruik en de beleving van de openbare ruimte Blz. 123
Beleidsindicatoren Blz. 124
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 125
Wat gaat het kosten? Blz. 126
Voorgestelde aanpassingen Blz. 127
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 128
Portefeuillehouder(s) Blz. 129
Wat willen we bereiken? Blz. 130
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 131
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 132
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente. Blz. 133
1. Bevorderen van een toekomstbestending centrum Blz. 134
2. Vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen Blz. 135
3. Actief bijdragen aan Brainportambities Blz. 136
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten Blz. 137
4. Versterken van de toeristische aantrekkingskracht Blz. 138
5. Bevorderen van de ontwikkeling Landgoed Gulbergen Blz. 139
Beleidsindicatoren Blz. 140
Wat gaat het kosten? Blz. 141
Voorgestelde aanpassingen Blz. 142
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 143
Portefeuillehouder(s) Blz. 144
Wat willen we bereiken? Blz. 145
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 146
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 147
Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend. Blz. 148
1. Reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting Blz. 149
Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1). Blz. 150
2. Verlagen OZB indien er financiële ruimte is Blz. 151
Beleidsindicatoren Blz. 152
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 153
Wat gaat het kosten? Blz. 154
Voorgestelde aanpassingen Blz. 155
Paragrafen Blz. 156
Lokale heffingen Blz. 157
Inleiding Blz. 158
Beleid Blz. 159
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 160
Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten Blz. 161
Rioolheffing Blz. 162
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 163
Leges Blz. 164
Overige belastingen Blz. 165
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 166
Overzicht tarieven Blz. 167
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 168
Inleiding Blz. 169
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 170
Inventarisatie van de risico’s Blz. 171
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 172
Financiële kengetallen Blz. 173
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 174
Inleiding Blz. 175
Wegen Blz. 176
Openbare verlichting Blz. 177
Civiele kunstwerken Blz. 178
Groen Blz. 179
Riolering Blz. 180
Gebouwen Blz. 181
Speeltoestellen Blz. 182
Verkeersregelingen Blz. 183
Beelden en Plastieken Blz. 184
Financiering Blz. 185
Inleiding Blz. 186
Interne en externe ontwikkelingen Blz. 187
Financieringsbehoefte Blz. 188
Renterisicobeheer Blz. 189
Leningenportefeuille Blz. 190
Bedrijfsvoering Blz. 191
Inleiding Blz. 192
Personeel en organisatie Blz. 193
Informatievoorziening Blz. 194
Control Blz. 195
Huisvesting Blz. 196
Kengetallen Blz. 197
Verbonden partijen Blz. 198
Inleiding Blz. 199
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 200
Vennootschappen en coöperaties Blz. 201
Stichtingen en verenigingen Blz. 202
Grondbeleid Blz. 203
Inleiding Blz. 204
Raadsbesluiten Blz. 205
Bestemmingsreserves Blz. 206
Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 207
Materieel vast actief (voorheen NIEGG) Blz. 208
Verwachte resultaat grondexploitatie / project Blz. 209
Parameters en uitgangspunten grondexploitaties Blz. 210
Prognoses Blz. 211
Toelichting projecten Blz. 212
Financiële begroting Blz. 213
Overzicht van baten en lasten Blz. 214
Programma's Blz. 215
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 216
Onvoorzien, overhead en Vpb Blz. 217
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Blz. 218
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 219
Geraamd resultaat Blz. 220
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 221
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 222
Toelichting verschillen per programma Blz. 223
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 224
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 225
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 226
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 227
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 228
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer Blz. 229
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 230
Programma 8. Financiën en belastingen Blz. 231
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 232
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 233
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 234
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 235
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 236
Geprognosticeerde balans Blz. 237
Geprognosticeerde balans Blz. 238
EMU-saldo Blz. 239
EMU-saldo Blz. 240
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 241
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 242
Overzicht van investeringen Blz. 243
Overzicht van investeringen Blz. 244
Reserves en voorzieningen Blz. 245
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 246
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 247
Toelichting op de reserves Blz. 248
Toelichting op de reserves Blz. 249
Algemene reserve Blz. 250
Bouwgrond algemene reserve Blz. 251
Bouwgrond algemene reserve ( winstnemingen) Blz. 252
Bestemmingsreserves Blz. 253
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen Blz. 254
Bouwgrond; sociale huisvesting Blz. 255
Bouwgrond; parkmanagement Blz. 256
Bouwgrond; fonds groen voor rood Blz. 257
Begraafplaats Oude Landen Blz. 258
Bestemmingsreserve I&A Blz. 259
Dekkingsreserves Blz. 260
Reconstructie aansluiten Nuenen Z-W op A270 Blz. 261
HOV2 Blz. 262
Onderzoek bereikbaarheidsakkoord Blz. 263
Ecologische verbindingszone Hooidonk Blz. 264
Hybrideveld RKGSV Gerwen Blz. 265
Onderzoek mobiliteitsprojecten Blz. 266
Nieuwbouw Hongerman Blz. 267
Renovatie Klooster Blz. 268
Calamiteitenpad Esrand Blz. 269
sportvloer Hongerman Blz. 270
Toelichting op de voorzieningen Blz. 271
Toelichting op de voorzieningen Blz. 272
Pensioen voormalige wethouders Blz. 273
Milieuschade Schenkels/Collse Hoefdijk Blz. 274
Voorzieningen onderhoud en egalisatie Blz. 275
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 276
Voorziening wegen Blz. 277
Civiele kunstwerken Blz. 278
Beelden en plastieken Blz. 279
Voorzieningen door derden beklemde middelen Blz. 280
Voorziening afval Blz. 281
Voorziening riolering Blz. 282
Promotie-inkomsten Blz. 283
Parkeerfonds Blz. 284
Verkeersveiligheid (ipv rood-licht) Blz. 285
Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties Blz. 286
Toelichting op de financiële positie Blz. 287
Toelichting op de financiële positie Blz. 288
Bijlagen Blz. 289
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 290
Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 291
Programma 2 Veiligheid & Handhaving Blz. 292
Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 293
Programma 4 Verenigingen & Accommodaties Blz. 294
Programma 5 Wonen & Leefomgeving Blz. 295
Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 296
Programma 7 Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 297
Programma 8 Financiën & Belastingen Blz. 298
Totaal Blz. 299
Vaststellingsbesluit Blz. 300
Raadsbesluit en raadsvoorstel Blz. 301
Aangenomen amendement en moties Blz. 302
Aangenomen amendement Blz. 303
Aangenomen moties Blz. 304
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap