Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Blz. 1  
Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Voorwoord Blz. 8  
Algemene inleiding Blz. 9  
Kadernota Blz. 10  
Vervolg kadernota Blz. 11  
Bestaand beleid en autonome ontwikkelingen Blz. 12  
Nieuw beleid Blz. 13  
Totaal overzicht Blz. 14  
Vervolg totaal overzicht Blz. 15  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 16  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 17  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 18  
Portefeuillehouder(s) Blz. 19  
Wat willen we bereiken? Blz. 20  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 21  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 22  
Een toekomstbestendig Nuenen c.a. Blz. 23  
1. Versterken van de eigen bestuurskracht Blz. 24  
2. Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie Blz. 25  
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. Blz. 26  
3. Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds Blz. 27  
4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie Blz. 28  
5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap Blz. 29  
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken Blz. 30  
6. Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap Blz. 31  
7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven Blz. 32  
Tevreden klanten Blz. 33  
8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening Blz. 34  
9. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie Blz. 35  
Beleidsindicatoren Blz. 36  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 37  
Wat gaat het kosten? Blz. 38  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 39  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 40  
Portefeuillehouder(s) Blz. 41  
Wat willen we bereiken? Blz. 42  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 43  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 44  
Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven. Blz. 45  
1. Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid Blz. 46  
2. Vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers Blz. 47  
3. Anders en slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden Blz. 48  
Beleidsindicatoren Blz. 49  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 50  
Wat gaat het kosten? Blz. 51  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 52  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 53  
Portefeuillehouder(s) Blz. 54  
Wat willen we bereiken? Blz. 55  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 56  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 57  
Betaalbaar houden van zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben, die ook krijgen. Blz. 58  
1. Stimuleren dat inwoners eerst kijken naar eigen mogelijkheden en die binnen hun sociaal netwerk Blz. 59  
2. Stimuleren dat inwoners meer gebruik maken van algemene voorzieningen (zie ook programma 4) Blz. 60  
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 61  
3. Zorg dragen dat het aanbod aan jeugdhulp aansluit bij de rechtmatigheid en doelmatigheid van de vraag Blz. 62  
4. Faciliteren van vroegsignalering voor alle leeftijden in samenwerking met onderwijs en voorschoolse voorzieningen Blz. 63  
Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 64  
5. Stimuleren van maatschappelijke participatie Blz. 65  
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap. Blz. 66  
6. Stimuleren en faciliteren van deelname aan inburgeringstrajecten en participatietrajecten om zelfredzaamheid te vergroten Blz. 67  
Iedereen aan het werk Blz. 68  
7. Bijstandsontvangers worden begeleid naar regulier werk en andere vormen van werkgelegenheid/dagbesteding Blz. 69  
Beleidsindicatoren Blz. 70  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 71  
Wat gaat het kosten? Blz. 72  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 73  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 74  
Portefeuillehouder(s) Blz. 75  
Wat willen we bereiken? Blz. 76  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 77  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 78  
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 79  
1. Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting Blz. 80  
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners. Blz. 81  
2. Vergroten deelname aan lokale maatschappelijke activiteiten Blz. 82  
3. Instandhouden van de verenigingsdichtheid en verscheidenheid in onze gemeente Blz. 83  
4. Handhaven adequaat niveau van accommodaties Blz. 84  
Betaalbaar houden zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben dat ook krijgen Blz. 85  
5. Faciliteren van initiatieven van algemene voorzieningen via subsidiebeleid Blz. 86  
Beleidsindicatoren Blz. 87  
Wat gaat het kosten? Blz. 88  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 89  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 90  
Portefeuillehouder(s) Blz. 91  
Wat willen we bereiken? Blz. 92  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 93  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 94  
Prettig wonen voor verschillende doelgroepen. Blz. 95  
1. Naast Nuenen-West ook faciliteren van kleinere woningbouwprojecten om zodoende te komen tot een gedifferentieerd woningaanbod Blz. 96  
2. Vergroten van de sociale huurvoorraad Blz. 97  
3. Bereikbaar maken van koopwoningen voor starters op de woningmarkt Blz. 98  
4. Verbeteren van de woonsituatie op woonwagenlocaties Blz. 99  
5. Voldoen aan de huisvestingstaakstelling met betrekking tot vergunninghouders Blz. 100  
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren. Blz. 101  
6. Gezondheid als de verbindende factor Blz. 102  
7. Bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving Blz. 103  
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk. Blz. 104  
8. Faciliteren en inkaderen van initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 105  
Beleidsindicatoren Blz. 106  
Wat gaat het kosten? Blz. 107  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 108  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 109  
Portefeuillehouder(s) Blz. 110  
Wat willen we bereiken? Blz. 111  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 112  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 113  
We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen. Blz. 114  
1. Voorkomen van wateroverlast, besmettingsgevaar en droogte Blz. 115  
Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat. Blz. 116  
2. Verduurzamen van onze gebouwenvoorraad Blz. 117  
3. Stimuleren van initiatieven tot verduurzaming Blz. 118  
Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a. Blz. 119  
4. Verbeteren van de (boven-)lokale mobiliteit Blz. 120  
In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval. Blz. 121  
5. Stimuleren van hergebruik van grondstoffen Blz. 122  
Groenste gemeente van Nederland. Blz. 123  
6. Bevorderen van de bewustwording van het belang van het openbare groen voor een duurzame leefomgeving Blz. 124  
Levendige en aantrekkelijke gemeente. Blz. 125  
7. Versterken van de leefbaarheid, het gebruik en de beleving van de openbare ruimte Blz. 126  
Beleidsindicatoren Blz. 127  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 128  
Wat gaat het kosten? Blz. 129  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 130  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 131  
Portefeuillehouder(s) Blz. 132  
Wat willen we bereiken? Blz. 133  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 134  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 135  
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente. Blz. 136  
1. Bevorderen van een toekomstbestending centrum Blz. 137  
2. Vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen Blz. 138  
3. Actief bijdragen aan Brainportambities Blz. 139  
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten Blz. 140  
4. Versterken van de toeristische aantrekkingskracht Blz. 141  
5. Bevorderen van de ontwikkeling Landgoed Gulbergen Blz. 142  
Beleidsindicatoren Blz. 143  
Wat gaat het kosten? Blz. 144  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 145  
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 146  
Portefeuillehouder(s) Blz. 147  
Wat willen we bereiken? Blz. 148  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 149  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 150  
Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend. Blz. 151  
1. Reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting Blz. 152  
Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1). Blz. 153  
2. Verlagen OZB indien er financiële ruimte is Blz. 154  
Beleidsindicatoren Blz. 155  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 156  
Wat gaat het kosten? Blz. 157  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 158  
Paragrafen Blz. 159  
Lokale heffingen Blz. 160  
Inleiding Blz. 161  
Beleid Blz. 162  
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 163  
Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten Blz. 164  
Rioolheffing Blz. 165  
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 166  
Leges Blz. 167  
Overige belastingen Blz. 168  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 169  
Overzicht tarieven Blz. 170  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 171  
Inleiding Blz. 172  
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 173  
Inventarisatie van de risico’s Blz. 174  
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 175  
Financiële kengetallen Blz. 176  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 177  
Inleiding Blz. 178  
Wegen Blz. 179  
Openbare verlichting Blz. 180  
Civiele kunstwerken Blz. 181  
Groen Blz. 182  
Riolering Blz. 183  
Gebouwen Blz. 184  
Speeltoestellen Blz. 185  
Verkeersregelingen Blz. 186  
Beelden en Plastieken Blz. 187  
Financiering Blz. 188  
Inleiding Blz. 189  
Interne en externe ontwikkelingen Blz. 190  
Financieringsbehoefte Blz. 191  
Renterisicobeheer Blz. 192  
Leningenportefeuille Blz. 193  
Bedrijfsvoering Blz. 194  
Inleiding Blz. 195  
Personeel en organisatie Blz. 196  
Informatievoorziening Blz. 197  
Control Blz. 198  
Huisvesting Blz. 199  
Kengetallen Blz. 200  
Verbonden partijen Blz. 201  
Inleiding Blz. 202  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 203  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 204  
Stichtingen en verenigingen Blz. 205  
Grondbeleid Blz. 206  
Inleiding Blz. 207  
Raadsbesluiten Blz. 208  
Bestemmingsreserves Blz. 209  
Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 210  
Materieel vast actief (voorheen NIEGG) Blz. 211  
Verwachte resultaat grondexploitatie / project Blz. 212  
Parameters en uitgangspunten grondexploitaties Blz. 213  
Prognoses Blz. 214  
Toelichting projecten Blz. 215  
Financiële begroting Blz. 216  
Overzicht van baten en lasten Blz. 217  
Programma's Blz. 218  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 219  
Onvoorzien, overhead en Vpb Blz. 220  
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Blz. 221  
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 222  
Geraamd resultaat Blz. 223  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 224  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 225  
Toelichting verschillen per programma Blz. 226  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 227  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 228  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 229  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 230  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 231  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer Blz. 232  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 233  
Programma 8. Financiën en belastingen Blz. 234  
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 235  
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 236  
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 237  
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 238  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 239  
Geprognosticeerde balans Blz. 240  
Geprognosticeerde balans Blz. 241  
EMU-saldo Blz. 242  
EMU-saldo Blz. 243  
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 244  
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 245  
Overzicht van investeringen Blz. 246  
Overzicht van investeringen Blz. 247  
Reserves en voorzieningen Blz. 248  
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 249  
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 250  
Toelichting op de reserves Blz. 251  
Toelichting op de reserves Blz. 252  
Algemene reserve Blz. 253  
Bouwgrond algemene reserve Blz. 254  
Bouwgrond algemene reserve ( winstnemingen) Blz. 255  
Bestemmingsreserves Blz. 256  
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen Blz. 257  
Bouwgrond; sociale huisvesting Blz. 258  
Bouwgrond; parkmanagement Blz. 259  
Bouwgrond; fonds groen voor rood Blz. 260  
Begraafplaats Oude Landen Blz. 261  
Bestemmingsreserve I&A Blz. 262  
Dekkingsreserves Blz. 263  
Reconstructie aansluiten Nuenen Z-W op A270 Blz. 264  
HOV2 Blz. 265  
Onderzoek bereikbaarheidsakkoord Blz. 266  
Ecologische verbindingszone Hooidonk Blz. 267  
Hybrideveld RKGSV Gerwen Blz. 268  
Onderzoek mobiliteitsprojecten Blz. 269  
Nieuwbouw Hongerman Blz. 270  
Renovatie Klooster Blz. 271  
Calamiteitenpad Esrand Blz. 272  
sportvloer Hongerman Blz. 273  
Toelichting op de voorzieningen Blz. 274  
Toelichting op de voorzieningen Blz. 275  
Pensioen voormalige wethouders Blz. 276  
Milieuschade Schenkels/Collse Hoefdijk Blz. 277  
Voorzieningen onderhoud en egalisatie Blz. 278  
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 279  
Voorziening wegen Blz. 280  
Civiele kunstwerken Blz. 281  
Beelden en plastieken Blz. 282  
Voorzieningen door derden beklemde middelen Blz. 283  
Voorziening afval Blz. 284  
Voorziening riolering Blz. 285  
Promotie-inkomsten Blz. 286  
Parkeerfonds Blz. 287  
Verkeersveiligheid (ipv rood-licht) Blz. 288  
Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties Blz. 289  
Toelichting op de financiële positie Blz. 290  
Toelichting op de financiële positie Blz. 291  
Bijlagen Blz. 292  
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 293  
Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 294  
Programma 2 Veiligheid & Handhaving Blz. 295  
Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 296  
Programma 4 Verenigingen & Accommodaties Blz. 297  
Programma 5 Wonen & Leefomgeving Blz. 298  
Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 299  
Programma 7 Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 300  
Programma 8 Financiën & Belastingen Blz. 301  
Totaal Blz. 302  
Vaststellingsbesluit Blz. 303  
Raadsbesluit en raadsvoorstel Blz. 304  
Aangenomen amendement en moties Blz. 305  
Aangenomen amendement Blz. 306  
Aangenomen moties Blz. 307