Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Blz. 1  
Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Voorwoord Blz. 5  
Algemene inleiding Blz. 6  
Kadernota Blz. 7  
Vervolg kadernota Blz. 8  
Bestaand beleid en autonome ontwikkelingen Blz. 9  
Nieuw beleid Blz. 10  
Totaal overzicht Blz. 11  
Vervolg totaal overzicht Blz. 12  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 13  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 14  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 15  
Portefeuillehouder(s) Blz. 16  
Wat willen we bereiken? Blz. 17  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 18  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 19  
Een toekomstbestendig Nuenen c.a. Blz. 20  
1. Versterken van de eigen bestuurskracht Blz. 21  
2. Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie Blz. 22  
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. Blz. 23  
3. Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds Blz. 24  
4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie Blz. 25  
5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap Blz. 26  
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken Blz. 27  
6. Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap Blz. 28  
7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven Blz. 29  
Tevreden klanten Blz. 30  
8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening Blz. 31  
9. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie Blz. 32  
Beleidsindicatoren Blz. 33  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 34  
Wat gaat het kosten? Blz. 35  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 36  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 37  
Portefeuillehouder(s) Blz. 38  
Wat willen we bereiken? Blz. 39  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 40  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 41  
Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven. Blz. 42  
1. Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid Blz. 43  
2. Vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers Blz. 44  
3. Anders en slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden Blz. 45  
Beleidsindicatoren Blz. 46  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 47  
Wat gaat het kosten? Blz. 48  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 49  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 50  
Portefeuillehouder(s) Blz. 51  
Wat willen we bereiken? Blz. 52  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 53  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 54  
Betaalbaar houden van zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben, die ook krijgen. Blz. 55  
1. Stimuleren dat inwoners eerst kijken naar eigen mogelijkheden en die binnen hun sociaal netwerk Blz. 56  
2. Stimuleren dat inwoners meer gebruik maken van algemene voorzieningen (zie ook programma 4) Blz. 57  
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 58  
3. Zorg dragen dat het aanbod aan jeugdhulp aansluit bij de rechtmatigheid en doelmatigheid van de vraag Blz. 59  
4. Faciliteren van vroegsignalering voor alle leeftijden in samenwerking met onderwijs en voorschoolse voorzieningen Blz. 60  
Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Blz. 61  
5. Stimuleren van maatschappelijke participatie Blz. 62  
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap. Blz. 63  
6. Stimuleren en faciliteren van deelname aan inburgeringstrajecten en participatietrajecten om zelfredzaamheid te vergroten Blz. 64  
Iedereen aan het werk Blz. 65  
7. Bijstandsontvangers worden begeleid naar regulier werk en andere vormen van werkgelegenheid/dagbesteding Blz. 66  
Beleidsindicatoren Blz. 67  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 68  
Wat gaat het kosten? Blz. 69  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 70  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 71  
Portefeuillehouder(s) Blz. 72  
Wat willen we bereiken? Blz. 73  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 74  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 75  
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. Blz. 76  
1. Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting Blz. 77  
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners. Blz. 78  
2. Vergroten deelname aan lokale maatschappelijke activiteiten Blz. 79  
3. Instandhouden van de verenigingsdichtheid en verscheidenheid in onze gemeente Blz. 80  
4. Handhaven adequaat niveau van accommodaties Blz. 81  
Betaalbaar houden zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben dat ook krijgen Blz. 82  
5. Faciliteren van initiatieven van algemene voorzieningen via subsidiebeleid Blz. 83  
Beleidsindicatoren Blz. 84  
Wat gaat het kosten? Blz. 85  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 86  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 87  
Portefeuillehouder(s) Blz. 88  
Wat willen we bereiken? Blz. 89  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 90  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 91  
Prettig wonen voor verschillende doelgroepen. Blz. 92  
1. Naast Nuenen-West ook faciliteren van kleinere woningbouwprojecten om zodoende te komen tot een gedifferentieerd woningaanbod Blz. 93  
2. Vergroten van de sociale huurvoorraad Blz. 94  
3. Bereikbaar maken van koopwoningen voor starters op de woningmarkt Blz. 95  
4. Verbeteren van de woonsituatie op woonwagenlocaties Blz. 96  
5. Voldoen aan de huisvestingstaakstelling met betrekking tot vergunninghouders Blz. 97  
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren. Blz. 98  
6. Gezondheid als de verbindende factor Blz. 99  
7. Bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving Blz. 100  
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk. Blz. 101  
8. Faciliteren en inkaderen van initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 102  
Beleidsindicatoren Blz. 103  
Wat gaat het kosten? Blz. 104  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 105  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 106  
Portefeuillehouder(s) Blz. 107  
Wat willen we bereiken? Blz. 108  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 109  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 110  
We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen. Blz. 111  
1. Voorkomen van wateroverlast, besmettingsgevaar en droogte Blz. 112  
Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat. Blz. 113  
2. Verduurzamen van onze gebouwenvoorraad Blz. 114  
3. Stimuleren van initiatieven tot verduurzaming Blz. 115  
Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a. Blz. 116  
4. Verbeteren van de (boven-)lokale mobiliteit Blz. 117  
In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval. Blz. 118  
5. Stimuleren van hergebruik van grondstoffen Blz. 119  
Groenste gemeente van Nederland. Blz. 120  
6. Bevorderen van de bewustwording van het belang van het openbare groen voor een duurzame leefomgeving Blz. 121  
Levendige en aantrekkelijke gemeente. Blz. 122  
7. Versterken van de leefbaarheid, het gebruik en de beleving van de openbare ruimte Blz. 123  
Beleidsindicatoren Blz. 124  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 125  
Wat gaat het kosten? Blz. 126  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 127  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 128  
Portefeuillehouder(s) Blz. 129  
Wat willen we bereiken? Blz. 130  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 131  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 132  
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente. Blz. 133  
1. Bevorderen van een toekomstbestending centrum Blz. 134  
2. Vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen Blz. 135  
3. Actief bijdragen aan Brainportambities Blz. 136  
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten Blz. 137  
4. Versterken van de toeristische aantrekkingskracht Blz. 138  
5. Bevorderen van de ontwikkeling Landgoed Gulbergen Blz. 139  
Beleidsindicatoren Blz. 140  
Wat gaat het kosten? Blz. 141  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 142  
Programma 8. Financiën & Belastingen Blz. 143  
Portefeuillehouder(s) Blz. 144  
Wat willen we bereiken? Blz. 145  
Relevante beleidsnota's in dit programma Blz. 146  
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 147  
Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend. Blz. 148  
1. Reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting Blz. 149  
Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1). Blz. 150  
2. Verlagen OZB indien er financiële ruimte is Blz. 151  
Beleidsindicatoren Blz. 152  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 153  
Wat gaat het kosten? Blz. 154  
Voorgestelde aanpassingen Blz. 155  
Lokale heffingen Blz. 156  
Inleiding Blz. 157  
Beleid Blz. 158  
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 159  
Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten Blz. 160  
Rioolheffing Blz. 161  
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 162  
Leges Blz. 163  
Overige belastingen Blz. 164  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 165  
Overzicht tarieven Blz. 166  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 167  
Inleiding Blz. 168  
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 169  
Inventarisatie van de risico’s Blz. 170  
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 171  
Financiële kengetallen Blz. 172  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 173  
Inleiding Blz. 174  
Wegen Blz. 175  
Openbare verlichting Blz. 176  
Civiele kunstwerken Blz. 177  
Groen Blz. 178  
Riolering Blz. 179  
Gebouwen Blz. 180  
Speeltoestellen Blz. 181  
Verkeersregelingen Blz. 182  
Beelden en Plastieken Blz. 183  
Financiering Blz. 184  
Inleiding Blz. 185  
Interne en externe ontwikkelingen Blz. 186  
Financieringsbehoefte Blz. 187  
Renterisicobeheer Blz. 188  
Leningenportefeuille Blz. 189  
Bedrijfsvoering Blz. 190  
Inleiding Blz. 191  
Personeel en organisatie Blz. 192  
Informatievoorziening Blz. 193  
Control Blz. 194  
Huisvesting Blz. 195  
Kengetallen Blz. 196  
Verbonden partijen Blz. 197  
Inleiding Blz. 198  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 199  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 200  
Stichtingen en verenigingen Blz. 201  
Grondbeleid Blz. 202  
Inleiding Blz. 203  
Raadsbesluiten Blz. 204  
Bestemmingsreserves Blz. 205  
Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording Blz. 206  
Materieel vast actief (voorheen NIEGG) Blz. 207  
Verwachte resultaat grondexploitatie / project Blz. 208  
Parameters en uitgangspunten grondexploitaties Blz. 209  
Prognoses Blz. 210  
Toelichting projecten Blz. 211  
Overzicht van baten en lasten Blz. 212  
Programma's Blz. 213  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 214  
Onvoorzien, overhead en Vpb Blz. 215  
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Blz. 216  
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 217  
Geraamd resultaat Blz. 218  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 219  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 220  
Toelichting verschillen per programma Blz. 221  
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 222  
Programma 2. Veiligheid & Handhaving Blz. 223  
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 224  
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties Blz. 225  
Programma 5. Wonen & Leefomgeving Blz. 226  
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer Blz. 227  
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 228  
Programma 8. Financiën en belastingen Blz. 229  
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 230  
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 231  
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 232  
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 233  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 234  
Geprognosticeerde balans Blz. 235  
Geprognosticeerde balans Blz. 236  
EMU-saldo Blz. 237  
EMU-saldo Blz. 238  
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 239  
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 240  
Overzicht van investeringen Blz. 241  
Overzicht van investeringen Blz. 242  
Reserves en voorzieningen Blz. 243  
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 244  
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 245  
Toelichting op de reserves Blz. 246  
Toelichting op de reserves Blz. 247  
Algemene reserve Blz. 248  
Bouwgrond algemene reserve Blz. 249  
Bouwgrond algemene reserve ( winstnemingen) Blz. 250  
Bestemmingsreserves Blz. 251  
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen Blz. 252  
Bouwgrond; sociale huisvesting Blz. 253  
Bouwgrond; parkmanagement Blz. 254  
Bouwgrond; fonds groen voor rood Blz. 255  
Begraafplaats Oude Landen Blz. 256  
Bestemmingsreserve I&A Blz. 257  
Dekkingsreserves Blz. 258  
Reconstructie aansluiten Nuenen Z-W op A270 Blz. 259  
HOV2 Blz. 260  
Onderzoek bereikbaarheidsakkoord Blz. 261  
Ecologische verbindingszone Hooidonk Blz. 262  
Hybrideveld RKGSV Gerwen Blz. 263  
Onderzoek mobiliteitsprojecten Blz. 264  
Nieuwbouw Hongerman Blz. 265  
Renovatie Klooster Blz. 266  
Calamiteitenpad Esrand Blz. 267  
sportvloer Hongerman Blz. 268  
Toelichting op de voorzieningen Blz. 269  
Toelichting op de voorzieningen Blz. 270  
Pensioen voormalige wethouders Blz. 271  
Milieuschade Schenkels/Collse Hoefdijk Blz. 272  
Voorzieningen onderhoud en egalisatie Blz. 273  
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 274  
Voorziening wegen Blz. 275  
Civiele kunstwerken Blz. 276  
Beelden en plastieken Blz. 277  
Voorzieningen door derden beklemde middelen Blz. 278  
Voorziening afval Blz. 279  
Voorziening riolering Blz. 280  
Promotie-inkomsten Blz. 281  
Parkeerfonds Blz. 282  
Verkeersveiligheid (ipv rood-licht) Blz. 283  
Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties Blz. 284  
Toelichting op de financiële positie Blz. 285  
Toelichting op de financiële positie Blz. 286  
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 287  
Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Blz. 288  
Programma 2 Veiligheid & Handhaving Blz. 289  
Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd Blz. 290  
Programma 4 Verenigingen & Accommodaties Blz. 291  
Programma 5 Wonen & Leefomgeving Blz. 292  
Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Blz. 293  
Programma 7 Economie, Toerisme & Recreatie Blz. 294  
Programma 8 Financiën & Belastingen Blz. 295  
Totaal Blz. 296  
Vaststellingsbesluit Blz. 297  
Raadsbesluit en raadsvoorstel Blz. 298  
Aangenomen amendement en moties Blz. 299  
Aangenomen amendement Blz. 300  
Aangenomen moties Blz. 301  
Publicatiedatum: 09-04-2021

Inhoud