Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Voorwoord
    1. Blz. 5 Voorwoord
   2. Blz. 6 Algemene inleiding
    1. Blz. 7 Kadernota
    2. Blz. 8 Vervolg kadernota
    3. Blz. 9 Bestaand beleid en autonome ontwikkelingen
    4. Blz. 10 Nieuw beleid
    5. Blz. 11 Totaal overzicht
    6. Blz. 12 Vervolg totaal overzicht
   3. Blz. 13 Algemene toelichting en inleiding bij programma's
    1. Blz. 14 Algemene toelichting en inleiding bij programma's
   4. Blz. 15 Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
    1. Blz. 16 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 17 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 18 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 19 Wat gaan we ervoor doen?
     1. Blz. 20 Een toekomstbestendig Nuenen c.a.
      1. Blz. 21 1. Versterken van de eigen bestuurskracht
      2. Blz. 22 2. Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie
     2. Blz. 23 Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken.
      1. Blz. 24 3. Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds
      2. Blz. 25 4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie
      3. Blz. 26 5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap
     3. Blz. 27 Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken
      1. Blz. 28 6. Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap
      2. Blz. 29 7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven
     4. Blz. 30 Tevreden klanten
      1. Blz. 31 8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening
      2. Blz. 32 9. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie
    5. Blz. 33 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 34 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 35 Wat gaat het kosten?
    8. Blz. 36 Voorgestelde aanpassingen
   5. Blz. 37 Programma 2. Veiligheid & Handhaving
    1. Blz. 38 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 39 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 40 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 41 Wat gaan we daarvoor doen?
     1. Blz. 42 Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven.
      1. Blz. 43 1. Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid
      2. Blz. 44 2. Vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers
      3. Blz. 45 3. Anders en slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden
    5. Blz. 46 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 47 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 48 Wat gaat het kosten?
    8. Blz. 49 Voorgestelde aanpassingen
   6. Blz. 50 Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
    1. Blz. 51 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 52 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 53 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 54 Wat gaan we daarvoor doen?
     1. Blz. 55 Betaalbaar houden van zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben, die ook krijgen.
      1. Blz. 56 1. Stimuleren dat inwoners eerst kijken naar eigen mogelijkheden en die binnen hun sociaal netwerk
      2. Blz. 57 2. Stimuleren dat inwoners meer gebruik maken van algemene voorzieningen (zie ook programma 4)
     2. Blz. 58 Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat.
      1. Blz. 59 3. Zorg dragen dat het aanbod aan jeugdhulp aansluit bij de rechtmatigheid en doelmatigheid van de vraag
      2. Blz. 60 4. Faciliteren van vroegsignalering voor alle leeftijden in samenwerking met onderwijs en voorschoolse voorzieningen
     3. Blz. 61 Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
      1. Blz. 62 5. Stimuleren van maatschappelijke participatie
     4. Blz. 63 Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap.
      1. Blz. 64 6. Stimuleren en faciliteren van deelname aan inburgeringstrajecten en participatietrajecten om zelfredzaamheid te vergroten
     5. Blz. 65 Iedereen aan het werk
      1. Blz. 66 7. Bijstandsontvangers worden begeleid naar regulier werk en andere vormen van werkgelegenheid/dagbesteding
    5. Blz. 67 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 68 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 69 Wat gaat het kosten?
    8. Blz. 70 Voorgestelde aanpassingen
   7. Blz. 71 Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
    1. Blz. 72 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 73 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 74 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 75 Wat gaan we daarvoor doen?
     1. Blz. 76 Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat.
      1. Blz. 77 1. Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting
     2. Blz. 78 Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners.
      1. Blz. 79 2. Vergroten deelname aan lokale maatschappelijke activiteiten
      2. Blz. 80 3. Instandhouden van de verenigingsdichtheid en verscheidenheid in onze gemeente
      3. Blz. 81 4. Handhaven adequaat niveau van accommodaties
     3. Blz. 82 Betaalbaar houden zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben dat ook krijgen
      1. Blz. 83 5. Faciliteren van initiatieven van algemene voorzieningen via subsidiebeleid
    5. Blz. 84 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 85 Wat gaat het kosten?
    7. Blz. 86 Voorgestelde aanpassingen
   8. Blz. 87 Programma 5. Wonen & Leefomgeving
    1. Blz. 88 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 89 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 90 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 91 Wat gaan we daarvoor doen?
     1. Blz. 92 Prettig wonen voor verschillende doelgroepen.
      1. Blz. 93 1. Naast Nuenen-West ook faciliteren van kleinere woningbouwprojecten om zodoende te komen tot een gedifferentieerd woningaanbod
      2. Blz. 94 2. Vergroten van de sociale huurvoorraad
      3. Blz. 95 3. Bereikbaar maken van koopwoningen voor starters op de woningmarkt
      4. Blz. 96 4. Verbeteren van de woonsituatie op woonwagenlocaties
      5. Blz. 97 5. Voldoen aan de huisvestingstaakstelling met betrekking tot vergunninghouders
     2. Blz. 98 De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren.
      1. Blz. 99 6. Gezondheid als de verbindende factor
      2. Blz. 100 7. Bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving
     3. Blz. 101 We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk.
      1. Blz. 102 8. Faciliteren en inkaderen van initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen
    5. Blz. 103 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 104 Wat gaat het kosten?
    7. Blz. 105 Voorgestelde aanpassingen
   9. Blz. 106 Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
    1. Blz. 107 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 108 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 109 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 110 Wat gaan we daarvoor doen?
     1. Blz. 111 We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen.
      1. Blz. 112 1. Voorkomen van wateroverlast, besmettingsgevaar en droogte
     2. Blz. 113 Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat.
      1. Blz. 114 2. Verduurzamen van onze gebouwenvoorraad
      2. Blz. 115 3. Stimuleren van initiatieven tot verduurzaming
     3. Blz. 116 Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a.
      1. Blz. 117 4. Verbeteren van de (boven-)lokale mobiliteit
     4. Blz. 118 In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval.
      1. Blz. 119 5. Stimuleren van hergebruik van grondstoffen
     5. Blz. 120 Groenste gemeente van Nederland.
      1. Blz. 121 6. Bevorderen van de bewustwording van het belang van het openbare groen voor een duurzame leefomgeving
     6. Blz. 122 Levendige en aantrekkelijke gemeente.
      1. Blz. 123 7. Versterken van de leefbaarheid, het gebruik en de beleving van de openbare ruimte
    5. Blz. 124 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 125 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 126 Wat gaat het kosten?
    8. Blz. 127 Voorgestelde aanpassingen
   10. Blz. 128 Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
    1. Blz. 129 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 130 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 131 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 132 Wat gaan we daarvoor doen?
     1. Blz. 133 Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente.
      1. Blz. 134 1. Bevorderen van een toekomstbestending centrum
      2. Blz. 135 2. Vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen
      3. Blz. 136 3. Actief bijdragen aan Brainportambities
     2. Blz. 137 Economische betekenis van de toeristische sector vergroten
      1. Blz. 138 4. Versterken van de toeristische aantrekkingskracht
      2. Blz. 139 5. Bevorderen van de ontwikkeling Landgoed Gulbergen
    5. Blz. 140 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 141 Wat gaat het kosten?
    7. Blz. 142 Voorgestelde aanpassingen
   11. Blz. 143 Programma 8. Financiën & Belastingen
    1. Blz. 144 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 145 Wat willen we bereiken?
    3. Blz. 146 Relevante beleidsnota's in dit programma
    4. Blz. 147 Wat gaan we daarvoor doen?
     1. Blz. 148 Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend.
      1. Blz. 149 1. Reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting
     2. Blz. 150 Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1).
      1. Blz. 151 2. Verlagen OZB indien er financiële ruimte is
    5. Blz. 152 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 153 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 154 Wat gaat het kosten?
    8. Blz. 155 Voorgestelde aanpassingen
  3. Blz. 156 Paragrafen
   1. Blz. 157 Lokale heffingen
    1. Blz. 158 Inleiding
    2. Blz. 159 Beleid
    3. Blz. 160 Onroerendezaakbelastingen (OZB)
    4. Blz. 161 Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten
    5. Blz. 162 Rioolheffing
    6. Blz. 163 Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing
    7. Blz. 164 Leges
    8. Blz. 165 Overige belastingen
    9. Blz. 166 Kwijtscheldingsbeleid
    10. Blz. 167 Overzicht tarieven
   2. Blz. 168 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 169 Inleiding
    2. Blz. 170 Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s
    3. Blz. 171 Inventarisatie van de risico’s
    4. Blz. 172 Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit
    5. Blz. 173 Financiële kengetallen
   3. Blz. 174 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 175 Inleiding
    2. Blz. 176 Wegen
    3. Blz. 177 Openbare verlichting
    4. Blz. 178 Civiele kunstwerken
    5. Blz. 179 Groen
    6. Blz. 180 Riolering
    7. Blz. 181 Gebouwen
    8. Blz. 182 Speeltoestellen
    9. Blz. 183 Verkeersregelingen
    10. Blz. 184 Beelden en Plastieken
   4. Blz. 185 Financiering
    1. Blz. 186 Inleiding
    2. Blz. 187 Interne en externe ontwikkelingen
    3. Blz. 188 Financieringsbehoefte
    4. Blz. 189 Renterisicobeheer
    5. Blz. 190 Leningenportefeuille
   5. Blz. 191 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 192 Inleiding
    2. Blz. 193 Personeel en organisatie
    3. Blz. 194 Informatievoorziening
    4. Blz. 195 Control
    5. Blz. 196 Huisvesting
    6. Blz. 197 Kengetallen
   6. Blz. 198 Verbonden partijen
    1. Blz. 199 Inleiding
    2. Blz. 200 Gemeenschappelijke regelingen
    3. Blz. 201 Vennootschappen en coöperaties
    4. Blz. 202 Stichtingen en verenigingen
   7. Blz. 203 Grondbeleid
    1. Blz. 204 Inleiding
    2. Blz. 205 Raadsbesluiten
    3. Blz. 206 Bestemmingsreserves
    4. Blz. 207 Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording
    5. Blz. 208 Materieel vast actief (voorheen NIEGG)
    6. Blz. 209 Verwachte resultaat grondexploitatie / project
    7. Blz. 210 Parameters en uitgangspunten grondexploitaties
    8. Blz. 211 Prognoses
    9. Blz. 212 Toelichting projecten
  4. Blz. 213 Financiële begroting
   1. Blz. 214 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 215 Programma's
    2. Blz. 216 Algemene dekkingsmiddelen
    3. Blz. 217 Onvoorzien, overhead en Vpb
    4. Blz. 218 Geraamd totaal saldo van baten en lasten
    5. Blz. 219 Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves
    6. Blz. 220 Geraamd resultaat
   2. Blz. 221 Toelichting overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 222 Toelichting overzicht van baten en lasten
    2. Blz. 223 Toelichting verschillen per programma
     1. Blz. 224 Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
     2. Blz. 225 Programma 2. Veiligheid & Handhaving
     3. Blz. 226 Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
     4. Blz. 227 Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
     5. Blz. 228 Programma 5. Wonen & Leefomgeving
     6. Blz. 229 Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer
     7. Blz. 230 Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
     8. Blz. 231 Programma 8. Financiën en belastingen
    3. Blz. 232 Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten
     1. Blz. 233 Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten
    4. Blz. 234 Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
     1. Blz. 235 Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
   3. Blz. 236 Uiteenzetting van de financiële positie
    1. Blz. 237 Geprognosticeerde balans
     1. Blz. 238 Geprognosticeerde balans
    2. Blz. 239 EMU-saldo
     1. Blz. 240 EMU-saldo
    3. Blz. 241 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten
     1. Blz. 242 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten
    4. Blz. 243 Overzicht van investeringen
     1. Blz. 244 Overzicht van investeringen
   4. Blz. 245 Reserves en voorzieningen
    1. Blz. 246 Overzicht van reserves en voorzieningen
     1. Blz. 247 Overzicht van reserves en voorzieningen
    2. Blz. 248 Toelichting op de reserves
     1. Blz. 249 Toelichting op de reserves
     2. Blz. 250 Algemene reserve
     3. Blz. 251 Bouwgrond algemene reserve
     4. Blz. 252 Bouwgrond algemene reserve ( winstnemingen)
     5. Blz. 253 Bestemmingsreserves
     6. Blz. 254 Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen
     7. Blz. 255 Bouwgrond; sociale huisvesting
     8. Blz. 256 Bouwgrond; parkmanagement
     9. Blz. 257 Bouwgrond; fonds groen voor rood
     10. Blz. 258 Begraafplaats Oude Landen
     11. Blz. 259 Bestemmingsreserve I&A
     12. Blz. 260 Dekkingsreserves
     13. Blz. 261 Reconstructie aansluiten Nuenen Z-W op A270
     14. Blz. 262 HOV2
     15. Blz. 263 Onderzoek bereikbaarheidsakkoord
     16. Blz. 264 Ecologische verbindingszone Hooidonk
     17. Blz. 265 Hybrideveld RKGSV Gerwen
     18. Blz. 266 Onderzoek mobiliteitsprojecten
     19. Blz. 267 Nieuwbouw Hongerman
     20. Blz. 268 Renovatie Klooster
     21. Blz. 269 Calamiteitenpad Esrand
     22. Blz. 270 sportvloer Hongerman
    3. Blz. 271 Toelichting op de voorzieningen
     1. Blz. 272 Toelichting op de voorzieningen
     2. Blz. 273 Pensioen voormalige wethouders
     3. Blz. 274 Milieuschade Schenkels/Collse Hoefdijk
     4. Blz. 275 Voorzieningen onderhoud en egalisatie
     5. Blz. 276 Voorziening onderhoud gebouwen
     6. Blz. 277 Voorziening wegen
     7. Blz. 278 Civiele kunstwerken
     8. Blz. 279 Beelden en plastieken
     9. Blz. 280 Voorzieningen door derden beklemde middelen
     10. Blz. 281 Voorziening afval
     11. Blz. 282 Voorziening riolering
     12. Blz. 283 Promotie-inkomsten
     13. Blz. 284 Parkeerfonds
     14. Blz. 285 Verkeersveiligheid (ipv rood-licht)
     15. Blz. 286 Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties
   5. Blz. 287 Toelichting op de financiële positie
    1. Blz. 288 Toelichting op de financiële positie
  5. Blz. 289 Bijlagen
   1. Blz. 290 Overzicht van baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 291 Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
    2. Blz. 292 Programma 2 Veiligheid & Handhaving
    3. Blz. 293 Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd
    4. Blz. 294 Programma 4 Verenigingen & Accommodaties
    5. Blz. 295 Programma 5 Wonen & Leefomgeving
    6. Blz. 296 Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
    7. Blz. 297 Programma 7 Economie, Toerisme & Recreatie
    8. Blz. 298 Programma 8 Financiën & Belastingen
    9. Blz. 299 Totaal
   2. Blz. 300 Vaststellingsbesluit
    1. Blz. 301 Raadsbesluit en raadsvoorstel
   3. Blz. 302 Aangenomen amendement en moties
    1. Blz. 303 Aangenomen amendement
    2. Blz. 304 Aangenomen moties
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap