Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 122 0 122 93 0 93 82 0 82 20 0 20
0.1 Bestuur 69 1.653 -1.584 69 1.685 -1.617 69 1.688 -1.620 69 1.685 -1.617
0.2 Burgerzaken 335 560 -226 341 632 -291 340 631 -291 340 631 -291
0.4 Overhead 51 7.202 -7.151 48 7.277 -7.228 46 7.307 -7.261 43 7.462 -7.419

Programma 2 Veiligheid & Handhaving

Terug naar navigatie - Programma 2 Veiligheid & Handhaving
Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 36 1.157 -1.120 36 1.157 -1.120 36 1.157 -1.120 36 1.157 -1.120
1.2 Openbare orde en veiligheid 79 1.047 -968 79 942 -863 19 868 -849 19 770 -751

Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Terug naar navigatie - Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd
Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 34 -34 0 34 -34 0 34 -34 0 34 -34
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 94 656 -562 94 656 -562 94 656 -562 94 656 -562
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 165 2.625 -2.461 165 2.571 -2.407 165 2.571 -2.406 165 2.570 -2.405
6.2 Wijkteams 87 368 -281 87 368 -281 87 368 -281 87 368 -281
6.3 Inkomensregelingen 4.966 6.064 -1.098 4.922 6.064 -1.142 4.922 6.064 -1.142 4.922 6.064 -1.142
6.4 Begeleide participatie 0 1.421 -1.421 0 1.446 -1.446 0 1.467 -1.467 0 1.443 -1.443
6.5 Arbeidsparticipatie 0 644 -644 0 618 -618 0 610 -610 0 610 -610
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 795 -795 0 795 -795 0 795 -795 0 795 -795
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 218 3.094 -2.876 218 3.204 -2.986 218 3.200 -2.982 218 3.200 -2.982
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 3.340 -3.340 0 3.372 -3.372 0 3.372 -3.372 0 3.372 -3.372
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 340 -340 0 340 -340 0 340 -340 0 340 -340
7.1 Volksgezondheid 0 868 -868 0 850 -850 0 858 -858 0 867 -867

Programma 4 Verenigingen & Accommodaties

Terug naar navigatie - Programma 4 Verenigingen & Accommodaties
Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 38 0 38 38 0 38 144 0 144 120 0 120
4.2 Onderwijshuisvesting 70 1.044 -974 70 1.154 -1.085 70 1.153 -1.083 70 1.151 -1.081
5.1 Sportbeleid en activering 0 98 -98 0 98 -98 0 98 -98 0 98 -98
5.2 Sportaccommodaties 151 1.019 -867 151 1.059 -908 151 1.181 -1.029 151 1.146 -994
5.6 Media 0 432 -432 0 432 -432 0 432 -432 0 432 -432

Programma 5 Wonen & Leefomgeving

Terug naar navigatie - Programma 5 Wonen & Leefomgeving
Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 91 59 32 91 185 -94 91 185 -94 91 185 -94
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 164 77 87 184 77 107 184 77 107 184 77 107
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 21 -21 0 21 -21 0 21 -21 0 21 -21
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 93 84 9 93 84 9 93 84 9 93 84 9
8.1 Ruimtelijke ordening 2 709 -708 2 674 -673 2 624 -623 2 624 -623
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 21.686 22.188 -502 6.859 7.306 -447 3.751 4.199 -447 3.813 4.260 -447
8.3 Wonen en bouwen 984 1.409 -425 968 1.459 -492 951 1.367 -416 931 1.309 -378

Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Terug naar navigatie - Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 183 115 68 183 115 68 183 115 68 183 115 68
2.1 Verkeer en vervoer -768 2.031 -2.799 -768 2.096 -2.864 -768 2.371 -3.139 -768 2.505 -3.273
2.2 Parkeren 0 11 -11 0 11 -11 0 11 -11 0 11 -11
2.5 Openbaar vervoer 0 31 -31 0 31 -31 0 31 -31 0 31 -31
7.2 Riolering 1.930 1.025 905 1.984 1.074 911 2.051 1.134 917 2.120 1.196 924
7.3 Afval 2.777 2.026 751 2.830 2.067 764 2.893 2.116 778 2.958 2.170 788
7.4 Milieubeheer 0 393 -393 0 354 -354 0 354 -354 0 354 -354

Programma 7 Economie, Toerisme & Recreatie

Terug naar navigatie - Programma 7 Economie, Toerisme & Recreatie
Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 4 0 4 67 0 67 67 0 67 67 0 67
3.1 Economische ontwikkeling 12 116 -104 12 116 -104 12 116 -104 12 116 -104
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 14 23 -9 14 23 -9 14 23 -9 14 23 -9
3.4 Economische promotie 57 142 -85 57 142 -85 57 142 -85 57 142 -85
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 7 894 -887 7 960 -954 7 960 -953 7 960 -953
5.4 Musea 0 17 -17 0 17 -17 0 17 -17 0 17 -17
5.5 Cultureel erfgoed 0 51 -51 0 36 -36 0 36 -36 0 38 -38
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 1.874 -1.874 0 1.913 -1.913 0 1.922 -1.922 0 1.930 -1.930

Programma 8 Financiën & Belastingen

Terug naar navigatie - Programma 8 Financiën & Belastingen
Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 -172 172 0 51 -51 0 696 -696 0 594 -594
0.5 Treasury 9 11 -2 3 0 3 3 0 3 3 0 3
0.61 OZB woningen 4.753 97 4.656 4.927 97 4.831 5.108 97 5.011 5.294 97 5.197
0.62 OZB niet-woningen 1.372 22 1.350 1.407 22 1.385 1.442 22 1.420 1.479 22 1.457
0.64 Belastingen overig 78 46 32 78 46 32 78 46 32 78 46 32
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 28.067 0 28.067 28.708 0 28.708 29.430 0 29.430 30.323 0 30.323
0.8 Overige baten en lasten 0 235 -235 0 385 -385 0 478 -478 0 1.519 -1.519

Totaal

Terug naar navigatie - Totaal
Bedragen x €1.000
Totaal Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal 67.996 67.996 0 54.118 54.118 0 52.093 52.093 0 53.294 53.294 0