Algemene inleiding

Kadernota

Terug naar navigatie - Kadernota

De raad van Nuenen c.a. is bezig geweest met het vormgeven van een Kadernota “nieuwe stijl”. Bij de fracties zijn diverse wensen opgehaald en via een constructieve informele bijeenkomst met raads- en burgercommissieleden gebundeld tot een totaallijst A en B. Deze totaallijsten zijn doorgerekend door de ambtelijke organisatie. 

De totaallijst A (inclusief de ambtelijke doorrekening) en B hebben de basis gevormd voor het initiatiefvoorstel Kadernota 2020, waarop het college heeft gereageerd. Hiermee is de Kadernota 2020 uitdrukkelijk een voorstel van de raad, tot stand gekomen door een andere manier van werken. De raad stelt de kaders en het college krijgt de opdracht deze uit te voeren, waarbij de samenwerking tussen raad en college om tot voorstellen te komen centraal staat.

In de raadsvergadering van 6 juni 2019 heeft de raad de Kadernota 2020 vastgesteld en het college opdracht gegeven via een apart overzicht inzichtelijk te maken hoe zij in de begroting de totaallijst A en B hebben verwerkt. De Kadernota 2020 bestaat uit:
• het totaallijst A; wensen Kadernota, inclusief de doorrekening 
• het totaallijst B; overige wensen.

In onderstaande overzichten zijn de beide totaallijsten opgenomen, waarbij is aangegeven hoe de wensen zijn verwerkt in de begroting. In sommige gevallen is een nadere toelichting opgenomen in het betreffende programma in deze programmabegroting. Indien een wens financiële gevolgen heeft in het kader van bestaand of nieuw beleid, dan is dit in het desbetreffende programma inzichtelijk gemaakt door een verwijzing naar de Kadernota en door een kleurmarkering.

 

TOTAALLIJST A: wensen Kadernota
Nummer en thema Wens Programma Budget Hoe verwerkt in begroting
1 - Duurzaam-heid College wordt gevraagd duurzaamheidsvisie op te stellen met de onderwerpen uit de inventarisatie waar ook aandacht moet zijn voor de circulaire economie. De vraag is of het college hier al mee aan de slag is gegaan? Zo niet dan een budget in de kadernota opnemen. 6 68.435 50.000 In 2019 is de nota duurzaamheid aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. In programma 6 is budget voor 1 fte personele uitbreiding opgenomen. De bestaande formatie voorzag al in 0,5 fte voor duurzaamheid. In programma 6 is voor de jaren 2020 - 2023 jaarlijks een budget van € 50.000 opgenomen. Een deel hiervan is beschikbaar voor het opstellen van visies en uitvoeringsplannen m.b.t. duurzaamheid. Voor duurzaamheidsleningen sluiten we aan bij landelijke regelingen. Hierdoor is er geen budget benodigd binnen de begroting.
Herziening meerjarenonderhoudsplan openbare gebouwen met een focus op duurzaamheid. 20.000 In programma 6 is budget opgenomen voor het uitvoeren van onderzoek naar de effectiviteit en haalbaarheid van mogelijke verduurzaamheidsmaatregelen.
Quick wins, zoals het energieloket, energiecoaches en zonnepaneel projecten kunnen nu al opgepakt worden. Wat zijn hiervoor de kosten? onderdeel van 50.000 (zie hiervoor) In programma 6 is voor de jaren 2020 - 2023 jaarlijks een budget van € 50.000 opgenomen. Een deel hiervan is beschikbaar voor het behalen van Quick wins.
Budget voorlichting in de kadernota opnemen onderdeel van 50.000 (zie hiervoor) In programma 6 is voor de jaren 2020 - 2023 jaarlijks een budget van € 50.000 opgenomen. Een deel hiervan is beschikbaar voor voorlichting.
2 - Bereikbaarheid en mobiliteit Resultaten fijnstofmeting zeker in 2020 beschikbaar hebben. 6 In programma 6 was al budget opgenomen voor fijnstofmetingen. Metingen worden al uitgevoerd in het kader van het burgerinitiatief AiREAS en de resultaten hiervan zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt.
Budget voor onderzoek naar de “binnendorpse” bereikbaarheid om inzicht te krijgen in de mogelijke structurele maatregelen. Dit kan een aanscherping dan wel uitwerking van de mobiliteitsvisie en centrumvisie betekenen. 6 Uitvoering van de lokale 'inhaalslag' ten aanzien van 'binnendorpse' bereikbaarheid is opgenomen in de beleidsmodules voor mobiliteitsbeleid. In het overzicht van investeringen zijn diverse projecten opgenomen in het kader van de uitvoering van het mobiliteitsbeleid en de Wereld van Van Gogh.
3 - Volks-huisvesting Inventarisatie van de behoefte aan woningtypen in Nuenen, niet op landelijke cijfers maar op cijfers van werkelijke behoefte in Nuenen. Willen wij inderdaad een dorp zijn met veel vergrijzing of willen wij inzetten op jonge gezinnen. Dit op redelijke termijn, met eventueel een aanvullend budget in de kadernota. 5 De woonbehoeften zijn in 2018 geïnventariseerd. In 2019 is een start gemaakt met de actualisatie van het woonbeleid en in dit proces wordt de raad betrokken. De planning is om begin 2020 dit nieuwe beleid ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. In deze begroting is geen extra budget opgenomen voor de uitvoering van dit geactualiseerde beleid. Mocht blijken dat in het kader van het geactualiseerde beleid meer budget nodig is, dan wordt dit meegenomen in de besluitvorming over dit beleid.
Ook moet er rekening gehouden worden met andere woonvormen bijvoorbeeld een bejaardentehuis nieuwe stijl. 5 Zie hierboven.
Daarnaast intensiveren van de bouw van sociale huurwoningen. Waarschijnlijk extra budget nodig omdat het ‘potje’ voor sociale woningbouw leeg is. Graag in kadernota duidelijkheid. 5 De intensivering is inmiddels in gang gezet. De bestemmingsreserve Bouwgrond_sociale woningbouw is inmiddels gevoed (als gevolg van afdrachten waarover afspraken zijn gemaakt in anterieure overeenkomsten) na een onttrekking van vorig jaar, waardoor de bodem in zicht was gekomen. Wij verwachten dat hier per 1-1-2020 een bedrag van circa € 250.000,- in zit. Op dit moment is er, gelet op de geplande woningbouw, geen aanleiding om hiervoor extra financiële middelen op te nemen in deze begroting. De omvang van deze reserve heeft onze blijvende aandacht en is afhankelijk van wat er in de vrije sector wordt bijgebouwd (voeding aan fonds) en wat er aan sociale woningbouw wordt gebouwd (onttrekking uit fonds).
4 - Sociaal domein Verzoek aan het college of er geld is voor de 130% regeling inzake WTCG? Het extra budget hiervan inzichtelijk maken. 3 De regeling m.b.t. compensatie verplicht eigen risico (opvolger van WTCG) gaat uit van gedifferentieerde bedragen; tot 110% van het sociaal medium bedraagt de compensatie € 385,- en tussen 110% en 130% gaat het om een compensatie van € 300,-. In deze begroting is uitgegaan van deze regeling. Mocht de raad besluiten om aan iedereen eenzelfde bedrag te vergoeden dan betekent dit, uitgaande van de ervaringen uit het verleden, dat 37 deelnemers een hoger bedrag zullen ontvangen (€ 385,- i.p.v. € 300,-). Dit kost 37 x € 85,- = € 3.145,- extra.
Verzoek college of het mogelijk is geld beschikbaar te stellen voor een generalist die de jeugd en mensen in de “kaartenbak” het gehele proces begeleidt. Waarschijnlijk een rol weggelegd voor het CMD, dus extra geld nodig voor het CMD? 3 68.435 In programma 3 is een budget opgenomen voor een generalist bij het CMD die inwoners (zowel inwoners uit het zogenoemde granietenbestand als jongeren) helpt om aan het werk te komen.
5 - Jongeren Maak een plan voor inrichten van een jongerenraad en betrek de scholen hierin. 1 Wij ondersteunen de wens om jongeren meer te betrekken bij de politiek. Het zou goed zijn als zij hun stem laten horen bij onderwerpen die hun aangaat. Daarom willen we in gesprek gaan met scholen om te bespreken welke mogelijkheden aansluiten bij de belevingswereld van jongeren.
Kom met een plan voor een jongerenhuiskamer, mogelijke locatie en kosten hiervan. In 2019 wordt onderzoek gedaan of tijdelijke huisvesting in een leegstaand gebouw nabij de Crijnsschool mogelijk is. Op de langere termijn zal de jongerenhuiskamer onderdeel gaan vormen van het participatiehuis (conform besluit raad).
7 - Openbaar groen Het buitengebied verbloemen, incl. bevorderen insectenbestand en het maaibeleid hierop afstemmen. 6 In 2019 wordt het bermbeheer opnieuw aanbesteed en in deze aanbesteding is het verbloemen van het buitengebied opgenomen. De verwachting is dat dit geen extra kosten met zich meebrengt. Particuliere eigenaren en agrarische ondernemers worden geïnformeerd over de mogelijkheden om subsidie aan te vragen in het kader van het Stimuleringskader Groenblauwe Diensten, zowel de gemeente als provincie stellen hiervoor gelden beschikbaar. Hiervoor is budget binnen deze begroting.
Actualiseren van het beleid openbaar groen. 5 20.000 Het actualiseren van groenstructuurplan en bosbeheerplan is een onderdeel van het opstellen van het omgevingsplan en is voorzien in 2022. Het budget is geïntegreerd in het budget voor het opstellen van de omgevingsvisie. In programma 5 is hiervoor budget opgenomen.
9 - Veiligheid Nadere uitleg over inzet BOA’s; is deze effectief, hebben zij meer tijd nodig voor hun werkzaamheden, uitbreiding nodig? En wat zijn dan de kosten? 2 De huidige structurele capaciteit van 2 fte's BOA's Openbare Ruimte is voldoende om de leefbaarheid op het huidige niveau te houden. Hierbij wordt niet over de hele linie strikt gehandhaafd, maar prioriteiten gesteld. Deze begroting voorziet dan ook niet in een capaciteitsuitbreiding.
Cameratoezicht industrieterrein; nadere uitleg of effectieve maatregel kan zijn en de eventuele kosten? 2 60.000 In programma 2 is budget opgenomen voor 4 tijdelijk camera's met als doel preventie en verbetering van onze informatiepositie.
13. Toerisme & recreatie Openbaar toilet in het Park: verzoek aan het college om uit te zoeken wat de kosten zijn zodat de raad een besluit kan nemen over de realisatie. 6 De wens voor een openbaar toilet wordt betrokken in het project "herinrichting Park, Parkstraat en omgeving".
TOTAALLIJST B: overige wensen
Nummer en thema Wens Budget Hoe verwerkt in begroting
1 - Duurzaam-heid Zonder visie zijn de verschillende wensen en ideeën niet te kwantificeren. Na de visie kan de raad keuzes maken en deze kwantificeren in de meerjarenbegroting. In 2019 is hierover met de raad gesproken in een informatieve bijeenkomst en is de nota duurzaamheid ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Zie ook toelichting bij 1 - Duurzaamheid op TOTAALLIJST A
Voor de klimaatbeheersing en leefbaarheid scholen specifiek kijken naar de subsidiemogelijkheden bijvoorbeeld bij het ministerie. Er zijn op dit moment geen subsidiemogelijkheden voor verbeteringen van binnenklimaat/luchtkwaliteit op scholen.
2 - Bereikbaarheid en mobiliteit Ander woord voor Ruit gebruiken. In deze begroting wordt gesproken over een brede regionale aanpak.
Aanpak “buitendorpse” bereikbaarheid in breder verband. De raad is aan zet voor extra budget en een afweging te maken in de mogelijkheden. Voorstellen voor dergelijke keuzes zijn opgenomen in de modules voor mobiliteitsbeleid die ter besluitvorming is/wordt voorgelegd aan de raad.
3 - Volks-huisvesting Woningbouw: Inzicht in de behoefte van de inwoners van de gemeente Nuenen, waar denken zij zelf over 5 tot 10 jaar te (willen) wonen? Dus niet de behoefte van de markt, maar de behoefte van de gemeenschap moet centraal staan; ook die van de kleine kernen. De woonbehoeften zijn in 2018 geïnventariseerd. In het kader van de actualisatie van het woonbeleid worden inwoners, raad en andere stakeholders opnieuw betrokken.
De raad wil praten over de woningbouw in Nuenen: bouwbehoefte, bouwcapaciteit (waar, hoe en wat bouwen zoals Kloostertuin), regie rol van de raad o.a. bij de prestatieafspraken. Vraag aan het college is om de informatieavond in mei een bijeenkomst te laten zijn waarbij college en raad het gesprek met elkaar aangaan en niet alleen het geven van informatie. Graag een informele bijeenkomst organiseren waar discussie met elkaar mogelijk is. In 2019 is hierover met de raad gesproken in informele bijeenkomsten.
Na onderzoek woonbehoefte en aanscherping woonvisie/ huisvestingsplan, zoals aangegeven in de Kadernota, dient het college met een plan van aanpak te komen inzake de demografische ontwikkelingen en de eventuele mogelijkheden, zodat de raad afwegingen en keuzes kan maken over (extra) maatregelen. De verwachting is dat begin 2020 de actualisatie van het woonbeleid ter besluitvorming aan de raad kan worden voorgelegd. Ook in het kader van het onderzoek toekomstbestendig Nuenen c.a., waarbij de raad wordt betrokken, komt dit naar verwachting aan de orde.
4 - Sociaal domein De basis is op orde. Het is complex om aan te geven wanneer sprake is van de basis op orde. Uitgaande van het klanttevredenheidsonderzoek is de basis op orde. Daarentegen moet in financieel opzicht nog hard gewerkt worden om grip te krijgen op de kostenontwikkeling (met name in de jeugdzorg).
Gerichtere informatieverstrekking en voorlichting aan de inwoners die daarvan gebruik willen maken over wat de mogelijkheden zijn binnen het gemeentelijk beleid zodat duidelijk is wat wel en niet mogelijk is. Dit is een onderdeel van het communicatieplan CMD. Met gerichtere informatieverstrekking kunnen we diverse acties gaan voeren in combinatie met de opzet van een nieuwe gemeentelijke website.
Andere aanpak mantelzorg evalueren bijv. middels commissienotitie, is het effectief en bestaan er nog problemen rondom mantelzorgers? Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan het door de raad vastgestelde beleid. Onderzoek naar de functie van mantelzorgmakelaar wordt toegevoegd (actieplan).
Visie gemeenten: over 10 jaar de eerste gemeente zijn waar geen voedselbanken meer nodig zijn. De voedselbank is in hoofdzaak een particulier initiatief. De gemeente heeft hier slechts marginaal invloed op. Wij gaan ervan uit dat de Nuenense inwoners de ontwikkeling van voedselbanken in den lande volgen.
5 - Jongeren Raad wil meegenomen worden in de voortgang van de aanleg van nieuwe speelplekken in het kader van ‘spelen en bewegen’ (denk aan Nuenen West maar ook Gerwen en Nederwetten). Het voornemen is om jaarlijks in de jaarrekening op te nemen wat er in het jaar (waarover wordt gerapporteerd) is gerealiseerd in het kader van 'Spelen en bewegen'.
6 - Burger-participatie - Burgerparticipatie is een middel om een ander doel te bereiken. Een voorbeeld is Right to Challenge. Burgers niet alleen mee laten praten maar ook mee laten doen. - Er is geen opdracht voor in de kadernota. - Het college dient apart aandacht te geven aan het proces; ibj belangrijke gemeentelijke plannen stelt de raad de kaders, worden de burgers geraadpleegd en bereidt het college voor. - Wethouder wordt gevraagd een notitie op te stellen. Er wordt een notitie over participatie opgesteld in 2019. Er wordt geëxperimenteerd met verschillende vormen en onderzocht worden de mogelijkheden voor een online platform.
7 - Buitenge-bied In breder verband doorontwikkeling Gulbergen. Wanneer gaat er wat gebeuren en als geld nodig is dan hier vertaling van zien. De Metropoolregio Eindhoven (grondeigenaar) en Attero (erfpachten) zijn de belangrijkste spelers en zij zijn aanzet. Wij streven samen met de gemeente Geldrop-Mierlo naar een recreatieve ontwikkeling in een groene landschappelijke setting.
8 - Financieel Programmabegroting: herzien programma-indeling begroting waarbij de gemeente Helmond als voorbeeld kan dienen. Het programma sociaal domein is in meerdere programma’s onderverdeeld waarbij bijv. Jeugdzorg een aparte categorie is zodat inzichtelijker is wat hier qua budgetten gebeurt. In deze begroting is het programma Sociaal Domein niet opgesplitst. De huidige wijze van begroten sluit aan op de wijze waarop wij het sociaal domein hebben georganiseerd. De gemeente Helmond heeft voor een andere manier van organiseren gekozen en daar vloeit een andere wijze van begroten uit voort. Om meer inzicht te verkrijgen in hoe onze gemeente (financieel) presteert op de beleidsterreinen Wmo, jeugd en participatie, wordt een aanvulling in de tussentijdse rapportages opgenomen.
9 - Veiligheid Alle openbare gebouwen toegankelijk maken voor minder validen en betere regelingen voor gebruik van de openbare voorzieningen voor minder validen. In 2019 is de Nota toegankelijkheid gemeente Nuenen Obstakelplan 2019 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd en geconstateerde obstakels zullen zoveel mogelijk weggenomen worden in 2019 en 2020. Dit wordt opgepakt binnen de beschikbare budgetten.
Aandacht voor treinverkeer Eeneind en vervoer gevaarlijke stoffen met het oog op de veiligheid langs het spoor. Dit heeft onze aandacht. Dit onderwerp komt onder meer aan de orde in een overleg georganiseerd door de provincie met alle betrokken ‘spoor’-gemeenten in onze provincie, en in een overleg geïnitieerd door Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
10 - Discrimi-natie Reserveer budget voor voorlichting en informatievoorziening. Is er een anonieme kliklijn? Is de website op orde m.b.t. dit thema? Vraag aan de driehoek. Op basis van de Verordening inrichting anti-discriminatievoorziening Nuenen c.a. 2011 is er een anti-discriminatievoorziening gerealiseerd. Hiervoor is budget in deze begroting. Op de gemeentelijke website is informatie te vinden over deze voorziening.
Ook aandacht voor pesten, zowel bij de jeugd als ouderen. Pestgedrag onder jongeren maakt onderdeel uit van de GGD Jeugdmonitor. Wij hebben geen inzicht in het pestgedrag onder ouderen. Er zijn bij ons geen signalen bekend waaruit blijkt dat pestgedrag een issue is dat door ons moet worden opgepakt.
11 - Sociale voorzieningen Aandacht voor gebrek en sluiting wijkaccommodatie in specifiek Nuenen. Deze wens had betrekking op de Jo van Dijkhof. Zoals bekend is deze tijdelijk open gehouden. Echter, voor 1 januari 2021 moet een structurele oplossing gevonden worden, omdat dan de huur niet meer door De Archipel betaald wordt en een herbestemming van het pand aan de orde is.
Wat voor behoefte heeft Nuenen zelf aan wijkaccommodaties? Verzoek aan college dit in kaart te brengen zodat visie opgesteld kan worden waardoor de raad keuzes kan maken en weet waar de mogelijkheden liggen en waar niet. Deze wens kan vertaald worden als een vraag om een integrale nota accommodatiebeleid waarin de visie wordt geformuleerd. De planning is om in 2020 deze nota ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
12 - Regionale samenwerking Heb aandacht voor de trekkersrol van de gemeente Nuenen. Wij hebben hiervoor aandacht. Zowel bestuurlijk als ambtelijk wordt een actieve bijdrage geleverd aan de samenwerking met andere overheden in de regio. Binnen de SGE-samenwerking hebben onze bestuurders een trekkersrol bij verschillende onderwerpen.
Vraag aan het college is wat kost de eigen inzet m.b.t. de regionale samenwerkingsverbanden? De ambtelijke inzet voor de 8 gemeenschappelijke regelingen waaraan onze gemeente deel neemt, bedraagt circa 2.100 uur per jaar. Uitgaande van het Besluit tarieven derden gemeente Nuenen 2018, tarief 2: tarief Binnendienst ramen wij de totale kosten op circa € 132.000,-.
13 - Toerisme & recreatie Graag inzicht en meer informatie wat de raad m.b.t. De Wereld van Van Gogh nog kan verwachten? In 2019 wordt de structuurvisie De Wereld van Van Gogh, inclusief een uitvoeringsprogramma, ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
Meer aandacht voor ook andere culturele zaken, zoals de Sinti. Wij zullen bezien hoe we aan deze wens nadere invulling kunnen geven.
14 - Sport & cultuur Een nieuw accommodatiebeleid is op de korte termijn noodzakelijk. De planning is om in 2020 een integrale nota accommodatiebeleid ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. Hiervoor is budget beschikbaar.

Bestaand beleid en autonome ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Bestaand beleid en autonome ontwikkelingen

Er kunnen zich allerlei omstandigheden voordoen waardoor het noodzakelijk of wenselijk is om de begroting van bestaand beleid aan te passen. Het gaat hierbij om beleid waaraan al uitvoering wordt gegeven of waarover al besluitvorming heeft plaatsgevonden. Kortom: voor de uitvoering van dit beleid zijn financiële middelen beschikbaar gesteld. Een verandering/aanpassing kan tot gevolg hebben dat er meer of minder kosten dan wel meer of minder opbrengsten zijn. Daarnaast zijn er autonome ontwikkelingen waarop wij geen invloed hebben, maar die wel financiële gevolgen hebben. Denk hierbij aan indexeringen, rentestand, hoogte van uitkeringen uit het gemeentefonds en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. In onderstaand overzicht zijn de financiële consequenties van aanpassingen in bestaand beleid en autonome ontwikkelingen weergegeven. Bij de betreffende programma's is hierop een toelichting gegeven.

Bestaand beleid en autonome ontwikkelingen: 2020 2021 2022 2023
Budget raad voor opleidingen en externe adviezen -11.685 -11.685 -11.685 -11.685
Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten (meicirculaire 2019) -77.780 -77.780 -77.780 -77.780
GR MRE/ RhcE begroting 2020-2023 -10.229 -10.229 -10.229 -10.229
GR Dienst Dommelvallei begroting 2020-2023 -58.576 -38.426 -38.426 -158.809
Procescoördinator zaakgericht werken (ism gemeente S&B) -22.584 -45.851
Actualisatie staat van personele kosten (inclusief indexering loonkosten) -52.136 -149.503 -98.881 -95.548
Stijging arbokosten -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Functioneel beheer i-burgerzaken -24.566 -25.850 7.150 7.150
Aanpassen budget rijbewijzen (kosten gezondheidsverklaringen) -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Vervangen vaste telefoons vanwege landelijke aanbesteding -15.000
Viering 200 jaar Nuenen van 2021 naar 2020 -20.000 20.000
GR VRBZO begroting 2020-2023 -34.897 -34.897 -34.897 -34.897
Participatiewet - sociale werkvoorziening (meicirculaire) -35.024 -45.161 -50.382 -45.451
Verhoging taalniveau statushouders (meicirculaire) -26.796
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Stijging kosten jeugdhulp (*) -250.000
Huisvesting voortgezet onderwijs: doordecentralisatiemiddelen 37.000 37.000 37.000 37.000
Opstellen omgevingsvisie en -plannen -90.000 -110.000
Verhogen budget onderhoud woonwagenlocaties -75.000 -50.000 -25.000
Uitvoering ROK (Regionaal Operationeel Kader) milieutoezicht -14.190 -14.190 -14.190 -14.190
Geen inkomsten meer voor GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland) -16.250 -16.250 -16.250 -16.250
Onderhoud openbaar groen -63.500 -95.108 -95.108 -95.108
Globale visuele inspectie wegen (2-jaarlijks) 15.000
Monitoring kentekenonderzoek en mechanische tellingen -20.000 -20.000
Herberekening rioolheffing 5.230 6.659 7.040 7.758
Herberekening afvalstoffenheffing 12.496 12.497 12.501 12.499
Opstellen cultuurhistorische waardekaart Nuenen -15.000
Algemene uitkering gemeentefonds 306.911 94.939 -17.637 -34.600
Herberekening OZB (**) 108.200 143.700 181.200 221.000
Actualisatie staat van activa incl. nieuwe en vervangingsinvesteringen (***) 383.968 464.513 445.576 1.092.258
Herziene renteberekening -245.017 -242.404 -240.178 -237.214
Verschil toerekening salariskosten en overhead gesloten huishoudens 194.826 201.983 218.106 238.941
Kleine aanpassingen < € 10.000 -38.500 -37.500 -33.500 -34.500
Totaal aanpassingen bestaand beleid -213.099 -68.543 79.430 720.345
(*) Amendement 1: De kosten jeugdhulp € 250.000 worden in 2020 ten laste van de algemene reserve gebracht en komen dus niet ten laste van het resultaat.
(**) Amendement 1: De reguliere indexering van de OZB met 2,5% wordt ongedaan gemaakt voor 2020. Hierdoor zijn de baten OZB € 150.000 lager.
(***) Amendement 2 en 3: Vervallen investeringen Boord en diverse verkeersmaatregelen; lagere kapitaallasten € 1.800 in 2021, € 8.992 in 2022 en € 8.952 in 2023.

Nieuw beleid

Terug naar navigatie - Nieuw beleid

In de Kadernota 2020 zijn de wensen van de raad met betrekking tot nieuw beleid opgenomen. De financiële consequenties hiervan zijn opgenomen in de overzichten in de paragraaf Kadernota.

Daarnaast heeft het college nog eigen wensen voor nieuw beleid. Gelet op de beperkte financiële ruimte is het college genoodzaakt haar ambities naar beneden bij te stellen. Ook veranderingen in de wet- en regelgeving maken het soms noodzakelijk om financiële middelen beschikbaar te stellen voor nieuw beleid. In onderstaand overzicht zijn de financiële consequenties van nieuw beleid weergegeven.

Bij de betreffende programma's is hierop een toelichting gegeven.

Nieuw beleid en ombuigingen: 2020 2021 2022 2023
Inzet Toezichthouder Sociaal Domein in lokale en regionale ondermijningscasussen -22.000 0 0 0
Wijkversterkingsplan Eeneind: rijksbijdrage 60.000 60.000 0 0
Wijkversterkingsplan Eeneind: uitgaven (bestedingsverplichting) -60.000 -60.000 0 0
Cameratoezicht industrieterrein -60.000 0 0 0
Aanstellen generalist (CMD) -68.435 -68.435 -68.435 -68.435
Inkomsten beslaglegging / lagere uitgaven als gevolg van fraudeopsporing Participatiewet 44.000 0 0 0
LEVgroep: continuering vluchtelingenwerk 2020 -50.010 0 0 0
Actieplan mantelzorg + activiteitenbudget Nuenen Dementievriendelijke gemeente -20.000 0 0 0
Bestuursopdracht GGD -23.305 4.661 4.661 4.661
Opstellen groenstructuurplan en bosbeheerplan (binnen kader omgevingsplan) 0 0 -20.000 0
0,5 fte structureel trajectregisseur bouw(ontwikkel)projecten -37.960 -37.960 -37.960 -37.960
Project woonwagenlocaties, inhuur personeel -152.000 0 0 0
Vereniging Woonwagenbelangen Nuenen C.A. -10.000 -10.000 0 0
1 fte senior medewerker beleidsuitvoering duurzaamheid (voor 4 jaar) -51.326 -68.435 -68.435 -68.435
Uitvoeringsbudget duurzaamheid (voor 4 jaar) -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Herziening MJOP openbare gebouwen met oog op duurzaamheid -20.000 0 0 0
1 fte Verkoop openbaar groen & in gebruik genomen grond -57.029 -68.435 -68.435 -68.435
Verminderen inhuur voor verkoop openbaar groen 20.000 20.000 20.000 20.000
Verhoging opbrengst verkoop openbaar groen 0 20.000 20.000 20.000
Inschakelen ODZOB voor milieuwerkzaamheden voor 10 uur per week (door andere toerekening van kosten 4 uur netto) -19.136 0 0 0
Onderzoek fietspad Nederwetten - Soeterbeek 0 -15.000 0 0
Extra opleidingsbudget 2020 verlagen 20.000 0 0 0
Budget dorps- en wijkraden 10.000 10.000 10.000 10.000
Groenste gemeente uit de begroting 80.000 0 0 0
Totaal aanpassingen nieuw beleid (*) -467.201 -263.604 -258.604 -238.604
(*) Amendement 4: Extra formatie duurzaamheid 0,5 fte structureel voor € 40.000 (in 2020 ten laste van de algemene reserve).
Amendement 5: Eenmalige bijdrage aan molen De Roosdonck in 2020 van € 9.032 en dit te onttrekken uit de algemene reserve.
Amendement 6: Verruiming van de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (compensatie eigen risico); € 3.145 beschikbaar stellen.

Totaal overzicht

Terug naar navigatie - Totaal overzicht

We hebben de financiële consequenties van de Kadernota, autonome ontwikkelingen, aanpassingen in bestaand beleid en nieuw beleid doorgerekend. Dit alles leidt tot onderstaand financieel overzicht.

Totaaloverzicht 2020 2021 2022 2023
Saldo baten en lasten vanuit begroting 2019-2022 (incl. amendement OZB) 124.032 11.589 499.599 499.299
Begrotingswijzigingen raadsbesluiten 2019 na vaststelling begroting 2019 384.354 371.803 375.870 418.394
Aanvulling met nieuw begrotingsjaar 2023 -805.462
Saldo baten en lasten gewijzigde begroting 2020-2023 508.386 383.392 875.469 112.231
Aanpassingen bestaand beleid -213.099 -68.543 79.430 720.345
Aanpassingen nieuw beleid -467.201 -263.604 -258.604 -238.604
Nieuw saldo baten en lasten 2020-2023 -171.914 51.245 696.295 593.972
Presentatie van het structureel begrotingssaldo 2020 2021 2022 2023
Saldo baten en lasten -436.253 -121.386 428.790 412.734
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (+ is onttrekking, per saldo) 264.339 172.631 267.505 181.238
Begrotingssaldo na bestemming -171.914 51.245 696.295 593.972
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) -341.503 -140.727 181.713 401.621
Structureel begrotingssaldo 169.589 191.972 514.582 192.351
Na verwerking van de amendementen, zoals onder de voorgaande tabellen opgenomen, ontstaat het volgende totaaalbeeld:
Saldo voorgelegde begroting (zie boven) -171.914 51.245 696.295 593.972
Gevolgen amendementen voor begrotingsresultaat 96.855 -191.345 -184.153 -184.193
Negatief saldo 2020 ten laste van algemene reserve, overeenkomstig raadsbesluit 75.059
Nieuw saldo baten en lasten 2020-2023 inclusief amendementen 0 -140.100 512.142 409.779
Het structurele begrotingssaldo is dan als volgt:
Begrotingssaldo na bestemming 0 -140.100 512.142 409.779
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) 11.956 -157.127 181.713 397.621
Structureel begrotingssaldo -11.956 17.027 330.429 12.158
N.B. In de programma's en de financiële begroting zijn de aanpassingen niet verwerkt.