Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente. 1. Bevorderen van een toekomstbestending centrum.
2. Vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen.
3. Actief bijdragen aan Brainportambities.
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten. 4. Versterken van de toeristische aantrekkingskracht.
5. Bevorderen van de ontwikkeling Landgoed Gulbergen.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Intergemeentelijke structuurvisie Rijk van Dommel en Aa onbepaald
Detailhandelsvisie Stedelijk Gebied Eindhoven 2015 e.v. september 2015 onbepaald
Verordening reclamebelasting 2017 2017 e.v. december 2016 onbepaald
Structuurvisie ruimtelijke beeldkwaliteit kern Nuenen - De Wereld van Van Gogh 2019 e.v. nog vast te stellen

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Begroting 2019 Realisatie 2019
Functiemenging * verhouding tussen banen en woningen, bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 42,5 43,3**
Vestigingen * per 1.000 inwoners (15-64 jaar) 172,8 afwachten nwe cijfers
Netto arbeidsparticipatie * % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. 65,8 68,1**
Banen per 1.000 inwoners (15 - 64 jaar) 541,8 563**
Aantal banen in de recreatie en toerisme sector aantal 400 370**
Cijfer voor ondernemersklimaat gegeven door ondernemers rapportcijfer 6,3 niet bekend**
Bezoekersaantallen Vincentre aantal 16.910 17.362
Opbrengst toeristenbelasting 32.626 12.000

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
0.10 Mutaties reserves 13 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 106 0 116 116 116 116
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 7 0 23 23 23 23
3.4 Economische promotie 127 0 142 142 142 142
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 653 0 894 960 960 960
5.4 Musea 2 0 17 17 17 17
5.5 Cultureel erfgoed 23 0 51 36 36 38
Totaal Lasten 931 0 1.243 1.295 1.294 1.295
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 0 4 67 67 67
3.1 Economische ontwikkeling 10 0 12 12 12 12
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 6 0 14 14 14 14
3.4 Economische promotie 80 0 57 57 57 57
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 17 0 7 7 7 7
Totaal Baten 113 0 94 158 158 158

Voorgestelde aanpassingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

7. Economie, Toerisme & Recreatie
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2020 2021 2022 2023 Toelichting
Viering 200 jaar Nuenen van 2021 naar 2020 20.000 budget overhevelen naar programma 1 en naar voren halen, 2020
Opstellen cultuurhistorische waardekaart Nuenen -15.000 In 2019 gestart maar in 2020 aanvullend budget voor nodig
Kleine aanpassingen < € 10.000 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000 - Subsidie onderhoud monumenten - Deelname Van Gogh Nationaal park (2020)
Totaal programma 7 -25.000 15.000 -5.000 -5.000