Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen. 1. Voorkomen van wateroverlast, besmettingsgevaar en droogte.
Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat. 2. Verduurzamen van onze gebouwenvoorraad
3. Stimuleren van initiatieven tot verduurzaming.
Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a. 4. Verbeteren van de (boven-)lokale mobiliteit.
In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval. 5. Stimuleren van hergebruik van grondstoffen.
Groenste gemeente van Nederland. 6. Bevorderen van de bewustwording van het belang van het openbare groen voor een duurzame leefomgeving
Levendige en aantrekkelijke gemeente. 7. Versterken van de leefbaarheid, het gebruik en de beleving van de openbare ruimte.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan Openbare verlichting 2018-2027 2018-2027 juli 2017 eind 2027
Beheerplan Wegen 2015-2019 2015-2019 november 2014 begin 2020
verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 2019-2023 december 2018 eind 2023
Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2015 e.v. februari 2015 onbepaald
Beleidsplan Spelen en bewegen 2017 - 2020 juli 2017 onbepaald
Groenbeheerplan 2012 - 2016 mei 2012 eind 2019
Bomenbeleidsplan 2017 - 2031 februari 2017 eind 2031
Groenstructuurplan 2011 - 2020 november 2010 eind 2022
Beheerplan gemeentebossen 2017 - 2022 mei 2017 (vastgesteld door het college) eind 2022
Mobiliteitsvisie Nuenen, uit te werken in beleidsmodules 2018 e.v. december 2017 eind 2019
Strategisch Meerjarenplan Blink 2018-2022 2018-2022 juni 2018 onbepaald
Afvalstoffenverordening Nuenen 2016 onbepaald maart 2016 onbepaald

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat.

Terug naar navigatie - Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Begroting 2019 Realisatie 2019
Ziekenhuisopname nav verkeersongeval** % van het aantal verkeersongevallen 10 niet bekend
Fijn huishoudelijk restafval* kg per inwoner 78 70,6
Hernieuwbare elektriciteit* % hernieuwbare energie t.o.v. de totale hoeveelheden gebruikte energie 6,4 8,6***
Nulmeting energieprestatie**** totaal bekend energiegebruik (incl. hernieuwbare warmte, zonnestroom achter de meter en auto(snel)wegen) nog te ontwikkelen niet bekend

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

GR BLINK
BLINK is een belangrijke partij voor uitvoering van de plannen van de gemeente betreffende:

  1. inzameling, transport en verwerking van het huishoudelijk afval.
  2. reiniging van en onkruidbestrijding in de gemeente.

Voor de periode t/m 2022 heeft Blink het Strategisch Meerjarenplan (SMP) opgesteld voor realisatie van de jaarlijkse resultaten en doelen. Zie verder de paragraaf Verbonden partijen.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
De ODZOB voert voor de gemeente alle milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Hiervoor wordt jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst afgesloten en een werkprogramma afgesproken. De omgevingsdienst wordt ook ingeschakeld voor allerlei sectorale adviestaken, zoals bodem, geluid, asbest, geur, etc.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
0.10 Mutaties reserves 115 0 115 115 115 115
2.1 Verkeer en vervoer 2.675 0 2.031 2.096 2.371 2.505
2.2 Parkeren 3 0 11 11 11 11
2.5 Openbaar vervoer 942 0 31 31 31 31
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.970 0 1.874 1.913 1.922 1.930
7.2 Riolering 1.572 0 1.025 1.074 1.134 1.196
7.3 Afval 1.744 0 2.026 2.067 2.116 2.170
7.4 Milieubeheer 512 0 393 354 354 354
Totaal Lasten 9.532 0 7.506 7.660 8.054 8.312
Baten
0.10 Mutaties reserves 26 0 183 183 183 183
2.1 Verkeer en vervoer 109 0 -768 -768 -768 -768
2.5 Openbaar vervoer 742 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 197 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 2.510 0 1.930 1.984 2.051 2.120
7.3 Afval 2.586 0 2.777 2.830 2.893 2.958
7.4 Milieubeheer 22 0 0 0 0 0
Totaal Baten 6.193 0 4.123 4.230 4.360 4.494

Voorgestelde aanpassingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2020 2021 2022 2023 Toelichting
Uitvoering ROK (Regionaal Operationeel Kader) milieutoezicht -14.190 -14.190 -14.190 -14.190 In regionaal verband besloten
Geen inkomsten meer voor GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland) -16.250 -16.250 -16.250 -16.250 Als gevolg van de inwerkingtreding van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) geen inkomsten meer vanuit Kadaster/Rijk
Onderhoud openbaar groen -63.500 -95.108 -95.108 -95.108 Verhoging prijzen WSD. (Deze was opgenomen in de risicoparagraaf, daar kan deze nu uit.)
Globale visuele inspectie wegen (2-jaarlijks) 15.000 Niet in 2023; gekopieerd 2022 naar 2023, dit corrigeren we hiermee
Monitoring kentekenonderzoek en mechanische tellingen -20.000 -20.000 Bij de behandeling van verkeersbeleid heeft de raad aangegeven dat de basis op orde moet zijn. ‘Meten is weten’ geldt primair voor aantallen voertuigen (tellingen) en daarnaast voor stromen door de gemeente (kentekenonderzoek)
Herberekening rioleringheffing 12.496 12.497 12.501 12.499 Verschil m.n. veroorzaakt door achterblijvende btw
Herberekening afvalstoffenheffing 5.230 6.659 7.040 7.758
Kleine aanpassingen < € 10.000 -10.000 -14.000 -10.000 -14.000 - Verlaging inkomsten doordat geen lichtmastreclame is toegestaan aan Europalaan (beeldkwaliteitplan) - Minder budget nodig bij verkeersregelingen - ProRail contracten - Monitoring hoofdwegen 1x per 2 jaar (mechanische tellingen, nodig o.m. voor metingen fijnstof en geluid)
Nieuw beleid: 2020 2021 2022 2023
Kadernota A - 1. Duurzaamheid: 0,5 fte beleidsmedewerker duurzaamheid (structureel) 0 0 0 0 Kadernota lijst A nr.1: Voor de klimaatstresstest, warmtevisie en regionale energiestrategie (RES) zijn landelijk deadlines gesteld. We moeten nu actie ondernemen om de belangen van Nuenen zeker te stellen en de deadlines te halen. Tevens is hierin de taak van trajectregisseur opgenomen. Deze formatie is al in de huidige meerjarenbegroting beschikbaar.
1 fte senior medewerker beleidsuitvoering duurzaamheid (voor 4 jaar) -51.326 -68.435 -68.435 -68.435 Kadernota lijst A nr.1: Extra formatie om op basaal niveau gericht op de inwoners uitvoering te geven aan duurzaamheidsmaatregelen: isoleren, zonnepanelen op daken, voorlichting, etc.
Uitvoeringsbudget duurzaamheid (voor 4 jaar) -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Kadernota lijst A nr.1: Budget voor de warmtevisie en het warmteplan, inbreng duurzame zonne- en windenergie in Omgevingsvisie, verduurzaming van gebouwen, inhoudelijk deskundige adviezen, etc
Herziening MJOP openbare gebouwen met oog op duurzaamheid -20.000 Kadernota lijst A nr.1: Onderzoek naar effectiviteit en haalbaarheid van mogelijke verduurzamingsmaatregelen
1 fte Verkoop openbaar groen & in gebruik genomen grond -57.029 -68.435 -68.435 -68.435 Het verkopen van openbaar groen en de handhaving van in gebruik genomen grond is een structurele taak waarvoor we de afgelopen jaren gebruik hebben gemaakt van inhuur om deze werkzaamheden uit te voeren. Aangezien structurele inzet nodig is, is het wenselijk om een medewerker hiervoor in dienst te nemen. Gedeeltelijk gecompenseerd door verlaging kosten inhuur verkoop openbaar groen en verhoging verkoopopbrengsten, zie onder.
Verminderen inhuur voor verkoop openbaar groen 20.000 20.000 20.000 20.000 Lagere kosten inhuur door het in dienst nemen van een medewerker voor de verkoop van openbaar groen.
Verhoging opbrengst verkoop openbaar groen 20.000 20.000 20.000 Verhoging verkoopopbrengsten
Inschakelen ODZOB voor milieuwerkzaamheden voor 10 uur per week (door andere toerekening van kosten 4 uur netto) -19.136 De huidige contactfunctionaris van de gemeente voor de ODZOB heeft te weinig uren om alle milieu-onderwerpen waarover afstemming tussen beide organisaties en/of gemeentelijke besluitvorming nodig is te behandelen. Inschakeling van een medewerker van de ODZOB voor 4 uur per week is noodzakelijk.
Onderzoek fietspad Nederwetten - Soeterbeek -15.000 Bij inspraak mobiliteitsbeleid wordt verondersteld dat een fietspad gerealiseerd moet worden (verzoek van dorpsraad Nederwetten), opgenomen in de modules Fietsverkeer. Onderzoek is nodig om te kunnen bepalen of (en zo ja welke) investeringen voor realisatie nuttig en noodzakelijk zijn.
Totaal programma 6 -283.705 -282.262 -282.877 -251.161