Reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Overzicht van reserves en voorzieningen
Naam reserve/ voorziening Balans Balans Balans Balans Balans
1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024
Reserves
Algemene reserve
Algemene reserve 5.775 5.775 5.775 5.775 5.775
Bouwgrond; algemene reserve 11.443 11.443 11.443 11.443 11.443
Algemene reserve bouwgrond winstnemingen 7.618 7.618 7.618 7.618 7.618
Totaal algemene reserves 24.836 24.836 24.836 24.836 24.836
Bestemmingsreserves
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen 2.456 2.491 2.541 2.591 2.641
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting 254 268 393 518 643
Bouwgrond; parkmanagement 529 529 529 529 529
Bouwgrond; fonds groen voor rood 647 547 447 347 247
Begraafplaats Oude Landen 469 488 507 526 546
Bestemmingsreserve I&A 383 261 168 87 67
Totaal bestemmingsreserves 4.738 4.584 4.586 4.598 4.673
Dekkingsreserves
Dekkingsreserve aansluiting Nuenen Z-W op A270 216 209 201 193 186
Dekkingsreserve HOV2 62 59 56 53 50
Dekkingsreserve onderzoek bereikbaarheidsakkoord 80 60 40 20 0
Dekkingsreserve ecologische verbindingszone Hooidonk 36 34 32 31 29
Dekkingsreserve hybrideveld RKGSV Gerwen 356 342 327 313 299
Dekkingsreserve onderzoek mobiliteitsprojecten 180 144 108 72 36
Dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman 4.240 4.240 4.240 4.134 4.028
Dekkingsreserve renovatie Klooster 1.593 1.593 1.529 1.466 1.402
Dekkingsreserve calamiteitenpad Esrand 92 88 85 81 77
Dekkingsreserve sportvloer Hongerman 73 48 24 0 0
Totaal dekkingsreserves 6.928 6.818 6.643 6.363 6.107
Totaal reserves 36.502 36.238 36.065 35.797 35.616
Voorzieningen
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's
Pensioen voormalige wethouders 2.192 2.167 2.142 2.117 2.092
Milieuschade Schenkels 368 0 0 0 0
Totaal voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's 2.560 2.167 2.142 2.117 2.092
Voorzieningen onderhoud en egalisatie
Voorziening onderhoud gebouwen 1.569 1.468 1.577 1.686 1.795
Voorziening onderhoud wegen 1.199 1.063 927 791 655
Voorziening civiele kunstwerken 519 519 519 519 519
Voorziening beelden en plastieken 11 11 11 11 11
Totaal voorzieningen onderhoud en egalisatie 3.297 3.060 3.034 3.007 2.980
Voorzieningen door derden beklemde middelen
Voorziening afval 286 313 335 363 420
Voorziening riolering 3.785 3.735 3.765 3.816 3.909
Promotie-inkomsten 3 3 3 3 3
Parkeerfonds 9 9 9 9 9
Verkeersveiligheid (ipv rood-licht) 15 15 15 15 15
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties 134 134 134 134 134
Totaal voorzieningen door derden beklemde middelen 4.232 4.210 4.262 4.340 4.491
Totaal voorzieningen 10.089 9.438 9.438 9.464 9.563
Totaal reserves en voorzieningen 46.591 45.675 45.503 45.262 45.179

Toelichting op de reserves

Terug naar navigatie - Toelichting op de reserves

De reserves vallen uiteen in algemene reserves en bestemmingsreserves. Algemene reserves fungeren als buffer voor het opvangen van verliezen van algemene aard. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor een specifiek doel of voor het opvangen van ongewenste schommelingen in tarieven die aan derden in rekening worden gebracht. 

 

Algemene reserves

Algemene reserve

Terug naar navigatie - Algemene reserve
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
5.775 0 0 5.775

De algemene reserve heeft vooral een bufferfunctie om ongewenste en onvoorziene toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. In de nota reserves en voorzieningen, vastgesteld door uw raad in februari 2019, is besloten  het minimum van deze reserve jaarlijks bij de jaarrekening te bepalen. Dit bedrag wordt dan berekend als 10% van de uitkering gemeentefonds plus inkomsten ozb (op basis van de Handleiding artikel 12 Financiële verhoudingswet), waarbij we afronden op € 100.000,-. Dat komt neer op ongeveer € 3,1 miljoen. De huidige algemene reserve is dus ruimschoots toereikend.

Bouwgrond algemene reserve

Terug naar navigatie - Bouwgrond algemene reserve
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
11.443 0 0 11.443

De doelstelling van de algemene reserve bouwgrondexploitatie is een buffer voor het afdekken van financiële risico’s in de bouwgrondexploitaties. De voeding van deze reserve wordt gevormd door de voordelige resultaten van bouwgrondexploitaties.
Voor de afdekking van negatieve bouwgrondexploitaties is een specifieke voorziening ‘verliesgevende complexen bouwgrond’ ingesteld, die gevoed wordt vanuit de algemene reserve bouwgrond. De stand van de algemene reserve bouwgrond wordt beïnvloed door toekomstige winstnames die hoogst onzeker zijn. Bij aanspreking van deze reserve zal altijd gekeken moeten worden naar de stand op het moment zelf.

Bouwgrond algemene reserve ( winstnemingen)

Terug naar navigatie - Bouwgrond algemene reserve ( winstnemingen)
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
7.618 0 0 7.618

Deze reserve is gevormd na de jaarrekening 2017 met het doel de winstnemingen vanuit de bouwgrondprojecten af te zonderen van andere stortingen in reserves.

Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen

Terug naar navigatie - Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
2.456 35 0 2.491

Deze reserve is bedoeld voor investeringen met een zogeheten “bovenwijks” karakter. Te denken valt aan investeringen in de infrastructuur (ontsluitingswegen, verkeersstructuur) die buiten de nieuwbouwwijk ligt, maar er wel voor aangelegd wordt en/of voor meerdere wijken dient.
De toevoeging bestaat uit stortingen vanuit grondexploitatieprojecten.

Voorheen werden projecten in één keer ten laste van de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen gebracht. Met de nieuwe BBV-voorschriften mag dit vanaf 2017 niet meer. De projecten moeten worden geactiveerd en de kapitaallasten (rente en afschrijving) moeten over de levensduur van de investering worden gespreid. Bij het beschikbaar stellen van het krediet wordt het volledige bedrag vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen overgebracht naar een nieuwe bestemmingsreserve kapitaallasten bovenwijkse voorzieningen (zie onder dekkingsreserves). Vanuit die reserve worden de jaarlijkse kapitaallasten van de investeringen gedekt.

Bouwgrond; sociale huisvesting

Terug naar navigatie - Bouwgrond; sociale huisvesting
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
254 14 0 268

Deze bestemmingsreserve is gevormd om initiatieven op het gebied van de sociale volkshuisvesting te stimuleren. De reserve wordt gevoed vanuit exploitatiebijdragen zoals overeengekomen in anterieure overeenkomsten op basis van de nota grondbeleid, gemeentelijke gronduitgiften en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten.

De voedingen aan en onttrekkingen uit de bestemmingsreserve sociale volkshuisvesting volgen uit de Nota Grondbeleid. Iedere nieuw te realiseren woning draagt bij. In de Nota grondbeleid 2019-2023 is opgenomen dat een ontwikkelende partij moet kunnen aantonen dat deze bijdrage noodzakelijk is om de sociale woningbouwontwikkeling in het project haalbaar te houden. Het college beslist over een toewijzing uit de reserve. 

De toevoeging betreft de toevoeging vanuit de verkopen grond binnen de grondexploitatieprojecten (€ 14.000,-).

Bouwgrond; parkmanagement

Terug naar navigatie - Bouwgrond; parkmanagement
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
529 0 0 529

Parkmanagement is opgezet en geïnitieerd door samenwerking tussen gemeente en bedrijven. De activiteiten staan in het teken van duurzaamheid, verbetering, kostenbeheersing, ruimtebeheersing en gemak voor ondernemers en arbeid. De samenwerking tussen werkgevers en gemeente moet zorgen voor een gezond economisch, werk- en leefklimaat.

Met de Nota Grondbeleid heeft de raad besloten om voor de uitvoering van parkmanagement en toekomstige revitalisering van bedrijventerreinen een bijdrage te calculeren per verkochte m2 grond
voor bedrijven. Deze bestemmingsreserve wordt gevoed vanuit exploitatiebijdragen zoals overeengekomen in anterieure overeenkomsten, gemeentelijke gronduitgiften en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten.

In het verleden is deze reserve al gevoed met name uit bedrijventerrein Eeneind-II Zuid. In 2016 is een parkmanager voor Eeneind II Zuid aangesteld.

Bouwgrond; fonds groen voor rood

Terug naar navigatie - Bouwgrond; fonds groen voor rood
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
647 0 100 547

Deze reserve is ingesteld om landschapsinvesteringen te kunnen financieren als gevolg van ontwikkelingen in het landelijk gebied en voor investeringen gericht op versterken en verbetering van de landschappelijke kwaliteiten van de gemeente Nuenen.
Deze bestemmingsreserve wordt gevoed vanuit exploitatiebijdragen zoals overeengekomen in anterieure overeenkomsten, gemeentelijke gronduitgiften en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten.

De onttrekking van € 100.000,- betreft het project Dommeldal.

Begraafplaats Oude Landen

Terug naar navigatie - Begraafplaats Oude Landen
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
469 10 -9 488

In de raadsvergadering van maart 2011 is besloten om een bestemmingsreserve begraafplaats Oude Landen in het leven te roepen. De raad heeft besloten om een marktconform tarief te heffen voor de begraafplaats waardoor niet alle kosten gedekt worden door het grafrechttarief. Voor het egaliseren van de lasten en baten is een reserve begraafplaats Oude Landen gevormd. De rente over de reserve begraafplaats Oude Landen is meegenomen in de berekening van het saldo baten en lasten van de begraafplaats.
De toevoeging betreft de structurele storting voor onderhoud van € 10.000,- en de onttrekking betreft het exploitatiesaldo van € 9.259,-.

Bestemmingsreserve I&A

Terug naar navigatie - Bestemmingsreserve I&A
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
383 0 122 261

Op 18 juni 2015 heeft de raad besloten om het deel van het positieve resultaat jaarrekening 2014 Dienst Dommelvallei dat te maken had met lagere lasten I&A, te reserveren in de nieuwe reserve I&A. Op 16 augustus 2016 is besloten de middelen die voor I&A bestemd waren en op verschillende plaatsen in de begroting stonden, samen te brengen in deze bestemmingsreserve. De reserve wordt aangewend wanneer de bijdrage van de gemeente Nuenen aan Dienst Dommelvallei stijgt door meer uitgaven van de dienst aan I&A (het informatiebeleidsplan).

Reconstructie aansluiten Nuenen Z-W op A270

Terug naar navigatie - Reconstructie aansluiten Nuenen Z-W op A270
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
216 0 8 209

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering reconstructie op- en afritten Geldropsedijk te dekken.

HOV2

Terug naar navigatie - HOV2
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
62 0 3 59

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering voor HOV2 te dekken.

Onderzoek bereikbaarheidsakkoord

Terug naar navigatie - Onderzoek bereikbaarheidsakkoord
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
80 0 20 60

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering voor het onderzoek bereikbaarheidsakkoord te dekken.

Ecologische verbindingszone Hooidonk

Terug naar navigatie - Ecologische verbindingszone Hooidonk
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
36 0 2 34

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen om de kapitaallasten van de investering voor de ecologische verbindingszone Hooidonk te dekken

Hybrideveld RKGSV Gerwen

Terug naar navigatie - Hybrideveld RKGSV Gerwen
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
356 0 14 342

Deze dekkingsreserve is gevormd om de kapitaallasten van de investering voor het hybrideveld RKGSV Gerwen te dekken. De onttrekking van € 14.230,- betreft de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Onderzoek mobiliteitsprojecten

Terug naar navigatie - Onderzoek mobiliteitsprojecten
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
180 0 36 144

Deze dekkingsreserve is gevormd om de kapitaallasten van de investering voor het onderzoek mobiliteitsprojecten. De onttrekking van € 36.000,- betreft de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Nieuwbouw Hongerman

Terug naar navigatie - Nieuwbouw Hongerman
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
4.240 0 0 4.240

Deze dekkingsreserve is in 2019 gevormd ten laste van de algemene reserve om de kapitaallasten van de investering voor de nieuwbouw Hongerman te dekken.

Renovatie Klooster

Terug naar navigatie - Renovatie Klooster
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
1.593 0 0 1.593

Deze dekkingsreserve is in 2019 gevormd ten laste van de algemene reserve om de kapitaallasten van de investering voor de renovatie van het Klooster te dekken.

Calamiteitenpad Esrand

Terug naar navigatie - Calamiteitenpad Esrand
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
92 0 4 88

Deze dekkingsreserve is gevormd ten laste van de algemene reserve grondexploitatie om de kapitaallasten van de investering voor het calamiteitenpad Esrand te dekken. De onttrekking van € 3.680,- betreft de jaarlijkse afschrijvingslasten.

sportvloer Hongerman

Terug naar navigatie - sportvloer Hongerman
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
73 0 24 48

Deze dekkingsreserve is in 2019 gevormd ten laste van de algemene reserve om de kapitaallasten van de investering voor de sportvloer van sporthal Hongerman te dekken. De onttrekking van € 24.200,- betreft de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Toelichting op de voorzieningen

Terug naar navigatie - Toelichting op de voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passiefposten op de balans die een inzicht geven in de voorzienbare lasten van risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden op de balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.
De voorzieningen zijn onder te verdelen in voorzieningen onderhoud en egalisatie, voorzieningen door derden beklemde middelen en voorzieningen verplichtingen, verlies en risico's.

Voorzieningen verplichtingen, verlies en risico's

Pensioen voormalige wethouders

Terug naar navigatie - Pensioen voormalige wethouders
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
2.192 39 63 2.167

Voor zittende wethouders moet op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) pensioen worden opgebouwd. Dit pensioen is afhankelijk van de diensttijd als wethouder en komt tot uitkering na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De noodzakelijke omvang van de voorziening aan het eind van het boekjaar wordt elk jaar bepaald op basis van actuariële berekeningen door een extern bureau. De werkelijke pensioenbetalingen aan (voormalige) wethouders in het boekjaar komen ten laste van deze voorziening.

Voorziening onderhoud gebouwen

Terug naar navigatie - Voorziening onderhoud gebouwen
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
1.569 423 524 1.468

Uitgaven voor groot onderhoud dat opgenomen is in het beheerplan wordt uit de voorziening bekostigd. Jaarlijks wordt bekeken of de vervanging ook daadwerkelijk noodzakelijk is of nog een jaar kan worden uitgesteld.

Met de schoolbesturen lopen nog gesprekken over het organiseren van het gezamenlijk groot onderhoud voor de gebouwen MFA Heuvelrijk en Ouwlandse Dijk. Overdracht van het schooldeel van de gebouwen naar het school bestuur moet nog plaatsvinden. 

Voor Dorpshuis D'n Heuvel is een participatieproject gestart waarbij Stichting D'n Heuvel samen met betrokken partijen en inwoners een plan maakt voor aanpassing van de MFA inclusief ontsluiting gymzaal voor een toekomst bestendig Gerwen. 

Sporthal De Hongerman inclusief Scarabee wordt voor 5 jaar in stand gehouden (verwachting is dat daarna de nieuwe sporthal opgeleverd is), maar is niet opgenomen is de voorziening. Indien tussentijds investeringen aan de orde zijn in verband met veiligheid wordt hiervoor krediet aangevraagd. De vloer is in 2019 vernieuwd. Voor de nieuwbouw is apart een krediet aangevraagd.

Voorziening wegen

Terug naar navigatie - Voorziening wegen
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
1.199 837 973 1.063

De voorziening is gebaseerd op het beheerplan wegen en wordt gebruikt voor het egaliseren van de kosten. Jaarlijks wordt het benodigd (gemiddeld) bedrag (€ 837.086,-) gestort in deze voorziening. De verwachte uitgaven aan cyclisch onderhoud zijn in 2020 € 973.000,-. In het 2e kwartaal van 2020 wordt een nieuw beheerplan aangeboden.

Voor reconstructie en rehabilitatie van de wegen zijn geen middelen beschikbaar in het onderhoudsfonds. Indien hier middelen voor nodig zijn, wordt apart aan de raad om budget gevraagd.

Civiele kunstwerken

Terug naar navigatie - Civiele kunstwerken
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
519 0 0 519

Het saldo van de reserve civiele kunstwerken is overgebracht naar deze voorziening. De reserve is opgeheven. De voorziening is gevormd voor het onderhoud van civiele kunstwerken.

Beelden en plastieken

Terug naar navigatie - Beelden en plastieken
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
11 0 0 11

Het saldo van de reserve beelden en plastieken is overgebracht naar de voorziening reserve en plastieken. De reserves is opgeheven. De voorziening is gevormd voor het onderhoud van beelden plastieken.

Voorziening afval

Terug naar navigatie - Voorziening afval
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
286 28 0 313

Het tarief dat geheven wordt voor afvalstoffenheffing mag op begrotingsbasis maximaal 100% kostendekkend zijn. Als er grote schommelingen zijn in de kosten en opbrengsten kan gebruik gemaakt worden van een voorziening om de kosten te egaliseren en zo grote schommelingen in de tarieven te voorkomen.

Voorziening riolering

Terug naar navigatie - Voorziening riolering
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
3.785 0 50 3.735

De voorziening wordt gebruikt voor het egaliseren van de kosten. Daarmee worden tariefschommelingen in de toekomst zoveel mogelijk beperkt. De basis wordt gevormd door het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kostenprognose wordt jaarlijks geactualiseerd

Promotie-inkomsten

Terug naar navigatie - Promotie-inkomsten
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
3 1 1 3

De marktkooplieden betalen maandelijks een bijdrage in de promotieactiviteiten voor de markt. De acties die plaatsvinden worden door de markt bedacht. Daarbij is het budget leidend.

Parkeerfonds

Terug naar navigatie - Parkeerfonds
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
9 0 0 9

Uitgangspunt in de gemeente Nuenen is dat bedrijven de parkeerbehoefte op eigen terrein oplossen. Bij nieuwbouw moeten zij dus op hun eigen terrein voldoende parkeerplaatsen realiseren (volgens CROW publicatie Toekomstbestendig parkeren (2018)). Indien onvoldoende ruimte op eigen terrein aanwezig is om de parkeerbehoefte op te lossen, is het (mits dit niet leidt tot onevenredige parkeerhinder in de omgeving) mogelijk om deze verplichting af te kopen. De bijdragen van de bedrijven zijn dan bedoeld om parkeerplaatsen elders binnen acceptabele afstand te realiseren. Afkoop kan slechts plaatsvinden na toestemming van het college. In het kader van de planvorming voor het centrum wordt gekeken naar locaties voor parkeren en de bijdrage die het parkeerfonds kan hebben bij de realisatie. Daarbij zullen parkeerfonds en ambitie in balans moeten blijven. Dit kan gevolgen hebben voor de stortingen.

Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties

Terug naar navigatie - Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties
Stand 1-1-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2020
134 0 0 134

Op 18 mei 2017 heeft de raad besloten deel te nemen aan het Regionale Ontwikkelingsfonds Werklocaties (ROW) van € 165.000,-. Hiervoor is een voorziening gevormd. Betaling aan het regionale fonds vindt gefaseerd plaats afhankelijk van (regionale) besluitvorming.