Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezonde (fysieke en sociale) leefomgeving. 1. Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting.
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners en leefbaarheid verhogen. 2. Vergroten deelname aan lokale maatschappelijke activiteiten.
3. Instandhouden van de verenigingsdichtheid en verscheidenheid in onze gemeente.
4. Handhaven adequaat niveau van accommodaties.
Aanbieden van zorg voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. 5. Faciliteren van initiatieven van algemene voorzieningen via subsidiebeleid.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015 2015 - 2035 juli 2015 onbepaald
Algemene Subsidieverordening vanaf 2017 mei 2016 onbepaald

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Begroting 2019 Realisatie 2019
Niet-sporters (19 jaar en ouder) * % van het aantal inwoners 38,50 niet bekend**
Goede onderwijshuisvesting Aantallen klachten over huisvestingsklimaat 0 Er zijn geen nieuwe klachten ingekomen.
Deelname aan sport/cultuur/recreatie vergroten % jeugdleden sportverenigingen van jeugd (0 - 18 jaar) 63 niet bekend***
% leden sportverenigingen van inwoners (vanaf 18 jaar) 42 20,5
Voorkomen van eenzaamheid/sociaal isolement - deelname dagopvang 4 groepen (8 gemiddeld) 5 groepen
- deelname huiskamerprojecten 2 groepen (8 gemiddeld) 2 groepen
Versterking van sociaal netwerk van onze inwoners**** Verschuiving van 2e naar 1e lijn en van 1e lijn naar 0e lijn

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
4.2 Onderwijshuisvesting 1.226 0 1.044 1.154 1.153 1.151
5.1 Sportbeleid en activering 111 0 98 98 98 98
5.2 Sportaccommodaties 1.078 0 1.019 1.059 1.181 1.146
5.6 Media 423 0 432 432 432 432
Totaal Lasten 2.839 0 2.592 2.744 2.863 2.827
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 0 38 38 144 120
4.2 Onderwijshuisvesting 162 0 70 70 70 70
5.2 Sportaccommodaties 185 0 151 151 151 151
Totaal Baten 347 0 259 259 365 341

Voorgestelde aanpassingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

4. Verenigingen en accommodaties
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2020 2021 2022 2023 Toelichting
Huisvesting voortgezet onderwijs: doordecentralisatiemiddelen 37.000 37.000 37.000 37.000 Lager aantal leerlingen (hierdoor ook lagere algemene uitkering, zie programma 8)
Totaal programma 4 37.000 37.000 37.000 37.000