Toelichting overzicht van baten en lasten

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen: de analyse van het overzicht van baten en lasten, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

In de analyse van het overzicht van baten en lasten worden de verschillen toegelicht tussen het saldo van de baten en lasten in het jaar 2020 van deze begroting (2020 nieuw) en het jaar 2020 van de primaire meerjarenbegroting 2019-2022 (2020 oud). Die verschillen omvatten dus zowel begrotingswijzigingen met structurele gevolgen die al zijn vastgesteld bij raadsbesluiten in 2019, als de financiële aanpassingen die in deze begroting worden voorgesteld.

Bedragen x € 1.000

Toelichting verschillen per programma

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Begroting 2020 nieuw -8.839
Begroting 2020 oud -8.765
Verschil -74
Aanpassingen bestaand en nieuw beleid: zie programma 1 -497
Begrotingswijzigingen 2019 en actualisatie investeringen e.d. 423
Totaal aanpassingen programma 1 -74

Programma 2. Veiligheid & Handhaving

Programma 2 Veiligheid & Handhaving
Begroting 2020 nieuw -2.089
Begroting 2020 oud -1.832
Verschil -257
Aanpassingen bestaand en nieuw beleid: zie programma 2 -124
Begrotingswijzigingen 2019 en actualisatie investeringen e.d. -133
Totaal aanpassingen programma 2 -257

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd
Begroting 2020 nieuw -14.719
Begroting 2020 oud -14.335
Verschil -384
Aanpassingen bestaand en nieuw beleid: zie programma 3 -449
Begrotingswijzigingen 2019 en actualisatie investeringen e.d. 65
Totaal aanpassingen programma 3 -384

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Programma 4 Verenigingen & Accommodaties
Begroting 2020 nieuw -2.333
Begroting 2020 oud -2.628
Verschil 295
Aanpassingen bestaand en nieuw beleid: zie programma 4 37
Begrotingswijzigingen 2019 en actualisatie investeringen e.d. 258
Totaal aanpassingen programma 4 295

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Programma 5 Wonen & Leefomgeving
Begroting 2020 nieuw -1.384
Begroting 2020 oud -1.307
Verschil -77
Aanpassingen bestaand en nieuw beleid: zie programma 5 -367
Begrotingswijzigingen 2019 en actualisatie investeringen e.d. 290
Totaal aanpassingen programma 5 -77

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer

Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Begroting 2020 nieuw -3.526
Begroting 2020 oud -3.478
Verschil -48
Aanpassingen bestaand en nieuw beleid: zie programma 6 -284
Begrotingswijzigingen 2019 en actualisatie investeringen e.d. 236
Totaal aanpassingen programma 6 -48

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Programma 7 Economie & Toerisme
Begroting 2020 nieuw -1.149
Begroting 2020 oud -973
Verschil -176
Aanpassingen bestaand en nieuw beleid: zie programma 7 -25
Begrotingswijzigingen 2019 en actualisatie investeringen e.d. -151
Totaal aanpassingen programma 7 -176

Programma 8. Financiën en belastingen

Programma 8 Financiën & Belastingen
Begroting 2020 nieuw 34.039
Begroting 2020 oud 34.619
Verschil -580
Aanpassingen bestaand en nieuw beleid: zie programma 8 1.028
waarvan "nog te verdelen over programma's" -334
Begrotingswijzigingen 2019 en actualisatie investeringen e.d. -1.274
Totaal aanpassingen programma 8 -580

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Als per jaarschijf van de meerjarenraming de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Hiervoor is het van belang dat uit de begroting duidelijk blijkt welke geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel begrotingssaldo kan alleen bepaald worden door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierbij een belangrijk overzicht.

De incidentele posten boven > € 25.000,- worden onder het overzicht toegelicht.

Incidentele baten en lasten 2020 2021 2022 2023
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Opleidingsbudget 15.000
Aanschaf verstelbare bureaus 10.000
Vervangen telefoons vanwege landelijke aanbesteding 15.000
Procescoördinator zaakgericht werken 22.584 45.851
200 jaar Nuenen 20.000
Programma 2 Veiligheid & Handhaving
Budget gebiedsgerichte aanpak met probleemgerichte inzet in wijken en bedrijventerreinen 109.600 77.600 77.600
Regiofunctionaris Basisteam ondermijning Dommelstroom 20.240 20.240 20.240
Cameratoezicht 60.000
Inzet Toezichthouder Sociaal Domein in ondermijningscasussen 22.000
Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd
Project huisvesting vergunninghouders en urgente gevallen (t/m 2027) 10.000 10.000 10.000 10.000
Inkomsten beslaglegging als gevolg van fraudeopsporing Participatiewet 44.000
Verhoging taalniveau statushouders 26.796
LEVgroep: continuering vluchtelingenwerk 2020 50.010
Actieplan mantelzorg + activiteitenbudget Nuenen Dementievriendelijke gemeente 20.000
Bestuursopdracht GGD 23.305
Programma 4 Verenigingen & Accommodaties
Programma 5 Wonen & Leefomgeving
Opstellen omgevingsvisie en -plan 80.000 90.000
Opstellen groenstructuurplan en bosbeheerplan 20.000
Squit XO 7.500
Actualisatie centrumvisie 30.000
Tijdelijk extra budget onderhoud woonwagenlocaties 75.000 50.000 25.000
Project woonwagenlocaties, inhuur personeel 152.000
Vereniging Woonwagenbelangen Nuenen C.A. 10.000 10.000
Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Verkoop openbaar groen 150.000 170.000 170.000 170.000
Onderzoek fietspad Nederwetten - Soeterbeek 15.000
Medewerker beleidsuitvoering duurzaamheid (voor 4 jaar) 51.326 68.435 68.435 68.435
Uitvoeringsbudget duurzaamheid (voor 4 jaar) 50.000 50.000 50.000 50.000
Herziening MJOP gebouwen met oog op duurzaamheid 20.000
Programma 7 Economie & Toerisme
Opstellen cultuurhistorische waardekaart Nuenen 15.000
Programma 8 Financiën & Belastingen
Post onvoorzien 143.225 143.225 143.225 143.225
Onderuitputting kapitaallasten 523.083 269.624 426.213 503.281
Totaal 717.083 1.058.586 439.624 580.351 596.213 414.500 673.281 271.660
Incidenteel saldo baten en lasten -341.503 -140.727 181.713 401.621
Totaal saldo meerjarenraming incl. beleidsaanpassingen -171.914 51.245 696.295 593.972
Begrotingssaldo structureel 169.589 191.972 514.582 192.351
+/+ is voordeel, -/- is nadeel
Na verwerking van de amendementen ziet het overzicht incidentele baten en lasten er als volgt uit:
Incidenteel saldo baten en lasten 11.956 -157.127 181.713 397.621
Totaal saldo meerjarenraming inclusief amendementen 0 -140.100 512.142 409.779
Begrotingssaldo structureel 11.956 17.027 330.429 12.158

Toelichtingen bedragen groter dan € 25.000,-:

Procescoördinator zaakgericht werken:
Voor het project zaakgericht werken is een coördinator nodig tot najaar 2021.

Budget gebiedsgerichte aanpak met probleemgerichte inzet in wijken en bedrijventerreinen:
Dit budget heeft de raad bij de programmabegroting 2019-2023 voor 4 jaar beschikbaar gesteld.

Regiofunctionaris Basisteam ondermijning Dommelstroom:
Betreft regionale afspraken, het project loopt 4 jaar.

Cameratoezicht:
Budget voor 4 tijdelijke camera's met als doel preventie en verbetering van onze informatiepositie, pilot van 1 jaar.

Project huisvesting vergunninghouders en urgente gevallen:
In het raadsvoorstel Huisvesting, inburgering en participatie van vergunninghouders (juli 2017) is een investeringskrediet beschikbaar gesteld en daarnaast een exploitatiebudget voor 10 jaar. Het project loopt dus tot en met 2027.

Verhoging taalniveau statushouders:
In de meicirculaire 2019 heeft het Rijk voor 2 jaar extra geld beschikbaar gesteld voor verhoging van het taalniveau van statushouders (2019 en 2020). Dit is een nieuwe taak voor gemeenten, het bedrag is daarom geoormerkt.

LEVgroep: continuering vluchtelingenwerk 2020:
Ondersteuning is noodzakelijk voor een goede inburgering van de vergunninghouder en de juiste individuele hulp bij problematiek waar hij/zij tegenaan loopt.

Opstellen omgevingsvisie en -plan:
De omgevingsvisie wordt uitgewerkt in omgevingsprogramma’s en een omgevingsplan. In de eerste jaren is hiervoor extra budget benodigd, vanaf 2022 wordt het opstellen van omgevingsplannen binnen het huidige budget van bestemmingsplannen uitgevoerd.

Actualisatie centrumvisie:
Budget voor actualisatie van de centrumvisie voor 2 jaar (2019 en 2020).

Tijdelijk extra budget onderhoud woonwagenlocaties:
Tot het moment van overdracht naar Helpt Elkander moeten wij als goed verhuurder onderhoud uitvoeren.  Inschatting is dat dit nog ongeveer 3 jaar duurt. 

Project woonwagenlocaties, inhuur personeel:
Voor dit project is in 2020 incidenteel extra geld benodigd voor inhuur van externe expertise.

Verkoop openbaar groen:
Verkoopbaten openbaar groen worden altijd aangemerkt als incidentele baten, omdat een stuk grond maar eenmaal verkocht kan worden. Wel verwachten wij dat dit nog jaren doorloopt.

Medewerker beleidsuitvoering duurzaamheid:
Voor duurzaamheid worden projecten opgezet met een duur van 4 jaar.

Uitvoeringsbudget duurzaamheid:
Voor duurzaamheid worden projecten opgezet met een duur van 4 jaar.

Post onvoorzien:
Deze post wordt jaarlijks opgenomen in de begroting en kan worden ingezet als incidentele dekking voor onvoorziene uitgaven.

Onderuitputting kapitaallasten:
Een gemeente moet de volledige jaarlijkse lasten die voortvloeien uit investeringen op kunnen vangen binnen de (meerjaren)begroting. Conform ons afschrijvingsbeleid starten de afschrijvingslasten in het jaar na ingebruikname van de investering. De geraamde kapitaallasten in het jaar van investering merken wij aan als een incidenteel voordeel. Dit eenmalige 'voordeel' begroten wij niet feitelijk , maar brengen wij extracomptabel in mindering bij de presentatie van de structurele begrotingssaldi. Hiermee laten wij zien dat wij de volledige jaarlijkse lasten van de geraamde investeringen op kunnen vangen binnen een structureel sluitende (meerjaren)begroting.

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

2020 2021 2022 2023
Omschrijving Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek.
Bestemmingsreserves
Bouwgrond: bovenwijkse voorz onbel 35.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0
Bouwgrond: fonds groen voor rood 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000
Bouwgrond: fonds sociale volkshuisvesting 14.000 0 125.000 0 125.000 0 125.000 0
Begraafplaats Oude Landen 10.000 -9.098 10.000 -9.184 10.000 -9.269 10.000 -9.355
Bestemmingsreserve I&A 0 121.990 0 92.460 0 81.599 0 19.618
Civiele kunstwerken 115.122 115.122 115.122 115.122 115.122 115.122 115.122 115.122
Totaal bestemmingsreserves 174.122 328.014 300.122 298.398 300.122 287.452 300.122 225.385
Dekkingsreserves
Dekkingsreserve reconstr aansluiten Nuenen Z-W op A270 0 7.667 0 7.667 0 7.667 0 7.667
Dekkingsreserve HOV2 0 2.884 0 2.884 0 2.884 0 2.884
Dekkingsreserve onderzoek bereikbaarheidsakkoord 0 19.986 0 19.986 0 19.986 0 19.986
Dekkingsreserve ecologische verbindingszone Hooidonk 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800
Dekkingsreserve hybrideveld RKGSV Gerwen 0 14.230 0 14.230 0 14.230 0 14.230
Dekkingsreserve onderzoek mobiliteitsprojecten 0 36.000 0 36.000 0 36.000 0 36.000
Dekkingsreserve nieuwbouw Hongerman 0 0 0 0 0 106.000 0 106.000
Dekkingsreserve renovatie Klooster 0 0 0 63.728 0 63.728 0 63.728
Dekkingsreserve caliteitenpad Esrand 0 3.680 0 3.680 0 3.680 0 3.680
Dekkingsreserve sportvloer Hongerman 0 24.200 0 24.200 0 24.200 0 0
Totaal dekkingsreserves 0 110.447 0 174.175 0 280.175 0 255.975
 Totaal 174.122 438.461 300.122 472.573 300.122 567.627 300.122 481.360