Voorwoord

Voorwoord

 

Voor u ligt de programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023.
Het gaat nu en naar verwachting in de komende jaren nog steeds economisch goed in Nederland. Toch hebben we op gemeentelijk niveau te maken met de landelijke trap-op-trap-af methodiek: lagere investeringen door de landelijke overheid zorgen voor kortingen op  onze algemene uitkering. De verlaging van het gemeentefonds zoals die is aangegeven in de septembercirculaire 2018 hebben we daarom structureel in de begroting verwerkt. Ook ondanks de financiële uitdagingen in het sociaal domein, specifiek in de jeugdzorg, zijn we er wederom in geslaagd om voor al deze jaren een structureel meerjarig sluitende begroting op te stellen die voldoet aan de richtlijnen van het BBV, de Provincie en onze eigen financiële verordening.

Daarbij hebben we ook de afspraken en wensen uit het coalitieprogramma gerespecteerd en zijn de aspecten zoals benoemd in de Kadernota 2020 in deze begroting meegenomen.

Financieel gezien staan we er goed voor. De ratio weerstandsvermogen is toegenomen tot 2,32 en is daarmee ruim voldoende om alle risico’s op te vangen. Echter de begroting biedt onvoldoende financiële ruimte om de OZB verder te verlagen. Door het verlagen van het tarief voor de rioolheffing is het wel gelukt om de totale lastenontwikkeling (2,3%) onder het inflatiepercentage (2,5%) te houden.
Daarnaast zijn er nog grote projecten te verwachten met betrekking tot mobiliteit, renovatie van ’t Klooster en de nieuwbouw van de Hongerman. Voorstellen daarover komen vanzelfsprekend nog naar de raad. Ook dit jaar is een lijst met projecten opgenomen die nog ter besluitvorming aan de gemeenteraad zullen worden aangeboden.
We verwachten een forse verlaging van de grondpositie in de meerjarenbegroting 2020-2023. Deze verlaging van de grondpositie en de bijbehorende verkoopopbrengsten zorgen ervoor dat de netto schuldquote verbetert. Daarnaast draagt de verkoop van grond bij aan het verbeteren van de solvabiliteit en aan het verminderen van de grondexploitatierisico’s. Dit komt tot uiting in de solvabiliteitsratio.

Kortom, er is door vele mensen van de gemeente Nuenen alsmede de Dienst Dommelvallei hard gewerkt om keuzes te maken en onderwerpen in tijd te faseren, zodat er toch een begroting gepresenteerd kan worden die recht doet aan het coalitieakkoord en de kadernota en bovendien structureel sluitend is.

De begroting wordt ook dit jaar weer in een online versie gepubliceerd. Deze digitale begroting is te raadplegen via www.nuenen.nl en gemeenteraadsleden krijgen ook een directe link toegestuurd.

 

Joep Pernot
Wethouder Financiën