Programma 8. Financiën & Belastingen

Portefeuillehouder(s)

J. Pernot

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend. 1. Reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting.
Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1). 2. Verlagen OZB indien er financiële ruimte is.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Financiële verordening 2017 2017 e.v. mei 2017 onbepaald
Nota reserves en voorzieningen 2019 e.v. februari 2019 onbepaald
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2015 e.v. februari 2015 onbepaald
Nota activering, waardering en afschrijving 2009 e.v. onbepaald
Belastingverordeningen jaarlijks november 2018 november 2019

Wat gaan we daarvoor doen?

Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend.

Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1).

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Begroting 2019 Realisatie 2019
gemiddelde WOZ-waarde woningen * duizend euro € 302 € 314
Woonlasten meerpersoonshuishoudens * euro € 917 € 912
Woonlasten éénpersoonshuishoudens * euro € 700 € 704
Woningen in bezwaar aantal / % 257 / 2,50 % 270 / 2,61 %
Niet-woningen in bezwaar aantal / % 42 / 2,33 % 29 / 1,85 %
Gegronde WOZ-bezwaren woningen aantal / % 62 / 24,22 % 85 / 32 %
Gegronde WOZ-bezwaren niet-woningen aantal / % 21 / 50,00 % 17 / 61 %

(*): Gegevens 2018 van www.waarstaatjegemeente.nl van 4 september 2019. 2019 is gebaseerd op eigen cijfers.

(^): Gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl van 4 september 2019.

(²): Landelijk gemiddelde 2018 is 2,20%.

(³): Landelijk gemiddelde 2018 is 5,30%.

(#): Werkelijk aantal gegronde WOZ-bezwaren in 2018, in 2019 betreft dit een voorlopig cijfer op basis van de tot en met 1 september 2019 beoordeelde WOZ-bezwaren, nog niet alle bezwaren zijn beoordeeld. Het landelijk gemiddelde voor gegronde WOZ-bezwaren in 2018 is 43,30% voor woningen en 51,10% voor niet-woningen.

Voor meer financiële indicatoren en kengetallen verwijzen wij naar de paragrafen lokale heffingen en weerstandsvermogen.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Stichting Bureau Inkoop- en aanbesteding Zuidoost Brabant (BIZOB)
Via Stichting Bureau Inkoop- en aanbesteding Zuidoost Brabant (BIZOB) werken we samen om onze inkoop te professionaliseren. Omdat er op veel gebieden inkoop- en aanbestedingstrajecten voorkomen, heeft BIZOB betrekking op alle programma's.

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Onze betalingen en ontvangsten verlopen voor een groot deel via de NV Bank Nederlandse Gemeenten. Deze bank is er ook met name voor gemeenten. Wij bezitten aandelen in deze bank en delen mee in de dividenduitkeringen.

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei voert voor onze gemeente de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control uit. Daarnaast zijn de afdelingen Sociale Zaken en Dienstverlening bij de Dienst Dommelvallei ondergebracht.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
0.10 Mutaties reserves 1.848 0 0 0 0 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 3.238 0 -172 51 696 594
0.5 Treasury 781 0 11 0 0 0
0.61 OZB woningen 139 0 97 97 97 97
0.62 OZB niet-woningen 22 0 22 22 22 22
0.64 Belastingen overig 48 0 46 46 46 46
0.8 Overige baten en lasten 0 0 235 385 478 1.519
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 28 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 6.104 0 240 602 1.340 2.279
Baten
0.10 Mutaties reserves 1.613 0 0 0 0 0
0.5 Treasury 1.393 0 9 3 3 3
0.61 OZB woningen 4.563 0 4.753 4.927 5.108 5.294
0.62 OZB niet-woningen 1.249 0 1.372 1.407 1.442 1.479
0.64 Belastingen overig 67 0 78 78 78 78
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 25.464 0 28.067 28.708 29.430 30.323
Totaal Baten 34.350 0 34.279 35.123 36.061 37.176

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

8. Financiën en belastingen:
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2020 2021 2022 2023 Toelichting
Algemene uitkering gemeentefonds -167.618 -227.728 -199.152 -210.184 Aanpassing algemene uitkering aan septembercirculaire 2018
Algemene uitkering gemeentefonds -53.223 -54.162 -41.605 -29.463 Aanpassing algemene uitkering aan decembercirculaire 2018 (hoeveelheidsverschillen, m.n. VO)
Algemene uitkering gemeentefonds 631.767 480.717 75.861 57.347 Aanpassing algemene uitkering aan meicirculaire 2019
Algemene uitkering gemeentefonds 5.985 6.112 6.259 6.700 Correctie vanuit Rijk op meicirculaire 2019
Algemene uitkering gemeentefonds 251.000 251.000 Richtlijn provincie: extra middelen jeugdzorg ook na 2021
Algemene uitkering gemeentefonds -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 Aanpassing stelpost ruimte onder BCF-plafond
Indexering DDV ten laste van stelpost beleidsvoornemens 17.423 53.863 83.258 124.581 Dekking voor inflatie MJB Dienst Dommelvallei
Indexering GGD ten laste van stelpost beleidsvoornemens 3.982 8.229 10.832 19.355 Dekking voor inflatie MJB GGD
Indexering personele lasten ten laste van stelpost beleidsvoornemens 178.201 178.201 178.201 178.201 Zie ook programma 1 (personele lasten)
Herberekening OZB 108.200 143.700 181.200 221.000 Herberekening OZB (inflatie 0,4% hoger dan vorige MJB)
Nog te verdelen over programma's
Actualisatie staat van activa incl. nieuwe en vervangingsinvesteringen 383.968 464.513 445.576 1.092.258 Mede als gevolg van lage rente en door afschaffen bespaarde rente
Herziene renteberekening -245.017 -242.404 -240.178 -237.214 Mede als gevolg van lage rente en door afschaffen bespaarde rente
Verschil toerekening salariskosten en overhead gesloten huishoudens 194.826 201.983 218.106 238.941 Er zijn meer uren begroot op gesloten huishoudens en daarmee ook meer overhead toegerekend aan gesloten huishoudens. Dat veroorzaakt een voordeel voor het exploitatieresultaat.
Ombuigingen/dekkingsvoorstel: 2020 2021 2022 2023
Groenste gemeente uit de begroting 80.000 0 0 0 Lagere ambitie
Totaal 1.028.494 903.024 859.358 1.602.522