Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De paragraaf verbonden partijen moet inzicht geven in de relaties van de gemeente in rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend én financiële belangen gemoeid zijn. Verbonden partijen zijn een manier om een bepaald beleidsvoornemen uit te voeren; het aangaan van verbonden partijen komt altijd voort uit het publiek belang.

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.
Onder financieel belang wordt verstaan: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichting niet nakomt.

Conform artikelen 1, 5, 8, 9, 15 en 36 van het BBV komen de volgende verbonden partijen aan de orde:

Gemeenschappelijke regelingen:

 • Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven;
 • Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven;
 • Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven;
 • Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond;
 • Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei te Mierlo;
 • Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening de Dommel (WSD) te Boxtel;
 • Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink te Helmond.

Vennootschappen en coöperaties:

 • Naamloze Vennootschap Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) te Den Haag;
 • Naamloze Vennootschap Brabant Water te Den Bosch.

Stichtingen en verenigingen:

 • Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond;
 • Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot.

In deze paragraaf zal in tabelvorm elke verbonden partij uitgewerkt worden aan de hand van de volgende indelingen:

 • Doel en openbaar belang van de verbonden partij;
 • Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij: uitgangspunten waarom en wanneer er gebruik wordt gemaakt van de verbonden partij;
 • Veranderingen en ontwikkelingen van de verbonden partij;
 • Risico’s: welke andere risico’s zijn er bij deelname;
 • Afbreukrisico van geen deelname: wat zijn de risico’s bij geen deelname;
 • Alternatieven voor geen deelname: welke alternatieven zijn er;
 • Bestuurlijke betrokkenheid: wie zijn er betrokken bij de samenwerking;
 • Bestuurlijke vertegenwoordiging namens de gemeente;
 • Frequentie van terugkoppeling naar de raad: frequentie van informatieterugkoppeling;
 • Financieel belang: welke kosten horen bij de samenwerking;
 • Vermogenspositie en resultaat boekjaar van de verbonden partij.

De volgende afkortingen zijn gebruikt in de uitwerking van de verbonden partijen:
DB: Dagelijks bestuur.
GR: Gemeenschappelijke regeling.
NV: Naamloze Vennootschap.

Gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regelingen
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven
Doel en openbaar belang Per 1 januari 2015 is de Metropoolregio Eindhoven (MRE) actief. Het doel van deze samenwerking is het behouden en het verstevigen van de internationale concurrentiepositie en spitst zich toe op de behartiging van de gezamenlijke belangen op de thema’s economie, mobiliteit en ruimte. In 2019 wordt de focus verlegd naar de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. Per 1 januari 2015 maakt het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RhcE) onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven. RhcE heeft taken op het gebied van toezicht, behoud en het openbaar maken van de cultuurhistorische informatie en is archiefbewaarplaats van de door onze gemeente en andere overheden in Zuidoost Brabant overgebrachte archieven.
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij Er zijn maatschappelijke opgaven die niet begrensd worden door gemeentegrenzen, maar juist veel verder strekken. Het is goed om deze opgaven dan ook samen met anderen op regionale schaal op te pakken, waarbij aansluiting wordt gezocht met de Nationale Brainport Agenda. Hierdoor worden (ontwikkelings)mogelijkheden beter benut. Ook kan het leiden tot kostenbesparing. Daarnaast zijn wij via de MRE vertegenwoordigd in de stichting Brainport en de triple helix. Deze stichting bepaalt de strategie van de ontwikkelingsorganisatie Brainport Development. Via de Regio Envelop zijn financiële middelen onder meer vanuit het Rijk beschikbaar om te investeren in nieuwe ontwikkelingen die zijn opgenomen in de Nationale Brainport Actieagenda. De gemeente brengt haar archief na verloop van tijd onder bij het RhcE, voor zover deze documenten niet vernietigd (moeten) worden.
Veranderingen en ontwikkelingen De MRE is na een intensief omvormingstraject op 1 januari 2015 gestart als opvolger van de SRE. In 2017 is de samenwerking geëvalueerd. Deze evaluatie geeft aanleiding om veranderingen door te voeren in de samenwerking. Daarom is in 2018 het Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022 opgesteld dat samen met het Werkprogramma 2019 in 2019 vastgesteld moet worden door het Algemeen Bestuur MRE. De financiële vertaling van het samenwerkingsakkoord zal plaatsvinden in het Werkprogramma 2020. Daarnaast wordt in verband met het nieuwe samenwerkingsakkoord het Statuut gewijzigd. Binnen het RhcE heeft een heroriëntatie plaatsgevonden. Door focus op wettelijke taken is er meer grip op de financiën en is de afstemming met de deelnemende gemeenten verbeterd. Voor wat betreft de taken en positionering van het RhcE in de toekomst worden diverse scenario's uitgewerkt. Verwachting is dat in 2019 hierin meer duidelijkheid komt. De voorziening Gulbergen is nog niet afgewikkeld, omdat de voormalige stortplaats officieel nog niet gesloten is en de nazorg nog niet is overgedragen aan de Provincie Noord-Brabant. Dit komt, omdat er nog geen overeenstemming is met de provincie over de voorwaarden van sluiting en overdracht. Hierover wordt in 2019 verder onderhandeld.
Risico's In juli 2018 heeft het Algemeen Bestuur de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen MRE vastgesteld. Hierin is bepaald wat de gemeenschappelijke regeling onder risicomanagement verstaat en welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd. Tevens is bepaald welke risico's door de gemeenschappelijke regeling worden gedragen en welke door de deelnemende gemeenten. Als uitwerking van de nota zijn voor de gemeenschappelijke regeling de risico's in beeld gebracht, geclassificeerd en financieel inzichtelijk gemaakt. Jaarlijks worden bij het opstellen van de begroting en jaarrekening deze risico's opnieuw beoordeeld.
Afbreukrisico van geen deelname Het risico is dat de gemeente Nuenen c.a. zich buiten sluit als zij niet deelneemt aan de MRE. De MRE is een belangenbehartiger van de regio en weet ook middelen bij anderen (veelal via cofinanciering) los te krijgen.
Naast de Metropoolregio zijn er allerlei andere vormen van (gemeentelijke) samenwerking mogelijk. Zo is op subregionaal vlak een convenant gesloten met de gemeenten in het stedelijk gebied van Eindhoven.
Alternatieven voor geen deelname Naast de MRE zijn er allerlei andere vormen van (gemeentelijke) samenwerking mogelijk. Zo werken de gemeenten Eindhoven, Helmond, Son en Breugel, Geldrop-Mierlo, Waalre, Veldhoven, Best, Oirschot en Nuenen c.a. op subregionaal vlak samen binnen het Stedelijke Gebied Eindhoven. De agenda's van de beide samenwerkingsverbanden worden op elkaar afgestemd, zodat er geen sprake is van een overlap.
Bestuurlijke betrokkenheid Algemeen Bestuur: M. Houben (burgemeester), plv. lid: E. Groothoff (raadslid) Raadstafel21: B. van Stiphout en T. Albers (beide raadsleden) Portefeuillehoudersoverleg Economie: H. Tindemans (wethouder) Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit: C. van Brakel (wethouder) Portefeuillehoudersoverleg Transitie landelijk gebied: C. van Brakel (wethouder) Portefeuillehoudersoverleg Energietransitie: J. Pernot (wethouder) Commissie van Advies voor Financiën: J. Pernot (wethouder)
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Structureel jaarlijks bij begroting (zienswijzeprocedure) en jaarrekening (ter kennisneming); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Structureel jaarlijks driemaal (begroting, bestuursrapportage, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen. Daarnaast worden er jaarlijks twee metropoolconferenties georganiseerd, waarvoor alle raadsleden worden uitgenodigd.
Hieronder is een opsplitsing van het totaalbedrag weergegeven via de deelproducten.
Financieel belang Opsplitsing bijdrage 2019 2020
Algemene bijdrage 87.464 90.631
Stimuleringsfonds 81.554 82.495
Brainport Development 57.636 57.635
Streekarchief (RhcE) 83.120 89.240
Totaal 309.774 320.001
Vermogenspositie en resultaat boekjaar 2018 2019 2020
Prognose Prognose
Eigen vermogen 4.280.060 3.100.459 2.920.237
Vreemd vermogen 17.412.698 16.976.328 16.183.572
Resultaat boekjaar 1.005.001 0 0
GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven
Doel en openbaar belang De omgevingsdienst is ingesteld om voor de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en daarmee als uitvoeringsdienst van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan het realiseren en borgen van de door de gemeente aangegeven kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij De ODZOB heeft een relatie met de partners in de GR en andere opdrachtgevers die wordt gekenmerkt door: bereikbaarheid, beschikbaarheid, snelheid en betrouwbaarheid waar het gaat om de levering van diensten en producten, de beantwoording van vragen en het voldoen aan verzoeken over de fysieke leefomgeving. Wettelijk moeten zogenaamde basismilieutaken waarvoor de gemeente het gevoegd gezag is uitgevoerd worden door de omgevingsdienst. Nuenen heeft ervoor gekozen alle milieutaken (basis- en verzoektaken) door de omgevingsdienst uit te laten voeren.
Veranderingen en ontwikkelingen ODZOB streeft er naar om in de toekomst voor alle deelnemers de brede WABO- of omgevingstaken te gaan uitvoeren. Nuenen beschouwd de ODZOB op dit moment als uitvoeringsdienst voor de milieutaken ziet vooralsnog geen meerwaarde voor de uitvoering van de “brede” Wabo- of omgevingstaken door de ODZOB. De omgevingsdienst ontwikkelt regionaal uitvoeringsbeleid voor diverse (basis)milieutaken.  Het regionaal operationeel kader (ROK) handhaving en toezicht is begin 2019 ter vaststelling naar het college gestuurd.  Gezamenlijk uitvoeringsbeleid voor vergunningverlening en bodemtoezicht wordt voorbereid.  Met de Omgevingswet gaat een deel van de bodembevoegdheden van de provincie over naar de gemeente.
Risico’s De omzet van de ODZOB is goed. Er wordt winst gemaakt. In het geval van een tekort zijn de gezamenlijke deelnemers aan GR daarvoor (financieel) verantwoordelijk. Het gemeentelijk werkprogramma is slechts een klein onderdeel van het totaal uitvoeringsprogramma. Invloed is daardoor slechts beperkt.
Afbreukrisico van geen deelname De omzet van de ODZOB is goed. Er wordt winst gemaakt. In het geval van een tekort zijn de gezamenlijke deelnemers aan GR daarvoor (financieel) verantwoordelijk. Het gemeentelijk werkprogramma is slechts een klein onderdeel van het totaal uitvoeringsprogramma. Invloed is daardoor slechts beperkt.
Alternatieven voor geen deelname Zoals gezegd is de deelname voor wat betreft het basistakenpakket wettelijk verplicht. Andere vormen van samenwerking worden soms gezocht voor specifieke taken die bij de ODZOB niet aanwezig zijn. Hiervoor wordt een beroep gedaan op andere regiogemeenten of adviesbureaus.
Bestuurlijke betrokkenheid Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Algemeen bestuur: lid: J. Pernot (wethouder).
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Structureel jaarlijks  tweemaal (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.
Financieel belang 2019 2020
Werkprogramma basistaken 85.731 96.951
Werkprogramma verzoektaken 102.670 108.167
Collectieve taken 21.524 22.186
Totaal 209.925 227.304
Jaarlijks wordt een werkprogramma vastgesteld dat voorzien is van een kostenbegroting. Aan de hand van de werkprogramma's van alle leden wordt de begroting opgesteld en de organisatie vorm gegeven. Naast de individuele werkprogramma's is er bovendien nog sprake van een collectief takenpakket. Deze worden buiten het werkprogramma om afgerekend.
Vermogenspositie en resultaat boekjaar 2018 2019 2020
Prognose Prognose
Eigen vermogen 1.514.541 1.514.541 1.514.541
Vreemd vermogen 4.254.309 3.615.664 3.465.664
Resultaat boekjaar 0 0 0

GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
Doel en openbaar belang Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer, door: - Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven; - Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulpverlening in de regio; - Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel en de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van VRBZO; - Het - samen met GGD BZO - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg.
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij Op regionale schaal werken aan een veilige leefomgeving voor mensen die er wonen en verblijven. Professionele hulp verlenen als het nodig is. Waarborgen creëren voor fysieke veiligheid en voorbereidingen treffen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. De gemeentelijke brandweer is per 1 januari 2014 overgegaan naar de Veiligheidsregio. De gemeenschappelijke regeling is hierop aangepast.
Veranderingen en ontwikkelingen Voor de begroting 2020 is uitgegaan van continuering van het bestaande beleid, omdat het beleidsplan 2020-2023 VRBZO nog moet worden vastgesteld. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan wordt uiteindelijk een strategisch sturingsinstrument voor het bestuur van VRBZO. Diverse koersdocumenten en visies met betrekking tot deelgebieden komen hierin samen. Wel wordt een knip gemaakt. Een beleidsplan met de wettelijke verplichte componenten wordt eind 2019 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De strategische visie moet in het voorjaar 2020 worden afgerond. ln deze visie zal nôg meer nadruk moeten komen te liggen op externe ontwikkelingen en de maatschappelijke omgeving waarin de veiligheidsregio zich bevindt. De wijze van indexeren van de gemeentelijke bijdrage is conform het daarvoor vastgestelde beleid en zoals afgestemd met de overige drie regionale gemeenschappelijke regelingen. Doordat de verhouding tussen loonkosten en overige kosten per organisatie verschilt, is de exacte omvang van indexering per organisatie anders. De afgelopen jaren zijn de loonkosten bij VRBZO harder gestegen dan via de reguliere jaarlijkse indexering is gecompenseerd. Uit onderzoek is gebleken dat de indexering in voldoende mate aansluit bij de cao loonstijging, maar dat de pensioenpremiestijging van de laatste jaren daar níét mee opgevangen kan worden. Op basis van deze analyse is besloten om aanvullend op de reguliere indexering het effect van de pensioenpremiestijging te compenseren.  De Gemeenschappelijke meldkamers van Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord zijn samengevoegd tot één Meldkamer Oost-Brabant in  's-Hertogenbosch. Vanaf de begroting 2020 wordt de Meldkamer Brandweer gezien als onderdeel van de Incidentbestrijding en niet meer als onderdeel van de Gemeenschappelijke meldkamer. In 2019 zal beoordeeld worden of de overdracht van de meldkamer aan de Nationale Politie nog volgens planning verloopt. Als dat het geval is, zal het onderdeel Gemeenschappelijke meldkamer vervallen in de begroting van VRBZO. Het effect daarvan wordt dan via een begrotingswijziging verwerkt. VRBZO werkt daar waar het relevant is samen met de ODZOB, GGD en met MRE. Een actueel thema daarin is de invoering van de Omgevingswet.
Risico’s ln de ontwerpbegroting 2020 geeft VRBZO een voorwaarschuwing voor een mogelijke stijging van de loonkosten voor vrijwilligers met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De Wnra leidt bij gemeenten in de regel niet tot hogere loonkosten. Voor Veiligheidsregio's worden als gevolg van de afwijkende positie van vrijwilligers wel hogere kosten verwacht. Een exacte raming is nog niet gemaakt, maar op basis van landelijke gemiddelden gaat VRBZO voorlopig uit van een stijging van de kosten van brandweervrijwilligers van € 1.500.000. Er wordt niet verwacht dat dit nadeel opgevangen wordt door voordelen van de Wnra op andere plekken in de organisatie. Het nadeel zal naar verwachting vanaf 2021 optreden. De regeling is echter nog niet definitief en er vindt nog een lobby plaats om de kostenstijging te voorkomen of om er vanuit het Rijk compensatie voor te ontvangen. Om deze reden wordt de kostenstijging nog niet opgenomen in de begroting, maar verwerkt in de risicoparagraaf en daarmee betrokken in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen.
Afbreukrisico van geen deelname Deelname is een wettelijke plicht (Wgr, Wvr).
Alternatieven voor geen deelname Geen alternatieven.
Bestuurlijke betrokkenheid Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Algemeen bestuur: lid: M.J. Houben (burgemeester). Dagelijks bestuur: lid: M.J. Houben (burgemeester).
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening) en driemaal na de vergaderingen van het AB; daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen over beleid en strategische keuzes binnen de Veiligheidsregio. De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling waarborgen de betaling van rente en aflossing van de geldleningen die de Veiligheidsregio heeft gesloten, onder goedkeuring van gedeputeerde staten en volgens regels die het algemeen bestuur heeft vastgesteld. De waarborg geldt naar evenredigheid van het aantal inwoners van iedere gemeente van het betreffende kalenderjaar en indien de geldschieters dit wensen onder het doen van afstand van de voorrechten die de wet aan borgen toelaat.
Financieel belang 2019 2020
Algemene bijdrage 1.046.788 1.081.686
De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling waarborgen de betaling van rente en aflossing van de door de Veiligheidsregio onder goedkeuring van gedeputeerde staten gesloten geldleningen, volgens door het algemeen bestuur vast te stellen regels en naar evenredigheid van het aantal inwoners van iedere gemeente van het desbetreffende kalenderjaar en indien de geldschieters dit wensen onder het doen van afstand van de voorrechten, welke de wet aan borgen toelaat.
Vermogenspositie en resultaat boekjaar 2018 2019 2020
Prognose Prognose
Eigen vermogen 7.390.579 5.377.112 5.502.772
Vreemd vermogen 49.117.310 35.014.318 34.016.277
Resultaat boekjaar 772.535 0 0

GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond
Doel en openbaar belang In stand houden van de GGD om daarmee de gezondheid van de bevolking en preventie van ziekten te bevorderen, alsmede snelle interventies op het gebied van gezondheid te verzorgen. Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten en uitvoering van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de (openbare) gezondheid(szorg). Financiering o.b.v. bijdrage deelnemende gemeenten, bijdragen ziektekostenverzekeraars, ambulancehulpverlening en bijdragen particulieren.
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij De gemeente kan profiteren van de professionele kennis en voorzieningen welke de GGD bezit en door de gemeente niet zelfstandig in stand gehouden kunnen worden. Tevens wordt door de samenwerking met de regiogemeenten een schaalgrootte bereikt die een efficiënte en effectieve aanpak mogelijk maakt tegen zo laag mogelijke kosten. Een positieve bijdrage aan de gezondheid van de inwoners van onze gemeente en uitvoering van tal van wettelijke taken.
Veranderingen en ontwikkelingen Met de GGD zijn nieuwe afspraken gemaakt over de wijze van indexering van het beschikbaar te stellen budget. Tot voor enkele jaren werd daar de zogenaamde Helmondse methode toegepast die uitgaat van een index die opgebouwd is uit het gewogen gemiddelde van de loon en prijs index van de voorgaande vier jaren. Vanaf 2012 wordt gebruik gemaakt van het door het CPB berekende indexcijfer voor de consumptieve overheidsbestedingen dat jaarlijks in maart bekend wordt gemaakt. Deze index wordt dan toegepast voor zowel de personele als overige exploitatielasten waarbij geen nacalculatie meer zal plaatsvinden. Daarnaast is er op aangedrongen om in het kader van de noodzakelijke bezuinigingen een vervolg in te zetten op het traject waarbij de taken van de GGD opnieuw onder de loep genomen zullen worden om tot nieuwe afspraken te komen over de invulling van zowel de wettelijke taken als de door de individuele gemeenten afgenomen contracttaken.
Risico’s De door de gemeenten in 2010 voor het jaar 2012 opgelegde bezuiniging van 10% werd deels ingevuld door efficiënter werken en toepassen van het “nieuwe werken”. Deze bezuinigingen hebben geleid tot frictiekosten die in enkele jaren moeten worden teruggebracht. Verder zijn de kosten van de nieuwe huisvesting in de “Witte Dame” te Eindhoven binnen het totale budget gebleven. Door de verkoop van het pand de Callenburg in Helmond wordt een positief saldo verwacht dat dan aan de reserves zal worden toegevoegd en deels aan de gemeenten toe zal komen.
Afbreukrisico van geen deelname Geen behartiging van onze belangen op dit gebied en niet kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen waaronder het in stand houden van een GGD.
Alternatieven voor geen deelname Het zoeken naar andere instanties die uitvoering kunnen geven aan onze wettelijke taken op het gebied van openbare gezondheidszorg. Volledig afzien van geen deelname is geen reële optie i.v.m.de in de Wet Publieke Gezondheid opgenomen eis dat de gemeente een GGD in stand moet houden.
Bestuurlijke betrokkenheid De volgende gemeenten behoren tot het werkgebied van de GGD Brabant Zuidoost: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. In dit gebied wonen ca. 750.000 mensen.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Algemeen bestuur: lid: C.E.P. van Brakel (wethouder).
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Er vindt in ieder geval terugkoppeling plaats bij de vaststelling van de begroting en wijzigingen daarvan en verder incidenteel als onze vertegenwoordiger bij de GGD dit wenselijk acht.
Financieel belang De gemeentelijke uitgaven aan de GGD zijn gericht op de gehele bevolking van Geldrop-Mierlo. Diverse bevolkingsgroepen, met name de jeugd van 4 tot 19 jaar, krijgen de nadrukkelijke aandacht. De uitgaven vallen onder de productgroep Gezondheidszorg.
2019 2020
Gemeentelijke bijdrage per inwoner 380.761 409.556
Vermogenspositie en resultaat boekjaar 2018 2019 2020
Prognose Prognose
Eigen vermogen 2.829.787 2.415.000 2.150.000
Vreemd vermogen 12.672.462 12.755.000 12.716.000
Resultaat boekjaar -16.727 0 0
GR Dienst Dommelvallei te Mierlo
Doel en openbaar belang De Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control voor de drie gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen c.a. de taken met betrekking tot werk en inkomen (sociale zaken en Participatiewet en dienstverlening in deze dienst ondergebracht. Daarnaast voert deze dienst ondersteunende activiteiten (administratie en applicaties) uit met betrekking tot zorg en welzijn (WMO) en jeugd.
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij Bij de vorming van Dienst Dommelvallei is aangegeven dat de dienst moet leiden tot: meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid, minder kosten en goed werkgeverschap.
Veranderingen en ontwikkelingen In februari 2019 is de herindelingsprocedure, waarin de gemeente Nuenen c.a. was betrokken, beëindigd. Hiermee is  een einde gekomen aan de onzekerheid over het voortbestaan van dienst. In 2018 heeft de directie gesproken met diverse partijen om zodoende te bezien of de dienstverlening kon worden uitgebreid. Dit heeft niet tot concrete resultaten geleid en de verwachting is dat dit geen verder vervolg meer krijgt in 2019. Nu er weer toekomstperspectief is voor de dienst, zal in 2019 wordt onderzocht hoe de dienst zich verder kan doorontwikkelen, mede afgezet tegen de bevindingen uit de evaluatie van de samenwerking in 2016.In 2019 gaat bijzondere aandacht uit naar de uitvoering het Programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering dat ten doel heeft de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners en ondernemers te verbeteren. Onder andere staat op de planning de invoering van zaakgericht werken.
Risico’s Eventuele overschotten/tekorten worden teruggestort naar of bijbetaald door de deelnemende gemeenten.
Afbreukrisico van geen deelname Bij geen deelname kunnen geen resultaten van de samenwerking behaald worden.
Alternatieven voor geen deelname De werkzaamheden weer zelf als gemeente oppakken of in andere verbanden samenwerkingsmogelijkheden gaan zoeken.
Bestuurlijke betrokkenheid Deelname door de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Algemeen Bestuur: M.J. Houben (burgemeester), H. Tindemans (wethouder) en J. Pernot (wethouder). Dagelijks Bestuur: M.J. Houben (burgemeester) en J. van Vlerken (gemeentesecretaris)
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Structureel jaarlijks bij begroting (zienswijzeprocedure) en jaarrekening (ter kennisneming); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.
Financieel belang
2019 2020
Gemeentelijke bijdrage 5.418.086 5.463.306
Vermogenspositie en resultaat boekjaar 2018 2019 2020
Prognose Prognose
Eigen vermogen 318.000 391.000 349.000
Vreemd vermogen 2.614.000 2.519.000 2.466.000
Resultaat boekjaar 532.844 0 0

GR Werkvoorziening de Dommel (WSD) te Boxtel
Doel en openbaar belang WSD voert de verplichtingen uit de voormalige Wet sociale werkvoorziening (WSW) uit. Daarnaast verzorgt WSD de re-integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt voor gemeenten in het kader van de Participatiewet.
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij WSD is een uitvoeringsorganisatie van de WSW en kan voor alle inwoners met een grote achterstand op de arbeidsmarkt een rol vervullen.  In 2018 is geëxperimenteerd met de prototypen door uitvoering te geven aan diverse projecten. Hiermee wordt de toekomstige rol van WSD in beeld gebracht.
Veranderingen en ontwikkelingen De WSW is per 1-1-2015 opgehouden te bestaan (er vindt geen nieuwe instroom plaats). De zittende doelgroep blijft gebruik maken van de WSW. Er vindt gemiddeld jaarlijks 5% uitstroom plaats van de doelgroep. Door middel van het transitiearrangement wordt deze instroom gecompenseerd met trajecten vanuit de Participatiewet.
Risico’s WSD heeft vanaf 2020 een meerjarenbegroting opgesteld met een negatief financieel resultaat. Vooralsnog vindt aanvulling plaats vanuit het weerstandsvermogen bij WSD. De kans is aanwezig dat WSD aan de deelnemende gemeenten een aanvullende bijdrage vraagt.
Afbreukrisico van geen deelname Hoog (bestuurlijk maar ook financieel als je in deze fase zou besluiten om niet meer te deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling).
Alternatieven voor geen deelname Aansluiten bij andere gemeenschappelijke regeling of inkoop van diensten.
Bestuurlijke betrokkenheid Deelname door de gemeenten Best, Boxtel, Haaren, Nuenen, Oirschot, Oisterwijk, Meierijstad (alleen het verzorgingsgebied van de voormalige gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode), Son en Breugel, Sint Michielsgestel en Vught.
Bestuurlijke vertegenwoordiging De heer R. Stultiëns (Wethouder en DB en AB WSD) en de heer L.B.J. Koenen (raadslid en AB WSD).
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Structureel jaarlijks (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.
Naast de bestuurskosten zijn er nog kosten voor 56,9 (2019) geplaatste werknemers omgerekend naar 36 uur per week. Hiervoor wordt een bijdrage van het Rijk ontvangen.
Financieel belang
2019 2020
Bestuurskosten 8.326 8.436
WSW bijdrage 1.361.488 1.424.748
Totaal 1.369.814 1.433.184
Vermogenspositie en resultaat boekjaar 2018 2019 2020
Prognose Prognose
Eigen vermogen 27.350.000 niet bekend niet bekend
Vreemd vermogen 5.922.000 niet bekend niet bekend
Resultaat boekjaar 2.997.000 604.000 niet bekend
``

GR Reiniging Blink te Helmond
Doel en openbaar belang Het doelmatig uitvoeren van de afvalinzameling en de reinigingstaken die bij wet, in het bijzonder de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer, aan de gemeente zijn opgedragen en/of voortvloeien uit de aan de gemeente op grond van de Gemeentewet toevertrouwde zorg voor de eigen huishouding, binnen de kaders van het publiekrecht en in samenwerking met een privaatrechtelijke rechtspersoon.
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij Actieve bijdrage aan de lokale vertolking van het landelijk beleid inzake preventie van huishoudelijk afval conform het vigerende Landelijk Afvalbeheerplan (LAP), met in acht neming van lokale accenten. Verzekeren van de openbare dienstverlening wat betreft hoogwaardige inzameling en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen, met inbegrip van de uitvoering van reinigingstaken, dit alles binnen de grenzen van haar werkgebied. Zorgdragen voor alle aanverwante activiteiten, zoals sortering, hergebruik en/of nuttige toepassing dan wel recycling van de huishoudelijke afval-/reststromen. Belangrijk is dat de samenwerking zonder winstoogmerk de kernactiviteiten met betrekking tot huishoudelijke afvalstoffen efficiënt en effectief worden uitgevoerd, zoals eerder omschreven, t.w. preventie en projectbeheer, inzameling, reiniging, sortering en overslag, afzet en commercialisatie alsmede implementatie beheers- en controlesystemen in naam en voor rekening van de bij Blink aangesloten gemeenten en eventueel later aangesloten publieke partijen.
Veranderingen en ontwikkelingen Houdbaarheid van de gemeenschappelijke regeling in de huidige vorm (d.w.z. met een private partij als deelnemer) volgens de nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen. Het op 21 februari 2018 door het Algemeen Bestuur van Blink vastgesteld 'Strategisch Meerjarenplan 2018-2022 waarin de strategie en koers van Blink voor de komende jaren is vastgelegd. Het ondernemingsplan is gebaseerd op een tweetal pijlers: Pijler 1: Verdere ontwikkeling van Blink als excellente uitvoeringsorganisatie; Pijler 2: Ontwikkeling en rol van Blink gerelateerd aan de transitie naar een circulaire economie en de rol die gemeenten hierin lokaal en in de regio hebben. In 2018 is vanuit het Strategisch Meerjarenplan een aantal onderzoeken uitgevoerd: 1. GFT-verwerking na 2021; 2. Masterplan Milieustraten; 3. Versneld behalen van ambities en doelstellingen ten aanzien van het restafval.
Risico’s Risico van beëindiging van deelname in Blink door een of meerdere deelnemers. Financieel risico voor deelnemers vanwege het ontbreken van eigen vermogen. Invloed van de private partner Suez.
Afbreukrisico van geen deelname Zelfstandige uittreding betekent schadeloos stellen van andere deelnemers. Aanbesteding en samenwerking met een andere afvalinzamelaar leidt tot veel minder flexibiliteit en minder invloed op de dagelijkse bedrijfsvoering.
Alternatieven voor geen deelname Aanbesteding van de taken die betrekking hebben op huishoudelijke afvalstoffen en reiniging van verhardingen. Deelname in een andere GR constructie zoals Cure (de gemeenschappelijke regeling van gemeente Eindhoven, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo).
Bestuurlijke betrokkenheid Naast onze gemeente nemen de directie van Suez Gemeentelijke Dienstverlening BV en nog zeven andere gemeenten in de regio deel in de gemeenschappelijke regeling.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Algemeen bestuur: lid: J Pernot (wethouder)
Frequentie van terugkoppeling naar de raad · Bij het vaststellen van de Begroting Blink; · Bij wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling; · Bij toetreding van nieuwe gemeenten; · 3-jaarlijkse evaluatie van Blink.
Financieel belang
Bijdrage 2019 2020
Kosten t.b.v. inhuur voertuigen, personeelslasten, overige bedrijfslasten en extra taken. 1.724.572 1.773.274
Vermogenspositie en resultaat boekjaar De GR Blink beschikt niet over een eigen vermogen en de risico’s worden opgevangen door de deelnemende partijen. De resultaten voor de deelnemers worden jaarlijks afzonderlijk afgewikkeld.

Vennootschappen en coöperaties

Terug naar navigatie - Vennootschappen en coöperaties
NV Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag
Doel en openbaar belang De BNG Bank is de bank van en voor (decentrale) overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. De BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De BNG Bank stelt de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren.
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij Het betalingsverkeer van de BNG Bank richt zich specifiek op zakelijke klanten in de publieke sector. De BNG Bank biedt een volledig pallet aan zakelijke producten. Digitaal, efficiënt en veiligheid staan hierbij centraal.
Veranderingen en ontwikkelingen Per eind 2018 heeft de BNG Bank duurzame obligaties uitgegeven. De opbrengst hiervan wordt duurzame projectfinanciering alsmede balansfinanciering van de Nederlandse gemeenten en woningcorporaties, die in hun categorie het best scoren op het gebied van duurzaamheid en sociaal beleid.
Risico’s De BNG Bank is na de Staat een van de grootste emittenten van Nederland. Het door de bank uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating AAA van Moody’s, en AA+ van Standard & Poor’s en AA+ van Fitch. Door deze topratings kan de BNG Bank tegen lage prijzen geld aantrekken op de geld- en kapitaalmarkt. Hierdoor kan de bank hun klanten lage tarieven bieden.
Afbreukrisico van geen deelname N.v.t.
Alternatieven voor geen deelname N.v.t.
Bestuurlijke betrokkenheid Deelname door de aandeelhouders. Dit zijn uitsluitend overheden.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Als aandeelhouder: J. Pernot (wethouder).
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.
Financieel belang De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. De gemeente Geldrop-Mierlo bezit 30.186 aandelen à nominaal € 2,50 (totaal € 75.465,-). De dividenduitkering is afhankelijk van de resultaten. Hierbij streeft de BNG niet naar een maximaal, maar naar een redelijk rendement op het eigen vermogen.
2019 2020
Het dividend wordt jaarlijks uitgekeerd en heeft betrekking op het voorafgaande boekjaar. 5.002 nog niet bekend
De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Gemeente Nuenen bezit 1.755 aandelen à € 2,50 zijnde in totaal € 4.388,-. De dividenduitkering is afhankelijk van de resultaten. Hierbij streeft de BNG niet naar een maximaal, maar naar een redelijk rendement op het eigen vermogen.
Vermogenspositie en resultaat boekjaar 2018 2019 2020
prognose prognose
Eigen vermogen 4.991.000.000 niet bekend niet bekend
Vreemd vermogen 132.550.000.000 niet bekend niet bekend
Resultaat boekjaar 337.000.000 niet bekend niet bekend

NV Brabant Water te Den Bosch
Doel en openbaar belang Brabant Water is het drinkwaterbedrijf dat aan 2,5 miljoen inwoners en bedrijven in Noord-Brabant drinkwater levert en ervoor zorgt dat de klanten altijd en overal in Brabant kunnen rekenen op zuiver en veilig drinkwater. Een verantwoordelijke taak, waarnaar gehandeld wordt. Brabant Water streeft niet naar winst, maar wel naar de beste kwaliteit en dienstverlening. Brabant Water biedt naast drinkwater ook water op maat en gespecialiseerde diensten en advies aan.
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij Brabant Water is als drinkwaterbedrijf primair verantwoordelijk voor het waarborgen van de continuïteit van de waterlevering in haar voorzieningsgebied en de kwaliteit en druk van het geleverde drinkwater.
Veranderingen en ontwikkelingen Brabant Water levert water uit de beste bronnen en doet er daarbij alles aan om dat ook voor de toekomst veilig te stellen door goed te zorgen voor de waterwingebieden. Belangrijke thema’s daarbij zijn duurzaamheid, gezondheid en veiligheid. In 2018 heeft Brabant Water de certificering 100% klimaatneutraal gekregen. Dat wil zeggen dat Brabant Water de productie uitvoert zonder schadelijke bijdrage aan klimaatverandering. Deze certificering daagt Brabant Water uit om verder te verduurzamen. De ambitie voor 2020 is 20% efficiënter omgaan met energie, 20% minder CO2 uitstoten en 20% duurzaam opwekken van energie.
Risico’s n.v.t.
Afbreukrisico van geen deelname n.v.t.
Alternatieven voor geen deelname n.v.t.
Bestuurlijke betrokkenheid Deelname door de aandeelhouders. Dat zijn de provincie Noord-Brabant en 60 gemeenten.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Als aandeelhouder: M.J. Houben (burgemeester).
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.
Financieel belang De gemeente heeft een belang in Brabant Water N.V. van 22.246 aandelen à € 0,10 (totaal € 2.224,60).
Vermogenspositie en resultaat boekjaar 2018 2019 2020
Eigen vermogen 635.876.000 niet bekend niet bekend
Vreemd vermogen 456.765.000 niet bekend niet bekend
Resultaat boekjaar 26.768.000 niet bekend niet bekend

Stichtingen en verenigingen

Terug naar navigatie - Stichtingen en verenigingen

Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond
Doel en openbaar belang Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, (justitiële) overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het doel is de verbetering van veiligheid en leefbaarheid in de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost. Het is van belang om onderscheid te maken tussen het zorg- en veiligheidshuis als professionele netwerkorganisatie en het zorg- en veiligheidshuis als facilitator voor ketenpartners. Het landelijk kader richt zich specifiek op het zorg- en veiligheidshuis als netwerkorganisatie van verschillende partners in de zorg-, de strafrechtketen en gemeenten, gericht op een ketenoverstijgende persoons-, systeem- en gebiedsgerichte aanpak van, of advisering rondom, complexe problematiek. In de rol van facilitator biedt de netwerkorganisatie aan ketenpartners de mogelijkheid om werkplekken te huren in een kantoor. Het zorg- en veiligheidshuis Brabant-Zuidoost is in de kern een smalle organisatie. Haar professionaliteit ligt op het gebied van procesregie, advisering en informatievoorziening.
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij De kracht van het zorg- en veiligheidshuis is een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties om problemen op het gebied van veiligheid beter aan te pakken. Daarbij behouden alle partners hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden. Problemen worden in een mix van preventie, repressie en zorg aangepakt. Zo wordt geprobeerd potentieel grote problemen klein te houden. De casussen worden aangepakt middels de werkwijze Casus Op Maat en de Persoonsgerichte Aanpak. Daarnaast stimuleert en ondersteunt het zorg- en veiligheidshuis de gemeenten om in de toekomst gebruik te maken van het escalatiemodel in de zorg- en veiligheidsketen AVE (aanpak voorkoming escalaties) en dit lokaal te implementeren.
Veranderingen en ontwikkelingen In 2016 is de rechtsvorm van het Zorg- en Veiligheidshuis gewijzigd en is de Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost opgericht. Besloten werd om hierin deel te nemen. In 2016 is gestart met de methodiek Persoonsgerichte Aanpak (PGA) voor een effectieve aanpak van hotshots (kopstukken/-sleutelfiguren). Deze systeemaanpak richt zich op daders van HIC-feiten, problematische jeugdkopstukken en andere personen die via de driehoek als veiligheidsprobleem zijn aangewezen. In 2016 is in het zorg- en veiligheidshuis de Expertisetafel Radicalisering ingericht. Dit overleg is beschikbaar voor ondersteuning, advies en COM-zaken voor de schaalgrootte Oost Brabant voor wat betreft signalen/cases met betrekking tot radicalisering. Vanaf begin 2018 is de naam gewijzigd in Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.
Risico’s Alle 21 gemeenten uit de regio nemen deel aan de Stichting en dragen daaraan bij.
Afbreukrisico van geen deelname Er kan dan geen gebruik worden gemaakt van de voordelen die het zorg- en veiligheidshuis kan bieden, zoals informatie, expertise en menskracht. Bepaalde organisaties hebben ook aangegeven geen capaciteit te hebben om deel te nemen aan overlegstructuren in alle afzonderlijke gemeenten.
Alternatieven voor geen deelname De gemeente moet dan zelf meer regelen en kan geen beroep meer doen op inbreng van bepaalde maatschappelijke instanties en strafrechtpartners.
Bestuurlijke betrokkenheid Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Samenwerking met politie, maatschappelijke en justitiële organisaties.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Alle gemeenten vaardigen een wethouder zorg of een burgemeester af als lid van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur kiest uit hun midden weer – per basisteam – een wethouder zorg en een burgemeester als lid van het Dagelijks Bestuur. In 2018 werden de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur door voorzitter burgemeester P. Verhoeven (Heeze-Leende) en wethouder P.J. Looijmans namens de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom.
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.
Financieel belang 2019 2020
Gemeentelijke bijdrage 5.502 5.603
Vermogenspositie en resultaat boekjaar De beide centrumgemeenten (Eindhoven en Helmond) zijn verantwoordelijk voor de financiële jaarrekening, ieder voor hun subregio (regio Eindhoven en Peelregio). Geldrop-Mierlo valt onder de Peelregio.

Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot
Doel en openbaar belang Inkoopuitgaven maken een groot deel uit van de jaarlijkse begroting. Door samenwerking kunnen gemeenten hun inkoop professionaliseren. Daarnaast vertaalt de kwaliteit van inkoop zich direct in de kwaliteit van producten, diensten en werken. Integer en efficiënt inkopen heeft een positieve uitstraling naar burgers, het bedrijfsleven en de eigen medewerkers. Goed ingerichte inkoopprocessen vergroten het vertrouwen van de samenleving in de manier waarop gemeenschapsgeld wordt besteed.
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij De Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) laat voldoende ruimte over om eigen beleid te voeren op het gebied van inkopen en aanbesteden. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid waarborgt de naleving van wet- en regelgeving, een doelmatige inkoop en bestuurlijke integriteit. Het inkoopbeleid gaat uit van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur: openheid, objectiviteit en zorgvuldigheid. Door gebruik te maken van objectieve voorwaarden, kunnen gemeenten de keuze voor een leverancier verantwoorden. Deze helderheid biedt ook voordelen voor ondernemers, die weten waar ze aan toe zijn.
Veranderingen en ontwikkelingen Sinds 2013 hebben gemeenten te maken met de Aanbestedingswet 2012. Op 1 juli 2016 zijn de wijzigingen op de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Hiermee zijn de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Door de wijzigingen in de Aanbestedingswet hebben we te maken gekregen met wijzigingen in de dagelijkse inkooppraktijk.
Risico’s Door deel te nemen aan BIZOB wordt het risico op juridische procedures door onjuiste inkoop- en aanbestedingstrajecten verkleind.
Afbreukrisico van geen deelname De aansluiting bij BIZOB is een keuze voor continuïteit in organisatorische en personele zin voor de invulling van de inkoopfunctie. Naast het mislopen van de mogelijk gunstigere prijzen en/of hogere kwaliteit, ligt er een afbreukrisico op gebied van efficiencyverbetering, rechtmatigheid en een versterking van de expertise.
Alternatieven voor geen deelname In plaats van aansluiting bij BIZOB kan ook gekozen worden voor het volledig intern invullen van de inkoopfunctie. Daarnaast kan een commercieel inkoopbureau worden ingehuurd om gelijksoortige ondersteuning te bieden.
Bestuurlijke betrokkenheid Deelname door de gemeenten in Zuidoost-Brabant (behoudens Eindhoven, Helmond, Valkenswaard), Schijndel, Veghel en Uden en 3 samenwerkingsverbanden in Zuidoost-Brabant.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Vanuit Dommelvallei + (6 gemeenten) zijn twee stichtingsbestuurders gekozen.
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.
Financieel belang
Gebaseerd op aantal afgenomen dagen 2019 2020
2019 : 4 dagen x 42 weken x € 605,- per dag 152.460 155.988
2020: 4 dagen x 42 weken x  €619,- per dag
Vermogenspositie en resultaat boekjaar 2018 2019 2020
prognose prognose
Eigen vermogen 786.116 niet bekend niet bekend
Vreemd vermogen 633.621 niet bekend niet bekend
Resultaat boekjaar 382.095 2.041 7.958