Uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balans

Bedragen x € 1.000

Activa 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024
Vaste activa
Immateriële vaste activa 652 702 647 492 337
Materiële vaste activa 55.180 59.302 65.895 69.277 78.429
Financiële vaste activa 2.994 2.473 2.071 1.650 1.210
Totaal Vaste activa 58.825 62.477 68.612 71.419 79.976
Vlottende activa
Voorraden 50.729 31.979 26.734 24.463 21.957
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 7.653 7.653 7.653 7.653 7.653
Liquide middelen 463 463 463 463 463
Overlopende activa 4.336 4.336 4.336 4.336 4.336
Totaal Vlottende activa 63.181 44.431 39.186 36.915 34.409
Totaal Activa 122.007 106.908 107.798 108.333 114.385
Passiva 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024
Vaste passiva
Eigen vermogen 36.502 36.238 36.065 35.797 35.616
Voorzieningen 10.089 9.438 9.438 9.464 9.563
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer 63.720 49.536 50.599 51.375 57.510
Totaal Vaste passiva 110.310 95.211 96.102 96.637 102.689
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar 8.196 8.196 8.196 8.196 8.196
Overlopende passiva 3.501 3.501 3.501 3.501 3.501
Totaal Vlottende passiva 11.696 11.696 11.696 11.696 11.696
Totaal Passiva 122.007 106.908 107.798 108.333 114.385

De raming “Netto-vlottende schulden” is inclusief de financieringsbehoefte.

EMU-saldo

Terug naar navigatie - EMU-saldo

Voor de jaren 2019 tot en met 2022 is de EMU-tekortruimte voor Rijk en decentrale overheden voorgesteld op -0,4% BBP en voor de gemeenten -0,27% BBP. In de septembercirculaire 2019 is informatie opgenomen over de ontwikkeling en individuele referentiewaardes. De individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie. De individuele referentiewaarde (* € 1.000) voor Nuenen is voor 2020 € 2.646. 

De individuele overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) verstrekken onderstaande gegevens jaarlijks aan het CBS. Indien hieruit blijkt dat op macroniveau het EMU-saldo overschreden wordt, zullen de gemeenten, provincies en waterschappen hierover worden geïnformeerd.
Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen op kasbasis binnen de begroting.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving 2019 2020 2021
1 Exploitatiesaldo voor toevoegingen c.q. onttrekkingen uit reserves 265 -436 -121
2 Mutatie (im)materiële vaste activa -7.151 -5.805 -8.393
3 Mutatie voorzieningen 1.155 -651 0
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 20.385 6.813 4.175
5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa 0 0 0
EMU Saldo 14.654 -78 -4.339

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Terug naar navigatie - Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Conform het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. In de tabel hieronder zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden salarissen en (rechten op) uitkeringen meegenomen.

Hierbij zijn de volgende vormen te onderscheiden:

  • Beloningen tijdens het dienstverband: het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van het personeel in dienst. Vanwege het ontbreken van een dienstverband zijn hierbij de raadsleden niet meegenomen.
  • Uitkeringen bij ontslag: afkoopsommen.
  • Pensioentoezeggingen: (wethouders-)pensioenen, wachtgeld en (verzekerings-)premies.
  • Afvloeiingsregelingen: non-actieven en tijdelijke loondoorbetaling

Bedragen x € 1.000

Omschrijving 2020 2021 2022 2023
Beloningen tijdens het dienstverband 7.320 7.312 7.320 7.311
Uitkeringen bij ontslag 0 0 0 0
Pensioentoezeggingen 97 22 22 22
Afvloeiingsregelingen 47 47 0 0
Totaal 7.464 7.381 7.342 7.333

Overzicht van investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht van investeringen

Het overzicht van investeringen bestaat uit 2 delen, om aan te sluiten bij de Financiële verordening 2017 . In het 1e overzicht staan de investeringen waarvoor nader uitgewerkte voorstellen worden voorgelegd aan de raad. In het 2e overzicht de investeringen die bestaand beleid zijn of van geringe omvang. De investeringskredieten voor 2020 worden meteen beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de begroting (beslispunt 4). Over de uitvoering van alle investeringen leggen wij verantwoording af in de jaarrekening.
De kapitaallasten voor alle investeringen zijn wel opgenomen in de meerjarenbegroting, zodat er financieel rekening mee is gehouden.

Nog aan raad voor te leggen investeringen Afschrijf Beschikbaar Investering Totale Kapitaallasten
termijn t/m 2019 2020 2021 2022 2023 investering 2020 2021 2022 2023
4. Verenigingen & Accommodaties
Nieuwbouw sporthal De Hongerman 40 300.000 700.000 3.240.000 4.240.000 ten laste van reserve
Aanpassing MFA D’n Heuvel/corridor/gymzaal 25 130.000 400.000 530.000 650 23.850 23.744 23.638
5. Wonen & Leefomgeving
Renovatie woonwagenlocatie Kremersbos 15 500.000 1.160.000 1.660.000 2.500 118.967 118.413 118.193
Renovatie woonwagenlocatie Bosweg 15 1.600.000 1.600.000 3.200.000 0 0 0 0
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Reconstructie Smits van Oyenlaan (onderdeel bundelroutes) 25 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0
Reconstructie Smits van Oyenlaan subsidie 25 -5.000.000 -5.000.000 0 0 0 0
Aanleg tunnel Collse Hoefdijk onder spoor 60 pm 0 0 0 0
Aanleg tunnel Collse Hoefdijk onder spoor - subsidie 60 pm 0 0 0 0
Mobiliteitsbudget - Verkeersonderzoeken/ Planstudies 5 40.000 310.000 100.000 450.000 0 1.750 92.250 91.800
Mobiliteitsbudget - Verkeersonderzoeken/ Planstudies cofinanciering provincie 5 -150.000 -50.000 -200.000 0 -750 -41.000 -40.800
Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2020 25 260.561 260.561 0 11.725 11.673 11.621
Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2021 25 260.561 260.561 0 0 11.725 11.673
Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2022 25 260.561 260.561 0 0 0 11.725
Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2023 25 260.561 260.561 0 0 0 0
Arnold Pootlaan 25 850.000 850.000 0 0 0 0
Verbetering fietsverbinding Lyndakkers - Oude Kerkdijk, tlv riolering *) 25 20.000 420.000 440.000 ten laste van voorziening riolering
Verbetering fietsverbinding Lyndakkers - Oude Kerkdijk, fietsstraat 25 273.000 273.000 0 0 12.285 12.230
Reconstructie Soeterbeekseweg 25 60.000 920.000 980.000 0 0 0 300
Reconstructie Arendhof (tlv riolering) 25 15.000 355.000 370.000 ten laste van voorziening riolering
Herinrichting Papenvoort - Houtrijk - Van Goghkerkje tlv riolering 25 50.000 340.000 390.000 ten laste van voorziening riolering
Herinrichting Papenvoort - Houtrijk - Van Goghkerkje (relatie met WvvG) 25 30.000 277.000 307.000 0 0 13.815 12.410
Herinrichting Papenvoort - Houtrijk - Van Goghkerkje (tlv bovenwijks) #) 25 -100.000 -100.000 0 0 -4.500 -4.480
Aanpassen verkeerssituatie Beekstraat (relatie met WvVG) 25 140.000 140.000 0 0 6.300 6.272
Herinrichting Park en Vijver gemeentehuis (relatie met WvVG) *) 40 50.000 445.000 495.000 0 0 14.850 14.788
Herinrichting Park, Parkstraat en omg. (uit riolering) 60 100.000 100.000 ten laste van voorziening riolering
Herinrichting Park, Parkstraat en omg. (relatie met WvVG) 25 730.000 730.000 0 0 0 32.850
Herinrichting Park, binnengebied (relatie met WvVG) 25 460.000 460.000 0 20.700
Herinrichting Park, Parkstraat en omg. (relatie met WvVG) (tlv bovenwijks) #) 25 -150.000 -150.000 0 0 0 -6.750
Herinrichting Kerkakkers, Polder, 2e ontsluiting *) 25 75.000 775.000 850.000 0 375 38.250 38.080
Rioolmaatregelen Opwettenseweg (tlv riolering) 60 320.000 320.000 ten laste van voorziening riolering
Huish. afvalinzameling N-West (ondergrondse containers) 2020 15 150.000 150.000 ten laste van voorziening afval
Huish. afvalinzameling N-West (ondergrondse containers) 2021 15 150.000 150.000 ten laste van voorziening afval
Huish. afvalinzameling N-West (ondergrondse containers) 2022 15 50.000 50.000 ten laste van voorziening afval
Huish. afvalinzameling N-West (ondergrondse containers) 2023 15 100.000 100.000 ten laste van voorziening afval
Verbeteren regenwaterafvoer Eeneind 2 (uit vz riolering) 60 1.050.000 1.050.000 ten laste van voorziening riolering
Verbeteren regenwaterafvoer Eeneind 2 (uit alg. mid.) 25 250.000 250.000 0 0 0 0
Reconstructie Refeling, incl. aanleg 3 plateau's 25 660.000 660.000 0 0 0 29.700
Fietsverbinding Nuenen Oost-West (fietsstraat vanaf Opetersepad via Mezenlaan tot Lyndakkers) 25 300.000 300.000 0 0 0 13.500
Inprikkers Fietsverbinding centrum Oost (Papenvoort – Berg) en Noord (Langlaar Papenvoort) (excl. riolering) 25 300.000 300.000 0 0 13.500 13.440
Meierijlaan; downgraden auto / upgraden fiets 25 120.000 120.000 0 0 0 5.400
Geldropsedijk 3 plateau's 150.000 150.000 0 0 0 0
Totaal 1.100.000 2.925.561 6.990.561 4.105.561 10.535.561 25.657.244 3.150 155.917 311.305 416.290

*) Deze investeringen worden nog aan de raad voorgelegd, maar wel wordt voorgesteld het voorbereidingskrediet in 2020 direct beschikbaar te stellen.

#) Deze investeringen komen uit het Bestedingenplan van bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen. De investeringen vloeien veelal voort uit verplichtingen verbonden aan de bouwprojecten en worden gedekt uit de fondsafdrachten. Momenteel is de reserve bovenwijkse voorzieningen niet toereikend om alle geplande investeringen te kunnen doen. Het moment van aanvragen van het investeringskrediet zal mede afhankelijk zijn van de ontwikkeling van deze reserve.

Direct beschikbaar gestelde investeringen Afschrijf Beschikbaar Investering Totale Kapitaallasten
termijn t/m 2019 2020 2021 2022 2023 investering 2020 2021 2022 2023
1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Bestelbus (2x) 5 130.000 130.000 0 0 26.650 26.520
Auto's werf piket/toezicht (2x) 5 65.000 65.000 0 0 0 13.325
Aanhanger werf 5 15.000 15.000 0 0 0 3.075
Plateau-aanhanger 5 6.000 6.000 0 0 0 0
Aanhangerstrooier 10 36.000 36.000 0 0 0 0
4. Verenigingen & Accommodaties
NKV Toplaag kunstgras korfbal 15 150.150 150.150 0 10.761 10.711 10.661
Lissevoort hockey drainage 15 18.000 18.000 0 1.290 1.284 1.278
EMK Toplaag renovatie natuurgras 15 20.010 20.010 0 1.434 1.427 1.421
Wettenseind Verlichting armaturen 20 3.000 3.000 0 165 164 164
RKSV kunstgras voetbal 25 435.460 435.460 0 19.596 19.509 19.422
RKVV automatische beregeningssproeiers 15 5.280 5.280 0 378 377 375
EMK Leunhekwerk 10 5.440 5.440 0 0 571 568
EMK Ballenvanger 10 3.200 3.200 0 0 336 334
EMK Dug-out 10 5.000 5.000 0 0 525 523
RKGSV toplaag renovatie 15 26.370 26.370 0 0 1.890 1.881
RKGSV leunhekwerk 10 2.640 2.640 0 0 277 276
RKVV Drainage en toplaag voetbalveld 15 44.000 44.000 0 0 3.153 3.139
RKVV elementverharding incl. fundering 15 3.330 3.330 0 0 239 238
Lissevoort hockey slagplanken hout 10 3.660 3.660 0 0 0 384
Lissevoort hockey elementverharding incl fundering verv 15 7.270 7.270 0 0 0 521
EMK elementverharding incl fundering 15 3.740 3.740 0 0 0 268
EMK hekwerk terreinafrastering 15 16.800 16.800 0 0 0 1.204
NKV elementverharding vervangen incl fundering 15 6.440 6.440 0 0 0 462
Sportpark Wettenseind, diverse vervangingen 15 14.500 14.500 0 0 0 0
Sportpark De Polder, renovatie natuurgras en vervanging leunhekwerk 15 29.000 29.000 0 0 0 0
Sportpark Koppeldreef, aanleg drainage en renovatie natuurgras 15 48.000 48.000 0 0 0 0
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Vervangingsinvestering openbare verlichting (masten) 40 70.000 70.000 0 2.100 2.091 2.083
Vervangingsinvestering openbare verlichting (masten) 40 115.000 115.000 0 0 3.450 3.436
Vervangingsinvestering openbare verlichting (masten) 40 115.000 115.000 0 0 0 3.450
Vervangingsinvestering openbare verlichting (masten) 40 115.000 115.000 0 0 0 0
Vervangingsinvestering openbare verlichting (armaturen) 20 127.000 127.000 0 6.985 6.953 6.922
Vervangingsinvestering openbare verlichting (armaturen) 20 127.000 127.000 0 0 6.985 6.953
Vervangingsinvestering openbare verlichting (armaturen) 20 127.000 127.000 0 0 0 6.985
Vervangingsinvestering openbare verlichting (armaturen) 20 127.000 127.000 0 0 0 0
Sneeuwploeg fietspadstrooier 10 13.000 13.000 0 0 0 1.365
Opzet-natzout strooimachines (2) 10 90.000 90.000 0 0 0 9.450
Aanhanger natzout strooimachine 10 36.000 36.000 0 0 0 3.780
Sneeuwploeg jaarschijf 2022 2 x 10 30.000 30.000 0 0 0 3.150
Vrijverval riolen jaarschijf 2021 (uit vz riolering) 60 175.000 175.000 ten laste van voorziening riolering
Levensduur verlengend reliningen (uit vz riolering) 60 175.000 175.000 ten laste van voorziening riolering
Vervanging elektromechanische pompgemalen jaarschijf 2020 15 25.000 25.000 ten laste van voorziening riolering
Vervanging elektromechanische pompgemalen jaarschijf 2021 15 25.000 25.000 ten laste van voorziening riolering
Vervanging elektromechanische pompgemalen jaarschijf 2022 15 25.000 25.000 ten laste van voorziening riolering
Vervanging electromechanische pompgemalen jaarschijf 2023 (uit vz riolering) 15 35.000 35.000 ten laste van voorziening riolering
Kerkakkers riolering 60 190.000 190.000 ten laste van voorziening riolering
Fietspaden Gulbergen, fietsstraat Mierlosedijk 30 250.000 250.000 0 0 0 9.583
Regenwaterafvoer Nuenen-West noordzijde richting Hooidonkse beek - Riolering 60 15.000 210.000 225.000 ten laste van voorziening riolering
Regenwaterafvoer Nuenen-West noordzijde richting Hooidonkse beek 60 15.000 210.000 225.000 ten laste van reserve
Regenwaterafvoer Nuenen-West noordzijde richting Hooidonkse beek (tlv bovenwijks) #) 60 -15.000 -210.000 -225.000 ten laste van reserve
Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta - Riolering 60 125.000 75.000 200.000 ten laste van voorziening riolering
Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta 60 125.000 125.000 250.000 ten laste van reserve
Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta (tlv bovenwijks) #) 60 -125.000 -125.000 -250.000 ten laste van reserve
Verv. van mini-containers (kliko's) uit 1999 10 20.000 20.000 ten laste van voorziening afval
Verv. van mini-containers (kliko's) uit 1999 10 30.000 30.000 ten laste van voorziening afval
Verv. van mini-containers (kliko's) uit 1999 10 40.000 40.000 ten laste van voorziening afval
Verv. van mini-containers (kliko's) uit 1999 10 300.000 300.000 ten laste van voorziening afval
Speelvoorzieningen 15 85.000 85.000 0 6.092 6.063 6.035
Speelvoorzieningen 15 85.000 85.000 0 0 6.092 6.063
Speelvoorzieningen 15 85.000 85.000 0 0 0 6.092
Speelvoorzieningen 15 85.000 85.000 0 0 0 0
Groenreconstructie jaarschijf 2020 20 35.000 35.000 0 1.925 1.916 1.908
Groenreconstructie jaarschijf 2021 20 35.000 35.000 0 0 1.925 1.916
Groenreconstructie jaarschijf 2022 20 35.000 35.000 0 0 0 1.925
Groenreconstructie jaarschijf 2023 20 35.000 35.000 0 0 0 0
Inrichting omrasterde hondenlosloopgebieden in de woonkernen 15 15.000 10.000 10.000 10.000 45.000 0 75 125 175
Berg, aanleggen 2 plateau's (*) 25 40.000 40.000 0 1.800 1.792 1.784
Gerwenseweg, 2 plateau's (*) 25 40.000 40.000 0 0 1.800 1.792
Vallestap 2 plateau's (*) 25 40.000 40.000 0 0 0 0
Collseweg 2 plateau's (*) 25 40.000 40.000 0 0 1.800 0
Boord. fase 2; snelheidsremmers en 4 plateau's (*) 25 80.000 80.000 0 0 3.600 3.584
Boord, fase 4; dynamische afsluiting (*) 25 60.000 60.000 0 0 0 0
7. Economie, Toerisme & Recreatie
Herdenkingsmonument voor Nuenenaren 15 20.000 20.000 0 0 0 1.433
totaal 0 1.173.900 1.261.980 1.203.910 1.115.500 4.755.290 0 52.601 111.705 175.903
(*) Deze investeringen zijn als gevolg van amendementen 2 en 3 vervallen.

#) Deze investeringen komen uit het Bestedingenplan van bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen. De investeringen vloeien veelal voort uit verplichtingen verbonden aan de bouwprojecten en worden gedekt uit de fondsafdrachten. Momenteel is de reserve bovenwijkse voorzieningen niet toereikend om alle geplande investeringen te kunnen doen. Het moment van aanvragen van het investeringskrediet zal mede afhankelijk zijn van de ontwikkeling van deze reserve.