Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Portefeuillehouder(s)

M. Houben en H. Tindemans

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Een toekomstbestendig Nuenen c.a.. 1. Versterken van de eigen bestuurskracht.
2. Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie.
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. 3. Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds.
4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie.
5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap.
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken 6. Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap.
7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven.
Tevreden klanten 8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening.
9. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Reglement dorps- en wijkraden, gemeente Nuenen c.a. 2017 onbepaald maart 2014 onbepaald
Raadsbesluit inzake Dienst Dommelvallei 2013 - 2016 november 2012 onbepaald
Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022 Metropoolregio Eindhoven 2019 - 2023 februari 2019 2022
Samenwerkingsagenda 2018 - 2025 Stedelijk Gebied Eindhoven 2018- 2025 december 2018 2025
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Nuenen 2018 2018 e.v. november 2018 2022
Verordening op de raadscommissies gemeente Nuenen 2019 2019 e.v. april 2019 2022
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Nuenen c.a. 2017 2017 e.v. maart 2017 onbepaald
Gedragscode Integriteit gemeenteraad Nuenen c.a. 2018 - 2022 juni 2018 2022
Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Nuenen c.a. 2018 - 2022 juni 2018 2022
Gedragscode voor de wethouders van de gemeente Nuenen c.a. 2018 - 2022 juni 2018 2022

Wat gaan we ervoor doen?

Een toekomstbestendig Nuenen c.a.

Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken.

Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken

Tevreden klanten

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Begroting 2019 Realisatie 2019
Formatie* fte per 1.000 inwoners 3,6 3,6
Bezetting* fte per 1.000 inwoners 3,7 3,5
Apparaatskosten* kosten per inwoner in euro € 619,- € 652,-
Externe inhuur* kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen 9,1% 18,8%**
Overhead* % van totale lasten 10,5% 11,1%
Volledig digitaal afhandelde producten aantal per jaar 3.000 3.589
Telefonische contacten aantal per jaar 12.900 14.047
Totaal aantal baliecontacten aantal per jaar 13.600 11.116
Afhandelpercentage telefonie percentage directe beantwoording 60% vervallen ***

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven (MRE)

In 2019 hebben 21 gemeenten in Zuidoost Brabant hun samenwerking vernieuwd. De afspraken zijn vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven. Het doel van de samenwerking is het handhaven en uitbouwen van het uniek economisch profiel in de Brainport Eindhoven. De samenwerking richt zich op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de Nationale Brainport Agenda.

Via de Metropoolregio zijn wij vertegenwoordigd in de stichting Brainport. Dit is een hecht samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de Brainportregio. Samen zetten zij de lijnen uit die ertoe moeten leiden dat de Brainport haar positie als toptechnologieregio behoudt en versterkt. Stichting Brainport bepaalt de strategie van de ontwikkelingsorganisatie Brainport Development. 

Dienst Dommelvallei

Dienst Dommelvallei voert voor onze gemeente de volgende bedrijfsvoeringstaken uit: financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control. Daarnaast voert de dienst de gemeentelijke taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening uit.

De uitvoering van taken binnen de dienst heeft inmiddels vaste vorm gekregen en vraagt daarom minder aandacht. Hierdoor is ruimte ontstaan om inhoud te geven aan de positie als sparringpartner. Ook in de toekomst wil de dienst haar expertise inzetten om op integrale wijze gewenste organisatieontwikkelingen binnen de deelnemende organisaties te realiseren.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
0.10 Mutaties reserves 31 0 0 0 0 0
0.1 Bestuur 1.724 0 1.653 1.685 1.688 1.685
0.2 Burgerzaken 890 0 560 632 631 631
0.4 Overhead 7.063 0 7.202 7.277 7.307 7.462
Totaal Lasten 9.708 0 9.415 9.594 9.626 9.778
Baten
0.10 Mutaties reserves 562 0 122 93 82 20
0.1 Bestuur 139 0 69 69 69 69
0.2 Burgerzaken 489 0 335 341 340 340
0.4 Overhead 185 0 51 48 46 43
Totaal Baten 1.375 0 576 550 535 471

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2020 2021 2022 2023 Toelichting
Budget raad voor opleidingen en externe adviezen -11.685 -11.685 -11.685 -11.685 Met deze bijstelling beschikt de raad over een budget van € 55.000 voor opleidingen, externe adviezen e.d.
Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten (meicirculaire 2019) -77.780 -77.780 -77.780 -77.780 Inkomsten in algemene uitkering, zie programma 8
GR MRE/ RhcE begroting 2020-2023 -10.229 -10.229 -10.229 -10.229 Cf. vastgestelde meerjarenbegroting MRE
GR Dienst Dommelvallei begroting 2020-2023 -75.999 -92.289 -121.684 -283.390 Cf. vastgestelde meerjarenbegroting DDV. Gedeeltelijk dekking in stelpost inflatie, zie programma 8
Procescoördinator zaakgericht werken (ism gemeente S&B) -22.584 -45.851 0 0 Medewerker heeft een belangrijke rol bij invoering zaakgericht werken; levert ondersteuning op verschillende niveaus en bewaakt de samenhang van activiteiten gericht op medewerkers, processen en technieken. Project loopt van 1/9/2020 tot 1/9/2021
Actualisatie staat van personele kosten (inclusief indexering loonkosten) -230.337 -327.704 -277.082 -273.749 - Loonkostenindex 2020 is 3,4% (0,7% hoger dan in begroting 2019 voor de jaren 2020 e.v.) - Salarisontwikkeling, functiewaardering, hogere inschaling - Uitbreiding formatie wethouders Gedeeltelijk dekking in stelpost inflatie, zie programma 8
Stijging arbokosten -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Meer aandacht voor begeleiding, o.m. preventie langdurig verzuim.
Functioneel beheer i-burgerzaken -24.566 -36.850 -36.850 -36.850 De applicatie I-burgerzaken dient onderhouden te worden door een beheerder. Ontwikkeling bespaart geld voor de gemeente (kosten gaan voor de baten uit)
Functioneel beheer i-burgerzaken 11.000 44.000 44.000 zie hierboven
Aanpassen budget rijbewijzen (kosten gezondheidsverklaringen) -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Aanschaf van gezondheidsverklaringen rijbewijs (m.n. ouderen)
Vervangen vaste telefoons vanwege landelijke aanbesteding -15.000 Wij hebben ons in 2019 aangesloten bij de aanbesteding van telefooncentrale door VNG. De huidige vaste telefoontoestellen werken niet op het nieuwe systeem. Daarom moeten deze vervangen worden.
Viering 200 jaar Nuenen van 2021 naar 2020 -20.000 Beschikbaar budget overhevelen van programma 7 naar programma 1 en van 2021 naar 2020
Kleine aanpassingen < € 10.000 -9.000 -9.000 -9.000 -6.000 - Correctie op bijdrage aan SGE n.a.v. samenwerkingsagenda - Correctie verkiezingen 2023 (niet elk jaar) - Werkbudget dienstverlening
Nieuw beleid: 2020 2021 2022 2023 Toelichting
Subsidie muziekcentrum Eindhoven (motie) pm pm pm pm
Ombuigingen/dekkingsvoorstel: 2020 2021 2022 2023
Extra opleidingsbudget 2020 verlagen 20.000 Budget (beschikbaar vanuit begroting 2018 voor de jaren 2018-2020) kan verlaagd worden
Budget dorps- en wijkraden 10.000 10.000 10.000 10.000 Wordt gefinancierd vanuit het subsidieplafond, geen apart budget benodigd. Zie ook doelstelling 3 bij "Wat gaan we ervoor doen".
Totaal programma 1 -497.180 -620.388 -520.310 -675.683