Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Portefeuillehouder(s)

C. van Brakel

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Prettig wonen voor verschillende doelgroepen. 1. Naast Nuenen-West ook faciliteren van kleinere woningbouwprojecten om zodoende te komen tot een gedifferentieerd woningaanbod
2. Vergroten van de sociale huurvoorraad.
3. Bereikbaar maken van koopwoningen voor starters op de woningmarkt
4. Verbeteren van de woonsituatie op woonwagenlocaties.
5. Voldoen aan de huisvestingstaakstelling met betrekking tot vergunninghouders.
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren. 6. Gezondheid als de verbindende factor.
7. Bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving.
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk. 8. Faciliteren en inkaderen van initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld door de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Woonvisie (addendum sectorale structuurvisie Wonen) 2013-2020 november 2016 2020
Visie op Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven 2019 e.v. juli 2019 onbepaald
Programma woonwagenlocaties 2018-2022 november 2017 onbepaald
Omgevingsvisie 2018-2022 2020
Nota grondbeleid 2019 e.v. juli 2019 onbepaald

Wat gaan we daarvoor doen?

Prettig wonen voor verschillende doelgroepen.

De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren.

We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk.

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Begroting 2019 Realisatie 2019
Nieuwbouw woningen *) aantal per 1.000 woningen 3,2 9,5
Demografische druk *) % van het aantal inwoners van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot aantal inwoners van 20 tot 65 jaar. 86,8 87,8
Sociale huurwoningen totaal aantal niet opgenomen 1.655

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
0.10 Mutaties reserves 696 0 59 185 185 185
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 711 0 77 77 77 77
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 21 21 21 21
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 140 0 84 84 84 84
8.1 Ruimtelijke ordening 608 0 709 674 624 624
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 10.347 0 22.188 7.306 4.199 4.260
8.3 Wonen en bouwen 1.390 0 1.409 1.459 1.367 1.309
Totaal Lasten 13.892 0 24.546 9.806 6.556 6.559
Baten
0.10 Mutaties reserves 230 0 91 91 91 91
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 896 0 164 184 184 184
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 116 0 93 93 93 93
8.1 Ruimtelijke ordening 142 0 2 2 2 2
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 13.978 0 21.686 6.859 3.751 3.813
8.3 Wonen en bouwen 1.020 0 984 968 951 931
Totaal Baten 16.384 0 23.019 8.196 5.072 5.113

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

5. Wonen & Leefomgeving
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2020 2021 2022 2023 Toelichting
Opstellen omgevingsvisie -70.000 -50.000 -30.000 -30.000 In 2019 is het plan van aanpak omgevingsvisie afgerond en heeft de aanbesteding en een deel van de uitvoering plaatsgevonden van het opstellen van de omgevingsvisie. De kosten voor de uitvoering over 2020 bedragen € 40.000. Het overige budget (€30.000) is bedoeld voor participatie en voor een eventuele milieueffectrapportage. Uit het in 2019 afgeronde plan van aanpak omgevingsvisie vloeit voort dat in het kader van de cyclus voor het omgevingsbeleidskader een jaarlijkse actualisatie zal kunnen plaatsvinden van de in 2020 vastgestelde omgevingsvisie.
Budget bestemmingsplannen 50.000 50.000 Budget bestemmingsplannen wordt vanaf 2022 ingezet voor omgevingsvisie en -plannen
Opstellen omgevingsplan -20.000 -60.000 -20.000 -20.000 Opstellen omgevingsplan (integraal met opstellen groenstructuurplan en bossenbeheerplan, zie onder)
Verhogen budget onderhoud woonwagenlocaties -75.000 -50.000 -25.000 0 Tot het moment van overdracht naar Helpt Elkander moeten wij als goed verhuurder onderhoud uitvoeren. Aangezien de overdracht van Bosweg naar Helpt Elkander langer duurt dan voorzien en er sprake is van achterstallig onderhoud is extra budget noodzakelijk voor uitvoering van het minimaal benodigd onderhoud.
Kleine aanpassingen < € 10.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 Opbrengsten begroot bij milieu die niet meer gerealiseerd worden
Nieuw beleid: 2020 2021 2022 2023 Toelichting
Opstellen groenstructuurplan en bosbeheerplan (binnen kader omgevingsplan) -20.000 Kadernota lijst A nr.7: groenstructuurplan en bosbeheerplan (onderdeel van het omgevingsplan)
0,5 fte structureel trajectregisseur bouw(ontwikkel)projecten -37.960 -37.960 -37.960 -37.960 Extra formatie is nodig voor vernieuwende insteek bij de begeleiding van bouw(ontwikkel)trajecten voor landschap van Van Gogh, de ontwikkelingen in Nuenen-Zuid, industrieterrein Eeneind-West e.d. en in het kader van openheid en burgerparticipatie.
Project woonwagenlocaties, inhuur personeel -152.000 0 0 0 We zijn momenteel in gesprek om de overdracht naar Helpt Elkander mogelijk te maken. Hiervoor dient zowel Kremersbos als uiteindelijk Bosweg hergestructureerd te worden. Om dit te kunnen bewerkstelligen is ondersteuning/externe expertise (naast de inzet van interne expertise) nodig.
Vereniging Woonwagenbelangen Nuenen C.A. -10.000 -10.000 0 0 Vanuit onze rol als eigenaar/verhuurder zijn wij o.b.v. de Overlegwet verplicht om de redelijk gemaakte kosten van het bestuur van een huurdersorganisatie te vergoeden (bijvoorbeeld advieskosten).
Totaal programma 5 -367.460 -210.460 -85.460 -40.460