Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Terug naar navigatie - Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Het programmaplan bestaat uit 8 te realiseren programma's, te weten:

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
2. Veiligheid & Handhaving
3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
4. Verenigingen & Accommodaties
5. Wonen & Leefomgeving
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
7. Economie, Toerisme & Recreatie
8. Financiën & Belastingen

 

De toelichting in het programmaplan wordt gedaan middels de drie ‘wat’-vragen:

  • Wat willen we bereiken? (vertaald naar beoogd maatschappelijk effect en doelstellingen)
  • Wat gaan we ervoor doen?
  • Wat gaat het kosten?

 

Het beoogd maatschappelijk effect is overgenomen uit de begroting 2019. De doelstellingen zijn ten opzichte van de begroting 2019 deels geherformuleerd om zodoende tot een betere afstemming te komen tussen de programma's en om de aansluiting met 'wat gaan we ervoor doen?' te verbeteren.

In het onderdeel 'Wat gaat het kosten?' staan de realisatie 2018 en de begrote baten en lasten en het saldo van 2019 tot en met 2023. De programma's zijn opgedeeld in taakvelden. Deze taakvelden zijn wettelijk voorgeschreven.

Afsluitend is een overzicht opgenomen met de voorgestelde financiële aanpassingen van dat programma. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen bestaand beleid/autonome ontwikkelingen en nieuw beleid. De financiële aanpassingen die voortvloeien uit de Kadernota 2020 zijn met een afwijkende kleur gemarkeerd.

De amendementen zijn in de programma's niet verwerkt, ook niet in de financiële begroting. Alleen in de algemene inleiding zijn de aanpassingen apart opgenomen.