Programma 2. Veiligheid & Handhaving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven. 1. Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid.
2. Vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers.
3. Anders en slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Kadernota Veiligheid 2019-2022 2019-2022 juli 2019 2022
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nuenen c.a. 2018 februari 2018 eind 2019
Regionaal Risicoprofiel VRBZO 2019 2022
Regionaal Beleidsplan VRBZO 2015-2019 2019
Regionaal Crisisplan VRBZO 2016-2019 2020

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Begroting 2019 Realisatie 2019
Verwijzingen HALT* aantal per 10.000 jongeren 93 90
Winkeldiefstallen* aantal per 1.000 inwoners 0,7 0,4
Geweldsmisdrijven* aantal per 1.000 inwoners 2 0,8
Diefstallen uit woningen* aantal per 1.000 inwoners 2,9 2,6
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)* aantal per 1.000 inwoners 3,1 2,2
Aantal RIEC-casussen aantal 2 4
Aantal Bibob-onderzoeken aantal eigen toetsen plus aantal adviesaanvragen Landelijk Bureau 0 2
Aantal gesloten panden op basis van Wet Damocles aantal 5 4

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
Bij veroorzakers van ernstige overlast of criminaliteit met complexe problemen op diverse gebieden zijn vaak meerdere partijen (zorgorganisaties, justitiële organisaties en/of gemeente) betrokken. Bij de aanpak van deze personen is het effectiever om de inspanningen van deze verschillende partijen op elkaar af te stemmen. Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost verzorgt onder andere de procesregie op complexe casuïstiek met het doel (nieuwe) strafbare feiten te verminderen en te voorkomen. Met deze aanpak levert het Veiligheidshuis een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in alle 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer, door:

  • Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven;
  • Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp in de regio;
  • Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel en de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van VRBZO;
  • Het - samen met de GGDBZO - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
De ODZOB voert voor de gemeente alle milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Hiervoor wordt jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst afgesloten en een werkprogramma afgesproken. De omgevingsdienst wordt ook ingeschakeld voor allerlei sectorale adviestaken, zoals bodem, geluid, asbest, geur, etc.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.046 0 1.157 1.157 1.157 1.157
1.2 Openbare orde en veiligheid 806 0 1.047 942 868 770
Totaal Lasten 1.852 0 2.204 2.099 2.025 1.927
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 30 0 36 36 36 36
1.2 Openbare orde en veiligheid 14 0 79 79 19 19
Totaal Baten 44 0 115 115 55 55

Voorgestelde aanpassingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

2. Veiligheid & Handhaving
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2020 2021 2022 2023 Toelichting
GR VRBZO begroting 2020-2023 -34.897 -34.897 -34.897 -34.897 Cf. vastgestelde meerjarenbegroting Veiligheidsregio
Kleine aanpassingen < € 10.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 Bijdrage teamleider Dommelstroom Interventieteam (DIT)
Nieuw beleid: 2020 2021 2022 2023
Cameratoezicht industrieterrein -60.000 Kadernota lijst A nr.9
Wijkversterkingsplan Eeneind: rijksbijdrage 60.000 60.000 Subsidie € 160.000 voor 2019-2021 van de Programmaraad Ondermijning Oost-Brabant (waarvan € 40.000 in 2019). Zie ook doelstelling 3.
Wijkversterkingsplan Eeneind: uitgaven (bestedingsverplichting) -60.000 -60.000 Subsidiabele uitgaven Wijkversterkingsplan Eeneind
Inzet Toezichthouder Sociaal Domein in lokale en regionale ondermijningscasussen (inclusief Dommelstroom Interventieteam, Brp-controles en fraudeopsporing Participatiewet) -22.000 Op dit moment is er te weinig capaciteit binnen cluster Soza voor handhaving Participatiewet en Brp. We vragen 9 uur per week voor met name inzet op RIEC-casuïstiek. Uitgangspunt is dat deze kosten zich minimaal terugbetalen via minder uitgaven Participatiewet, zie programma 3.
Totaal programma 2 -123.897 -41.897 -41.897 -41.897