Meer
Publicatiedatum: 20-01-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Portefeuillehouder(s)

R. Stultiëns en H. Tindemans

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Zorgen voor een toekomstbestendige ondersteuning voor onze inwoners die zorg echt nodig hebben. 1. Stimuleren dat inwoners eerst kijken naar eigen mogelijkheden en die binnen hun sociaal netwerk.
2. Stimuleren dat inwoners meer gebruik maken van algemene voorzieningen (zie ook programma 4).
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. 3. Zorg dragen dat het aanbod aan jeugdhulp aansluit bij de rechtmatigheid en doelmatigheid van de vraag.
4. Faciliteren van vroegsignalering voor alle leeftijden in samenwerking met onderwijs en voorschoolse voorzieningen.
Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. 5. Stimuleren van maatschappelijke participatie.
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap. 6. Stimuleren en faciliteren van deelname aan inburgeringstrajecten en participatietrajecten om zelfredzaamheid te vergroten.
Iedereen aan het werk 7. Bijstandsontvangers worden begeleid naar regulier werk en andere vormen van werkgelegenheid/dagbesteding.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Verordeningen Participatiewet onbepaald december 2014 onbepaald
Nota beleid sociaal domein 2016- 2019 juni 2016 2020
Actualisering beleid sociaal domein 2019-2021 september 2018 2020
Beleid mantelzorg 2017 mei 2017 onbepaald
Dementievriendelijke gemeente 2017- 2020 december 2018 onbepaald
Projectplan huisvesting, inburgering en participatie vergunninghouders 2017 - 2020 mei 2017 onbepaald

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Eenheid 2018 Eenheid 2019
Absoluut verzuim (5-18 jaar) * aantal per 1.000 leerplichtigen 0,3 0,3
Relatief verzuim (5-18 jaar) * aantal per 1.000 leerplichtigen 7,8 7,8
Jongeren met jeugdhulp (0-18 jaar) * % van het aantal jongeren tot 18 jaar 7,90% 9,2
Jongeren met jeugdreclassering (12-22 jaar)* % van het aantal jongeren - -
Jongeren met jeugdbescherming (0-18 jaar)* % van het aantal jongeren 0,90% 0,7
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) en (12-23 jaar) * % van het aantal leerlingen 0,70% 1,4
Jongeren met delict voor rechter (12-21 jaar)* % van het aantal jongeren 0,74% 0,82
Kinderen in armoede (0-18 jaar) * % van het aantal kinderen in een gezin dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen 4,83% 4,83
Jeugdwerkeloosheid (16-22 jaar) * % van het aantal jongeren 1,10% 1,10
Bijstandsuitkeringen (18 jaar en ouder) * aantal per 1.000 inwoners 26,5 25,7
Aantal re-integratievoorzieningen (15-65 jaar)* aantal per 1.000 inwoners 8 8
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement * aantal per 1.000 inwoners 40 43
Mantelzorgers ** aantal geregistreerde mantelzorgers 455 510
Mantelzorgers belasting ** % tijdsbesteding 7% 10
Transformatie: verschuiving naar algemene voorzieningen ** percentage gebruik 0e, 1e en 2e lijns voorzieningen 45 / 53 / 2 46 / 51 / 3
Inburgeringstrajecten ** aantallen persoonlijke ontwikkelingsplannen % behaalde examens 100% 100%
Taakstelling huisvesting vergunninghouders ** % realisatie versus taakstelling 100% 100%

* Gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl 
** Gegevens Monitor sociaal domein

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD)
WSD voert de verplichtingen uit de voormalige Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor werknemers uit de gemeente Nuenen. Daarnaast begeleidt WSD inwoners die in het kader van de Participatiewet ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk.

Dienst Dommelvallei
De Dienst Dommelvallei voert voor de gemeente de sociale dienstactiviteiten (Participatiewet en bijzondere bijstand) uit en levert bijdragen aan gemeentelijke taken in het sociaal domein. Daarnaast adviseert de dienst de gemeente beleidsmatig op het taakveld sociale zaken en arbeidsmarktbeleid en wordt er samen gewerkt met de ketenpartners in het CMD om de dienstverlening aan onze inwoners steeds verder te optimaliseren. De dienst is ook betrokken bij lokale en regionale samenwerkingsprojecten in het sociaal domein.  

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)
De GGD Brabant-Zuidoost streeft – onder regie van de gemeenten – door middel van preventie naar gezondheidswinst van alle inwoners, om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leven en zelfredzaamheid te vergroten. De GGD is een proactieve, innovatieve en resultaatgerichte organisatie. Hun dienstverlening betreft gezondheid, preventie en snelle interventie, is professioneel en betrouwbaar en komt tot stand vanuit de wens van de klant en in dialoog met hun opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
0.10 Mutaties reserves 17 0 0 0 0 0
4.1 Openbaar basisonderwijs 50 34 34 34 34 34
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 643 646 656 656 656 656
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.623 2.455 2.625 2.571 2.571 2.570
6.2 Wijkteams 289 445 368 368 368 368
6.3 Inkomensregelingen 6.087 6.090 6.064 6.064 6.064 6.064
6.4 Begeleide participatie 1.510 1.354 1.421 1.446 1.467 1.443
6.5 Arbeidsparticipatie 538 662 644 618 610 610
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 661 804 795 795 795 795
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.689 2.966 3.094 3.204 3.200 3.200
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.509 2.772 3.340 3.372 3.372 3.372
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 11 -20 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 344 340 340 340 340 340
7.1 Volksgezondheid 753 819 868 850 858 867
Totaal Lasten 19.724 19.366 20.249 20.318 20.335 20.318
Baten
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 72 32 94 94 94 94
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 203 165 165 165 165 165
6.2 Wijkteams 108 87 87 87 87 87
6.3 Inkomensregelingen 5.075 4.922 4.966 4.922 4.922 4.922
6.5 Arbeidsparticipatie 8 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 3 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 302 218 218 218 218 218
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 5 0 0 0 0 0
Totaal Baten 5.775 5.424 5.530 5.486 5.486 5.486

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

3. Werk (Participatie), Zorg & Jeugd
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: 2020 2021 2022 2023 Toelichting
GGD begroting 2020-2023 -3.982 -8.229 -10.832 -19.355 Cf. vastgestelde meerjarenbegroting GGD. Volledig ten laste van stelpost inflatie, zie programma 8
Participatiewet - sociale werkvoorziening (meicirculaire) -35.024 -45.161 -50.382 -45.451 Inkomsten in algemene uitkering, zie programma 8
Verhoging taalniveau statushouders (meicirculaire) -26.796 Inkomsten in algemene uitkering, zie programma 8
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Subsidieprogramma 2020. Stijging kosten vanwege indexering
Stijging kosten jeugdhulp -250.000 Op basis van voorlopige cijfers over 1e helft 2019 verwachten we een kostenstijging in de jeugdzorg. Vanaf 2021 was al rekening gehouden met € 1 miljoen, in 2020 € 750.000; we verwachten nu ook in 2020 al stijging met € 1 miljoen.
Nieuw beleid: 2020 2021 2022 2023
Aanstellen generalist (CMD) -68.435 -68.435 -68.435 -68.435 Kadernota A - 4: Opgenomen in de Kadernota totaallijst A onder punt 4: In 2019 hebben we een project Kansen, waarbij inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt actief worden gemaakt om te participeren (onderdeel 3D ketensamenwerking WSD). Ook zetten we in op de begeleiding van jongeren naar werk via de WSD. Door de opening van het participatiehuis in Nuenen waarbij een 10-tal plaatsen beschikbaar is voor inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt zal ook komend jaar tot concrete plaatsingen moeten worden overgegaan. We hebben namelijk de garantie afgegeven dat we deze zullen gaan realiseren. Vanaf 2020 zal daarom een verdere invulling gegeven moeten worden aan het activeren van het granieten bestand en kwetsbare jongeren zoals opgenomen in het coalitieprogramma.
Inkomsten beslaglegging als gevolg van fraudeopsporing Participatiewet 44.000 Zie programma 2
LEVgroep: continuering vluchtelingenwerk 2020 -50.010 Ondersteuning is noodzakelijk voor een goede inburgering van de vergunninghouder en de juiste individuele hulp bij problematiek waar hij/zij tegenaan loopt
Actieplan mantelzorg + activiteitenbudget Nuenen Dementievriendelijke gemeente -20.000 Budget voor het activiteitenplan van de werkgroep mantelzorg en de werkgroep Nuenen dementievriendelijk. Dit betreft extra activiteiten, naast de reguliere taken van het Steunpunt Mantelzorg, zoals project werkende mantelzorgers, zorgvrijwilligers, zorgzame buurten, uitrol speldjes st. 2109, scholingsactiviteiten van de st. Alzheimer t.b.v. ondernemers en de BOA’s en ambtenaren werkzaam in de buitendienst.
Bestuursopdracht GGD -23.305 4.661 4.661 4.661 Dubbele opdracht: Verbetering bedrijfsvoering en overbrengen jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar bij GGD. Eenmalige financiële impuls nodig van € 1,- per inwoner (algemene reserves van de GGD zijn hiervoor onvoldoende). Daarna structurele besparing van € 0,20 per inwoner.
Totaal programma 3 -448.552 -132.164 -139.988 -143.580