Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op diverse aspecten van het overzicht van baten en lasten. Achtereenvolgens zal ingegaan worden op:

  • Vennootschapsbelasting;
  • Begrotingsrechtmatigheid;
  • Analyse van het overzicht van baten en lasten (de verschillen tussen de raming en realisatie);
  • Onvoorzien;
  • Incidentele baten en lasten;
  • Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;
  • Wet normering bezoldiging topfunctionarissen.

De cijfers in de analyse van het overzicht van baten en lasten sluiten niet aan met het Overzicht van baten en lasten. Dit komt doordat in laatstgenoemd overzicht de algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, overhead, vennootschapsbelasting en mutaties reserves apart in beeld moeten worden gebracht. Deze onderdelen zijn wel gewoon in de programma's opgenomen en daarom in de analyse meegenomen.
De cijfers per taakveld sluiten wel aan bij de tabellen "Wat mag het kosten" in het jaarverslag. Alleen komen er verschillen voor door afronding op duizenden euro's. 
Een nadeel wordt aangeduid met een -teken; positieve bedragen zijn voordelen.

Vennootschapsbelasting

Op 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen ingegaan. In boekjaar 2021 is de voorlopige aanslag 2021 betaald. Wij zijn nog steeds in gesprek met de belastingdienst over de definitieve uitgangspunten voor de aangiften van alle jaren. Dit kan leiden tot een wijziging in de aangiften 2016 t/m 2021. 

 

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:
“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, evenals de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en de hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag en het begrotingsjaar van belang zijn”.

Wijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan de raad worden voorgelegd. Als dit niet meer mogelijk is, zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de raad valt. De toelichting van het BADO zegt hierover:
“Strikt genomen gaat het hier om onrechtmatige uitgaven omdat de overschrijding strijdig is met artikel 189, lid 4 van de Gemeentewet. Deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) moeten goed herkenbaar in de jaarrekening worden opgenomen (Kadernota Rechtmatigheid BBV). Door het vaststellen van de jaarrekening waarin die uitgaven wel zijn opgenomen, autoriseert de raad alsnog de betreffende uitgaven.
Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven. Het is in zijn algemeenheid niet de bedoeling dat de accountant deze overschrijdingen betrekt bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. Wel moet de accountant deze in het verslag van bevindingen, waarvan het college in de jaarrekening heeft gemeld dat ze nog moeten worden geautoriseerd, aan de orde stellen. De accountant moet daartoe in elk geval aangeven of het overzicht ex artikel 28 BBV volledig is of niet."

De toets op rechtmatigheid richt zich op de beschikbare uitgavenbudgetten en de in werkelijkheid gedane uitgaven. Uit het overzicht baten en lasten op de voorgaande pagina’s, en hieronder gecomprimeerd weergegeven, blijkt dat er bij 6 programma's een overschrijding op de lasten is.
De bedragen in onderstaande tabel moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.

Bedragen x €1.000
Programma Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Afwijking budget 2021
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening 10.362 10.545 183
Programma 2. Veiligheid & Handhaving 2.777 2.841 64
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd 22.026 22.263 237
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties 3.545 4.013 468
Programma 5. Wonen & Leefomgeving 12.394 6.371 -6.023
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer 9.479 9.758 278
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie 1.433 1.176 -257
Programma 8. Financiën & Belastingen 1.336 1.575 239

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening (€ 183.000,-)

De kostenoverschrijding op programma 1 wordt veroorzaakt op het taakveld Overhead. De salarislasten zijn hoger dan begroot als gevolg van de cao die pas aan het eind van het jaar afgesloten is.  

Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (kostenoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid en hadden we niet in de tussentijdse rapportage kunnen verwerken).

 

Programma 2. Veiligheid & Handhaving (€ 64.000,-)

De overschrijding betreft het project Versterking aanpak radicalisering/jihadisme (€ 94.000,-). Dit is een regionaal project waarvoor de gemeente Nuenen een rijksbijdrage ontvangt (inkomsten ook in programma 2). Wij hebben hier een kassiersrol en kunnen niet vooraf begroten hoeveel in het lopende jaar wordt besteed.

Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (kostenoverschrijding die we geheel of grotendeels compenseren door direct gerelateerde opbrengsten).

 

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd (€ 237.000,-)

De overschrijding komt volledig op het conto van de jeugdhulp (€ 889.000,-). Die kosten zijn met name de laatste maanden van het jaar aanzienlijk gestegen, gedeeltelijk een corona-effect. We hebben daarom een deel van de kosten ten laste van de bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis gebracht. Op andere taakvelden binnen dit programma is sprake van forse meevallers, met name op de Participatiewet. Daardoor is de totale overschrijding op dit programma beperkt gebleven. 

Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (kostenoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid en hadden we niet in de tussentijdse rapportage kunnen verwerken).

 

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties (€ 468.000,-)

Op sportbeleid overschrijden de lasten met € 324.000,- door uitvoering van specifieke uitkeringen. Vanuit het ministerie is eind 2021 een coronasteunmaatregel voor zwembaden vastgesteld. Hierop is aanspraak gedaan door de exploitant van het zwembad in Nuenen, gemeente fungeert als subsidieaanvrager bij het ministerie en subsidieverstrekker aan de exploitant. De subsidie is bij de baten opgenomen.

Ook bij onderwijshuisvesting is eind 2021 een subsidie ontvangen voor klimaatbeheersing op scholen (€ 128.000,-). Dit project is ook uitgevoerd.

Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (kostenoverschrijding die we geheel of grotendeels compenseren door direct gerelateerde opbrengsten, en de kostenoverschrijding hadden we niet in de tussentijdse rapportage kunnen verwerken).

 

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer (€ 278.000,-)

De overschrijding op programma 6 komt hoofdzakelijk door de storting in de voorziening afval (€ 491.000,-). Dit is een gevolg van de positieve exploitatie 2021, met name door hogere opbrengst van afvalstromen zoals PMD en een positieve exploitatie van de milieustraat.

Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (kostenoverschrijding die we geheel of grotendeels compenseren door direct gerelateerde opbrengsten).

 

Programma 8. Financiën & Belastingen (€ 239.000,-)

De overschrijding op programma 8 wordt veroorzaakt door een hogere storting in de bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis dan begroot. Hierin is € 436.000 meer gestort in verband met de decembercirculaire gemeentefonds. Verder zijn op dit programma vooral meevallers gerealiseerd.

Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (kostenoverschrijding die we geheel of grotendeels compenseren door direct gerelateerde opbrengsten).

 

Rechtmatigheid investeringen
Op het investeringsproject Mobiliteitsbudget - verkeersonderzoeken is sprake van een overschrijding van € 157.000,-. Dit houdt verband met het toerekenen van salariskosten aan de projecten. Zie toelichting bij het overzicht van investeringen. Het betekent per saldo geen meerkosten, maar een verschuiving van kosten tussen exploitatie en projecten. Mede daardoor en omdat de kapitaallasten pas in latere jaren ontstaan wordt deze niet als onrechtmatig aangemerkt.

Analyse overzicht van baten en lasten

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2021 -9.706.000
Realisatie 2021 -9.782.000
Verklaring van het saldo -76.000
Lasten 0.1 Bestuur
College van B&W I 54.000
Voor de pensioenvoorziening voor (oud-)wethouders moet een actuariële berekening worden gemaakt die op een wettelijke rente is gebaseerd. Doordat deze rente is gestegen ten opzichte van 2020 valt € 93.000 vrij ten gunste van het resultaat. Op andere onderdelen van dit budget is sprake van een overschrijding met € 26.000, grotendeels verklaard door de inzet van externe verkenner/begeleiders voor de verbetering van het samenspel binnen de raad en tussen de raad en het college. Daarnaast is hier ook het abonnement voor de bestuurderspensioenen van betaald. Het restant van het verschil (€ 13.000) betreft personele kosten, zie aparte toelichting personele kosten onderaan dit programma.
Bestuurlijke samenwerking I 51.000
Het positieve resultaat (ca. € 47.000) dat in 2020 door Metropoolregio Eindhoven en Regionale Historisch Centrum Eindhoven is behaald is teruggestort aan de deelnemende gemeenten. De bijdrage aan Stedelijke Gebied Eindhoven was iets lager dan begroot.
Lasten 0.2 Burgerzaken
Salarissen burgerzaken (dienstverlening) I 65.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten is toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat (€ 22.000). Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten dan begroot.
Baten 0.2 Burgerzaken
Reisdocumenten I -68.000
In 2020 werden tijdelijk de reismogelijkheden door de coronapandemie beperkt. Hoewel een inhaalslag is ingezet, zijn er als gevolg van de coronapandemie ook in 2021 minder reisdocumenten aangevraagd dan gebruikelijk. Hiervoor onttrekken we als dekking € 60.000 uit de reserve Rijkscompensatie coronacrisis, zie ook programma 8 en het corona-overzicht in de algemene inleiding van deze jaarstukken.
Naturalisatie en naamswijziging I 27.000
Vreemdelingen onder de Pardonregeling hebben vanaf 15 juni 2007 een verblijfsvergunning en kunnen bij besluit van juli 2021 een naturalisatieverzoek indienen (Ranov-regeling). Door deze Ranov-regeling hebben we meer verzoeken en inkomsten voor naturalisaties ontvangen.
Lasten 0.4 Overhead
Personele lasten I -158.000
Salarissen zijn hoger dan begroot door de cao die in januari 2022 is gesloten met terugwerkende kracht tot 1-1-2021. Zie verder analyse personele kosten onderaan deze tabel.
Doorbelasting salariskosten I -103.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan de taakvelden. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat (€ 22.000). Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten dan begroot.
Huisvesting gemeentehuis I 35.000
Er was extra budget beschikbaar gesteld voor een vooronderzoek hybride werken, dit onderzoek heeft in 2021 niet plaatsgevonden en wordt in 2022 uitgevoerd (ook in 2022 budget voor beschikbaar). Ook voor elektrische laadpalen was budget beschikbaar gesteld, deze zijn tegen de verwachting in nog niet aangelegd.
Inkoop en aanbesteding I -54.000
In 2021 heeft Bizob 100 dagen meer inzet gepleegd dan begroot (367 dagen werkelijk i.p.v. het beschikbare/begrote aantal van 267). Er is dus veel meer inzet geweest in 2021 dan beschikbaar/begroot was. Dit werd vooral veroorzaakt door grootschalige inkooptrajecten, o.a. meerdere binnen het sociaal domein (waarvan een aantal onvoldoende of niet begroot). Daarnaast is nog een aantal niet begrote inkooptrajecten opgestart, waaronder het due diligence onderzoek woonwagenlocaties en standbad Enode.
Toerekening overhead aan projecten I 68.000
Er is meer overhead toegerekend aan de grondexploitatie- en andere projecten dan begroot. De overhead wordt aan de projecten toegerekend naar rato van de toegerekende salariskosten, deze waren ook hoger dan begroot. Dit vormt een voordeel binnen het taakveld overhead.
Huis-aan-huis blad I -27.000
De overschrijding is hoofdzakelijk te wijten aan extra communicatie rond corona(maatregelen) en aan het feit dat we geen bijeenkomsten konden organiseren waardoor we meer gebruik hebben gemaakt van communicatie online en via de lokale kranten. Hiervoor onttrekken we € 15.000 uit de reserve Rijkscompensatie coronacrisis, zie ook programma 8 en het corona-overzicht in de algemene inleiding van deze jaarstukken.
Doorbelaste kosten Dienst Dommelvallei I -63.000
Dit betreft geen overschrijding van de bijdrage aan de GR Dienst Dommelvallei, maar een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat (€ 22.000). Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten dan begroot.
Baten 0.4 Overhead
Personele baten I 126.000
Zie analyse personele kosten onderaan deze tabel.
0.10 Mutaties reserves programma 1
Er was € 5.000 begroot voor de instelling van een jeugdraad ten laste van de algemene reserve. Deze jeugdraad is niet ingesteld in 2021. I -5.000
Overige verschillen I -24.000
Totaal programma 1 -76.000
Personele lasten en baten
Salarisgerelateerde budgetten De cao gemeenten, vastgesteld in januari 2022, voorzag in een salarisverhoging met terugwerkende kracht tot 1-1-2021. Dit kostte de gemeente € 152.000. Daarnaast ontvingen alle medewerkers een thuiswerkvergoeding, die we voor € 47.000 als coronakosten kunnen bestempelen, zie ook programma 8 en het corona-overzicht in de algemene inleiding van deze jaarstukken. Daarnaast is budget inhuur voor ziekteverzuim met € 35.000 overschreden ten gevolge van ziekteverzuim en andere onvoorziene personeelskosten. Tegenover deze extra kosten staan ook extra inkomsten voor de detachering van een medewerker binnen de GR en UWV-vergoedingen (totaal € 126.000). -102.000
Sociale uitkeringen 47.000
Reis- en verblijfkosten 17.000
Overige baten en lasten 6.000
-32.000

Programma 2. Veiligheid & Handhaving

2. Veiligheid & Handhaving I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2021 -2.252.000
Realisatie 2021 -2.230.000
Verklaring van het saldo 22.000
Lasten 1.2 Openbare en veiligheid
Handhaving algemeen I 43.000
Te weinig inkomsten uit acties.
Handhaving milieubeheer I 33.000
Kosten voor toezicht en handhaving bij evenementen, zoals carnaval en kermis, zijn in 2021 niet gemaakt.
Versterking aanpak radicalisering/jihadisme I -94.000
Meerkosten vallen weg tegen de meerinkomsten (hetzelfde bedrag).
Wijkversterkingsplan Eeneind I -73.000
Vanwege een aantal complexe dossiers, is meer expertise en (juridische) advisering nodig geweest.
Baten 1.2 Openbare en veiligheid
Handhaving algemeen I -53.000
Coronagelden voor controles en tijdelijk inhuur voor reguliere werkzaamheden. Zie ook programma 8 en het corona-overzicht in de algemene inleiding van deze jaarstukken.
Versterking aanpak radicalisering/jihadisme I 94.000
Meerinkomsten vallen weg tegen meerkosten (hetzelfde bedrag).
Wijkversterkingsplan Eeneind I 34.000
Restant budget, overgeheveld uit 2020, van projectsubsidie wijkversterkingsgelden.
Overige verschillen 38.000
Totaal programma 2 22.000

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2021 -15.406.000
Realisatie 2021 -15.782.000
Verklaring van het saldo -376.000
Lasten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Leerlingenvervoer I 30.000
In 2021 is minder besteed aan leerlingenvervoer doordat scholen dicht zijn geweest en daarnaast veel kinderen ziek waren of in quarantaine.
Baten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Bewegingsonderwijs voortgezet onderwijs I -28.000
De facturen van het voortgezet onderwijs worden door de beheerder rechtstreeks in rekening gebracht.
Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Maatschappelijk werk I -76.000
De subsidie aan de LEV groep viel hoger uit dan begroot. De reden hiervoor is dat we bij het opstellen van de begroting geen rekening hebben gehouden met de stijging van de integrale kostprijs per uur van de LEV groep als gevolg van de cao-bepalingen.
Sociaal-cultureel werk I 42.000
Vanwege de coronapandemie is in 2021 minder besteed aan het project Dementievriendelijke Gemeente. De kosten voor de vrijwilligersprijs en het jeugdlintje komen ten laste van boekjaar 2022 omdat de uitreiking vanwege de coronapandemie is uitgesteld en in 2022 heeft plaatsgevonden.
Directe salariskosten I -62.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat (€ 22.000). Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten dan begroot.
Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Wijkaccommodaties - onderhoud I 33.000
Achterstallige huurinkomsten over 2020-2021 ontvangen voor verhuur lokalen in Heuvelrijk te Gerwen.
Collectief vervoer I 24.000
In 2021 is tijdens de lockdown minder gebruik gemaakt van vervoer door ouderen en mensen met een zorgvraag. Ook was er minder vraag naar vervoer naar het ziekenhuis door afgezegde afspraken.
Lasten 6.2 Wijkteams
CMD 1e lijns voorziening I 31.000
Kosten voor inzet van diensten zijn lager uitgevallen dan verwacht, met name de kosten voor extra inzet jeugd.
Lasten 6.3 Inkomensregelingen
Bijstandsverlening (BUIG-regelingen) I 414.000
De begrote uitgaven voor inkomensregelingen van de Participatiewet zijn door afnemende uitkeringsaantallen (verminderde instroom/blijvende uitstroom) niet noodzakelijk geweest.
Bijzondere bijstand I 117.000
De begrote uitgaven voor bijzondere bijstand zijn mede door afnemende uitkeringsaantallen (verminderde instroom/blijvende uitstroom) niet noodzakelijk geweest.
IOAW/IOAZ I 73.000
De begrote uitgaven voor inkomensregelingen van de Participatiewet zijn door afnemende uitkeringsaantallen (verminderde instroom/blijvende uitstroom) niet noodzakelijk geweest.
Individuele inkomens- en studietoeslag I 26.000
Er is minder beroep gedaan op minimaregelingen door verminderd aantal bijstandsontvangers.
Gemeentelijke minimaregeling I 29.000
Er is minder beroep gedaan op minimaregelingen door verminderd aantal bijstandsontvangers.
TOZO I 205.000
De niet uitgegeven middelen voor kredieten en bijstand Tozo/Torzo moeten worden teruggestort aan het Rijk (Het Rijk heeft meer gestort dan noodzakelijk). Ook moeten de uitvoeringsmiddelen die bij de Sisa worden vastgesteld bestemd worden voor de afwikkeling van de Tozo regeling bij Dienst Dommelvallei. Deze resterende uitvoeringsmiddelen zijn inzichtelijk en worden jaarlijks begroot voor 2022 en verder (begroting 2023).
Baten 6.3 Inkomensregelingen
Bijstandsverlening I -83.000
Door de verminderde aantallen bijstandsverstrekkingen en verrekeningen zijn de baten lager.
TOZO I -119.000
De komende jaren zullen de leningen (kredieten) terugbetaald moeten worden. Hiervoor hebben de ondernemers zes jaar de tijd. Ook zijn de eerste terugbetalingsverplichtingen van ondernemers richting het Rijk vertraagd ivm de lockdowns.
Lasten 6.5 Arbeidsparticipatie-instrumenten
Re-integratie I 94.000
De middelen voor de inzet van re-integratie instrumenten zijn niet volledig benut. Dit heeft een drietal redenen: door lockdowns zijn trajecten tijdelijk on hold gezet, de verminderde instroom vroeg minder inzet en WSD nam via een stimulusprogramma de financiering over van de begeleiding. De middelen bleken niet in die mate nodig.
Lasten 6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo
Woonvoorzieningen I -71.000
Woningaanpassingen zijn duurder geworden door de prijsstijgingen in de bouw. Het aantal afgeronde aanpassingen is hoger in 2021 en er zijn meer indicaties afgegeven voor grote woningaanpassingen.
Lasten 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Schuldhulpverlening I 30.000
Kosten voor de invoering van het RIS-systeem voor vroegsignalering vallen vooralsnog lager uit. Daarnaast is het vooralsnog niet nodig geweest om extra capaciteit in te zetten op schuldhulpverlening.
Huishoudelijke verzorging I -175.000
De invoering van het abonnementstarief blijft een aanzuigende werking hebben op de aanvragen hulp bij het huishouden. Indexatie heeft ook invloed gehad op de hoogte van de kosten.
Maatwerk chronisch zieken I -33.000
Meer aanvragen toegekend dan voorheen.
Zelfstandig leven Wmo I -85.000
De indicaties blijven langer doorlopen. Er zijn meer indicaties voor zwaardere zorg afgegeven. We zien een tendens in het aantal jongeren die een indicatie voor begeleiding aanvragen, doorstroom vanuit de Jeugdwet naar Wmo.
PGB Wmo I 93.000
Er is door clienten minder gekozen voor PGB budgetten
Directe salariskosten I 74.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat (€ 22.000,-). Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten dan begroot.
Baten 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Eigen bijdragen Wmo I -77.000
De inning van de eigen bijdrage loopt achter op de prognose en de inning van de eigen bijdrage 2021 loopt door in 2022. Tevens is de berekening van de verwachte inkomsten gebaseerd op de oude systematiek van inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Dit wordt hersteld in de nieuwe begroting.
PGB Wmo I 25.000
Bedrag na verrekening ontvangen vanuit Sociale Verzekerings Bank
Lasten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Jeugdhulp verblijf I -309.000
2 extra verblijfsindicaties in een 24 uursetting zorgen voor overschrijding van het budget.
Jeugdhulp ambulant I -729.000
Er zijn zwaardere indicaties afgegeven. Er is sprake van langere trajecten en extra inzet van zorg. Voor meer gezinstrajecten zijn indicaties afgegeven en dit zijn dure trajecten.
Ambulante zorg jeugd I -34.000
Er is meer en langer ambulante zorg ingezet. Met name ziekenhuiszorg.
Jeugdzorg-plus I 85.000
Regionale subsidie afspraak over gemeentelijke bijdrage. Bij het niet plaatsen van kinderen betaal je alleen de onderbezetting.
Lasten 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Gedwongen kader I 32.000
In 2021 is er niet meer op basis van voorschotten gefinancierd maar op de daadwerkelijke inzet. De begroting 2021 is gebaseerd op de systematiek van voorgaande jaren. De kosten blijken nu lager uit te vallen.
Baten 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Veilig Thuis I 58.000
Incidentele ontvangst gemeente Eindhoven voor decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO middelen)
Lasten 7.1 Volksgezondheid
Openbare gezondheidszorg I -32.000
Kosten maatwerk GGD vallen hoger uit en de GGD heeft in het 4e kwartaal een nacalculatie gedaan o.b.v. de kinderen JGZ 0-4 per peildatum 01-01-2021
Overige verschillen 22.000
Totaal programma 3 -376.000

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

4. Verenigingen & Accommodaties I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2021 -2.490.000
Realisatie 2021 -2.397.000
Verklaring van het saldo 93.000
Lasten 4.2 Onderwijshuisvesting
Huisvesting basisonderwijs I -142.000
Vanwege enkele schadegevallen is € 15.000 meer uitgegeven aan verzekeringen. Er is een bedrag van € 128.236 besteed in verband met de ontvangen rijkssubsidie voor de klimaatinstallatie aan basisschool De Dassenburcht, zie ook bij de baten.
Directe salariskosten I 55.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat (€ 22.000). Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten dan begroot.
Baten 4.2 Onderwijshuisvesting
Huisvesting basisonderwijs I 177.000
De gemeente ontving een rijkssubsidie van € 128.236 voor de klimaatinstallatie aan basisschool De Dassenburcht. Deze gaat naar Helpt Elkander en is budgettair neutraal voor de gemeente, zie ook bij de lasten. Hierbij is een teruggave van € 9.203 van de verzekering opgenomen. Daarnaast heeft schoolbestuur Platoo in 2021 de werkelijke onderhoudskosten over 2020 betaald, die gemeente had voorgeschoten en deels doorberekend aan Platoo.
Lasten 5.1 Sportbeleid en activering
Sportverenigingen I -324.000
Vanuit het ministerie is er een coronasteunmaatregel voor zwembaden vastgesteld. Hierop is aanspraak gedaan door de exploitant van het zwembad in Nuenen, gemeente fungeert als subsidieaanvrager bij het ministerie en subsidieverstrekker aan de exploitant. Daarnaast is een aanvullende subsidie ontvangen voor het Lokaal Sportakkoord die wij ook aanvullend hebben besteed conform de subsidievoorwaarden.
Baten 5.1 Sportbeleid en activering
Sportverenigingen I 305.000
Vanuit het ministerie is er een coronasteunmaatregel voor zwembaden vastgesteld. Hierop is aanspraak gedaan door de exploitant van het zwembad in Nuenen, de gemeente fungeert als subsidieaanvrager bij het ministerie en subsidie verstrekker aan de exploitant. Daarnaast is een aanvullende subsidie ontvangen voor het Lokaal Sportakkoord.
Lasten 5.2 Sportaccommodaties
Gymzalen I -38.000
De energielasten zijn € 18.000 lager dan begroot.
Baten 5.2 Sportaccommodaties
Gymzalen I 39.000
De verhuuropbrengsten zijn hoger dan begroot.
Sporthal de Hongerman I 60.000
De verhuuropbrengsten zijn hoger dan begroot.
Groene sportvelden I -25.000
Vanwege de coronapandemie zijn er minder inkomsten gegenereerd. Hiervoor onttrekken we als dekking ruim € 22.000 uit de reserve Rijkscompensatie coronacrisis, zie ook programma 8 en het corona-overzicht in de algemene inleiding van deze jaarstukken.
Overige verschillen -14.000
Totaal programma 4 93.000

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

5. Wonen & Leefomgeving I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2021 -1.613.000
Realisatie 2021 -494.000
Verklaring van het saldo 1.119.000
Lasten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Gronden of percelen I -56.000
Pacht heeft een lagere opbrengst dan begroot doordat er minder gronden worden verpacht dan vooraf verwacht. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor de dorpswerkplaats, deze worden mogelijk nog voor een gedeelte verhaald. Naast een aantal kleinere uitgaven zijn op dit budget ook nog het ontgraven van een spoorsloot en de inhuur van tijdelijk personeel grondzaken geboekt die niet begroot waren.
Baten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Verkoop openbaar groen I 28.000
De begroting 2021 was wegens tegenvallende verzoeken naar beneden bijgesteld bij de tussentijdse rapportage. Uiteindelijk zijn er later in het jaar nog verzoeken vanuit inwoners gekomen, waardoor we nog enkele (grotere) groenstroken hebben kunnen verkopen. Hierdoor zijn de inkomsten hoger uitgevallen dan vooraf ingeschat.
Baten 7.5 Begraafplaatsen
Begraafplaatsen I 56.000
De baten zijn fors hoger dan begroot als gevolg van veel moslimbegravingen. De baten, onder aftrek van de lasten, worden gestort in de bestemmingsreserve begraafplaats, zie onderaan deze tabel.
Lasten 8.1 Ruimtelijke ordening
Natuur- en landschapsontwikkeling I 61.000
Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met kosten van aankoop en inrichting van percelen. In 2021 heeft dit nog niet plaatsgevonden. De gemaakte kosten hebben betrekking op het opstellen van het inrichtingsplan en het beheerplan.
Bestemmingsplannen bebouwde kom I -42.000
We maakten kosten voor inhuur (€ 20.000,-) die we verrekenden met andere partijen. Hier staan dus opbrengsten tegenover. Daarnaast zijn de gemaakte kosten voor aanpassing bestemmingsplannen en incidentele adviezen t.a.v. RO hoger uitgevallen (€22.000,-) dan was geraamd. Dit werd met name veroorzaakt door de projecten Hoger Bouwen en Herontwikkeling Centrum.
Anterieure overeenkomsten I -115.000
Ontwikkelaars betalen aan ons een vergoeding voor plankosten wanneer ze projecten realiseren. Hier staat tegenover dat wij extra kosten maken. Beide waren niet vooraf begroot, omdat het aantal anterieure overeenkomsten vooraf niet is te voorspellen. In principe wegen de baten op tegen de lasten. Echter in 2021 ontstond een saldo van € 61.000,- (€ 115.000,- extra lasten versus € 54.000,- extra baten). Bij uitzondering namen we in de begroting een boekwinst bij de grondruil inzake de anterieure overeenkomst Kerkakkers op. Deze anterieure overeenkomst ronden we in 2022 af waardoor ook de boekwinst in dat jaar valt.
Directe salarissen I 44.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat (€ 22.000). Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten dan begroot.
Baten 8.1 Ruimtelijke ordening
Anterieure overeenkomsten I 54.000
Zie lasten 8.1 ruimtelijke ordening: Anterieure overeenkomsten
Stortingen in reserves bovenwijks en sociale volkshuisvesting I 49.000
In 2021 zijn diverse anterieure overeenkomsten afgesloten waarin is overeengekomen dat initiatiefnemers stortingen doen in de reserves Bovenwijks en Sociale volkshuisvesting. Het aantal anterieure overeenkomsten is vooraf niet te voorspellen en worden om die reden niet begroot. In 2021 hebben we voor de projecten ter plaatse van Kerkakkers, Duivendijk en Rullen totaal € 35.000 ontvangen voor de reserve bovenwijks en totaal € 14.000 voor de reserve sociale volkshuisvesting.
Baten en lasten 8.2 Bouwgrondexploitatie
Grondexploitatie I 1.458.000
Het positieve resultaat van het grondbedrijf in 2021 bedraagt € 784.014, bestaande uit: - winst afgesloten exploitatie Gerwen ZO € 158.237 - rechtstreeks geboekte factuur AON € 7.351 -/- - niet geactiveerde kosten Kloostertuin € 23.849 -/- - tussentijdse winstnemingen 2021 € 656.977 Totaal € 784.014 Tevens zijn er bij de grondverkoop afdrachten voor de fondsen ontvangen (€ 225.619) en deze zijn weer in de betreffende reserves gestort, t.w. bovenwijkse voorzieningen (€ 194.251), reserve sociale huisvesting (€ 16.036) en de reserve rood voor groen (€ 15.332). In de begroting was rekening gehouden met een kostenpost van € 447.919, zodat de uiteindelijke afwijking afgerond € 1.458.000 bedraagt.
Lasten 8.3 Wonen en bouwen
Wabo / Omgevingsvergunningen I 49.000
Lagere kosten dan begroot doordat er minder vergunningen zijn afgegeven, zie ook baten.
Volkshuisvesting I 35.000
Verschil wordt hoofdzakelijk verklaard doordat de kosten (rente en beheerskosten) zoals begroot voor startersleningen niet op deze post zijn geboekt maar binnen het taakveld 0.5 Financiering vallen (programma 8).
Huisvesting woonwagenbewoners I 1.235.000
De overdracht van de woonwagenlocaties naar Helpt Elkander heeft in 2021 niet plaatsgevonden terwijl dit wel was begroot (€ 1.103.000). Verder is er minder personeel ingehuurd dan geraamd (€ 77.000). In de tussentijdse rapportage 2021 is voor bodemsanering van de locatie Eeneind een extra bedrag gevraagd, maar dit kan uiteindelijk pas in 2022 worden uitgevoerd (€ 52.000).
Omgevingswet I 51.000
Vanwege het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is nog niet begonnen met de voorbereidingen om te komen tot een gebiedsdekkend omgevingsplan. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt dan begroot.
Directe salarissen I -124.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat (€ 22.000). Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten dan begroot.
Baten 8.3 Wonen en bouwen
Omgevingsvergunningen I -244.000
De legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen zijn achtergebleven op begroting. Wat betreft nieuwbouw is er een aanvraag ingediend op Eeneind-West (distributiecentrum) in 2021, waarbij de leges nog niet in rekening zijn gebracht (vergunningverlening heeft nog niet plaatsgevonden). Dit betreft een groot bedrag. Er zijn wat betreft aan- en verbouw minder aanvragen ingediend en vergund dan begroot.
0.10 Mutaties reserves programma 5 I
Onttrekking algemene reserve voor project huisvesting woonwagenbewoners -1.179.000
De uitgaven van het project overdracht woonwagenlocaties worden gedekt uit de algemene reserve. Deze uitgaven waren lager dan begroot, zie hierboven bij 8.3 Wonen en bouwen. De onttrekking is daarom ook lager dan begroot.
Onttrekking bestemmingsreserve Dommeldal -79.000
De uitgaven natuur- en landschapsontwikkeling in het Dommeldal worden gedekt uit een bestemmingsreserve. Deze uitgaven waren lager dan begroot, zie hierboven bij 8.1 Ruimtelijke ordening. De onttrekking is daarom ook lager dan begroot.
Storting bestemmingsreserve begraafplaats -67.000
De storting in de bestemmingsreserve begraafplaats is hoger dan begroot doordat de exploitatie gunstiger was dan begroot, zie hierboven bij 7.5 Begraafplaatsen.
Stortingen in de bestemmingsreserves bovenwijkse voorzieningen, sociale volkshuisvesting en groen voor rood -101.000
In 2021 is via het grondbedrijf voor een bedrag van € 225.619 aan afdrachten voor de bestemmingsreserves ontvangen en via de anterieure overeenkomsten een bedrag van € 49.000, samen € 275.000. Het begrote bedrag in 2021 bedroeg € 101.000 lager.
Overige verschillen 6.000
Totaal programma 5 1.119.000

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer

6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2021 -4.031.000
Realisatie 2021 -4.078.000
Verklaring van het saldo -47.000
Lasten 2.1 Verkeer en vervoer
Verkeersmaatregelen I 33.000
Het afgelopen jaar zijn de (structurele) uitgaven heroverwogen en geprioriteerd. Daardoor is wat ruimte ontstaan en kan met die kennis in 2022 en verder gericht worden geïnvesteerd in verkeersveiligheid en -educatie. Ook is nadrukkelijk gezocht naar subsidiemogelijkheden vanuit de Provincie, en is dit ook tijdig gevonden waardoor (qua beschikbaar budget) een inhaalslag is gemaakt.
Openbare verlichting I -47.000
In voorgaande jaren werden de netbeheerkosten (Enexis) achteraf betaald. In 2021 zijn de netbeheerkosten van 2020 betaald en werden de netbeheerkosten voor 2021 vooraf in rekening gebracht. Ook zijn de leveringskosten en de energiebelasting gestegen. Het energieverbruik van de openbare verlichting is verder gedaald.
Straatreiniging I 46.000
Gedurende 2021 is minder inzet gepleegd dan vooraf geraamd.
Directe salarissen I -145.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat (€ 22.000). Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten dan begroot.
Baten 2.1 Verkeer en vervoer
Straatreiniging I 62.000
Er is minder uitgegeven als gevolg van: - minder calamiteiten op de weg zoals het verwijderen van oliesporen; - minder inzet op onkruidbeheersing. Door vaker te vegen van de verharding is de onkruidgroei beperkt gebleven; - minder inzet van WSD voor het opruimen en blazen van bladafval.
Lasten 7.2 Riolering
Uitvoering planmatig vrijverval riolering I -28.000
Tijdens de jaarlijkse reiniging van ca. 10% van de vrijverval riolering zijn veel boomwortels aangetroffen. Deze moeten verwijderd worden, zodat van het stelsel naar behoren functioneert. Meestal is wortelingroei aanwezig als gevolg van gebreken aan de riolering. Deze gebreken worden hersteld bij de periodieke (inwendige) reparatie van de riolering.
Correctief onderhoud riolering I 34.000
In de 2e Tussentijdse rapportage is € 30.000 extra budget toegekend voor het herstel van een put in de Vallestap. Hiervoor wordt de opdrachtnemer van de Europalaan aansprakelijk gesteld. Daarom heeft uitvoering nog niet kunnen plaatsvinden.
Waterportaal I 59.000
In het kader van de Kaderrichtlijn Water moeten maatregelen genomen worden. Regionaal is afgesproken dat waterschap De Dommel de maatregelen neemt en regiogemeenten meebetalen. Vanwege innovatieve karakter loopt implementatie van de maatregelen trager dan verwacht.
Afkoppelsubsidies I 44.000
De subsidie is pas per 1 juli 2021 in werking getreden. Als gevolg van de coronamaatregelen hebben er geen publieksacties kunnen plaatsvinden om aandacht te krijgen voor de subsidie. Die acties worden nu wel opgestart. Verder heeft elke aanvraag een langere doorlooptijd. Dit komt o.a. doordat een aanvrager 6 maanden de tijd krijgt om maatregelen uit te voeren. Daardoor zijn in 2021 nog weinig aanvragen volledig afgehandeld.
Onttrekking voorziening I -95.000
Binnen de gesloten exploitatie riolering zijn er diverse mee- en tegenvallers. Per saldo is een voordeel ontstaan dat in de voorziening is gestort (negatieve onttrekking). Door deze storting blijft het geld beschikbaar voor toekomstige uitgaven voor de rioleringstaken. Voor waterportaal en correctief onderhoud hebben we minder kosten gemaakt. Daarnaast is ook minder uitbetaald aan afkoppelsubsidies door de langere doorlooptijd.
Baten 7.2 Riolering
Rioolheffing I -32.000
In 2021 is er minder water verbruikt dan vooraf was ingeschat. Doordat in 2021 de rioolheffing nog gebaseerd was op het waterverbruik leidt een lager waterverbruik tot minder inkomsten voor de rioolheffing.
Lasten 7.3 Afval
Lasten afval I 319.000
In 2021 was in de loop van het jaar een verhoogd aanbod verwacht voor restafval vanwege coronamaatregelen, maar dit is niet nodig gebleken. Ook is er minder GFT ingezameld dan verwacht.
Onttrekking voorziening I -491.000
Binnen de gesloten exploitatie riolering zijn er diverse mee- en tegenvallers. Per saldo is een voordeel ontstaan dat in de voorziening afval is gestort (negatieve onttrekking). Door deze storting blijft het geld beschikbaar voor toekomstige uitgaven voor de afvaltaken. Met name de hogere opbrengst van het oud papier, glas en PMD zorgen voor meevallers.
Baten 7.3 Afval
Baten afval I 163.000
In 2021 is meer PMD ingezameld dan voorzien. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met de coronamaatregelen. Waar men voorheen PMD verbruikte in cafés en restaurants, werd dit nu meer thuis verbruikt. Hierdoor zijn meer opbrengsten ontvangen. In 2021 is er ook een bijdrage ontvangen voor het plaatsen van ondergrondse containers aan het Witte Hondpad. Daarnaast is er een bijdrage ontvangen vanuit het budget Woonwagens voor het inzamelen van afval.
Lasten 7.4 Milieubeheer
Uitvoering sectorale milieutaken I -27.000
Door de ODZOB zijn extra werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van geluid. Ook is het 5-jaarlijkse verplichte traject Europese richtlijnen omgevingslawaai weer opgestart.
Duurzaamheidsbeleid I 71.000
In 2021 lag de nadruk vooral op het maken van beleid, hierdoor zijn er minder uitgaven gedaan dan begroot. Vanaf 2022 komt er meer nadruk op de uitvoering te liggen, verwachting is dat dan de uitgaven toenemen. Bij de tweede tussentijdse rapportage 2021 heeft de raad ingestemd met het instellen van de reserve duurzaamheid. Doel hiervan is de rijksmiddelen beschikbaar houden om de continuïteit in de uitvoering van het beleid te borgen. Van de resterende middelen had € 46.598 betrekking op de ontvangen klimaatmiddelen van het Rijk. We stellen voor deze € 46.598 aanvullend in de reserve te storten.
Aanpak drugsafval I -25.000
Er is een incident geweest met gevaarlijke stoffen met als gevolg bodemverontreiniging. In opdracht van de gemeente is de locatie gesaneerd om erger te voorkomen. Getracht wordt de kosten te verhalen op de veroorzaker.
Duurzaamheid: Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) huurders I 44.000
We ontvingen middelen van het Rijk. Deze gebruikten we voor het uitzetten van energiebesparingsacties onder huurders. In 2022 onderzoeken we vervolgacties.
Baten 7.4 Milieubeheer
Duurzaamheid: Regeling Reductie Energegebruik I -44.000
Voor besteding middelen zie lasten Milieubeheer - Duurzaamheid: Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) huurders.
0.10 Mutaties reserves programma 6 I
Storting reserve klimaatmiddelen I -47.000
Zie toelichting onder lasten Milieubeheer - Duurzaamheidsbeleid.
Overige verschillen 59.000
Totaal programma 6 -47.000

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

7. Economie, Toerisme & Recreatie I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2021 -1.307.000
Realisatie 2021 -991.000
Verklaring van het saldo 316.000
Lasten 3.1 Economische ontwikkeling
Economische zaken I 35.000
Van de diverse ondernemersregelingen is een deel van het beschikbare budget niet gebruikt/aangevraagd. Het restant van de Stimulerings - en innovatiefondsregeling (SIF) blijft beschikbaar voor 2022. 
Baten 3.1 Economische ontwikkeling
Economische zaken I 41.000
Er is eind 2021 (via de veiligheidsregio's) een subsidie ontvangen voor de ondersteuning van de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB).
Lasten 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen
Directe salarissen I -30.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat (€ 22.000). Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten dan begroot.
Lasten 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
Cultureel centrum I 142.000
Voor het Klooster hebben we een beheerovereenkomst met ASP, wij betalen hen een vergoeding voor de beheerskosten. De exploitatiesubsidie die in de begroting 2021 is opgenomen is slechts voor een gering deel aangesproken. Op het moment dat het totale beheer van het Klooster wordt overgedragen aan de stichting (na afronding verbouwing) gaan we een kostendekkende huur in rekening brengen. Tekorten in de exploitatie van de nieuwe beheerstichting worden op dat moment aangevuld met de exploitatiesubsidie.
Tot aan de renovatie van het Klooster voeren we geen groot onderhoud uit. Hier door is er een meevaller in de begroting van 2021.
Directe salarissen I 71.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat (€ 22.000). Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten dan begroot.
Overige verschillen 57.000
Totaal programma 7 316.000

Programma 8. Financiën en belastingen

8. Financiën en Belastingen I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2021 36.805.000
Realisatie 2021 35.755.000
Verklaring van het saldo -1.050.000
Lasten 0.5 Treasury
Financiering I 35.000
Het incidenteel voordeel op de financieringslasten komt door diverse ontwikkelingen. Er is een nieuwe lening afgesloten met een negatief rentepercentage. Op een bestaande geldlening heeft een renteherziening plaatsgevonden, waardoor er minder rente is betaald. Daarnaast is de boekwaarde van de grondexploitatie in werkelijkheid hoger dan begroot, waardoor de doorberekende rente hoger is geworden.
Baten 0.5 Treasury
Financiering I 27.000
Het incidentele voordeel op de baten van financiering komt doordat we rente-inkomsten hebben ontvangen op kortlopende geldleningen.
Baten 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Algemene uitkering I 762.000
Vanuit het gemeentefonds is meer ontvangen dan begroot. Voor een deel is dit het gevolg van nabetalingen over 2019 en 2020 (meestal hoeveelheidsaanpassingen): € 19.000. Daarnaast is bij de decembercirculaire 2021 € 742.000 ontvangen. Dit bestaat uit enkele taakmutaties, die niet meer konden worden verwerkt in de begroting (€ 155.000), en uit een aanvullend coronasteunpakket van € 436.000. Deze laatste oormerken we door storting in de reserve Rijkscompensatie coronacrisis, zie ook onderaan deze tabel. Het restant (ca. € 150.000) betreft met name hoeveelheidsverschillen.
Lasten 0.8 Overige baten en lasten
Stelpost beleidsvoornemens I 167.000
Betreft het restant van de stelpost voor indexeringen e.d. dat niet is ingezet. Valt vrij ten gunste van het exploitatieresultaat 2021.
Stelpost onvoorzien incidenteel I 54.000
Deze post is deels ingezet bij de Tussentijdse rapportages voorjaar 2021 en najaar 2021, zie ook overzicht onvoorzien hieronder. Het restant is niet meer ingezet en valt dus vrij ten gunste van het exploitatieresultaat 2021.
Op basis van de analyse van de openstaande vorderingen moeten we de voorziening dubieuze debiteuren verhogen met € 65.000. I -65.000
Directe salarissen I 49.000
Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat (€ 22.000). Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten dan begroot.
Baten 0.8 Overige baten en lasten
Boekingsverschillen I 35.000
Door een extern bureau is een onderzoek gedaan naar eventuele dubbele betalingen en fouten in de btw-verantwoording op basis van no-cure-no-pay. Dit heeft geleid tot extra btw-restitutie. (Het onderzoek is door Dienst Dommelvallei betaald.)
Lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (vpb)
Vennootschapsbelasting I -55.000
De voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2021 van ruim € 31.000 is betaald, en daarnaast de definitieve aanslag 2016 van ruim € 23.000. Dit was niet begroot omdat er nog steeds gesprekken met de belastingdienst lopen.
0.10 Mutaties reserves programma 8 I
Reserve Rijkscompensatie coronacrisis I -231.000
De storting in deze reserve is hoger dan begroot door de decembercirculaire 2021. Daarin heeft het Rijk nog eens € 436.000 beschikbaar gesteld, die we conform de afspraken oormerken. De werkelijke coronakosten 2021 zijn ook hoger dan begroot bij de tussentijdse rapportage najaar 2021. Daarom onttrekken we € 205.000 meer dan begroot. Per saldo storten we € 231.000 meer dan begroot. Een specificatie van alle baten en lasten van de coronamaatregelen is opgenomen in de algemene inleiding van deze jaarstukken.
0.11 Resultaat (verschil tussen gerealiseerd en begroot resultaat) -1.863.000
Het gerealiseerd resultaat 2021 bedraagt afgerond € 2.361.000; begroot was (na wijzigingen) € 498.000. Verschil € 1.863.000. In de tabel hieronder geven we een overzicht van de grootste posten die tot dit resultaat hebben geleid.
Overige verschillen 35.000
Totaal programma 8 -1.050.000
Belangrijkste afwijkingen tussen begroting en realisatie
Vrijval voorziening wethouderspensioenen (P1) I 93.000
Bijstandsverlening (BUIG) (P3) I 406.000
Bijzondere bijstand (P3) I 117.000
Re-integratie (P3) I 94.000
Wmo, huishoudelijke verzorging (P3) I -175.000
Jeugdhulp, totaal (P3) I -889.000
Correctie tekorten Wmo en jeugd: gedeeltelijk ten laste van coronareserve (P8) I 250.000
Bouwgrondexploitatie (P5) I 1.458.000
Omgevingsvergunningen (P5) I -195.000
Cultureel centrum Klooster (P7) I 142.000
Algemene uitkering gemeentefonds (P8) I 326.000
Niet ingezette stelposten onvoorzien en inflatie (P8) I 221.000
Overige verschillen < € 100.000 I 15.000
Begroot resultaat I 498.000
Totaal gerealiseerd resultaat 2021 2.361.000

Overzicht onvoorzien

Beginstand onvoorzien 2021 143.225
Tussentijdse rapportage voorjaar 2021: boekverlies verkoop kantine RKVV (7e begrotingswijziging, 10 juni 2021) -12.537
Tussentijdse rapportage najaar 2021: eenmalige kosten strandbad Enode (12e begrotingswijziging, 11 november 2021) -77.000
Eindstand onvoorzien 2021 53.688
Het restant van de stelpost onvoorzien valt in deze jaarrekening vrij ten gunste van het resultaat 2021.

Overzicht van de incidentele baten en lasten

2021
Incidentele baten en lasten Baten Lasten
Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Meerkosten raad agv corona (ten laste van reserve) 47.329
Terugstorting MRE over 2020 -46.702
Minder opbrengsten agv corona leges burgerzaken (ten laste van reserve) -60.000
Meerkosten verkiezingen agv corona (ten laste van reserve) 48.322
Meerkosten communicatie agv corona (ten laste van reserve) 15.000
Meerkosten personeel agv corona (ten laste van reserve) 54.492
Minder personele kosten Dienst Dommelvallei agv corona (ten laste van reserve) -23.176
Procescoördinator zaakgericht werken 48.077
200 jaar Nuenen 56.011
Incidentele kosten Dienst Dommelvallei (1e en 2e begrotingswijziging 2021 DDV, ten laste van reserve) 94.772
Incidentele kosten I&A (ten laste van reserve I&A) 159.404
Programma 2 Veiligheid & Handhaving
Budget gebiedsgerichte aanpak met probleemgerichte inzet in wijken en bedrijventerreinen 43.620
Regiofunctionaris Basisteam Ondermijning Dommelstroom 17.741
Meerkosten handhaving agv corona en subsidie (saldo ten laste van reserve) 26.903 100.173
Versterking gemeentelijke aanpak jihadisme 424.450 424.450
Wijkversterkingsplan Eeneind 94.243 109.867
Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd
Project Roma en Sinti 35.000
Meerkosten voorschoolse opvang agv corona (ten laste van reserve) 1.976
Jeugdactiviteiten ivm corona (ten laste van reserve) 23.852
Meerkosten sociaal domein agv corona (ten laste van reserve) 250.000
TONK regeling (ten laste van reserve) 17.400
TOZO regeling (budgettair neutraal) 808.137 808.137
Meerkosten sociaal werkbedrijf agv corona (ten laste van reserve) 34.824
Heroriëntatie zelfstandigen ivm corona (ten laste van reserve) 5.266
Programma 4 Verenigingen & Accommodaties
Lokaal sportakkoord 85.142 103.680
Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (SPUK IJZ) 253.155 253.155
Minder huurbaten sportverenigingen agv corona (ten laste van reserve) -22.102
Boekverlies verkoop kantine RKVV Nederwetten 12.537
Programma 5 Wonen & Leefomgeving
Verkoop snippergroen 128.498 9.455
Hogere baten begraafplaats Oude Landen (gestort in reserve) 437.134
Project woonwagenlocaties (ten laste van reserve) 152.445
Project Dommeldal (ten laste van reserve) 20.873
Anterieure overeenkomsten 486.268 487.706
Grondexploitatie 3.370.927 2.361.293
Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Meerkosten openbaar groen agv corona (ten laste van reserve) 6.157
Meerkosten afval agv corona (ten laste van reserve) 14.023
Uitvoeringsbudget duurzaamheid (voor 4 jaar) 57.000
Klimaatmiddelen Rijk: Transitievisie warmte, Energieloketten en Wijkaanpak -226.598
Regeling Reductie Energiegebruik 106.332 106.332
Regeling Reductie Energiegebruik huurders 165.001 165.001
Programma 7 Economie & Toerisme
Geen kermis agv corona (ten laste van reserve) -10.500 -4.500
Compensatie ondernemers ivm corona (ten laste van reserve) 72.120
Subsidie ondernemers coronatoegangsbewijs (ten laste van reserve) 41.036 41.036
Parkeervoorziening Eeneind Zuid II (ten laste van reserve) 70.000
Eenmalige kosten dagstrand Enode 59.079
Programma 8 Financiën & Belastingen
Rijkscompensatie coronacrisis (gestort in reserve) 1.093.610
Subtotaal 7.428.234 6.086.629
Incidentele mutaties reserves Baten (onttrekking) Lasten (toevoeging)
Onttrekking algemene reserve ivm 1e en 2e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei 2021 94.772
Onttrekking reserve I&A 159.404
Aanvullende dekkingsreserve renovatie Hongerman ten laste van algemene reserve 700.000 700.000
Onttrekking algemene reserve project overdracht woonwagenlocaties 152.445
Storting bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen 229.251
Storting bestemmingsreserve sociale volkshuisvesting 30.036
Storting bestemmingsreserve groen voor rood 15.332
Onttrekking reserve groen voor rood project Dommeldal 20.873
Storting bestemmingsreserve begraafplaats Oude Landen 437.134
Storting klimaatmiddelen in bestemmingsreserve 226.958
Onttrekking reserve parkmanagement parkeervoorziening Eeneind Zuid II 70.000
Storting bestemmingsreserve rijkscompensatie coronacrisis 1.093.610
Onttrekking coronakosten aan bestemmingsreserve rijkscompensatie coronacrisis 728.957
Subtotaal 1.926.451 2.732.321
Totaal 9.354.685 8.818.950

Toelichtingen incidentele baten en lasten groter dan € 25.000,-

Voor alle posten in verband met corona verwijzen we naar de corona-paragraaf in de algemene inleiding van deze jaarstukken. 

 

Terugstorting MRE over 2020:
Metropoolregio Eindhoven en Regionale Historisch Centrum Eindhoven hebben hun exploitatie-overschot uit 2020 in 2021 teruggestort aan de deelnemende gemeenten.

Procescoördinator zaakgericht werken:
Voor het project zaakgericht werken is een procescoördinator aangesteld voor de jaren 2020 tot en met 2022.

200 jaar Nuenen, Gerwen en Nederwetten:
In 2021 is € 50.000 subsidie verstrekt aan de stichting die diverse festiviteiten in het kader van het Nuenense jubileum organiseert. Daarnaast heeft de gemeente zelf nog wat kleinere uitgaven gedaan aan communicatie en vlaggen.

Dienst Dommelvallei:
Dienst Dommelvallei heeft bij de jaarstukken 2020 en begroting 2022 ook een 1e en 2 begrotingswijziging ingediend voor incidentele kosten in 2021. Deze hebben we in Nuenen ten laste van de algemene reserve gebracht (raadsbesluit bij de tussentijdse rapportage).  

Gebiedsgerichte aanpak met probleemgerichte inzet in wijken en bedrijventerreinen:
Dit projectbudget heeft de raad bij de programmabegroting 2019-2022 voor 4 jaar beschikbaar gesteld. (Bij de begroting 2022 is besloten het project met 1 jaar te verlengen tot en met 2023.) 

Versterking gemeentelijke aanpak jihadisme:
Nuenen doet mee aan een groot regionaal project Versterking aanpak radicalisering/jihadisme, waarvoor we een bijdrage van het Rijk ontvangen. 

Wijkversterkingsplan Eeneind:
Zowel in 2019 als in 2020 is uitvoering gegeven aan het Wijkversterkingsplan Eeneind, waarvoor we een specifieke uitkering ontvangen van het Rijk van 2019 tot en met 2021. Er is een relatiemanager bedrijventerreinen ingezet en er heeft een integrale controle plaatsgevonden. Het project loopt meerdere jaren door. 

Pilot Roma en Sinti:
In samenwerking met LEV-groep voeren we een pilot-project uit voor Roma en Sinti, dit project loopt 3 jaar. We hebben hiervoor een Rijksbijdrage ontvangen in de algemene uitkering.

Lokaal Sportakkoord:
Eind 2020 is het Lokaal Sportakkoord vastgesteld, waarin we samen met sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners en het bedrijfsleven afspraken maken over hoe wij met elkaar de ambities voor sport & bewegen in Nuenen kunnen realiseren. We ontvangen hiervoor een uitvoeringsbudget van het Rijk. 

Specifieke uitkering (ijsbanen en) zwembaden (SPUKIJZ):
Het Rijk heeft een subsidieregeling voor zwembaden opgezet in 2021, waarop aanspraak is gedaan door de exploitant van het zwembad in Nuenen. Gemeente fungeert als subsidieaanvrager bij het ministerie en subsidieverstrekker aan de exploitant.

Verkoop snippergroen:
Verkoopbaten openbaar groen worden altijd aangemerkt als incidentele baten, omdat een stuk grond maar eenmaal verkocht kan worden. Voor de daarmee verband houdende incidentele lasten (met name kosten kadaster) geldt hetzelfde. Wel verwachten wij dat dit nog jaren doorloopt.

Hogere baten begraafplaats Oude Landen:
De baten waren hoger dan begroot en zijn gedeeltelijk incidenteel. Ze worden (na aftrek van de lasten) gestort in de egalisatiereserve.

Project woonwagenlocaties:
Doel is de woonwagenlocaties over te dragen aan de woningcorporatie. Voor dit project is externe expertise ingehuurd. 

Grondexploitatie en  anterieure overeenkomsten:
Alle baten en lasten van de grondexploitatie zijn incidenteel van aard. Hetzelfde geldt voor de anterieure overeenkomsten.

Uitvoeringsbudget duurzaamheid:
Hiervoor heeft de raad voor 4 jaar budget beschikbaar gesteld, naast ook een structureel budget. Van het uitvoeringsbudget zijn diverse projecten uitgevoerd, zoals beleid voor grootschalige opwek duurzame energie, Climate Chase Game, ondersteuning communicatie en promotiematerialen.

Klimaatmiddelen Rijk:
Het Rijk heeft een bedrag beschikbaar gesteld in 2019 zodat gemeenten projecten kunnen uitvoeren voor de Transitievisie Warmte, Energieloketten en Wijkaanpak. Het restant van deze middelen dat nog niet is besteed in 2020 en 2021 is in een nieuwe bestemmingsreserve Klimaatmiddelen gestort, conform raadsbesluit bij de 2e tussentijdse rapportage.

Regeling Reductie Energiegebruik:
Het Rijk heeft voor deze regeling een specifieke uitkering beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021, zowel voor woningeigenaren als voor huurders.

Parkeervoorziening Eeneind Zuid II:
Op het bedrijventerrein Eeneind II Zuid is een parkeervoorziening gerealiseerd in 2020/2021, op basis van raadsbesluit juli 2020.

Eenmalige kosten dagstrand Enode:
Sinds de zomer van 2021 is het beheer van het dagstrand Enode terug bij de gemeente. We hebben een aantal maatregelen moeten treffen om het dagstrand open te kunnen houden, waarvoor bij de tussentijdse rapportage budget beschikbaar is gesteld.

Incidentele mutaties reserves:
Hiervoor verwijzen we naar de toelichting reserves verderop in deze jaarrekening.

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Omschrijving Toevoegingen Onttrekkingen Reden
Dekkingsreserve HOV2 2.508 onttrekking kapitaallasten
Dekkingsreserve bereikbaarheidsakkoord 19.986 onttrekking kapitaallasten
Dekkingsreserve hybrideveld RKGSV Gerwen 14.288 onttrekking kapitaallasten
Dekkingsreserve onderzoek mobiliteitsprojecten 35.784 onttrekking kapitaallasten
Dekkiingsreserve sportvloer Hongerman 22.949 onttrekking kapitaallasten
 Totaal - 95.515  Totaal

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De WNT is van toepassing op de gemeente Nuenen. Het voor Nuenen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000,-.

Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Gegevens 2021
bedragen x € 1 M. Arents M.C.P. Laurenssen van Dal
Functiegegevens Directeur/secretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 0,889
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 109.123 74.842
Beloningen betaalbaar op termijn 20.494 13.468
Subtotaal 129.617 88.310
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 209.000 185.801
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen N.v.t. N.v.t.
Totaal bezoldiging 129.617 88.310
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2020
bedragen x € 1 J.H.M. van Vlerken M. Arents M.C.P. Laurenssen van Dal
Functiegegevens Directeur/secretaris Directeur/secretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 30/4 1/5 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0 0,889
Dienstbetrekking? ja ja ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 37.919 72.411 73.005
Beloningen betaalbaar op termijn 6.779 12.717 13.047
Subtotaal 44.698 85.128 86.052
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 66.451 134.549 178.667
Totaal bezoldiging 2020 44.698 85.128 86.052