Programma 8. Financiën & Belastingen

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend. 1. Reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting.
Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1). 2. Verlagen OZB indien er financiële ruimte is.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Financiële verordening 2017 2017 e.v. mei 2017 onbepaald
Nota reserves en voorzieningen 2019 e.v. februari 2019 onbepaald
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2015 e.v. februari 2015 onbepaald
Nota activering, waardering en afschrijving 2006 e.v. januari 2006 onbepaald
Belastingverordeningen jaarlijks november 2021 november 2022

Wat hebben we ervoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Gemiddelde WOZ-waarde woningen * duizend euro 331 351 370
Woonlasten meerpersoonshuishoudens * euro 924 956 956
Woonlasten éénpersoonshuishoudens * euro 717 764 764
Woningen in bezwaar aantal / % 370 / 3,51 ** 605 / 5,61
Niet-woningen in bezwaar aantal / % 24 / 2,39 ** 38 / 4,36
Gegronde WOZ-bezwaren woningen aantal / % 95 / 26,03 ** 157 / 25,95
Gegronde WOZ-bezwaren niet-woningen aantal / % 12 / 50 ** 10 / 26,32

* verplichte indicator op grond van BBV

** geen begrotingscijfers opgenomen

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei is de sparringpartner voor onze gemeente op het gebied van de bedrijfsvoeringstaken, waaronder financiën, belastingen en planning & control. Zij volgen hierbij nauwgezet wettelijke en andere in- en externe ontwikkelingen op de genoemde terreinen. Ook onderhouden zij contact met de accountant en met de provincie als financieel toezichthouder. Daarmee monitoren zij onder meer het voldoen aan financiële regelgeving en het structureel sluitend zijn van de meerjarenbegroting. In 2021 is de aanbesteding voor een nieuwe accountant afgerond. Deze accountant heeft voorliggende jaarrekening gecontroleerd.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2021) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Afwijking budget 2021
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 657 1.094 436
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 102 498 2.361 1.863
0.5 Treasury 195 195 147 -47
0.61 OZB woningen 132 132 137 4
0.62 OZB niet-woningen 30 30 33 3
0.64 Belastingen overig 51 51 45 -6
0.8 Overige baten en lasten 492 270 64 -206
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 55 55
Totaal Lasten 1.002 1.834 3.936 2.102
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 524 729 205
0.5 Treasury 197 197 213 16
0.61 OZB woningen 4.839 4.929 4.949 20
0.62 OZB niet-woningen 1.327 1.327 1.349 22
0.64 Belastingen overig 75 75 66 -9
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 30.134 31.587 32.350 762
0.8 Overige baten en lasten 0 0 35 35
Totaal Baten 36.572 38.639 39.691 1.052

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

De afwijkingen van de begroting op dit programma worden op hoofdlijnen veroorzaakt door:

  • Taakveld 0.10 Mutaties reserves: de lasten betreffen de storting in de bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis van € 436.000,- vanuit de decembercirculaire gemeentefonds 2021. De afwijking op de baten heeft betrekking op de onttrekking uit deze reserve voor de gerealiseerde coronakosten, deze valt € 205.000,- hoger uit dan begroot (bij de tussentijdse rapportage najaar 2021).  Zie ook de algemene inleiding van deze jaarstukken.
  • Taakveld 0.8: Vrijval van stelpost onvoorzien en inflatie (taakveld 0.8) € 221.000,-.
  • De algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds vielen € 762.000,- hoger uit dan begroot. Dit wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de decembercirculaire 2021, die niet meer kon worden verwerkt in de begroting 2021 (€ 742.000,-).  Een groot deel hiervan, € 436.000,- betreft coronacompensatie, zie 0.10 Mutaties reserves. Het restant van € 326.000,- komt ten goede aan het jaarresultaat.
  • Alle afwijkingen van alle programma's tezamen zorgen voor een afwijking in het resultaat ten opzichte van de begroting van € 1.863.000,- (taakveld 0.11). 

Voor meer details en uitleg verwijzen we naar de analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.