Balans

Bedragen x €1.000
Balans 2021 2020
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 0 0
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 735 400
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 65 68
Totaal Immateriële vaste activa 799 468
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 29.655 30.206
Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing 13.648 13.963
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 4.676 4.341
Totaal Materiële vaste activa 47.979 48.511
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen 7 7
Leningen aan: woningbouwcorporaties 2.057 2.460
Overige langlopende leningen 1.021 883
Totaal Financiële vaste activa 3.085 3.349
Totaal Vaste activa 51.863 52.327
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 68.824 68.956
Gereed product en handelsgoederen 191 344
Totaal Voorraden 69.015 69.300
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen 3.832 3.875
Rekening-courantverhouding met het Rijk 49 1.551
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 1.663 808
Overige vorderingen 6.692 6.170
Overige uitzettingen 3 3
Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 12.240 12.408
Liquide middelen
Kassaldi 6 1
Banksaldi 260 264
Totaal Liquide middelen 266 266
Overlopende activa
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 252 156
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen 6.396 4.232
Totaal Overlopende activa 6.648 4.388
Totaal Vlottende activa 88.169 86.363
Totaal Activa 140.032 138.690
Bedragen x €1.000
Balans 2021 2020
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 27.567 27.808
Bestemmingsreserve 12.559 10.572
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2.361 1.034
Totaal Eigen vermogen 42.486 39.415
Voorzieningen.
Voorzieningen 12.401 11.115
Totaal Voorzieningen. 12.401 11.115
Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen 74.171 49.592
Onderhandse leningen van: openbare lichamen 2.113 2.113
Waarborgsommen 6 6
Totaal Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer 76.291 51.711
Totaal Vaste passiva 131.178 102.242
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen 0 25.019
Banksaldi. 1.173 1.451
Overige schulden 2.321 2.248
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 3.494 28.719
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen 3.610 3.198
Vooruitontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 1.597 4.428
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 153 103
Totaal Overlopende passiva 5.360 7.729
Totaal Vlottende passiva 8.854 36.448
Totaal Passiva 140.032 138.690
Omschrijving 2021 2020
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt 85.492 83.848