Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Portefeuillehouder(s)

J. Pernot

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezonde (fysieke en sociale) leefomgeving. 1. Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting.
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners en leefbaarheid verhogen. 2. Vergroten deelname aan lokale maatschappelijke activiteiten.
3. Instandhouden van de verenigingsdichtheid en verscheidenheid in onze gemeente.
4. Handhaven adequaat niveau van accommodaties.
Aanbieden van zorg voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. 5. Faciliteren van initiatieven van algemene voorzieningen via subsidiebeleid.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015 2015 - 2035 juli 2015 onbepaald
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2021 onbepaald september 2021 onbepaald
Geactualiseerde Meer Jaren Onderhoud Planning Gebouwen (MJOP) 2022 - 2032 september 2021 (vastgesteld door het college) onbepaald
Algemene Subsidieverordening vanaf 2017 mei 2016 onbepaald
Nota Accommodatiebeleid vanaf 2017 september 2017 onbepaald
Nota vrijwilligersbeleid 2020 - 2026 2020 - 2026 november 2020 2026
Startnotitie Accommodatiebeleid 2021-2024 2021 - 2024 juni 2021 onbepaald
Beleidsplan Bibliotheek Dommeldal 2021-2024 2021 - 2024 juli 2021 onbepaald

Wat hebben we ervoor gedaan?

Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezonde (fysieke en sociale) leefomgeving.

Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners en leefbaarheid verhogen.

Aanbieden van zorg voor inwoners die ondersteuning nodig hebben.

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Niet-sporters (19 jaar en ouder) * % van het aantal inwoners ** 37 geen actuele gegevens bekend
Goede onderwijshuisvesting Aantallen klachten over huisvestingsklimaat 0 0 0
Deelname aan sport/cultuur/recreatie vergroten % leden sportverenigingen van inwoners ** 21,5 geen actuele gegevens bekend
Voorkomen van eenzaamheid/sociaal isolement aantal groepen / aantal deelnemers dagopvang *** 4 groepen/8 gemiddeld 4 groepen/8 deelnemers gemiddeld
aantal groepen / aantal deelnemers huiskamerprojecten *** 3 groepen/8 gemiddeld 4 groepen/8 deelnemers gemiddeld

* verplichte indicator op grond van BBV

** geen cijfers beschikbaar. Betreft landelijke bronnen. In 2020 is dit onderzoek niet herhaald

*** deze activiteiten hebben tgv de pandemie geen doorgang gevonden

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2021) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Afwijking budget 2021
Lasten
0.10 Mutaties reserves 700 700 700 0
4.2 Onderwijshuisvesting 1.176 1.184 1.273 89
5.1 Sportbeleid en activering 143 146 476 330
5.2 Sportaccommodaties 1.153 1.069 1.114 45
5.6 Media 439 447 451 4
Totaal Lasten 3.611 3.545 4.013 468
Baten
0.10 Mutaties reserves 737 737 737 0
4.2 Onderwijshuisvesting 70 80 257 177
5.1 Sportbeleid en activering 20 40 345 305
5.2 Sportaccommodaties 195 197 276 79
Totaal Baten 1.022 1.055 1.616 561

Toelichting

De  grootste afwijkingen van de begroting op dit programma betreffen :

  • Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting: zowel de baten als de lasten zijn aanzienlijk hoger door de specifieke uitkering van het Rijk voor de klimaatinstallatie in basisschool De Dassenburcht, die door de eigenaar van het schoolgebouw Helpt Elkander is uitgevoerd (€ 128.000,-).
  • Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering: zowel de baten als de lasten zijn aanzienlijk hoger door nieuwe of aanvullende specifieke uitkeringen van het Rijk zoals voor het Lokaal Sportakkoord en voor zwembaden.

Voor meer details en uitleg verwijzen we naar de analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.