Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Portefeuillehouder(s)

R. Stultiëns en J. Pernot

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente. 1. Bevorderen van een toekomstbestending centrum.
2. Vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen.
3. Actief bijdragen aan Brainportambities.
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten. 4. Versterken van de toeristische aantrekkingskracht.
5. Bevorderen van de ontwikkeling Landgoed Gulbergen.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Masterplan Nationaal Park Van Gogh 2020 e.v.
Detailhandelsvisie Stedelijk Gebied Eindhoven 2015 e.v. september 2015 2023
Programmering werklocaties Stedelijk Gebied Eindhoven 2021 2021 e.v. september 2021 2024
Verordening reclamebelasting 2021 2021 september 2020 onbepaald
Structuurvisie ruimtelijke beeldkwaliteit kern Nuenen - De Wereld van Van Gogh 2019 e.v. februari 2020 onbepaald

Wat hebben we ervoor gedaan?

Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente.

Economische betekenis van de toeristische sector vergroten

Beleidsindicatoren

Naam Indicator Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Functiemenging * verhouding tussen banen en woningen, bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen 43,3** 43 43,1
Vestigingen * per 1.000 inwoners (15-64 jaar) 144,9** 140 147,1
Netto arbeidsparticipatie * % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking 68,5** 68 68,4
Banen * per 1.000 inwoners (15-64 jaar) 563,1** 440 565,3
Aantal banen in de recreatie en toerisme sector aantal banen 22,1** 20 25
Cijfer voor ondernemersklimaat gegeven door ondernemers rapportcijfer niet bekend*** 6,8 7,5
Bezoekersaantallen Vincentre aantal 7.158 12.000 10.000
Opbrengst toeristenbelasting 63.236**** 24.150 24.107

* verplichte indicator op grond van BBV

** cijfers over 2020 nog niet bekend, daarom cijfer over 2019 opgenomen

*** in 2020 is er geen ondernemerspeiling uitgevoerd

**** in 2020 is zowel over 2e halfjaar 2018 (afgerond € 14.000,-), geheel 2019 (€ 28.000,-) en 2020 (€ 21.000,-) toeristenbelasting geïnd

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven

We werken met 21 gemeenten in Zuidoost Brabant samen aan het realiseren van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. Samen werken we aan het handhaven en uitbouwen van het uniek economisch profiel in de Brainport Eindhoven. De samenwerking richt zich op de thema’s economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de Nationale Brainport Agenda. In 2021 heeft dit met name geresulteerd in een regionale herstelaanpak voor de coronacrisis. Opgedeeld is drie pijlers (1) opleiden, (2) digitaliseren onderwijs & MKB en (3) kennisdelen en samenwerken.  

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2021) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Afwijking budget 2021
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 122 338 302 -36
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 1 1 33 32
3.4 Economische promotie 55 101 105 4
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 961 877 661 -216
5.4 Musea 68 68 50 -18
5.5 Cultureel erfgoed 38 48 25 -22
Totaal Lasten 1.245 1.433 1.176 -257
Baten
0.10 Mutaties reserves 67 70 70 0
3.1 Economische ontwikkeling 12 12 56 44
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3 3 3 0
3.4 Economische promotie 35 35 24 -11
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 7 7 33 26
Totaal Baten 124 127 185 59

Toelichting

De grootste afwijking op dit programma wordt veroorzaakt op taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie. De exploitatiesubsidie die in de begroting 2021 is opgenomen is slechts voor een gering deel aangesproken en daarnaast wordt onderhoud nu slechts minimaal uitgevoerd, doordat het Klooster momenteel wordt gerenoveerd.

Voor meer details en uitleg verwijzen we naar de analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.