Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Terug naar navigatie - Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 149 149 0 259 259 0 254 254
0.1 Bestuur 1.625 1 -1.624 1.682 1 -1.681 1.552 3 -1.549
0.2 Burgerzaken 827 341 -486 873 341 -532 843 321 -521
0.4 Overhead 7.354 26 -7.327 7.808 55 -7.753 8.151 185 -7.966

Programma 2. Veiligheid & Handhaving

Terug naar navigatie - Programma 2. Veiligheid & Handhaving
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.184 36 -1.148 1.188 36 -1.152 1.195 37 -1.159
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.074 119 -956 1.589 489 -1.100 1.646 574 -1.072

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Terug naar navigatie - Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
4.1 Openbaar basisonderwijs 34 0 -34 34 0 -34 57 0 -57
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 698 98 -599 700 98 -601 676 70 -606
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.488 165 -2.323 2.553 165 -2.388 2.635 234 -2.401
6.2 Wijkteams 369 87 -282 405 110 -295 386 119 -268
6.3 Inkomensregelingen 6.179 4.966 -1.213 7.261 6.029 -1.232 6.361 5.827 -534
6.4 Begeleide participatie 1.455 0 -1.455 1.455 0 -1.455 1.454 0 -1.454
6.5 Arbeidsparticipatie 683 0 -683 692 0 -692 588 0 -588
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 852 0 -852 927 0 -927 1.007 2 -1.005
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.273 218 -3.055 3.293 218 -3.075 3.433 166 -3.267
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.460 0 -3.460 3.436 0 -3.436 4.394 5 -4.389
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 20 0 -20 20 0 -20 22 0 -22
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 345 0 -345 429 0 -429 396 58 -338
7.1 Volksgezondheid 816 0 -816 821 0 -821 853 0 -853

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Terug naar navigatie - Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves 700 737 37 700 737 37 700 737 37
4.2 Onderwijshuisvesting 1.176 70 -1.107 1.184 80 -1.104 1.273 257 -1.016
5.1 Sportbeleid en activering 143 20 -123 146 40 -106 476 345 -130
5.2 Sportaccommodaties 1.153 195 -958 1.069 197 -872 1.114 276 -838
5.6 Media 439 0 -439 447 0 -447 451 0 -451

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Terug naar navigatie - Programma 5. Wonen & Leefomgeving
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves 185 91 -94 544 1.432 887 712 173 -538
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 78 199 121 77 129 52 119 160 41
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0 0 0 19 0 -19
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 84 93 9 194 553 359 182 609 427
8.1 Ruimtelijke ordening 858 0 -858 1.231 433 -798 1.309 557 -752
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 7.431 6.983 -448 7.444 6.996 -448 2.361 3.371 1.010
8.3 Wonen en bouwen 1.282 918 -364 2.904 1.239 -1.666 1.669 1.006 -663

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Terug naar navigatie - Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 61 61 180 59 -121 227 58 -169
2.1 Verkeer en vervoer 2.984 80 -2.905 3.075 118 -2.958 3.175 189 -2.986
2.2 Parkeren 8 0 -8 8 0 -8 21 0 -21
2.5 Openbaar vervoer 15 0 -15 15 0 -15 20 0 -20
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.067 0 -2.067 2.165 0 -2.165 2.169 9 -2.160
7.2 Riolering 991 1.937 946 991 1.937 946 960 1.906 946
7.3 Afval 2.224 3.036 812 2.362 3.036 674 2.533 3.208 674
7.4 Milieubeheer 522 0 -522 683 298 -385 652 309 -343

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Terug naar navigatie - Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 67 67 0 70 70 0 70 70
3.1 Economische ontwikkeling 122 12 -110 338 12 -326 302 56 -246
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 1 3 2 1 3 2 33 3 -30
3.4 Economische promotie 55 35 -20 101 35 -66 105 24 -80
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 961 7 -955 877 7 -870 661 33 -628
5.4 Musea 68 0 -68 68 0 -68 50 0 -50
5.5 Cultureel erfgoed 38 0 -38 48 0 -48 25 0 -25

Programma 8. Financiën & Belastingen

Terug naar navigatie - Programma 8. Financiën & Belastingen
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 657 524 -134 1.094 729 -365
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 102 0 -102 498 0 -498 2.361 0 -2.361
0.5 Treasury 195 197 3 195 197 3 147 213 66
0.61 OZB woningen 132 4.839 4.706 132 4.929 4.796 137 4.949 4.812
0.62 OZB niet-woningen 30 1.327 1.297 30 1.327 1.297 33 1.349 1.316
0.64 Belastingen overig 51 75 24 51 75 24 45 66 21
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 30.134 30.134 0 31.587 31.587 0 32.350 32.350
0.8 Overige baten en lasten 492 0 -492 270 0 -270 64 35 -29
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 0 55 0 -55

Totaal

Terug naar navigatie - Totaal
Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Totaal 57.322 57.322 0 63.851 63.851 0 60.903 60.903 0