Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Zorgen voor een toekomstbestendige ondersteuning voor onze inwoners die zorg echt nodig hebben. 1. Stimuleren dat inwoners eerst kijken naar eigen mogelijkheden en die binnen hun sociaal netwerk.
2. Stimuleren dat inwoners meer gebruik maken van algemene voorzieningen (zie ook programma 4).
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. 3. Zorg dragen dat het aanbod aan jeugdhulp aansluit bij de rechtmatigheid en doelmatigheid van de vraag.
4. Faciliteren van vroegsignalering voor alle leeftijden in samenwerking met onderwijs en voorschoolse voorzieningen.
Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. 5. Stimuleren van maatschappelijke participatie.
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap. 6. Stimuleren en faciliteren van deelname aan inburgeringstrajecten en participatietrajecten om zelfredzaamheid te vergroten.
Iedereen aan het werk 7. Bijstandsontvangers worden begeleid naar regulier werk en andere vormen van werkgelegenheid/dagbesteding.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Verordeningen Participatiewet onbepaald december 2014 onbepaald
Verordening Werk en Inkomen (actualisatie enkele verordeningen Participatiewet 2020 en verder mei 2020 onbepaald
Nota beleid sociaal domein 2016-2019 2016 - 2019 juni 2016 2022
Actualisering nota sociaal domein 2019 - 2021 september 2018 2022
Nota vrijwilligersbeleid 2020-2026 2020 - 2026 september 2020 2026
Projectplan huisvesting, inburgering en participatie vergunninghouders 2017 - 2020 mei 2017 onbepaald
Verordening inburgering Nuenen c.a. 2022 2022 en verder december 2021 onbepaald
Verordening Jeugdhulp gemeente Nuenen 2020 onbepaald mei 2020 onbepaald
Nota Jeugdbeleid 2021-2024 2021 - 2024 april 2021 onbepaald
WMO verordening Nuenen ca. 2021 2022 en verder december 2021 onbepaald
Nota dementievriendelijke gemeente Nuenen. 2021-2025 2021 - 2025 september 2021 onbepaald
Nota mantelzorg gemeente Nuenen. 2021-2025 2021 - 2025 september 2021 onbepaald
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Nuenen c.a. 2021 2021 en verder februari 2021 onbepaald
Beleidsnota schuldhulpverlening 2021 - 2025 2021 - 2025 februari 2021 2025
Beleidsnota schuldhulpverlening 2021-2025. Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2021 - 2025 juli 2021 onbepaald

Wat hebben we ervoor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Naam Indicator Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Absoluut verzuim (5-18 jaar) * % van het aantal leerplichtigen 0,13 0,3 0,18
Relatief verzuim (5-18 jaar) * % van het aantal leerplichtigen 0,57 0,4 0,5
Jongeren met jeugdhulp* % van het aantal jongeren (0-18 jaar) 12,3 13 13
Jongeren met jeugdreclassering* % van het aantal jongeren (12-23 jaar) 0 0 nog geen actuele waarde bekend
Jongeren met jeugdbescherming* % van het aantal jongeren (0-18 jaar) 0,7 0,6 nog geen actuele waarde bekend
Vroegtijdige schoolverlaters zonder kwalificatie (VSV-ers)* % VO en Mbo'ers dat het onderwijs verlaat zonder startkwalificatie 2 1,4 1,52
Jongeren met delict voor rechter (12-21 jaar)* % van het aantal jongeren (12-21 jaar) 0 0,82 nog geen actuele waarde bekend
Kinderen in uitkeringsgezin* % van het aantal jongeren (0-18 jaar) 4 4,83 4
Jeugdwerkeloosheid* % van het aantal jongeren (16-22 jaar) 1,35 1,1 1
Bijstandsuitkeringen* aantal per 1.000 inwoners (vanaf 18 jaar) 25,6 25,7 19
Lopende re-integratievoorzieningen* aantal per 1.000 inwoners (15-64 jaar) 4,7 8 6,4
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement * aantal per 1.000 inwoners 46 43 nog geen actuele waarde bekend
Mantelzorgers ** aantal geregistreerde mantelzorgers bij de gemeente 632 650 715
Mantelzorg belasting ** % volwassenen dat mantelzorg verricht (minimaal 8 uur per week) 12 23 geen recente gegevens bekend
Vrijwilligerswerk % inwoners (vanaf 19 jaar) dat vrijwilligerswerk verricht in georganiseerd verband 33,5 geen recente gegevens bekend
Transformatie: verschuiving naar algemene voorzieningen ** percentage gebruik 0e, 1e en 2e lijns voorzieningen 46 / 51 / 3 63 / 35 / 2 geen recente gegevens bekend
Inburgeringstrajecten ** aantallen persoonlijke ontwikkelingsplannen 13 10 13
Taakstelling huisvesting vergunninghouders ** % realisatie versus taakstelling 110 100 73
Taakstelling huisvesting vergunninghouders absolute aantal gerealiseerd c.q. begroot 22 16 22

* verplichte indicator op grond van BBV

** uit Monitor sociaal domein Nuenen

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Werkvoorzieningsschap de Dommel
De WSD voert de verplichtingen uit de voormalige Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor werknemers uit de gemeente Nuenen. Daarnaast begeleidt de WSD inwoners in het kader van de Participatiewet die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk. De WSD is ook betrokken bij de uitvoering van (sub)regionale pilots in het sociaal domein.

 

Dienst Dommelvallei

Dienst Dommelvallei voert voor onze gemeente de volgende bedrijfsvoeringstaken uit: financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control. Daarnaast voert de dienst de gemeentelijke taken uit met betrekking tot werk en inkomen (Participatiewet) en dienstverlening. Aan dit programma draagt de dienst bij aan het adviseren van de gemeente op het taakveld sociale zaken en arbeidsmarktbeleid. De dienst is een keten partner in het CMD (bij de uitvoering van de taken met betrekking tot werk en inkomen) en streeft er naar om de dienstverlening aan onze inwoners verder te optimaliseren. Ook in 2021 heeft de dienst de aanvragen om een uitkering ingevolge de Tijdelijk Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO-uitkering) voor ons afgewikkeld.

 

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)
De GGD Brabant-Zuidoost streeft - onder regie van de gemeenten - door middel van preventie naar gezondheidswinst voor alle inwoners, om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid te vergroten. De dienstverlening heeft betrekking op gezondheid, preventie en snelle interventie. Een voorbeeld is de voortrekkersrol bij de lokale werkgroep dementievriendelijke gemeente. Ook in 2021 hebben de werkzaamheden van de GGD voornamelijk in het teken gestaan van de bestrijding van de coronapandemie. Denk aan het regionaal verstrekken van informatie, het overnemen van het toezicht op de kinderopvang, het inrichten van teststraten en de uitvoering van het vaccinatieprogramma. De gemeente Nuenen werkt in nauwe afstemming samen met de GGD. De verwachting is dat de extra kosten die de GGD maakt in verband met de bestrijding van de coronapandemie, volledig door de Rijksoverheid worden vergoed. 

 

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2021) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Afwijking budget 2021
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 34 34 57 24
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 698 700 676 -24
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.488 2.553 2.635 82
6.2 Wijkteams 369 405 386 -18
6.3 Inkomensregelingen 6.179 7.261 6.361 -900
6.4 Begeleide participatie 1.455 1.455 1.454 -1
6.5 Arbeidsparticipatie 683 692 588 -104
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 852 927 1.007 80
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.273 3.293 3.433 139
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.460 3.436 4.394 958
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 20 20 22 2
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 345 429 396 -33
7.1 Volksgezondheid 816 821 853 32
Totaal Lasten 20.671 22.026 22.263 237
Baten
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 98 98 70 -29
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 165 165 234 69
6.2 Wijkteams 87 110 119 9
6.3 Inkomensregelingen 4.966 6.029 5.827 -202
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 2 2
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 218 218 166 -52
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 5 5
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 58 58
Totaal Baten 5.534 6.620 6.480 -139

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

De afwijkingen ten opzichte van de begroting op dit programma worden op hoofdlijnen veroorzaakt door:

  • Taakveld 6.3 Inkomensregelingen: de lasten zijn minder hoog dan geraamd vanwege lagere uitgaven voor inkomensregelingen van de Participatiewet door afnemende uitkeringsaantallen (verminderde instroom/blijvende uitstroom). Ook voor bijzondere bijstand zijn hierdoor minder aanvragen geweest dan normaal. Aan TOZO is minder besteed dan vooraf voorzien. (NB Dit levert geen voordeel op, want niet-bestede middelen voor TOZO-uitkeringen moeten worden teruggestort naar het Rijk. Daarnaast moeten de resterende uitvoeringsmiddelen voor toekomstige begroting beschikbaar blijven. Daarom zijn zowel baten als lasten lager.)
    - baten: deze zijn lager dan begroot door een lagere vaststelling van de definitieve rijksbijdrage participatiewet en de terugstorting van de TOZO-middelen.
  • Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie: de middelen voor arbeidsparticipatie zijn niet volledig besteed om een drietal redenen: 1) door lockdowns zijn trajecten tijdelijk on hold gezet, 2) de verminderde instroom heeft minder inzet gevraagd en 3) doordat WSD via een stimulusprogramma de financiering heeft overgenomen van de begeleiding zijn middelen niet in die mate nodig gebleken. 
  • Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp): overschrijding doordat zwaardere indicaties zijn afgegeven, er is sprake van langere trajecten en extra inzet van zorg, gezinstrajecten. Ook zijn er 2 verblijfsindicaties voor 24-uursopvang. Dit betekent veelal duurdere zorg, wat niet voorzien was in een eerder stadium. 

Voor meer details en uitleg verwijzen we naar de analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.