Toelichting op de balans

Vaste activa

Terug naar navigatie - Vaste activa

Immateriële vaste activa

Bedragen x €1.000
Balans 2021 2020
Activa
Immateriële vaste activa
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 0 0
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 735 400
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 65 68
Totaal Immateriële vaste activa 799 468
Totaal Activa 799 468

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2021:

Omschrijving Balans-waarde 1-1-2021 In-veste-ringen Des-investe-ringen Af-schrij-vingen Bij-dragen van derden Af-waarde-ring Balans-waarde 31-12-2021
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 0 0 0 0 0 0 0
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 400 581 0 65 181 0 735
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 68 0 0 3 0 0 65
Totaal 468 581 0 68 181 0 799

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

In 2021 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar mobiliteitsprojecten, verduurzaming Klooster, opstellen gebiedsvisie Nuenen-Zuid en voorbereidingskosten voor de toekomstige grex-locatie De Mijlpaal. 

Terug naar navigatie - Materiële vaste activa

Materiële vaste activa
Bij de materiële vaste activa wordt in het BBV onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en die met een maatschappelijk nut. Investeringen met een economisch nut zijn investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en / of die verhandelbaar zijn. De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2021 2020
Activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 29.655 30.206
Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing 13.648 13.963
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 4.676 4.341
Totaal Materiële vaste activa 47.979 48.511
Totaal Activa 47.979 48.511

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa weer:

Omschrijving Balans-waarde 1-1-2021 In-veste-ringen Des-investe-ringen Af-schrij-vingen Bij-dragen van derden Af-waarde-ring Balans-waarde 31-12-2021
Investeringen met economisch nut
Gronden en terreinen 9.909 36 259 0 0 0 9.687
Woonruimten 11 0 0 1 0 0 10
Bedrijfsgebouwen 14.270 618 14 700 0 0 14.174
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 41 58 0 2 0 0 96
Vervoermiddelen 6 0 0 6 0 0 0
Machines, apparaten en installaties 278 0 0 19 0 0 260
Overige materiele vaste activa 3.888 37 0 301 0 0 3.625
Activa in erfpacht 1.803 0 0 0 0 0 1.803
Totaal Investeringen met economisch nut 30.206 750 273 1.028 0 0 29.655
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Gronden en terreinen 491 0 0 0 0 0 491
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 13.409 37 0 336 0 0 13.109
Overige materiele vaste activa 64 0 0 16 0 0 48
Totaal investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 13.963 37 0 353 0 0 13.648
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 0 0 0 0 0
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken: oude systematiek voor 2017 4.341 494 0 232 0 0 4.604
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken: nieuwe systematiek vanaf 2017 0 72 0 0 0 0 72
Totaal investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 4.341 566 0 232 0 0 4.676
Totaal 48.511 1.353 273 1.613 0 0 47.979

Investeringen met economisch nut
Gronden en terreinen

In 2021 zijn kosten gemaakt voor het project Boschhoeve, er is een perceel van verspreide percelen afgewaardeerd door een ruilovereenkomst en er zijn kosten gemaakt voor het voorbereidingskrediet plan Kloostertuin in relatie tot Klooster en Park. Daarnaast is de boekwaarde van een perceel voor Gerwen Woningbouw afgewaardeerd.

 

Bedrijfsgebouwen

Er is in 2021 geïnvesteerd in de renovatie sporthal de Hongerman, renovatie Klooster en de multifunctionele accommodatie Gerwen.


Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

In 2021 is geïnvesteerd in peilbuizen.

 

Overige materiële vaste activa

In 2021 zijn diverse investeringen geweest op sportparken, de ruimtelijke inpassing huisvesting vergunninghouders en verkiezingsborden.


Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
In 2021 zijn diverse investeringen gedaan voor de optimalisatie van het rioolstelsel. 

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
In 2021 hebben investeringen plaatsgevonden aan wegen (inrichten veilig schoolomgeving),  openbare verlichting, groenreconstructies,  ecologische verbindingszone Hooidonk, maatregelen onderzoek verkeersknelpunten Soeterbeek, herinrichting Papenvoort-Houtrijk-van Goghkerk, herinrichting park en vijver gemeentehuis, snelheidsremmende maatregelen Boord, speelvoorzieningen.

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2021 2020
Activa
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen 7 7
Leningen aan: woningbouwcorporaties 2.057 2.460
Overige langlopende leningen 1.021 883
Totaal Financiële vaste activa 3.085 3.349
Totaal Activa 3.085 3.349

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2021 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Omschrijving Balans-waarde 1-1-2021 Inves-te-ringen Desin-veste-ringen Af-schrij-vingen Aflos-sing Bijdra-gen van derden Af-waar-dering Balans-waarde 31-12-2021
Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen 7 0 0 0 0 0 0 7
Leningen aan:
- Woningbouwcorporaties 2.460 0 0 0 403 0 0 2.057
Overige langlopende leningen 883 148 0 0 10 0 0 1.021
Totaal 3.349 148 0 0 413 0 0 3.085

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Betreft gelden waar een aandelenbezit tegenover staat.

 

Leningen aan woningbouwcorporaties
Dit zijn leningen die verstrekt zijn aan woningbouwcorporatie Helpt Elkander.  In 2021 heeft er op één bestaande lening een renteherziening plaatsgevonden.


Overige langlopende leningen
In 2021 zijn er startersleningen verstrekt aan burgers. 

Vlottende activa

Terug naar navigatie - Vlottende activa

Voorraad

Van de voorraad kan het volgende overzicht worden gegeven:

Omschrijving Balans-waarde 1-1-2021 Vermeer- deringen Vermin- deringen Balans-waarde 31-12-2021
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 72.311 2.147 2.213 72.246
Gereed product en handelsgoederen 344 0 153 191
Totaal 72.655 2.147 2.366 72.437
Voorziening verlies grex 3.355 67 0 3.422
Saldo (totaal minus voorziening) 69.300 2.080 2.366 69.015

Het gereed product en handelsgoederen bestaan uit de gronden Nederwetten Esrand.

Voor het totaal van de bouwgronden in exploitatie zijnde complexen kan van het verloop in 2021 het volgende overzicht worden weergegeven:

Omschrijving Boek-waarde 1-1-2021 Vermeer-deringen Vermin-deringen Winst-uitname Boek-waarde 31-12-2021 Voorziening dekking verliessaldi Balans-waarde 31-12-2021
Luistruik -411 16 1 5 -401 0 -401
Emmastraat 434 66 500 0 500
Wederikdreef 168 57 30 195 0 195
Nuenen West 59.029 916 818 59.127 3.422 55.705
Kapperdoes -188 46 1 181 -324 0 -324
Eeneind West 15.268 319 1.662 13.925 0 13.925
Eeneind Oost -628 22 511 -452 -665 0 -665
Eeneind II Zuid -1.021 523 3 -390 -111 0 -111
Gerwen ZO -339 182 1 -158 0 0 0
Totaal onderhanden werk, gronden in exploitatie 72.311 2.147 3.027 -814 72.245 3.422 68.824

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van eind 2021 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die periodiek wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Het college is van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden. De risico’s zijn nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

De verliesvoorziening van project Nuenen-West zou in overeenstemming met de verslaggevingsregels kunnen worden teruggebracht met ca. € 2 miljoen, vanwege de lage rente (0,0%). Dit zou een positief effect hebben op het jaarresultaat. Gezien de huidige renteontwikkeling en de inherent grote risico’s binnen dit project hebben wij besloten deze correctie niet door te voeren op de balans. Zo beschikken we over een extra buffer in de verliesvoorziening voor stijgende rentes. Wel ontstaat hierdoor een verschil tussen de balans en de paragraaf grondbeleid. Ook de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is niet aangepast. De bouwgrondexploitaties zelf zijn immers ongewijzigd gebleven.

 

In afwijking van de notitie grondexploitaties 2016 van de commissie BBV is de looptijd van de grondexploitatie Nuenen West langer dan 10 jaar.
Hieronder een overzicht van de bouwgronden in exploitatie met de verwachte resultaten. Een negatief bedrag geeft een positief verwacht eindresultaat (bate) weer.

 

Nuenen-West: Dit betreffen de geraamde eindresultaten op nominale waarde en contante waarde gerekend met een rente van 0,0%. Gezien de huidige renteontwikkeling en de inherent grote risico’s binnen dit project is besloten de verliesvoorziening te handhaven op € 3,4 miljoen, gebaseerd op de geraamde eindwaarde uit 2020.

 

Omschrijving complex Boekwaarde 31-12-2021 Geraamde nog te maken kosten Geraamde nog te realiseren opbrengsten Geraamd eind-resultaat (nominale waarde) Geraamd eind-resultaat (contante waarde)
Luistruik -400.617 277.244 0 -123.373 -116.543
Emmastraat 500.290 215.044 806.260 -90.926 -85.682
Wederikdreef 194.837 378.472 882.675 -309.366 -291.522
Nuenen West 59.126.555 4.286.054 61.524.355 1.888.254 1.459.681
Kapperdoes -324.012 262.711 476.094 -537.395 -516.841
Eeneind West 13.925.048 3.292.940 25.027.101 -7.809.113 -7.358.701
Eeneind Oost -664.983 327.800 224.625 -561.808 -522.438
Eeneind II Zuid -111.257 82.352 6.054 -34.959 -26.609
Gerwen ZO 0 0 0 0 0
Totaal 72.245.861 9.122.617 88.947.164 -7.578.686 -7.458.655

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Omschrijving Boekwaarde 31-12-2021 Voorziening oninbaarheid Balanswaarde 31-12-2021 Balanswaarde 1-1-2021
Vorderingen op openbare lichamen 3.832 0 3.832 3.875
Rekening-courantverhouding met het Rijk 49 0 49 1.551
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 1.663 0 1.663 808
Overige vorderingen 7.255 563 6.692 6.170
Overige uitzettingen 3 0 3 3
Totaal 12.803 563 12.240 12.408


Schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Verslagjaar
(1) Drempelbedrag 430 430 1.146 1.146
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 0 174 238 285
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 430 256 909 861
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0
(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 57.322 57.322 57.322 57.322
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 57.322 57.322 57.322 57.322
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat 0 0 0 0
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Drempelbedrag 430 430
Vanaf 01-07 (1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 Drempelbedrag 1.146 1.146
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 0 15.798 21.890 26.259
(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 0 174 238 285
Terug naar navigatie - Liquide middelen

Liquide middelen

Bedragen x €1.000
Balans 2021 2020
Activa
Liquide middelen
Kassaldi 6 1
Banksaldi 260 264
Totaal Liquide middelen 266 266
Totaal Activa 266 266
Terug naar navigatie - Overlopende activa

Overlopende activa

Bedragen x €1.000
Balans 2021 2020
Activa
Overlopende activa
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 252 156
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen 6.396 4.232
Totaal Overlopende activa 6.648 4.388
Totaal Activa 6.648 4.388

De specificatie van het verloop van nog te ontvangen bedragen per subsidie:

Omschrijving Stand 1-1-2021 Toevoegingen Ontvangen bedragen Stand 31-12-2021
Algemene uitkering (het Rijk) 156 252 156 252
Totaal 156 252 156 252

Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente faciliteert bij een bouwkavel van een private partij. De gemeente heeft zelf geen grond in haar bezit en dus is veelal sprake van een vordering of schuld op/aan een derde partij. Hieronder worden in het kort de vorderingen weergegeven die de gemeente Nuenen heeft op derden in het kader van het faciliterend grondbeleid. Nog te verhalen kosten geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een anterieure overeenkomst nog een vergoeding ontvangt. Nog te factureren geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een in de toekomst te tekenen anterieure overeenkomst naar alle waarschijnlijkheid een vergoeding ontvangt.

Omschrijving 2021 2020
Nog te verhalen kosten facilitair grondbedrijf 155 37
Nog te factureren facilitair grondbedrijf 166 92
Totaal 321 129

Het gaat hierbij om nog te verhalen kosten van de anterieure overeenkomst van de ontwikkeling van  Collse Hoefdijk, Pastoorsmast, Lieshoutseweg, Kavelaars, Zandstraat, Pastoor Aldenhuijsenstraat, Beekstraat RvR, Rullen, Kerkhoef, Loods Helpt Elkander, Lyndakkers, Parkstraat Voirt, Opwettenseweg, Vrouwkesnakker, Vinkenhofjes, Mieke Sandershof.

Daarnaast om nog te factureren kosten voor mogelijk toekomstige anterieure overeenkomsten met betrekking tot onder andere de Vank, Enodedreef, Boord, Rullen, Rullen RvR, Blekerdijk-Soeterbeekseweg, Laarhof, Soeterbeekseweg. 

Vaste passiva

Terug naar navigatie - Vaste passiva

Eigen vermogen

Een gedetailleerd overzicht is te vinden in paragraaf ‘Reserves en voorzieningen’ en de daarbij behorende toelichting, die verderop in dit boekwerk zijn opgenomen. Het eigen vermogen bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2021 2020
Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 27.567 27.808
Bestemmingsreserve 12.559 10.572
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2.361 1.034
Totaal Eigen vermogen 42.486 39.415
Totaal Passiva 42.486 39.415
Terug naar navigatie - Voorzieningen

Voorzieningen
Een uitgebreide toelichting over het verloop van de voorzieningen is terug te vinden in paragraaf 'Reserves en voorzieningen’.

Bedragen x €1.000
Balans 2021 2020
Passiva
Voorzieningen.
Voorzieningen 12.401 11.115
Totaal Voorzieningen. 12.401 11.115
Totaal Passiva 12.401 11.115
Terug naar navigatie - Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar

Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar is als volgt:

Bedragen x €1.000
Balans 2021 2020
Passiva
Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen 74.171 49.592
Onderhandse leningen van: openbare lichamen 2.113 2.113
Waarborgsommen 6 6
Totaal Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer 76.291 51.711
Totaal Passiva 76.291 51.711

De rentelast van de langlopende schulden bedraagt € 467.594,-.

Onderhandse leningen
De samenstelling van deze schulden blijkt uit de financieringsstaat die opgenomen is in de paragraaf financiering.

Vlottende passiva

Terug naar navigatie - Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Bedragen x €1.000
Balans 2021 2020
Passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen 0 25.019
Banksaldi. 1.173 1.451
Overige schulden 2.321 2.248
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 3.494 28.719
Totaal Passiva 3.494 28.719
Terug naar navigatie - Overlopende passiva

Overlopende passiva

Bedragen x €1.000
Balans 2021 2020
Passiva
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen 3.610 3.198
Vooruitontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 1.597 4.428
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 153 103
Totaal Overlopende passiva 5.360 7.729
Totaal Passiva 5.360 7.729

*) Nog te betalen bedragen: officiële term voor BBV is Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Deze term is te lang voor in de balans en hebben wij daarom hernoemd naar Nog te betalen bedragen.

De specificatie van het verloop van vooruitontvangen bedragen per subsidie:

Omschrijving Stand 1-1-2021 Vooruit-ontvangsten Lasten Stand 31-12-2021
Versterkingsgelden radicalisering/jihadisme (het Rijk) 251 156 251 156
Geluidsanering Geldropseweg (het Rijk) 6 6 0
Geluidsanering B+Eind (het Rijk) 5 1 5 1
Klimaatmiddelen Wijkaanpak (het Rijk) 10 10 0
Klimaatmiddelen Energieloketten (het Rijk) 25 25 0
Klimaatmiddelen Transitievisie warmte (het Rijk) 192 192 0
Pilot Roma en Sinti (het Rijk) 35 35 0
TOZO (het Rijk) 2.488 2.488 0
Spuk Toeslagenaffaire (het Rijk) 4 9 4 9
Rijkssubsidie uitkoopregeling woningen (het Rijk) 37 28 37 28
Subsidie RRE winst uit je woning (het Rijk) 177 44 177 44
NPO middelen onderwijs (het Rijk) 0 61 61
Subsidie Circulair Ambachtscentrum (het Rijk) 0 50 50
Subsidie Big Data monitor leefbaarheid (het Rijk) 0 50 50
Tozo uitvoeringskosten 2021–2022 ev (het Rijk) 0 98 98
Snelfietsroute (F270) Helmond-Eindhoven provincie Noord-Brabant (overige Nederlandse overheidslichamen) 1.085 1.082 1.085 1.082
Big Data Monitoring Meetsysteem Nuenen Gemeente Helmond (overige Nederlands overheidslichamen) 49 49 0
Verkeersveiligheid Collseweg (overige Nederlandse overheidslichamen) 8 8 0
Wijkversterkingsplan Eeneind (overige Nederlandse overheidslichamen) 34 34 0
Energiebesparing kantoorpanden (overige Nederlandse overheidslichamen) 5 5 0
Subsidie Geluidsanering Nuenen N (overige Nederlandse overheidslichamen) 17 17
Totaal 4.428 1.579 4.411 1.596

Dit maakt deel uit van het totaal van overlopende passiva.

Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente faciliteert bij een bouwkavel van een private partij. De gemeente heeft zelf geen grond in haar bezit en dus is veelal sprake van een vordering of schuld op/aan een derde partij. Hieronder worden in het kort de vorderingen weergegeven die de gemeente Nuenen heeft aan derden in het kader van het faciliterend grondbeleid. Nog te verhalen kosten geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een anterieure overeenkomst nog een vergoeding ontvangt. Nog te factureren geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een in de toekomst te tekenen anterieure overeenkomst naar alle waarschijnlijkheid een vergoeding ontvangt.

Omschrijving 2021 2020
Vooruitontvangen facilitair grondbedrijf 108 85
Totaal 108 85